niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Raport DM BPS o emitentach z Catalyst

Kamil Artyszuk, analityk Domu Maklerskiego BPS S.A. | 01 sierpnia 2014
DM BPS docenia poprawę wskaźników zadłużenia Orlenu i wskazuje na podwyższone ryzyko inwestycyjne LZMO. Ponadto zasugerowano możliwość wcześniejszego wykupu obligacji Gino Rossi.

Pełna treść raportu znajduje się tu.

Zmiany wewnętrznego indeksu inwestycyjnego (WII)

Rozpoczął się sezon publikacji wyników półrocznych.

- PKN Orlen, którego poprzednia ocena ze względu na silny przyrost zadłużenia odsetkowego w połączeniu ze słabszymi wynikami z działalności operacyjnej była pod presją, tym razem poprawiła się (patrz dalej).

- WII dla Banku Millenium również zostało podwyższone za sprawą wzrostu efektywności kosztowej (C/I=49,9%). Jakość portfela kredytowego jest wysoka (udział kredytów zagrożonych w strukturze portfela wynosi 4,4%), a współczynnik wypłacalności mimo obniżenia do 13,8% w dalszym ciągu wyraźnie przewyższa poziom rekomendowany przez KNF. WII dla banku jest na najwyższym możliwym poziomie 10/10, co wskazuje na niskie ryzyko emitenta.

- Dokonaliśmy ponownej oceny Airon, który podał wyniki za 1Q’14. Ocena tego emitenta, podobnie jak większość wskaźników uwzględnionych w WII,  nie zmieniła się i wynosi 3/10. Poziom ten wskazuje na podwyższone ryzyko emitenta. Dług netto wzrósł (w relacji do EBITDA wynosi 5,4x, a do kapitałów własnych 1,4x), a jednocześnie obniżyły się kapitały pracujące.

- Instalexport ponownie podał wyniki za 2013, które były korektą w dół. Nie wpłynęło to jednak na zmianę WII, gdyż te już wcześniej wynosiło 0/10. Czynnikiem potwierdzającym bardzo niską ocenę emitenta jest fakt, że nie wykupił w terminie obligacji, co w skorygowanym modelu automatycznie przekłada się na najniższa możliwą ocenę.

PKN Orlen – poprawa wskaźników zadłużenia wspiera ocenę

Raport PKN Orlen za 1H’14 na pierwszy „rzut oka” jest negatywny ze względu na poniesioną stratę netto w wysokości 5,2 mld PLN. Podkreślamy jednak, że wpływ na to miały zdarzenia jednorazowe o charaktrze bezgotówkowym, które zaburzają ogólny obraz. Po wyłączeniu tego zdarzenia z wyników operacyjnych widoczna jest pewna poprawa (2Q’14 vs 2Q’13), która nastąpiła w trudnych warunkach rynkowych determinowych niską marżą modelową. Zauważamy, że dzięki sprzedaży transzy zapasów obowiązkowych (2,2 mld PLN) poprawie uległa pozycja gotówkowa, co przełożyło się na ograniczenie długu netto. Czynnik ten pozytywnie wpłynął na wskaźniki zadłużenia i wsparł WII, które wzrosło o 1 punkt do 6/10.

W dalszym ciągu dostrzegamy rozbieżności w naszej ocenie emitenta, a rentownością obligacji PKN Orlen dla grupy porównawczej innych dużych spółek jak PGE, PGNiG czy Energa. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że część z tych papierów jest w posiadaniu drobnych inwestorów indywidualnych, którzy pozytywnie postrzegają markę PKN Orlen.

