czwartek, 29 lipca 2021

Regulamin promocji

Regulamin świadczenia usług na warunkach promocyjnych

(Regulamin Promocji)

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Promocji określa szczególne w stosunku do zasad określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (Regulamin) warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.obligacje.pl w okresie promocyjnym.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji znajdują zastosowanie, jeśli w toku Rejestracji Klient oświadczy, iż zamierza korzystać z Usług Płatnych w ramach bezpłatnego okresu promocyjnego (rejestracja na Konto bezpłatne).
 3. Definicje zawarte w pkt II. Regulaminu znajdują zastosowanie również dla potrzeb niniejszego Regulaminu Promocji.

 

II. Dostęp do Usług Płatnych na warunkach promocyjnych

 1. Klient może uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Usług Płatnych w okresie promocyjnym. Okres promocyjny wynosi 45 dni kalendarzowych i może zostać wydłużony przez Dostawcę na dalszy czas oznaczony lub nieoznaczony.
 2. O wydłużeniu okresu promocyjnego Dostawca poinformuje Klienta przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 3. Po upływie okresu promocyjnego dostęp do Usług Płatnych zostanie wstrzymany do czasu wyboru przez Klienta pakietu tych usług i dokonania płatności w sposób określony w rozdziale IV. Regulaminu.
 4. O zbliżającym się zakończeniu okresu promocyjnego lub innych przypadkach wstrzymania dostępu do Usług Płatnych na zasadach promocyjnych Dostawca poinformuje Klienta przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 5. Usługi Płatne świadczone w okresie promocyjnym świadczone są przez okres 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania przez Klienta dostępu do Konta. Okres ten może być przedłużony przez Dostawcę w sposób określony w II.1-2 powyżej.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta w toku Rejestracji dostępu do Usług Płatnych w okresie promocyjnym, obok danych, o których mowa w V.1. Regulaminu, Klient wskazuje również:
 1. Numer telefonu kontaktowego;
 2. Deklarowaną maksymalną kwotę pojedynczej inwestycji;
 3. Firmę i preferowane godziny kontaktu telefonicznego (opcjonalnie);
 4. Województwo (opcjonalnie).
 1. Dostawca może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji danych pod numerem telefonu wskazanym przez Klienta w Formularzu Rejestracji. Dostawca potwierdza zakończenie rejestracji poprzez przesłanie kodu weryfikacyjnego na numer telefonu podany przy rejestracji.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Promocji Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych, o których mowa w II.6 niniejszego Regulaminu Promocji oraz w V.1.a Regulaminu, Przedstawicielom, w celach określonym w VII.1 Regulaminu.
 3. Każdy Klient uprawniony jest do skorzystania z bezpłatnego dostępu do Usług Płatnych w okresie promocyjnym przewidzianym niniejszym Regulaminem Promocji. W przypadku ponownej rejestracji przez Klienta w Serwisie, dostęp do Usług Płatnych następować będzie na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie. Po zakończeniu okresu promocyjnego, pozwalającego na bezpłatny dostęp do Usług Płatnych w Serwisie, kolejny raz Klient może skorzystać z okresu promocyjnego (bezpłatnego dostępu do Usług Płatnych w okresie promocyjnym) dopiero po 36 miesiącach od zakończenia poprzedniego okresu promocyjnego.

 

III. Przetwarzanie danych

 1. Warunkiem uzyskania przez Klienta bezpłatnego dostępu do Usług Płatnych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, w tym danych określonych w II.6. powyżej oraz w V.1.a Regulaminu, w zakresie określonym w Polityce Prywatności.
 2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z III.1 jest dobrowolne, lecz warunkuje uzyskanie przez Klienta dostępu do Usług Płatnych na warunkach określonych niniejszym Regulaminem Promocji, jest warunkiem zawarcia umowy.
 3. W przypadku odwołania przez Klienta, korzystającego z Usług Płatnych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji, zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Polityce Prywatności, postanowienia II.3 oraz II.4 stosuje się odpowiednio.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://obligacje.pl/pl/o-nas/polityka-prywatnosci-od-25-05-2018.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji, do świadczenia usług na warunkach promocyjnych zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji. O każdorazowej zmianie Klienci zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie oraz przez przesłanie im informacji na adres e-mail wskazany w ustawieniach Konta, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Klient nie zgadza się na zmianę, powinien w tym okresie poinformować o tym Dostawcę. Brak zgody na nową treść Regulaminu Promocji poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia braku sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Klienta obowiązują postanowienia dotychczasowe.
 3. Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu Promocji w formie elektronicznej w formacie PDF.
 4. Data określona poniżej jest datą obowiązywania niniejszego regulaminu w ostatniej wersji.

Data: 25 maja 2018 r.

Emisje