poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Alior wypowiedział Kani umowę faktoringu; spółka nie spłaciła kolejnych kredytów

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 06 czerwca 2019
Wartość zobowiązań Zakładów Mięsny Henryk Kania wobec banku z tytułu wypowiedzianej umowy faktoringu odwrotnego to 88,4 mln zł. Dodatkowo, w środę spółka nie spłaciła Aliorowi 60 mln zł tytułem dwóch umów kredytowych.

Wypowiedziane spółce zobowiązanie faktoringowe na 88,4 mln zł miałoby zostać spłacone w ciągu siedmiu dni roboczych. Naturalnie do tego nie dojdzie, ponieważ ZM Henryk Kania utraciły płynność. Do ujawnionych wcześniej zaległości wobec Citi Handlowego w środę doszło także 60 mln zł niespłaconych kredytów wobec Alior Banku.

W osobnym komunikacie ZM Henryk Kania poinformowały o złożeniu korekty do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Zgodnie z nim, wartość wierzytelności wobec spółki to 833,3 mln zł, z czego układem objętych jest 485,8 mln zł. Wartość wierzytelności, które mogłyby zostać objęte układem, ale po wyrażeniu zgody wierzycieli, to zaś 329,5 mln zł. Najpewniej chodzi o zabezpieczone zadłużenie wobec banków, które co do zasady nie wchodzi do układu.

Spółka poinformowała też, że wartość jej zadłużenia finansowego to 526,6 mln zł, a nie 636,7 mln zł, jak wcześniej podawała. Różnica wynikać ma z kwoty faktoringu pełnego bez regresu wobec spółki, który w sprawozdaniach finansowych nie był ujawniany wśród zadłużenia finansowego, a pomniejszał wartość należności handlowych.

W środę odbyło się zgromadzenie obligatariuszy wartych 50 mln zł papierów KAN0619, które zwołano celem przesunięcia terminu wykupu. Lecz zrobiono to jeszcze przed złożeniem wniosku o otwarcie restrukturyzacji, stąd środowe zgromadzenie zasadniczo nie miało już większego znaczenia. Prawdopodobnie dlatego nie było też zdolne do podejmowania uchwał. Na zgromadzeniu stawili się właściciele 28,6 proc. emisji wobec wymaganych 50 proc. do uzyskania kworum.

Notowania obligacji KAN0619 spadły w środę o 13 pkt proc. do 17 proc. wartości nominalnej.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółka proponuje, aby właściciele papierów KAN0619, KAN0321 i KA10321, o łącznej wartości 150,9 mln zł, objęli nowe obligacje restrukturyzacyjne. Konwersji na nowy dług miałby podlegać cały nominał wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień otwarcia restrukturyzacji. Obligacje restrukturyzacyjne byłyby wprawdzie oprocentowane na stałe 3,5 proc., ale pierwszy okres odsetkowy rozpocząłby się dopiero po czterech latach od emisji, czyli od momentu uprawomocnienia się układu. Sam wykup miałby zaś nastąpić po siedmiu latach, bez wcześniejszej okresowej amortyzacji.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje