czwartek, 26 kwietnia 2018

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
(Regulamin)

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.obligacje.pl.
 2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Serwisu, za wyjątkiem elementów graficznych pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów), stanowią wyłączną własność Właściciela i podlegają ochronie prawnej.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.obligacje.pl, zawierający informacje o rynku obligacji, prowadzony przez Właściciela.
 2. Dostawca – Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000394325, posiadająca nr NIP: 113-284-42-73, REGON: 144418564, o kapitale zakładowym w wysokości pięć tysięcy złotych.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, która uprawniona jest do korzystania z Serwisu.
 4. Formularz Rejestracyjny – formularz znajdujący się pod adresem elektronicznym www.obligacje.pl, za pośrednictwem którego Klient podaje swoje dane w celu nawiązania stosunku prawnego z Dostawcą – w zakresie świadczonych przez Dostawcę Usług Płatnych.
 5. Podmioty Rynku Obligacji – podmioty współpracujące z Dostawcą, którymi są domy oraz biura maklerskie, a także podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
 6. Przedstawiciele – osoby działające na rzecz Podmiotów Rynku Obligacji, w szczególności pracownicy oraz osoby, którym powierzono kontakt z klientami Podmiotów Rynku Obligacji oraz ich obsługę.
 7. Konto – indywidualny profil w Serwisie utworzony dla Klienta w wyniku Rejestracji.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego udostępnionego przez Dostawcę na stronie Serwisu.
 9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Klienta, szczegółowo określone w pkt III.2 Regulaminu, które obejmują Usługi Bezpłatne i Usługi Płatne.
 10. Forum – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca publiczne prowadzenie dyskusji i wymianę informacji oraz komentarzy.

 

III. Opis i ogólne warunki świadczenia Usług

 1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Właściciel świadczy na rzecz Klienta następujące Usługi Bezpłatne:
  1. dostęp do wyszukiwarki obligacji, przy czym część kryteriów wyszukiwania dostępna jest jedynie w ramach Usług Płatnych;
  2. dostęp do kalkulatora rentowności;
  3. dostęp aktualnych wydarzeń związanych z rynkiem obligacji;
  4. dostęp do kalendarium;
  5. dostęp do sekcji edukacyjnej, zawierającej podstawowe informacje o rynku obligacji.
  6. dostęp do części artykułów w sekcji newsroom
 3. W przypadku dokonania Rejestracji, Dostawca może świadczyć na rzecz Klienta następujące Usługi Płatne, w zależności od wybranego przez klienta pakietu:
  1. dostęp do dodatkowych kryteriów wyszukiwania w ramach wyszukiwarki obligacji;
  2. dostęp do analiz oraz komentarzy związanych z rynkiem obligacji oraz części pozostałych artykułów dostępnych w sekcji newsroom;
  3. dostęp do wskaźników finansowych spółek, których obligacje są notowane na Catalyst;
  4. dostęp do informacji o tym, jakie fundusze inwestycyjne i/lub emerytalne posiadają w portfelach obligacje danej serii;
  5. otrzymywanie na podany adres e-mail alertów dotyczących zmian rynkowych kursów wskazanych przez Klienta obligacji;
  6. otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o zbliżających się terminach związanych ze wskazanymi przez Klienta seriami obligacji;
  7. otrzymywanie na podany adres e-mail powiadomień wraz z aktywnym linkiem o pojawieniu się w Serwisie nowych informacji dotyczących wskazanych przez Klienta emitentów Obligacji;
  8. dostęp do Forum.

Szczegółowe informacje o pakietach zawiera Cennik Usług Płatnych, dostępny pod adresem: http://obligacje.pl/pl/o-nas/cennik.

 1. Korzystanie z Usług wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą apletów Java.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi Usługami, Dostawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności:
 1. dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
 3. dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;
 4. dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści;
 5. jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

 

IV. Warunki odpłatności

 1. Dostęp od Usług Bezpłatnych nie wymaga rejestracji i jest wolny od opłat.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z Usług Płatnych uzależniona jest od wybranego przez Klienta pakietu tych Usługi i jest określona w cenniku dostępnym pod adresem http://obligacje.pl/pl/o-nas/cennik. Klient informowany jest o całkowitej cenie świadczenia Usług Płatnych, wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, przed podjęciem ostatecznej decyzji o ich zakupie.
 3. Klient dokonuje wyboru Usług Płatnych po dokonaniu Rejestracji zgodnie z V i po zalogowaniu się do Konta.
 4. Dostawca zapewnia Klientom następujące sposoby płatności:
 1. płatność kartą płatniczą - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
 2. płatność przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
 1. Płatność dokonywana jest za kolejne miesiące świadczenia Usług Płatnych i następuje w oparciu o platformę PayU, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji oraz wyboru Usług Płatnych. Dostawca może rozszerzyć dostępne formy płatności bez zmiany Regulaminu.
 2. Dostawca może przewidzieć odrębne zasady dostępu Klientów do Usług Płatnych, w szczególności w ramach bezpłatnego dostępu do tych usług w okresie promocyjnym. W takim przypadku szczególne zasady dostępu do Usług Płatnych określone zostaną w odrębnym regulaminie udostępnionym przez Dostawcę przy zawarciu umowy.
 3. Rozpoczęcie korzystania z zakupionych przez Klienta Usług Płatnych możliwe jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Dostawcy.

