*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 16 marca 2023 r. wynosiła 6,92%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii S w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 6 kwietnia. 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 6% wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii S. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii S może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”). W związku z ofertą sporządzone zostało Memorandum Informacyjne („Memorandum”) i opublikowane na stronach internetowych firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie Obligacji, w tym na stronie Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl, („NS”) stanowiącą firmę inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie. 

Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy poręczyciela. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". 

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Obligacje nie są oferowane na rzecz: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, (ii) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim oraz, w odniesieniu do Rosji, do obywatelu państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. x