czwartek, 30 marca 2017

Emisje

 • 1
 • ...
 • 1

Kancelaria Statima S.A.

Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami - głównie kupuje pakiety wierzytelności masowych („mandaty” za jazdę bez ważnego biletu komunikacją miejską i kolejową) i odzyskuje je na własny rachunek. Istnieje od 2008 r.

EMISJA TRWA
Zapisy do: 2017-04-11
ZAINWESTUJ
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8% co 3 miesiące TAK 2019-04-12 5 000 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji jest pozyskanie środków na obsługę kosztów działalności spółki.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie do kwoty 150 proc. łącznej wartości nominalnej objętych obligacji oraz w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 kpc.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia obligacji o wartości co najmniej 2 mln zł.

Zamiarem spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent w terminie do 31 lipca 2017 r. nie ustanowi zabezpieczeń, o których mowa powyżej,
 • emitent nie udostępni obligatariuszom kwartalnych sprawozdań finansowych (w przypadku, gdy obligacje nie będą przedmiotem obrotu na Catalyst).

Emitent będzie mógł dokona wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

statima-memorandum.pdf

i2 Development S.A.

Deweloper działający wyłącznie na rynku wrocławskim w segmencie nieruchomości mieszkaniowych oraz biurowych.

EMISJA TRWA
Zapisy do: 2017-04-04
ZAINWESTUJ
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D zmienne WIBOR 3M + 4.5% co 3 miesiące NIE 2019-10-07 10 000 000 PLN 1 000 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym dniu płatności odsetek, począwszy od IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowane zadłużenie netto przekroczy 0,7x kapitałów własnych,
 • wypłata dywidendy przekroczy 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Docelowo obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst.

i2-development-weo.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-03-28
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-V zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2024-04-04 55 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-v.pdf

Bikershop Finanse S.A.

Spółka założona przez Bikershop Sp. z o.o. S.K. w celu pozyskiwania finansowania na rozwój dalszej działalności. Bikershop Sp. z o.o. S.K. jest dystrybutorem sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej. Obecna na rynku od 1991 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-03-09
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2019-03-12 5 000 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na dalsze zwiększenie skali działalności spółki Bikershop Sp. z o.o. Sp.k.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na sprzęcie znajdującym się w magazynach spółki o wartości min. 150 proc. wartości emisji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Próg dojścia emisji do skutku ustalono na 3 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości noinalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent w okresie dwóch miesięcy od dnia emisji nie złoży do GPW wniosku o wprowadzenie obligacji na Catalyst,
 • emitent lub Bikershop Sp. z o.o. Sp.k. nie zastosują się do obowiązku udostępnienia raportów kwartalnych,
 • emitet nie wyśle raportu zawierającego aktualizację wyceny przedmiotu zastawu, a w przypadku, gdy obligacje nie będą przedmiotem obrotu na Catalyst, jeżeli emitent nie opublikuje na swojej stronie internetowej aktualizacji wyceny przedmiotu zastawu do dnia 31 marca 2018 r. albo jego wartość będzie niższa niż 150 proc. łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji serii B i stan ten będzie utrzymywał się dłużej niż 31 dni kalendarzowych.
memorandum-b.pdf

Best S.A.

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-03-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R3 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2021-09-23 60 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym składany jest zapis:

 • 2 marca - 100,00 zł
 • 3 marca - 100,01 zł
 • 4 marca - 100,03 zł
 • 5 marca - 100,04 zł
 • 6 marca - 100,06 zł
 • 7 marca - 100,07 zł
 • 8 marca - 100,08 zł
 • 9 marca - 100,10 zł
 • 10 marca - 100,11 zł
 • 11 marca - 100,12 zł
 • 12 marca - 100,14 zł
 • 13 marca - 100,15 zł
 • 14 marca - 100,17 zł
 • 15 marca - 100,18 zł
 • 16 marca - 100,19 zł

Zapisy mogą zostać skrócone.

Obligacje emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5.

owe-seria-r3.pdf

The Farm 51 S.A.

Producent gier komputerowych na rachunek własny i na zlecenie. Notowany na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-02-14
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J stałe 8% co 3 miesiące TAK 2019-02-12 5 000 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego, m.in. na wkład własny do projektów realizowanych w ramach dotacji z programu GameInn.

Próg dojścia emisji do skutku to 3 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na 600 tys. akcji emitenta (na drugim miejscu, bo akcje te stanowią również zabezpieczenie obligacji serii I) oraz oświadczenie o poddaniu sie egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłącona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartści nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedtreminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent nie ustanowi zabezpieczeń, o których mowa powyżej, w terminie do 30 kwietnia 2017 r.,
 • emitent nie udostępni raportów kwartalnych.
memorandum-thefarm51.pdf

Victoria Dom S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi deweloperskie świadczone poprzez realizację przede wszystkim domów jednorodzinnych w różnych zabudowaniach oraz budynków mieszkalnych w formie osiedli i pojedynczych budynków wielorodzinnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-02-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 3M + 4.25% co 3 miesiące NIE 2021-02-07 10 500 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Cena emisyjna dla zapisów złożonych od 23 do 27 stycznia wynosi 998 zł, a od 28 stycznia do 3 lutego 1000 zł.

Jeśli dostępna pula obligacji zostanie wyczerpana, termin przyjmowania zapisów może ulec skróceniu.

Emitent będzie ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, kóra wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej na koniec I, II, III i IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej na koniec V, VI, VII i VIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy wartość 4,0x,
 • wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy wartość 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzeniaoObligatariuszy na jego czasowe przekroczenie,
 • emitent nie udostępni im półrocznych lub rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta,
 • zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia emitenta w sprawie wypłaty dywidendy lub zostanie dokonana jakakolwiek wypłata dywidendy, w tym w formie zaliczki, lub w jakiejkolwiek formie w kwocie wyższej niż 30 proc. zysku netto wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym,
 • zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia emitenta w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji lub nabycia akcji własnych lub zostanie dokonana jakakolwiek wypłata z któregokolwiek z ww. tytułów,
 • zostanie podjęta przez walne zgromadzenie emitenta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych,
 • emitent wyemituje kolejną serię obligacji o wartości przekraczającej 5 mln zł, której dzień wykupu będzie przypadać wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wykupu serii E,
 • obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w terminie 120 dni od daty emisji.
memorandum.pdf

Fachowcy.pl Ventures S.A.

Przedmiotem działalności emitenta jest wsparcie działań małych i średnich firm w internecie. Spółka powstała w 2008 r., a od 2012 r. jej akcje notowane są na New Connect.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-01-26
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2019-01-30 6 000 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji w rozumieniu ustawy nie został określony.

Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim na ekspansję zagraniczną, głównie w Wielkiej Brytanii.

Obligacje serii A zostaną zabezpieczone. Zabezpieczenie zostanie dokonane poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym do znaku towarowego słowno-graficznego marki „fachowcy.pl Rekomendujemy tylko najlepszych!” oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ustawy kodeks postępowania cywilnego do kwoty co najmniej 150 proc. wartości wyemitowanych Obligacji serii A.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent w terminie trzech miesięcy od dnia emisji nie złoży wniosku o wprowadzenie obligacji na Catalyst,
 • emitent nie zastosuje się do obowiązku udostępnienia raportów kwartalnych.
memorandum.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-01-26
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-IV zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2024-01-31 42 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-iv-po-zmienie-17012017.pdf

Best S.A.

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-01-17
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R2 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2021-08-10 30 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym zostanie złożony zapis:

 • 16 stycznia - 100,00 zł
 • 17 stycznia - 100,01 zł
 • 18 stycznia - 100,03 zł
 • 19 stycznia - 100,04 zł
 • 20 stycznia - 100,06 zł
 • 21 stycznia - 100,07 zł
 • 22 stycznia - 100,18 zł
 • 23 stycznia - 100,10 zł
 • 24 stycznia - 100,11 zł
 • 25 stycznia - 100,12 zł
 • 26 stycznia - 100,14 zł
 • 27 stycznia - 100,15 zł
 • 28 stycznia - 100,17 zł
 • 29 stycznia - 100,18 zł
 • 30 stycznia - 100,19 zł

Zapisy mogą zostać skrócone.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5.

owe-seria-r2.pdf

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Organizator obrotu akcjami i papierami wartościowymi. Notowana na parkiecie głównym. Lider obrotu w regionie Europy Środkowej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-01-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 6M + 0.95% co 6 miesięcy NIE 2022-01-31 60 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii A i B o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 120,5 mln zł.

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów cen emisyjna wynosi 99,88 zł i rośnie wraz z każdym kolejnym dniem zapisów.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji, ale jedynie w dniu płatności odsetek przypadającym 31 lipca 2021 r., tj. na pół roku przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

prospekt-emisyjny-obligacji-serii-d-i-e.pdf

InviPay Sp. z o.o.

Spółka oferuje usługi faktoringu dla małych i mikro przedsiębiorstw. Działa operacyjnie od listopada 2015 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-12-21
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 3M + 6.8% co 3 miesiące TAK 2017-11-30 10 000 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji jest zwiększenie aktywów obrotowych emitenta.

Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy do kwoty 110 proc. łącznej wartości nominalnej objętych obligacji, ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą w postaci wierzytelności istniejących oraz przyszłych będących częścią portfela faktoringowego posiadanego przez emitenta.

Próg dojścia emisji do skutku wyznaczono na 4 mln zł.

Zapisy przyjmowane będą w dwóch turach – do 29 listopada i do 12 grudnia. Te złożone w grudniu wymagać będą dopłacenia 2,8 zł premii (nominał jednej obligacji to 1000 zł) ze względu na skrócenie okresu odsetkowego do 78 dni.

Emitent nie wyklucza, że obligacje trafią do obrotu na Catalyst.

memorandum-informacyjne-obligacji-serii-a-invipay-sp-z-oo-2.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-12-16
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-III zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-12-21 40 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-iii.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-12-02
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AF1 zmienne WIBOR 3M + 3.15% co 3 miesiące NIE 2021-12-08 40 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej emitenta lub spółek z grupy, refinansowanie zadłużenia, finansowanie akwizycji.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji (nie wczesniej niż po sześciu miesiącach od daty przydziału) za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 pkt proc. wartości nominalnej obligacji za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak premia nie będzie wyższa niż 0,5 pkt proc. nominalnej wartości obligacji.

ostateczne-warunki-emisji-seria-af1.pdf

Braster S.A.

Spółka utworzona w 2008 r. przez grupę polskich naukowców, którzy opracowali sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka, a także stworzyli unikalne w skali świata urządzenie do domowego badania piersi. Notowana na GPW od grudnia 2012 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-28
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 6M + 5.7% co 6 miesięcy TAK 2019-05-29 10 500 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony, ale spółka deklaruje, że środki z niej pozyskane zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy, a część z nich może zostać przeznaczona na pilotażowe rozpoczęcie sprzedaży urządzenia Braster w pierwszym półroczu 2017 w jednym z wybranych krajów zachodniej Europy.

W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło 7,5 proc. w skali roku.

Zapisy mogą zostać proporcjonalnie zredukowane.

Nie ustalono minimalnego progu dojścia emisji do skutku.

Emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji do dnia 31 grudnia 2018 r. Zabezpieczeniem będzie zastaw na maszynach i urządzeniach.

Emitent będzie miał prawo dokonania wykupu obligacji na własne żądanie w liczbie do 50 proc. wyemitowanych obligacji po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego oraz w liczbie do 100 proc. istniejących obligacji po dniu 30 listopada 2018 r.

Obligatariusze będa mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie ustanowione w terminie.

Obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst.

teaser-braster-14112016-final.pdf

Bikershop Finanse S.A.

Spółka założona przez Bikershop Sp. z o.o. S.K. w celu pozyskiwania finansowania na rozwój dalszej działalności. Bikershop Sp. z o.o. S.K. jest dystrybutorem sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej. Obecna na rynku od 1991 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-24
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 8.8% co 3 miesiące TAK 2017-11-27 5 000 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na dalsze zwiększenie skali działalności spółki Bikershop Sp. z o.o. Sp.k.

Próg dojścia emisji do skutku ustalono na 3 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji będzie sprzęt znajdujący się w magazynach spółki o wartości min. 150 proc. wartości emisji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli emitent:

 • do 28 lutego 2017 r. nie ustanowi zabezpieczeń wskazanych w memorandum,
 • nie udostępni sprawozdania kwartalnego w terminie dwóch miesięcy od zakończenia danego kwartału,
 • do 30 czerwca 2017 r. nie opublikuje na swojej stronie www aktualizacji przedmiotu wyceny.

Emitent nie przewiduje wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

memorandum.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-24
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-II zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-11-30 40 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-ii.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-17
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPL zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-12-09 35 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. października, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,61 zł.

W przypadku gdy wartość złożonych zapisów przekroczy wartość oferty, zapisy zostaną skrócone.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

owe-ppl.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-16
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPK zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-12-09 25 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. października, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,61 zł.

W przypadku gdy wartość złożonych zapisów przekroczy wartość oferty, zapisy zostaną skrócone.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

owe-ppk.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-15
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria DD stałe 5% co 3 miesiące NIE 2023-11-17 25 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji serii DD na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-dd-pcc-rokita.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-04
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-I zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-11-09 40 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-i.pdf

Best S.A.

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-10-26
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R1 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2021-04-20 50 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym zostanie złożony zapis. 10 października wynosi 100 zł, 11 października 100,01 zł, 12 października 100,03 zł, itd.

Zapisy mogą zostać skrócone.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5.

owe-seria-r1.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-10-21
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPJ zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-10-27 20 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. października, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,66 zł.