Integer – dług rośnie, ale jeszcze jest pod kontrolą

Integer dynamicznie się rozwija, co wymaga ponoszenie dużych nakładów inwestycyjnych.  Zamiarem spółki jest przebudowa struktury zobowiązań w kierunku przejścia na obligacje i wydłużenia terminów zapadalności. Pozytywnie oceniamy to, że oprócz finansowania zewnętrznego wykorzystywane są również inne możliwości (środki z emisji akcji). Tym nie mniej poziom zadłużenia stopniowo rośnie, co nie pozostaje bez wpływu na WII dla emitenta. Wzrost skali działalności ma swoje pozytywne przełożenie na poziom przychodów. Tym nie mniej wyniki są pod presją kosztów ekspansji. Jednocześnie po wynikach za 1Q’14 wskaźniki zadłużenia pozostają pod kontrolą (dług netto/EBITDA 3,0x; dług netto/kapitały własne 0,3x). Ogólnie tworzy to umiarkowanie pozytywny obraz emitenta, który odzwierciedlony jest w WII na poziomie 6/10. W przyszłości, gdy ograniczone zostaną koszty związane ze wzrostem skali działalności nie jest wykluczone, że ocena ta może zostać podwyższona.

LZMO – podwyższone ryzyko inwestycyjne

Negatywnie postrzegamy LZMO. Spółka generuje zyski, ale wynikają one z osiągniętego zysku ze zbycia inwestycji, natomiast na poziomie operacyjnym jest poniżej progu rentowności. W tej sytuacji istnieją obawy czy emitent będzie w stanie wykupić obligacje ze środków z działalności operacyjnej. WII dla LZMO wynosi 3/10, co wskazuje na podwyższone ryzyko inwestycyjne.

Gino Rossi – przedterminowy wykup serii B

Z wypowiedzi prezesa Gino Rossi wynika, że nie jest wykluczony przedterminowy wykup obligacji serii B (GRI0616) w czerwcu 2015. Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby uzyskanie premii z tytułu wcześniejszego wykupu w wysokości 1,5% wartości nominalnej obligacji.

Ghelamco – terminowo wykupiło obligacje

Ghelmaco w lipcu przeprowadziło 4 emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej 102 mln PLN, co zbiegło się z terminem wykupu obligacji serii A i B. Wykup tych papierów nie byłby możliwy ze środków z działalności operacyjnej, gdyż poziom przychodów z inwestycji w niewielkim stopniu przewyższa odsetki od obligacji. Fakt ten w połączeniu z wysokim poziomem zadłużenia negatywnie wpływa na ocenę emitenta (WII=0/10).

Robyg – rekordowy 2Q’14

Robyg nie opublikował jeszcze wyników za 2Q’14, ale poinformował, że w tym okresie w przychodach rozpoznanych zostało ok. 470 lokali. Na historycznie dużą ilość rozpoznań w największym stopniu przyczynił się wysokomarżowy projekt Young City (37%). Robyg ma duży potencjał do rozpoznania przychodów z lokali, gdyż ilość lokali zakontraktowanych a nierozpoznanych przekracza 2 350, w tym 619 na projektach ukończonych. Oznacza to, że nie wszystkie lokale sprzedane z zakończonych projektów zostaną rozpoznane już w 2Q’14, co może wynikać z braku zgody na użytkowanie. Silną stroną dewelopera jest sprzedaż. Widać to nie tylko w pozycji lidera od strony wyników sprzedaży spośród spółek publicznych, ale również w:

- intensywności sprzedaży (sprzedaż netto/oferty) która wynosi 52,5%. Oznacza to, że deweloper w ciągu 2 kwartałów jest w stanie sprzedać całą swoją ofertę;

- na etapie przed „dziurą w ziemi” przedsprzedano ok. 19% oferty.

Niezmiennie mamy pozytywne nastawienie do emitenta, co jest wyrażone w WII dla Robyg na poziomie 8/10, które wskazuje na umiarkowanie niskie ryzyko.

Poprawa wyników BS - KNF

Comiesięczna statystyka KNF wskazuje na to, że banki spółdzielcze poprawiają wyniki. W porównaniu do danych z 1Q’14 mocniej rośnie wynik odsetkowy. W poprzednim raporcie zaznaczaliśmy, że było to skutkiem lepszych wyników największych banków spółdzielczych (BS). Wówczas na poziomie wyniku netto w tej grupie banków nie było widać poprawy, gdyż mocno rosły koszty ryzyka. Tym razem w zagregowanych danych za styczeń-maj widać dalsze przyspieszenie tempa wzrostu wyniku odsetkowego przy jednoczesnym nieco mniejszym obciążeniu ze strony salda rezerw. W efekcie wyniki netto BS poprawiają się.

 

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje