piątek, 27 kwietnia 2018

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.obligacje.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Regulaminu, którego integralną częścią jest niniejsza Polityka Prywatności.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów, którzy dokonali rejestracji w Serwisie, jest Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 120) przy ul. Złotej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000394325, posiadająca nr NIP: 113-284-42-73, REGON: 144418564, o kapitale zakładowym w wysokości pięć tysięcy złotych, wpłaconym w całości, właściciel Serwisu, świadczący za jego pośrednictwem usługi bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Dostawcą”.

 

Zakres i podstawa zbierania danych osobowych.

Dostawca Serwisu zbiera dane Klientów w sposób określony w Regulaminie. Dostawca Serwisu zbiera i przetwarza następujące dane dotyczące Klientów, którzy dokonali rejestracji w Serwisie:

(i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) maksymalna kwota, jaką planuje przeznaczyć na jednorazową inwestycję, (vi) preferowane godziny kontaktu. Opcjonalnie Klient może wskazać (vii) nazwę firmy oraz (viii) dodatkowe uwagi.

Klienci udostępniają dane Dostawcy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.obligacje.pl.

Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę przekazanych danych osobowych w zakresie potrzebnym do nawiązania stosunku prawnego z Dostawcą i świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dokonania rejestracji.

Klienci mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie udostępniania ich partnerom Dostawcy, w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawiania Klientom informacji o emisjach obligacji oraz innych produktach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak warunkuje nieodpłatne korzystanie z płatnych co do zasady usług Serwisu w okresie promocyjnym.

 

Cele zbierania danych osobowych i zakres ich przetwarzania.

Wszelkie dane zebrane przez Dostawcy wykorzystywane są w celach:

  1. zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Dostawcą; umożliwienie świadczenia usług zgodnie z treścią Regulaminu;
  2. przekazywania tych danych partnerom handlowym Dostawcy, będącym podmiotami działającymi na rynku obligacji – domami oraz biurami maklerskimi lub emitentami obligacji, w celu umożliwienia tym podmiotom przestawiania Klientom informacji o emisjach obligacji oraz innych produktach.

 

Prawo dostępu

Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, prostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Jeżeli jednak Klient zażąda wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych w okresie, w jakim Klient korzysta z bezpłatnie z funkcji Serwisu udostępnianych zwykle za opłatą (tj. w okresie promocyjnym), odwołanie zgody skutkować może utratą dostępu do płatnych usług Serwisu.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Dostawcy.

Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies.

Użytkownik Serwisu informowany jest o wykorzystywaniu w Serwisie cookies poprzez wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego na stronie Serwisu. Jednocześnie Dostawca informuje użytkownika, że dalsze korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją wykorzystywania cookies, chyba, że obsługa cookies została przez użytkownika wyłączona.

Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy.

Niemniej, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

Adres IP

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

 

Cookies innych podmiotów

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klienta.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Dostawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Dostawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Dane Klientów udostępnione są partnerom Dostawcy – biurom oraz domom maklerskim lub emitentom obligacji, współpracującym z Właścicielem Serwisu. Dane Klientów udostępniane są wyłącznie w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawiania Klientom informacji handlowej, obejmującej oferty nabycia obligacji.

Dane osobowe Klientów mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Dostawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Dostawcę, na podany wyżej adres korespondencyjny lub adres e-mail: bok@obligacje.pl

 

Zmiany Polityki Prywatności

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Polityk Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a jej zmiana następuje w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 9 listopada 2015 r.

Emisje