W przypadku gdy wartość złożonych zapisów przekroczy wartość oferty, zapisy zostaną skrócone.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

ghelamco-owe-seria-ppj.pdf

IPO 3D S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest działalność inwestycyjna, w szczególności nastawiona na branżę nowych technologii. Spółka zamierza dokonywać inwestycji w akcje lub udziały innych spółek, które cechować będą się wysokim potencjałem wzrostu wartości

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-10-13
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria ZTRX-A - + 0% Brak odsetek NIE 2018-10-17 10 725 000 PLN 4 500 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
- zakup akcji spółki Zortrax, - zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Oferta obligacji jest na tyle specyficzna, że pozwalamy sobie w tym miejscu odesłać wszystkich zainteresowanych do naszego tekstu na ten temat, który można znaleźć tutaj.

warunki.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-09-29
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AB4 zmienne WIBOR 3M + 3.15% co 3 miesiące NIE 2021-09-30 35 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej emitenta lub spółek z grupy, refinansowanie zadłużenia, finansowanie akwizycji. Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 pkt proc. wartości nominalnej obligacji za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak premia nie będzie wyższa niż 0,5 pkt proc. nominalnej wartości obligacji. ostateczne-warunki-emisji-ab4.pdf

PCC Exol S.A.

Producent anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych (sufrakantów). Członek grupy PCC.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-09-14
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A2 stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2020-09-15 25 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami I Programu Emisji Obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrze korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-a2.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-08-24
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-VI zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-08-31 40 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp5-vi.pdf

Ronson Europe N.V.

Deweloper koncentruje inwestycje głównie na rynku warszawskim. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-08-12
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P stałe 5.25% co 3 miesiące NIE 2020-08-18 10 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 18 sierpnia 2019 r.

W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która na koniec XII i XIII okresu odsetkowego wyniesie 0,5 proc., a na koniec XIV i XV okresu odsetkowego 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,80

one-pager-ronson-europe-seria-p.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-08-10
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria DC stałe 5% co 3 miesiące NIE 2022-08-11 25 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji serii DC na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-dc.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-07-22
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-V zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-07-28 60 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

owe-seria-pp5v.pdf

Vantage Development S.A.

Firma istnieje od wczesnych lat 90., ale od 2007 r. zajmuje się działalnością deweloperską, a pod obecną nazwą od 2008 r. Notowana na GPW od 2012 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-07-20
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria N zmienne WIBOR 3M + 4.32% co 3 miesiące NIE 2020-01-22 10 500 000 PLN 100 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 22 lipca 2017 r.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowane kapitały własne/suma skonsolidowanych pasywów emitenta wyniesie mniej niż 40 proc., przy czym zgromadzenie obligatariuszy na wniosek emitenta będzie mogło ustalić niższy procentowy limit,
 • walne zgromadzenie podejmie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2016, 2017 i 2018 odpowiednio w wysokości wyższej niż 10 proc. wartości średniej arytmetycznej kapitalizacji rynkowej obejmującej rok poprzedzający wypłatę dywidendy lub wyższej niż 10 mln PLN (za rok 2016) lub 15 mln PLN (za lata 2017 i 2018), przy czym zgromadzenie obligatariuszy może na wniosek emitenta ustalić wyższy limit.
one-pager-vantage-development-seria-n.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-07-08
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPI zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-07-14 50 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 7 lipca, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,69 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

owe-ghelamco-ppi.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-07-05
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPH zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-07-14 30 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 22 czerwca, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,66 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

owe-ghelamco-pph.pdf

Auxilia S.A.

Spółka działa na rynku odszkodowawczym. We współpracy z kancelarią prawną pomaga poszkodowanym w wypadkach w uzyskaniu odszkodowania. Jako marka powstała w 2003 roku, a jako spółka kapitałowa funkcjonuje od 2005 roku. Notowana na NewConnect.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-06-30
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9% co 3 miesiące TAK 2019-01-03 3 000 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na stworzenie dwóch nowych oddziałów, zwiększanie zespołów sprzedażowych w istniejących oddziałach, a także na finansowanie obsługi spraw klientów, pozyskanych w wyniku rozbudowy działu sprzedaży.

Próg dojścia emisji do skutku to 1 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na wierzytelnościach emitenta o wartości min. 150 proc. wartości emisji.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Emitent planuje wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst w III kw. 2016 r.

auxilia-emisja-obligacji-serii-a-teaser.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-06-28
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AB3 zmienne WIBOR 3M + 3.15% co 3 miesiące NIE 2021-06-29 65 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej emitenta lub spółek z grupy, refinansowanie zadłużenia, finansowanie akwizycji. Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 pkt proc. wartości nominalnej obligacji za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak premia nie będzie wyższa niż 0,5 pkt proc. nominalnej wartości obligacji. ostateczne-warunki-emisji-piii-kruk-sa-ab-3-obligacje.pdf

PCC Exol S.A.

Producent anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych (sufrakantów). Członek grupy PCC.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-06-23
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A1 stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2020-06-24 20 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami I Programu Emisji Obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrze korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-a1-pcc-exol-sa.pdf

Bank Pocztowy S.A.

Bank uniwersalny, działa od 1990 r. opierając funkcjonowanie o sieć placówek Poczty Polskiej w całym kraju. Poczta jest wiodącym akcjonariuszem, mniejszościowym jest PKO BP.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-06-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P1 zmienne WIBOR 6M + 2.8% co 6 miesięcy NIE 2026-06-08 50 000 000 PLN 100 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako skladnika funduszy wlasnych banku (obligacje podporządkowane).

Zapisy obejmujące nie więcej niż 300 obligacji złożone do czasu całkowitego pokrycia puli 300.000 obligacji nie podlegają redukcji.

Zapisy obejmujące więcej niż 300 obligacji złożone do czasu całkowitego pokrycia puli, w części przekraczającej 300 obligacji zostaną zredukowane proporcjonalnie.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu pod warunkiem uzyskania zgody KNF.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-p1.pdf

BVT S.A.

Spółka specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zakupione pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Notowana na NewConnect od wrześni

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-05-27
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 8% co 3 miesiące TAK 2018-11-30 5 000 000 PLN 1 000 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków na finansowanie działalności Emitenta, a w szczególności na:

 • zakup nowych portfeli wierzytelności, w tym wierzytelności komunikacyjnych, telekomunikacyjnych oraz z rynku bankowego,
 • zwiększenie kapitału wspomagającego prowadzenie działań egzekucyjnych.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem zebrania zapisów na co najmniej 2 mln zł.

Emitent nie zamierza wprowadzać obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności (nie mniej niż 200 proc. wartości nominalnej subskrybuowanych obligacji) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w trakcie I, II, III lub IV okresu odsetkowego lub 1 proc. jeśli stanie się to później.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • środki pozyskane z emisji zostaną wydane niezgodnie z celem emisji,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. zysku netto.
bvt-prezentacja-inwestorska-obligacje-serii-a.pdf

AOW Faktoring S.A.

Firma zajmuje się obrotem wierzytelnościami od 1993 r. Jest niezależna od dużych grup finansowych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-05-25
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H zmienne WIBOR 3M + 4.7% co 3 miesiące TAK 2019-05-31 5 000 000 PLN 100 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskanie środków obrotowych na bieżącą działalność polegającą na zakupie niewymagalnych wierzytelności w ramach zawieranych umów faktoringowych.

Opcja wcześniejszego wykupu po stronie emitenta dostępna po upływie dwóch lat od dnia emisji, możliwa do zrealizowania w dniach płatności odsetek za dodatkową premią w wysokości 1 proc. wartości nominalnej.

Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności.

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-05-24
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-IV zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-05-31 50 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp5-iv.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-05-18
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AB2 zmienne WIBOR 3M + 3.15% co 3 miesiące NIE 2021-05-19 135 000 000 PLN 100 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do grupy kapitałowej emitenta lub refinansowanie zadłużenia lub finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje.

Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ich przydziału.

W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.

ostateczne-warunki-emisji-piii-kruk-sa-ab-2-obligacje.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-05-10
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria DB stałe 5% co 3 miesiące NIE 2022-05-11 20 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji serii DB na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-pcc-rokita-seria-db.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-26
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria DA stałe 5% co 3 miesiące NIE 2021-04-27 25 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji serii DA na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-pcc-rokita-seria-da.pdf

Alior Bank S.A.

Bank uniwersalny, uzyskał licencję na prowadzenie w drugiej połowie 2008 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-22
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P1B zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2024-05-16 70 000 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Obligacje są emitowane w celu zasilenia funduszy własnych banku.

Obligacje emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej wartości 800 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-p1b.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-22
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-III zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-04-28 35 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-obligacji-podporzdkowanych-serii-pp5-iii.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-19
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPG zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-03-30 50 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 4 kwietnia, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,65 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

ghelamco-invest-ppg.pdf

Alior Bank S.A.

Bank uniwersalny, uzyskał licencję na prowadzenie w drugiej połowie 2008 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-15
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P1A zmienne WIBOR 6M + 3.25% co 6 miesięcy NIE 2022-05-16 150 000 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Obligacje są emitowane w celu zasilenia funduszy własnych banku.

Obligacje emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej wartości 800 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-p1a.pdf

Best S.A.

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-13
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L3 zmienne WIBOR 3M + 3.5% co 3 miesiące NIE 2020-05-10 50 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na:

 • finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę portfeli wierzytelności;
 • lub finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów;
 • lub refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym składany jest zapis. W pierwszym dniu składania zapisów wynosi 99,80 zł.

O przydziale obligacji decydować będzie kolejność składania zapisów.

Obligacje emitowane są w ramach programu emisji o łącznej wartości wynoszącej 300 mln zł.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,50.

owe-seria-l31.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-03-25
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-II zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-03-31 35 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) banku, pozwalające na rozwój działalności.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp5-ii-tj-po-zmianie-z-dnia-10032016.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-03-23
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPF zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-03-30 30 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji Obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 11 marca, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,59 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

ir-pol-45-56e165037ca76.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-03-23
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AB1 zmienne WIBOR 3M + 3.15% co 3 miesiące NIE 2021-03-24 65 000 000 PLN 100 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do grupy kapitałowej emitenta lub refinansowanie zadłużenia lub finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje.

Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ich przydziału.

W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.

ostateczne-warunki-emisji-ab-1-obligacje.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-03-07
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPE zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-03-30 50 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy z emisji Obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 4 marca, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,60 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

ir-pol-41-56d83cca3e905.pdf

Best S.A.

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-02-05
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L2 zmienne WIBOR 3M + 3.8% co 3 miesiące NIE 2020-03-04 40 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na:

 • finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę portfeli wierzytelności;
 • lub finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów;
 • lub refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia przyjmowania zapisów, tj. 4 lutego, wynosi 99,77 zł za jeden papier.

O przydziale obligacji decydować będzie kolejność składania zapisów.

Obligacje emitowane są w ramach programu emisji o łącznej wartości wynoszącej 300 mln zł.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,50.

owe-seria-l2.pdf

Legimi Sp. z o.o.

Firma oferuje czytnik ebooków za 1 zł w połączeniu z abonamentem na dostęp do bazy ponad kilkunastu tysięcy tytułów. Istotną częścią działalności Legimi jest również opracowywanie i sprzedaż usług b2b dla rynku książki.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-12-15
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2017-12-18 1 500 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Rozwój projektu e-czytnik i działania marketingowe z nim związane.

Próg emisji: 750 tys. zł.

Emitent nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze składników majątkowych o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą, w skład którego wejdą wierzytelności z tytułu abonamentu na korzystanie z usług świadczonych przez emitenta, środki pieniężne oraz zapasy czytników e-booków, do wysokości 150 proc. wartości nominalnej obligacji.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Emitent zobowiązał się ponadto do cokwartalnej częściowej amortyzacji obligacji na kwotę co najmniej 60 tys. zł ze środków pochodzących z abonamentów opłacanych przez użytkowników usługi „Czytnik e-booków z abonamentem”. Emitent może odstąpić od wykonania amortyzacji jeśli suma środków pozyskanych z abonamentu nie przekracza 300 tys. zł netto.

Obligatariusze będą mieli prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie ustanowione do 31 marca 2016 r.,
 • emitent nie opublikuje na swojej stronie internetowej sprawozdania kwartalnego w terminie 45 dni od zakończenia danego kwartału.
legimi-seria-c-memorandum.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-12-04
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-I zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2022-12-09 35 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) banku, pozwalające na rozwój działalności.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-pp5-i.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-11-25
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria W2 zmienne WIBOR 3M + 2.9% co 3 miesiące NIE 2020-11-26 30 000 000 PLN 100 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji jest finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do grupy kapitałowej emitenta lub na refinansowanie zadłużenia emitenta lub na finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje. Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ich przydziału. W takim przypadku za każde 30 dni pozostające do dnia wykupu obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc., jednak łącznie nie może ona wynieść więcej niż 0,5 proc.

Prodigo Recykling Sp. z o.o.

Emitent jest w 100 proc. zależny od Prodigo Sp. z o.o., która skupia działalność operacyjną grupy. Spółka pozyskuje odpady, głównie przemysłowe, aby następnie poddawać je odzyskowi w ramach własnych procesów recyklingowych. Istnieje od 2008 roku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-10-26
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8.75% co 3 miesiące TAK 2017-10-20 3 000 000 1 000 20 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie dalszego dynamicznego rozwoju emitenta, w szczególności na rozpoczęciu przez Emitenta projektu inwestycyjnego polegającego na stworzeniu infrastruktury niezbędnej do uruchomienia linii do przetopu złomu aluminium oraz na zakup materiału wsadowego dla odlewni (złom aluminiowy).

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

- poręczenie majątkowe Prodigo Sp. z o.o. w wysokości do 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji. Dodatkowo, poręczyciel podpisze oświadczenie, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.

- zastaw rejestrowy ustanowiony na aktywach emitenta (piece odlewnicze) w wysokości maksymalnie 150 proc. wartości nominalnej subskrybowanych obligacji, do kwoty nie wyższej niż 4,5 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli emitent podejmie uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy lub w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy lub dokona wypłaty z tytuły dywidendy.

Emitent nie planuje wprowadzać obligacji serii B do obrotu na rynku regulowanym.

prodigo-teaser-emisja-publiczna-seria-b.pdf

Creamfinance Poland Sp. z o.o.

Część międzynarodowej grupy finansowej, specjalizującej się w udzielaniu mikropożyczek. W Polsce oferuje produkty poprzez trzy marki: LendOn.pl, extraportfel.pl oraz Retino.pl.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-10-22
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9% co 3 miesiące TAK 2016-10-18 2 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest rozbudowa portfela pożyczek.

Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na portfelu pożyczek o wartości 150 proc. wyemitowanych obligacji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom premię w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli zabezpieczenie obligacji nie zostanie ustanowione do 31 stycznia 2016 r.

creamfinance-poland-prezentacja.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-10-16
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPD zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2019-11-04 50 000 000 PLN 100 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Obligacje oferowane są z dyskontem, które zależy od dnia złożenia zapisu - im wcześniej, tym jest ono większe. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 15 października, cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 99,69 zł, a w ostatnim, czyli 28 października, będzie to 99,89 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka chce wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.

ghelamco-invest-owe-seria-ppd.pdf

Murapol S.A.

Deweloper z południa Polski działający na terenie całego kraju. Obecny m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-10-14
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2018-10-19 30 000 000 PLN 100 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Refinansowanie zapdającego długu odsetkowego oraz zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych.

Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji. W takim przypadku zapłaci obligatariuszom dodatkową premię, która wyniesie:

 • 0,45 pkt proc. w I, II i III okresie odsetkowym,
 • 0,3 pkt proc. w IV, V, VI i VII okresie odsetkowym,
 • 0,15 pkt proc. w VIII, IX, X i XI okresie odsetkowym.

Obligatariusze będą mieli prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 15 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • emitent wypłaci dywidendę w jakiejkolwiek wysokości gdy za dany rok obrotowy zysk netto nie osiągnie co najmniej 20 mln zł,
 • emitent dokona skupu akcji własnych,
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu na Catalyst.
ostateczne-warunki-oferty-obligacji-r.pdf

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Firma zajmuje się cyfrową obróbką drewna. Oferuje drewniane konstrukcje wielkogabarytowe - hale, domy, więźby, wiaty etc. Notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-09-30
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E stałe 9% co 6 miesięcy TAK 2017-10-07 10 250 000 1 000 10 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest nabycie większościowego pakietu udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Drewit Sp. z o.o. z siedzibą w Witnicy.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia przez inwestorów obligacji o wartości co najmniej 7,5 mln zł.

Obligacje oferowane są jako niezabezpieczone. Emitent zobowiązał się, że w przypadku dojścia emisji do skutku dokona zabezpieczenia w postaci hipoteki łącznej na prawie użytkowania wieczystego, budynkach i urządzeniach stanowiących odrębną nieruchomość oraz nieruchomości gruntowej, do maksymalnej kwoty 15,375 mln zł, tj. 150 proc. łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji serii E. Właścicielem przedmiotu zabezpieczenia jest spółka PPHU Drewit Sp. z o.o., na przejęcie której emitent chce przeznaczyć środki pozyskane z emisji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie ustanowione w terminie trzech miesięcy od dnia przydziału obligacji.

prezentacja-fkd-emisja-obligacji-serii-e.pdf

OT Logistics S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest śródlądowy transport wodny, na rynku krajowym i zagranicznym. Zajmuje się także wydobywaniem żwiru i piasku, a także załadunkiem i magazynowaniem towarów.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-08-14
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E stałe 5.4% co 3 miesiące NIE 2018-08-18 10 000 000 1 000 5 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona dodatkowa premia w wyokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

informacje-o-spolce.pdf

Capital Park S.A.

Inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi oraz specjalizujący się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych.

Głównym przedmio

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-08-12
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G zmienne WIBOR 3M + 4.3% co 3 miesiące NIE 2018-08-14 1 883 700 100 5 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji było pozyskanie środków na kapitał obrotowy emitenta.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji.

capital-park-program-publiczny-owo-serii-g-final.pdf

Premium Pożyczki S.A.

Firma działająca od grudnia 2012 r. na rynku pożyczek krótkoterminowych. Usługi świadczy w województwie wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-07-07
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2017-07-10 3 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest sfinansowanie rozwoju działalności operacyjnej emitenta, w tym przede wszystkim zwiększenie akcji pożyczkowej. Spółka planuje m.in. otwarcie oddziałów w woj. kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim i rozszerzenie działalności na te regiony.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym do sumy 150 proc. wartości przydzielonych obligacji, ustanowionym na czwartym miejscu na zbiorze praw o zmiennym składzie wynikających z umów pożyczek zawieranych przez emitenta.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wartość portfela pożyczek udzielonych przez emitenta będzie niższa niż 150 proc. wartości nominalnej pozostających do wykupu obligacji serii F oraz obligacji innych serii zabezpieczonych zastawem rejestrowym na wyższych miejscach na tym samym przedmiocie zabezpieczenia.

memorandum-informacyjne-premium-pozyczki-sacompressed.pdf

Mikrokasa S.A.

Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Działa od 2006 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-25
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L3 stałe 8.7% co 3 miesiące TAK 2017-06-29 3 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Środki pieniężne pozyskane w wyniku przeprowadzania emisji zostaną przeznaczone na rozwój głównej działalności emitenta poprzez zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Obligacje są zabezpieczone do wysokości co najmniej 150 proc. wartości nominalnej. Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą, które wynikają z zawartych i zawieranych umów między klientami a emitentem.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,75 proc. od wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

memorandum-l3.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-23
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPC zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2019-06-16 30 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Obligacje oferowane są z dyskontem, które zależy od dnia złożenia zapisu - im wcześniej, tym jest ono większe. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 16 czerwca, cena emisyjna jednej obligacji będzie wynosić 99,78 zł, a w ostatnim, czyli 23 czerwca, będzie to 99,89 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka chce wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.

ostateczne-warunki-oferty-oraz-ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-ppc.pdf

Polnord S.A.

Firma istnieje od 1977 roku, początkowo jako biuro generalnego eksportu. Od 1998 r. działa jako firma wykonawcza, także jako deweloper (w spółkach celowych). Notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-19
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria M1 zmienne WIBOR 3M + 3.5% co 3 miesiące NIE 2018-06-30 50 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone na zmianę struktury zadłużenia grupy oraz sfinansowanie rozwoju grupy.

Emisja w ramach programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 0,55,

- walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwalę o wypłacie dywidendy w wysokości przekraczającej 30 proc. zysku netto emitenta za dany rok obrotowy lub w jakiejkolwiek wysokości, jeżeli skonsolidowany zysk emitenta za dany rok obrotowy będzie niższy niż 20 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części (nie mniej niż 25 proc. emisji) wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek począwszy od III okresu odsetkowego, tj. od 30 marca 2016 r. W takim przypadku emitent zapłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

ostateczne-warunki-seria-m1.pdf

Kerdos Group S.A.

Producent środków higieny osobistej takich jak pieluchy (w tym marki Bambino), podpaski i wkładki higieniczne. Sprzedawane także w krajach regionu. Notowany na GPW od 2004 r. Do listopada 2014 roku działał pod nazwą Hygienika S.A.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-11
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K stałe 8% co 3 miesiące TAK 2018-05-29 6 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz rozwój sprzedaży internetowej FMCG w ramach grupy kapitałowej, w której emitent jest jednostką dominującą.

Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na udziałach w Dayli Sp. z o.o. o wartości do 150 proc. wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykup wszystkich lub części obligacji. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

factsheet-kerdos-group-seria-k.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPB zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2019-06-16 50 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Obligacje oferowane są z dyskontem, które zależy od dnia złożenia zapisu - im wcześniej, tym jest ono większe. W ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. 16 czerwca, cena emisyjna jednej obligacji będzie wynosić 99,89 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka chce wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.

osteteczne-warunki-oferty-oraz-ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-ppb.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria W1 stałe 4.5% co 3 miesiące NIE 2020-06-08 20 000 000 100 10 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do grupy kapitałowej emitenta lub na refinansowanie zadłużenia emitenta lub na finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ich przydziału. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona dodatkowa premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do dnia ostatecznego wykupu. Łączna premia nie może być wyższa niż 0,5 proc.

ostateczne-warunki-emisji-pii-kruk-obligacje.pdf

Capital Park S.A.

Inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi oraz specjalizujący się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych.

Głównym przedmio

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-05-29
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F zmienne WIBOR 3M + 4.3% co 3 miesiące NIE 2018-06-04 35 000 000 100 5 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Marka S.A.

Firma działa na terenie dziewięciu województw oferując mikropożyczki gotówkowe. Akcje spółki są notowane na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-05-11
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H2 stałe 9% co 3 miesiące TAK 2017-05-12 2 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emisja jest częścią programu emisji obligacji o do równowartości 2,5 mln euro w ciągu 12 miesięcy.

Zabezpieczeniem emisji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą o wartości ok. 43,6 mln zł. Emitent dokona zabezpieczenia do wysokości 120 proc. wartości nominalnej wyemitowanych papierów serii H2.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części wyemitowanych obligacji, za co zapłaci premię w wysokości 0,75 proc.

teaser-marka-seria-h2.pdf

Arrinera S.A.

Notowana na New Connect grupa kapitałowa, której celem jest wyprodukowanie pierwszego polskiego samochodu z kategorii supercars.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-05-07
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2017-04-26 5 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest pozyskanie środków na zwiększenie kapitału obrotowego pozwalającego na wprowadzenie na rynek modelu wyścigowego Arrinery do końca 2015 r., zakończenie prac nad egzemplarzami pokazowymi, nakłady na promocję, udział w światowych targach motoryzacyjnych, Wprowadzenie do sprzedaży limitowanej serii 33 sztuk Arrinery Hussarya w kraju i za granicą w 2016 r.

Obligacje zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na maksymalnie 529.381 akcjach Arrinera Automotive SA z siedzibą w Warszawie, stanowiących 91 proc. akcji spółki. Zgodnie z wyceną z 3 kwietnia 2015 r. sporządzoną przez AVCS Sp. z o.o., wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 10 mln zł. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia będzie Arrinera Automotive Holding PLC z siedzibą w Innovation Centre Silverstone Park Towcester NN12 8GX Northants United Kingdom.

Dodatkowe zabezpieczenie należności obligatariuszy stanowi oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. W taklim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

arrinera-informacje.pdf

Murapol S.A.

Deweloper z południa Polski działający na terenie całego kraju. Obecny m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-04-24
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2018-04-29 30 000 000 100 5 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych oraz refinansowanie zapadającego długu odsetkowego.

Emisja jest pierwszą częścią programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji. W takim przypadku zapłaci obligatariuszom dodatkową premię, która wyniesie:

- 0,45 pkt proc. w I, II i III okresie odsetwkowym,

- 0,3 pkt proc. w IV, V, VI i VII okresie odsetwkowym,

- 0,15 pkt proc. w VIII, IX, X i XI okresie odsetwkowym.

Obligatariusze będą mieli prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 15 proc. skonsolidowanego zysku netto,

- emitent wypłaci dywidendę w jakiejkolwiek wysokości gdy za dany rok obrotowy zysk netto nie osiągnie co najmniej 20 mln zł,

- emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje z terminem wykupu przypadającym przed terminem wykupu obligacji serii P, chyba że środki z ich emisji posłużą do wukupu obligacji serii P,

- emitent dokona skupu akcji własnych,

- obligacje zostaną wycofane z obrotu na Catalyst.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-p-murapol.pdf

SMS Kredyt Holding S.A.

Działalność operacyjna spółki polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 15.000 PLN na okres do 48 miesięcy. Istnieje od 2007 roku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-04-24
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AK stałe 9% co 3 miesiące NIE 2018-04-17 9 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest sfinansowanie działalności grupy emitenta.

Emitent po upływie sześciu miesięcy od dnia emisji zyska prawo do wcześniejszego wykupienia obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 pkt proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- emitent przeznaczy na wypłatę dywidendy więcej niż 5 mln zł,

- wskaźnik relacji zobowiązań krótko- i długoterminowych pomniejszonych o posiadane środki pieniężne do kapitałów własnych będzie równy lub większy niż 3,0.

Mikrokasa S.A.

Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Działa od 2006 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-03-30
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L2 stałe 9% co 3 miesiące NIE 2017-04-03 3 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój głównej działalności poprzez zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części oferowanych obligacji. W takim przypadku zapłaci dodatkową premię w wysokości 0,75 proc.

mikrokasa-memorandum-seria-l2.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-03-18
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria SP-I stałe 4% co 12 miesięcy NIE 2020-03-11 50 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Admiral Boats S.A.

Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją łodzi rekreacyjnych. Większość wyrobów spółki jest eksportowana. Akcje spółki są notowane na rynku New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-03-17
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2017-09-18 6 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zasilenie kapitału obrotowego.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka ustanowiona na nieruchomościach na pierwszym miejscu o wartości ok. 7,2 mln zł.

Emitent będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. W takim przypadku zapłaci dodatkową premię w wysokości 1 proc.

Obligatariusze będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- emitent zdecyduje o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014, 2015 lub 2016,

- w księdze wieczystej którejś z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie obligacji zostanie wpisana hipoteka na rzecz podmiotu innego niż administrator hipoteki na pierwszym miejscu albo na dalszym miejscu o terminie wymagalności wcześniejszym niż dzień wykupu.

memorandum.pdf

Capital Park S.A.

Inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi oraz specjalizujący się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych.

Głównym przedmio

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-03-16
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 3M + 4.3% co 3 miesiące NIE 2018-03-18 11 100 000 100 5 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Best S.A.

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-02-20
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K3 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2019-03-10 35 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na:

- finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę portfeli wierzytelności;

- lub finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów;

- lub refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy.

Obligatariusze mają prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- wskaźnik zadłużenia przekroczy poziomu 2,50,

- emitenta nie spłaci zadłużenia finansowego w łącznej kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych grupy.

best-ostateczne-warunki-04022915.pdf

Marka S.A.

Firma działa na terenie dziewięciu województw oferując mikropożyczki gotówkowe. Akcje spółki są notowane na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-02-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H1 stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2017-02-06 2 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emisja jest częścią programu emisji obligacji o do równowartości 2,5 mln euro w ciągu 12 miesięcy.

