sobota, 21 kwietnia 2018

Regulamin promocji

Regulamin świadczenia usług na warunkach promocyjnych
(Regulamin Promocji)
 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin Promocji określa szczególne w stosunku do zasad określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (Regulamin) warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.obligacje.pl w okresie promocyjnym.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji znajdują zastosowanie, jeśli w toku Rejestracji Klient oświadczy, iż zamierza korzystać z Usług Płatnych w ramach bezpłatnego okresu promocyjnego.
 3. Definicje zawarte w pkt II Regulaminu znajdują zastosowanie również dla potrzeb niniejszego Regulaminu Promocji.

 

II. Dostęp do Usług Płatnych na warunkach promocyjnych.

 1. Klient może uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Usług Płatnych w okresie promocyjnym. Okres promocyjny wynosi 3 miesięcy (90 dni kalendarzowych) i może zostać wydłużony przez Dostawcę na dalszy czas oznaczony lub nieoznaczony.
 2. O wydłużeniu okresu promocyjnego Dostawca poinformuje Klienta przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 3. Po upływie okresu promocyjnego dostęp do Usług Płatnych zostanie wstrzymany do czasu wyboru przez Klienta pakietu tych usług i dokonania płatności w sposób określony w ust. 3 powyżej.
 4. O zakończeniu okresu promocyjnego lub innych przypadkach wstrzymania dostępu do Usług Płatnych na zasadach promocyjnych Dostawca poinformuje Klienta przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 5. Usługi Płatne świadczone w okresie promocyjnym świadczone są przez okres 3 miesięcy (90 dni kalendarzowych) od dnia uzyskania przez Klienta dostępu do Konta. Okres ten może być przedłużony przez Dostawcę w sposób określony w II.1-2 powyżej.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta w toku Rejestracji dostępu do Usług Płatnych w okresie promocyjnym, obok danych, o których mowa w V.1. Regulaminu, Klient wskazuje również:
 1. Imię i nazwisko;
 2. Numer telefonu kontaktowego;
 3. Deklarowaną maksymalną kwotę pojedynczej inwestycji;
 4. Firmę i preferowane godziny kontaktu telefonicznego (opcjonalnie);
 5. Województwo (opcjonalnie).
 1. Dostawca może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji danych pod numerem telefonu wskazanym przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Promocji Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych, o których mowa w II.6 niniejszego Regulaminu Promocji, Przedstawicielom, w celach określonym w VII.1 Regulaminu.
 3. Każdy Klient uprawniony jest do jednorazowego skorzystania z bezpłatnego dostępu do Usług Płatnych w okresie promocyjnym przewidzianym niniejszym Regulaminem Promocji. W przypadku ponownej rejestracji przez Klienta w Serwisie, dostęp do Usług Płatnych następować będzie na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie.

 

III. Przetwarzanie danych.

 1. Warunkiem uzyskania przez Klienta bezpłatnego dostępu do Usług Płatnych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, w tym danych określonych w II.6. powyżej, w zakresie określonym w VIII.4 oraz VIII.5 Regulaminu.
 2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z III.1 jest dobrowolne, lecz warunkuje uzyskanie przez Klienta dostępu do Usług Płatnych na warunkach określonych niniejszym Regulaminem Promocji.
 3. W przypadku odwołania przez Klienta, korzystającego z Usług Płatnych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji, zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w VIII.4 Regulaminu, postanowienia II.3 oraz II.4 stosuje się odpowiednio.

 

IV. Postanowienia końcowe.

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji, do świadczenia usług na warunkach promocyjnych zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji. O każdorazowej zmianie Klienci zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie oraz przez przesłanie im informacji na adres e-mail wskazany w ustawieniach Konta, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Klient nie zgadza się na zmianę, powinien w tym okresie poinformować o tym Dostawcę. Brak zgody na nową treść Regulaminu Promocji poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia braku sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Klienta obowiązują postanowienia dotychczasowe.
 3. Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu Promocji w formie elektronicznej w formacie PDF.
 4. Niniejszy Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.  

Emisje