czwartek, 21 czerwca 2018

Florsen Sp. z o.o.

Seria: B
ISIN: PLFLRSN00029
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji są:

 • dwie hipoteki umowne, wpisane na pierwszych miejscach, ustanowione na nieruchomościach o łącznej wartości wynoszącej wg operatu szacunkowego ok. 12 mln zł,
 • zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu ustanowiony na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym emitenta, zabezpieczający wierzytelności obligatariuszy do kwoty 30 mln zł,
 • zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu ustanowiony na przysługujących emitentowi wierzytelnościach wynikających z umowy rachunku zastrzeżonego, na który będą wpływać wszelkie środki wpłacane przez nabywców lokali, miejsc postojowych lub komórek lokatorskich bezpośrednio lub poprzez Rachunek Powierniczy otwarty ustanowiony przez emitenta zgodnie z przepisami ustawy deweloperskiej (z zastrzeżeniem, że nie stanowi on zabezpieczenia w rozumieniu art. 28 ustawy o obligacjach),
 • oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 15 mln zł.

Oprocentowanie może zostać podwyższone do 17 proc. jeśli hipoteki i zastawy, będące zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z obligacji, nie będą wpisane na pierwszych miejscach. A także w przypadkach naruszenia warunków emisji opisanych poniżej (wybrane):

 • wartość przedmiotu zabezpieczeń spadnie poniżej 55 proc. łącznej wartości nominalnej obligacji serii A i B,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy lub zaliczki na jej poczet.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia emisji i nie później niż na trzy miesiące przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Florsen Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: FLO0119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 7.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-01-29
 • 2016-04-30
 • 2016-07-31
 • 2016-10-31
 • 2017-01-31
 • 2017-04-30
 • 2017-07-31
 • 2017-10-31
 • 2018-01-31
 • 2018-04-30
 • 2018-07-31
 • 2018-10-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-04-22
 • 2016-07-22
 • 2016-10-21
 • 2017-01-23
 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-23
 • 2018-01-23
 • 2018-04-20
 • 2018-07-23
 • 2018-10-23
 • 2019-01-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-04-30
 • 2016-07-31
 • 2016-10-31
 • 2017-01-31
 • 2017-04-30
 • 2017-07-31
 • 2017-10-31
 • 2018-01-31
 • 2018-04-30
 • 2018-07-31
 • 2018-10-31
 • 2019-01-29

Dzień wykupu

 • 2019-01-29

Emisje