Zabezpieczeniem emisji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą o wartości ponad 44 mln zł. Emitent dokona zabezpieczenia do wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych papierów serii H1.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części wyemitowanych obligacji, za co zapłaci premię w wysokości 0,75 proc.

marka-s-a-mi-obligacji-serii-h1.pdf

Capital Park S.A.

Inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi oraz specjalizujący się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych.

Głównym przedmio

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-12-19
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D zmienne WIBOR 3M + 4.3% co 3 miesiące NIE 2017-12-27 65 000 000 100 5 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obniżenie kosztów finansowych poprzez przedterminowy wykup obligacji serii A o wartości nominalnej 65 mln zł.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji do maks. 100 mln zł.

Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji.

Obligatariusze będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- akcje lub obligacje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym;

- wskaźnik zadłużenia netto grupy na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 1,2;

- jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 0,35;

- emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii D, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup papierów serii D;

- emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom, chyba że środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić ze sprzedaży przed podmiot z grupy emitenta do podmiotu nienależącego do grupy dowolnej z następujących nieruchomości: Eurocentrum Alfa, Eurocentrum Beta&Gamma, Royal Wilanów, Racławicka Point, Warszawa Sobieskiego i Art Norblin i łączna kwota przekazanych środków pieniężnych będzie nie wyższa od 60% różnicy pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości, a wykazywanym w dniu transakcji saldem zadłużenia zabezpieczonego na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji;

- w przypadku wyemitowania po dniu emisji obligacji serii D jakichkolwiek obligacji zabezpieczonych na aktywach należących do emitenta lub podmiotów z grupy emitenta, zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostało ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii D.

capital-park-ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-d.pdf

4Fun Media S.A.

Producent i nadawca tematycznych kanałów telewizyjnych 4fun.tv, mjuzik.tv oraz TV Disco. Notowany na GPW od 2010 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-12-19
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 8% co 3 miesiące TAK 2017-12-05 6 000 000 1 000 50 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Działania marketingowe związane z umocnieniem pozycji emitenta na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych

Ewentualne przejęcia podmiotów dywersyfikujące obecne źródła przychodów

Zasilenie kapitału obrotowego

Obligacje będą zabezpieczone na 100 proc. udziałów spółki zależnej - Program Sp. z o.o. do kwoty 150 proc. wartości emisji. Wartość zabezpieczenia ustalono na 9,9 mln zł.

Emitent ma opcję call ważną sześć miesięcy po dacie emisji; realizacja za dodatkowym wynagrodzeniem 0,5 pkt proc. nominału obligacji.

Warunki emisji nie zezwalają m.in. na wypłatę dywidendy w kwocie wyższej niż 50 proc. zysku netto oraz na wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA powyżej 3,5.

Emisja dojdzie do skuku po opłaceniu co najmniej 3 tys. obligacji.

memorandum-informacyjne-4fun-media.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Danii, Francji, Polski, Ukrainy i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-12-19
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPA zmienne WIBOR 6M + 3.5% co 6 miesięcy TAK 2019-06-17 50 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka chce wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.

ghelamco-invest-ostateczne-warunki-oferty-i-ostateczne-warunki-emisji-seria-ppa.pdf

Fundusz Hipoteczny Dom S.A. SKA

Spółka oferuje produkt, skierowany do osób powyżej 65 roku życia, polegający na wypłacie dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości (tzw. odwrócona hipoteka). Istnieje od 2008 roku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-12-15
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2017-12-11 10 000 000 1 000 10 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zmiana struktury finansowania działalności spółki

Sfinansowanie dalszego rozwoju spółki poprzez budowę nowego oraz utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których emitent staje się właścicielem nieruchomości mieszkalnych

Zabezpieczeniem jest poręczenie przez Fundusz Hipoteczny Dom SA z siedzibą w Warszawie.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji na żądanie własne. W takim przypadku wypłaci dodatkową premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

fh-dom-teaser.pdf

Mikrokasa S.A.

Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Działa od 2006 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-11-25
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L1 stałe 9.2% co 3 miesiące TAK 2016-11-28 2 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój głównej działalności Emitenta poprzez zintensyfikowanie akcji pożyczkowej – zwiększenie udzielanych pożyczek oraz liczby klientów.

Obligacje zostaną zabezpieczone na zbiorze wierzytelności (udzielonych pożyczek) do kwoty 150 proc. wartości emisji.

Emisja dojdzie do skutku po opłaceniu zapisów na obligacje o wartości 1 mln zł. 

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji. Przedterminowy wykup za dodatkowym wynagrodzeniem (0,75 proc. nominalnej wartości obligacji)

memorandum.pdf

Best S.A.

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-10-17
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K2 stałe 6% co 3 miesiące NIE 2018-10-30 50 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup wierzytelności, zakup certyfikatów inwestycyjnych w funduszu sekurytyzacyjnym Best II NS FIZ, refinansowanie zadłużenia

Zapisy trwają do 17 października lub do wyczerpania oferty.

Oprocentowanie stałe, kupon płatny kwartalnie.

Zadłużenie finansowe netto emitenta nie może przekroczyć 2,5x kapitału własnego. 

15600.pdf

Robinson Europe S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego. Notowana na New Connect. Działa od 1991 r. (w nowej formule prawnej od 2010 r.)
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-10-14
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 3M + 7% co 3 miesiące TAK 2017-09-25 4 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój linii biznesowych: wędkarstwo i sport. Rozwój sieci dystrybucji przez własną sieć sklepów.

Obligacje zabezpieczone na znaku towarowym Robinson Europe B.V. (znaki wycenione na 4,623 mln zł oraz na 600 tys. akcji OUTDOORZY S.A. wycenionych na 1,086 mln zł.

Emisja dojdzie do skutku po opłaceniu papierów o wartości co najmniej 1 mln zł. 

Emitent nie ma prawa wcześniejszego wykupu.

Obligacje mogą zostać przedstawione przed terminem wykupu, jeśli spółka przeznaczy więcej niż 50 proc. zysku na wypłatę dywidendy

robinson-europe-sa-prezentacja-informacyjna.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-10-10
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria BB stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2019-10-15 25 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Pierwszeństwo w obejmowaniu nowej serii będą mieli inwestorzy, którzy składali zapisy na obligacje serii AA (PCR1014)

Emitent ma opcję call wyłącznie na całość emisji. Przedterminowy wykup obligacji płatny za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do terminu wykupu, z tym że łączna premia nie może być wyższa niż 0,6 pkt proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-bb.pdf

Mikrokasa S.A.

Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Działa od 2006 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-09-10
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2016-09-02 2 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie akcji kredytowej emitenta

Zabezpieczenie na zbiorze obecnych i przyszłych wierzytelności do 170 proc. wartości emisji.

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji. Realizacja za dodatkową premią 0,75 proc. ponad nominał i naliczone odsetki.

Emisja dojdzie do skutku po opłaceniu zapisów za 0,5 mln zł.

teaser-mikrokasa-seria-j.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-09-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria BA stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2019-04-09 5 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje oferowane w ramach emisji kaskadowej. 170 tys. obligacji serii BA objął Dom Maklerski BDM, który odsprzedaje je na rynku wtórnym (w ramach obecnej oferty wystawia 40 tys. obligacji).