 

V. Rejestracja i dostęp do Konta

 1. W celu uzyskania dostępu do Konta, Klient dopełnia procedury Rejestracji wykorzystując dostępny w Serwisie Formularz Rejestracji, podając w szczególności następujące dane:
 1. adres e-mail;
 2. hasło.
 1. Przed wysłaniem Formularza Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Zakończenie Rejestracji Dostawca potwierdza przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta w Formularzu Rejestracji. Dostawca może odmówić potwierdzenia rejestracji w przypadku, gdy Rejestracja nastąpiła z naruszeniem V.8. W takim przypadku Dostawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta.
 3. Celem uzyskania faktury VAT klient będący przedsiębiorcą w Formularzu Rejestracji wskazuje również nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP.
 4. Klient uzyskuje dostęp do Usług Płatnych w ramach Konta, po dokonaniu zapłaty w sposób określony w IV.4.
 5. Pierwsze logowanie do Konta następuje w oparciu o adres e-mail i hasło podane przez Klienta w procesie Rejestracji. Po pierwszym logowaniu login i hasło mogą być przez Klienta zmienione w ramach edycji ustawień Konta.
 6. Klient zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych podanych w procesie Rejestracji, w szczególności danych kontaktowych. Aktualizacja następuje poprzez panel ustawień Konta.
 7. Każdy Klient może mieć tylko jedno Konto. Konto nie może być udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim.
 8. Klient może w każdej chwili usunąć Konto wykorzystując w tym celu odpowiednią opcję dostępną w panelu ustawień Konta. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z odwołaniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (patrz par. VIII pkt. 7).

 

VI. Okres świadczenia Usług Płatnych

 1. Usługi Płatne świadczone są na rzecz Klienta przez czas nieoznaczony.
 2. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usług Płatnych w każdym czasie. Rezygnacja następuje poprzez anulowanie subskrypcji usług płatnych lub usunięcie Konta. Rezygnacja wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy o świadczenie Usług Płatnych z upływem ostatniego dnia miesiąca, za który od Klienta pobrana została opłata.
 3. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. dnia, w którym dokonano weryfikacji zgodnie z V.5. Odstąpienie nastąpić może poprzez złożenie Właścicielowi oświadczenia w formie pisemnej według wzoru, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy Klient będący konsumentem wyraził wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem okresu odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

VII. Podmioty Rynku Obligacji

 1. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, Przedstawiciele mogą kontaktować się z Klientem w celu przedstawienia Klientowi informacji o emisjach obligacji oraz innych produktach Podmiotów Rynku Obligacji.
 2. Kontakt ze strony Przedstawicieli następować mogą drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.
 3. Działalność Dostawcy nie stanowi pośrednictwa w zawieraniu jakichkolwiek umów pomiędzy Klientem a Podmiotem Rynku Obligacji. Dostawca nie jest również stroną jakichkolwiek umów zawieranych przez Klienta z Podmiotem Rynku Obligacji.
 4. Dostawca Serwisu nie gwarantuje, iż w wyniku kontaktu ze strony Przedstawiciela dojdzie do zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Klientem a Podmiotem Rynku Obligacji.

 

VIII. Dane osobowe

 1. Dostawca przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie wskazanym poniżej. Dostawca przetwarza dane tych Klientów, którzy korzystają lub korzystali z Usług Płatnych oraz tych, którzy dokonali rejestracji przed 6 listopada 2016 roku.
 2. Administratorem danych osobowych jest Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 120) przy ul. Złotej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000394325, posiadająca nr NIP: 113-284-42-73, REGON: 144418564, o kapitale zakładowym w wysokości pięć tysięcy złotych.
 3. Dostawca przetwarza dane osobowe Klienta w celach związanych z zawarciem umowy i świadczeniem na rzecz Klienta Usług Płatnych.

Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek dokonania Rejestracji i korzystania z Usług Płatnych.

Klient wyraża odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyżej wskazanym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym.

 1. Dostawca może przetwarzać dane osobowe Klienta – poprzez ich udostępnianie Podmiotom Rynku Obligacji w celu umożliwienia Podmiotom Rynku Obligacji przedstawienia Klientowi informacji o emisjach obligacji oraz innych produktach Podmiotów Rynku Obligacji.

Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest dobrowolne.

Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyżej wskazanym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym.

 1. Dostawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych przez Dostawcę.

Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne.

Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celu wyżej wskazanym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym.

 1. Klientom przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawienia.
 2. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu powinien poinformować o tym dostawcę, wysyłając stosowną prośbę pocztą elektroniczną na adres bok@obligacje.pl.
 3. Poza przypadkami przekazania danych, o których mowa w VIII.4. powyżej, Dostawca w przypadkach, gdy organy administracji samorządowej lub państwowej lub sąd arbitrażowy lub inne organy wymagają takich informacji w związku ze swoją działalnością, jak również, w razie takiej konieczności, prawnikom.
 4. Dostawca zapewnia Klientom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje:
 1. informacje przekazywane w publicznej sieci Internet;
 2. dane dotyczące Klientów tylko w obrębie Serwisu.
 1. Tylko w przypadku, w którym informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach.
 2. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, jeśli jest niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

 

IX. Forum

 1. Dostawca może zdecydować o udostępnieniu i uaktywnieniu Forum dla Klientów, którzy posiadają Konto.
 2. Korzystanie z Forum obejmuje przeglądanie wpisów, zakładanie wątków w wyszczególnionych na Forum działach oraz komentowanie postów innych Klientów.
 3. Klienci zobowiązani są do powstrzymania się od:
 1. używania na wulgaryzmów oraz znieważania lub zniesławiania innej osoby oraz innych działania godzące w dobra osobiste;
 2. nawoływania do popełnienia przestępstw lub pochwalania popełniania przestępstw;
 3. umieszczania treści naruszających prawa autorskie osobiste lub/i majątkowe osób trzecich;
 4. umieszczania komentarzy zawierających odnośniki do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych przeznaczonych do wyłudzania danych (phishing);
 5. umieszczania treści mających charakter reklamowy lub marketingowy.
 1. Forum jest kontrolowane przez moderatorów, wyznaczonych przez Dostawcę. Moderatorzy mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi Klientów i ich modyfikowania lub usuwania, w przypadku naruszenia postanowień zawartych powyżej.
 2. Skargi związane z pracą moderatorów Forum mogą być zgłaszane w trybie reklamacji.
 

X. Reklamacje.

 1. W trakcie korzystania z Usług, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach, awariach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usług Klient może zgłaszać na adres: reklamacje@obligacje.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 11 00 367 - w przypadku awarii poczty elektronicznej Dostawcy.
 3. Reklamację należy złożyć w terminie czternastu dni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Dostawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 4. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Klienta, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Dostawcy.
 7. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w teminie do 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta.

 

XI. Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu. O zamiarze czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu Dostawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Serwisu.
 4. Działalność Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny. Dostawca nie gwarantuje poprawności, kompletności ani aktualności informacji zawartych w Serwisie. Klienci korzystają na własne ryzyko z narzędzi Serwisu, takich jak, w szczególności, kalkulator rentowności, kalendarz wydarzeń, tabele zawierające oprocentowanie Obligacji. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje oraz analizy zawarte w Serwisie.
 5. Strony Serwisu mogą zawierać materiały reklamowe, bannery oraz linki dotyczące usług innych podmiotów. Dostawca nie odpowiada za materiały innych podmiotów zamieszczone na stronie w charakterze gościnnym, komercyjnym, na zasadach wzajemności lub niesłużącym osiągnięciu efektu handlowego.

 

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu oraz innych wzorców umownych kształtujących stosunek prawny pomiędzy Dostawcą a Klientem w formie elektronicznej, w formacie PDF.
 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Dostawcą a Klientem odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Klienta za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony Dostawcy za pośrednictwem adresu bok@obligacje.pl.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Usług bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą mailową o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej. Opłaty pobrane Klienta za miesiąc, w którym nastąpi zaprzestanie świadczenia Usług będą zwracane w odpowiedniej proporcji.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Dostawcą a Klientem, który jest konsumentem, mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 • organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi, także na każde jego żądanie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2016 r.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie oraz przez przesłanie im informacji na adres e-mail wskazany w ustawieniach Konta, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Klient nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym Dostawcę. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia braku sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Klienta obowiązują postanowienia dotychczasowe.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Obligacje.pl sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

 

 

 

Ja, _________ (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) niniejszym odstępuję od umowy zawartej z Obligacje.pl Sp. z o.o. mającej za przedmiot wykupienie dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem serwisu obligacje.pl, zawartej w dniu ____________.
 
 
__________________
Data i podpis

 

Załącznik nr 2

CENNIK USŁUG PŁATNYCH

http://obligacje.pl/pl/o-nas/cennik

 

Emisje