OPROCENTOWANIE 6% ROCZNIE
OBLIGACJI KREDYT INKASO S.A. 

Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz ostateczne warunki emisji serii H1 obligacji. Przed złożeniem zapisu na serię H1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią, która została opublikowana na stronach internetowych Emitenta 
http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ oraz Firmy Inwestycyjnej: www.enwai.pl