wtorek, 25 czerwca 2019

WSKAŹNIKI I KTO MA TĘ SERIĘ 24 GODZINY

W ramach abonamentu na usługę WSKAŹNIKI I KTO MA TĘ SERIĘ oferujemy unikalne narzędzia, które dla każdego inwestora powinno być bardzo pomocne zarówno w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej, jak i w późniejszym monitorowaniu kondycji emitentów obligacji.

Wskaźniki finansowe

Po wykupieniu abonamentu, w przypadku emitentów obligacji notowanych na Catalyst, którzy nie są bankami ani jednostkami samorządowymi, na bieżąco można monitorować ich zadłużenie i płynność, co jest obrazowane siedmioma podstawowymi wskaźnikami mierzącymi:

 • ogólne zadłużenie,
 • zadłużenie finansowe netto vs kapitał własny,
 • zadłużenie finansowe netto vs zysk operacyjny powiększony o amortyzację,
 • pokrycie odsetek,
 • płynność bieżącą,
 • płynność szybką,
 • płynność gotówkową.

W przypadku banków, w związku ze specyfiką prowadzonej przez nie działalności, monitorowane są wskaźniki obrazujące:

 • Łączny współczynnik kapitałowy,
 • Współczynnik kapitału podstawowego TIER 1 (CET 1),
 • Relację kredytów do depozytów,
 • Udział kredytów zagrożonych,
 • Pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami.

Wskaźniki dla poszczególnych emitentów są obliczane i aktualizowane w miarę możliwości jak najszybciej po publikacji kolejnych sprawozdań finansowych.

Kto ma tę serię?

Posiadacze abonamentu WSKAŹNIKI I KTO MA TĘ SERIĘ wchodząc na kartę danej serii obligacji, gdzie może znaleźć dotyczące jej podstawowe informacje, jak rodzaj i wysokość oprocentowania czy ważne daty, będą widzieli dodatkową tabelę. Zawarte w niej informacje dotyczą ewentualnego zaangażowania poszczególnych funduszy inwestycyjnych (i ich subfunduszy) oraz funduszy emerytalnych w daną serię obligacji.

Wiedza o zaangażowaniu w dany papier przez instytucje finansowe i o jego ewentualnej skali, może być bardzo pomocna w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Dzięki temu dowiadujemy się, jak danego emitenta oceniają profesjonaliści.

Emisje