Termin składania zapisów może zostać wydłużony lub skrócony, w zależności od zainteresowania inwestorów.

Emitent posiada opcję call na całość za dodatkowy wynagrodzeniem w wysokości 0,05 proc. nominału obligacji za każde 30 dni pozostających do daty wykupu. 

pcc-rokita-ostateczne-warunki-emisji-serii-ba.pdf

Biomax S.A.

Firma zajmuje się produkcją preparatów znajdujących zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Istnieje od 2010 r. Notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-07-09
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2017-01-11 4 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup kontrolnego pakietu w spółce Premedicare Sp. z o.o.

Obligacje zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydanym przez spółkę do sumy 5 mln zł. 

Ponadto obligacje zabezpieczone są zastawem na akcjach Emitenta

teaser-inwestycyjny.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-07-04
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 6M + 2.85% co 6 miesięcy NIE 2016-07-04 25 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Druga publiczna emisja obligacji na podstawie prospektu emisyjnego z programu wartego 200 mln zł.

Emitent zobowiązał się do utrzymania wskaźnika zadłużenia (zadłużenie finansowe netto vs aktywa) poniżej poziomu 70 proc. Na koniec marca wskaźnik ten wyniósł 31 proc.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-b.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-06-30
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 6M + 2.95% co 6 miesięcy NIE 2016-06-27 50 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pierwsza publiczna emisja obligacji na podstawie prospektu emisyjnego z programu wartego 200 mln zł.

Emitent zobowiązał się do utrzymania wskaźnika zadłużenia (zadłużenie finansowe netto vs aktywa) poniżej poziomu 70 proc. Na koniec marca wskaźnik ten wyniósł 31 proc.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-a-echo-investment.pdf

LZMO S.A. (w postępowaniu sanacyjnym)

Spółka zajmuje się produkcją ceramicznych wkładów kominowych. Od 2011 r. notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-05-20
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8.75% co 3 miesiące TAK 2016-11-22 7 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zasilenie kapitału obrotowego

Obligacje 30 miesięczne, o oprocentowaniu stałym i kuponie płatnym kwartalnie.

Papiery zabezpieczone hipoteką na nieruchomości gruntowej (złoża iłów ceramicznych, które spółka zamierza eksploatować na potrzeby własnej produkcji) należącej do spółki z grupy Indygotech (kontrolującej LZMO) o wartości 12,6 mln zł.

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli opłacone zostaną papiery o wartości co najmniej 3 mln zł.

Hussar Gruppa S.A.

Grupa działa w obszarze transportu i logistyki towarów jako specjalistyczne centrum rozwiązywania problemów osiągając przychody z transportu, pomocy drogowej, likwidacji szkód i innych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-05-14
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria S stałe 8.5% co 3 miesiące NIE 2017-05-08 10 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój obszaru transportu przez pozyskanie i rozwój bazy podwykonawców, zapewnienie szybkich płatności podwykonawcom, wprowadzenie skonta i pożyczek gotówkowych. Rozwój pomocy drogowej i likwidacji szkód, rozwój innowacji.

PKN Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-04-24
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F stałe 5% co 6 miesięcy NIE 2020-04-09 100 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Oprocentowanie stałe, kupon płatny półrocznie.

Zortrax S.A.

Producent drukarek 3D. Formalnie istnieje od grudnia 2013 r. Kontrolowany przez trzy osoby fizyczne.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-04-07
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A 2 stałe 9% co 3 miesiące NIE 2017-03-31 10 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Współfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy jeszcze w tym roku.

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji. W przypadku skorzystania z opcji wypłaci należne do dnia wykupu odsetki oraz premię wynoszącą 0,5 pkt proc. nominału.

W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji zapisy będą redukowane proporcjonalnie. Jeśli zapisy obejmą 120 proc. wartości oferty, zapisy będą redukowane uznaniowo. W takim przypadku preferowane będą zapisy na Obligacje złożone w pierwszej kolejności lub o największej wartości.

memorandum-in-zortrax-sp-z-oo-obligacje-serii-a2-final.pdf

Best S.A.

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-04-04
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K1 zmienne WIBOR 3M + 3.8% co 3 miesiące NIE 2018-04-30 45 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup portfeli wierzytelności.

Zapisy przyjmowane są tylko od inwestorów detalicznych posiadających rachnki maklerskie w DM mBanku.

Zapisy obciążane są prowizją w wysokości 0,1 proc.

best-ostateczne-warunki-28032014.pdf

PKN Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-04-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 6M + 1.3% co 6 miesięcy NIE 2018-04-02 200 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Oprocentowanie zmienne, stałe w okresie odsetkowym, oparte o stopę WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 1,3%. Odsetki wypłacane półrocznie.

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-03-31
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-XI zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2021-04-07 100 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp3-xi.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-03-05
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-X zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2021-03-12 80 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-gnb-serii-pp3-x.pdf

Organika S.A.

Spółka jest czołowym producentem pianki poliuretanowej w Polsce i w regionie. Firma działa od ponad 50 lat główne przychody osiągając ze sprzedaży do branż producentów mebli, motoryzacyjnej oraz budowlano-montażowej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-03-04
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D stałe 8.25% co 3 miesiące TAK 2017-03-06 10 000 000 1 000 1 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

Obligacje serii D będą zabezpieczone.

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-02-07
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-IX zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2021-02-15 100 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-12-12
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-VIII zmienne WIBOR 6M + 2.75% co 6 miesięcy NIE 2020-12-21 50 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-viii.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-12-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria T1 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2017-12-06 15 000 000 100 10 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji serii T1 na finansowanie działalności podmiotów z Grupy Kapitałowej KRUK, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysków.

Obligacje czteroletnie, kupon wypłacany kwartalnie. Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji serii T1, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału.

ostateczne-warunki-emisji-t1.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-11-22
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-VII zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-11-30 50 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-vii.pdf

Navi Group S.A.

Po przejęciu przez szwedzką spółkę Hoist Kredit AB podjęto decyzję o likwidacji emitenta. Firma zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami masowymi.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-11-22
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J zmienne WIBOR 3M + 6% co 3 miesiące NIE 2015-05-26 2 000 000 1 000 30 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Środki z emisji przeznaczone zostaną na rozbudowę i aktualizację systemu informatycznego oraz refinansowanie części długu z obligacji.

Obligacje osiemnasto miesięczne. Odsetki płacone co 3 miesiące.

PKN Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-11-14
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D zmienne WIBOR 6M + 1.3% co 6 miesięcy NIE 2017-11-14 100 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Oprocentowanie zmienne, stałe w okresie odsetkowym, oparte o stopę WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 1,3%. Odsetki wypłacane półrocznie.

ostateczne-warunki-oferty-serii-d.pdf

IIF S.A.

Fundusz zajmuje się inwestycjami w spółki na wczesnym etapie rozwoju. Preferuje zaawansowane technologie dotyczące Internetu, oprogramowania, mediów, finansów i inne.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-11-07
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy NIE 2015-11-08 3 500 000 1 000 100 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji na żądanie własne (opcja wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta) w dniu 6 listopada 2014 r. albo 7 maja 2015 r. (dzień wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta). W przypadku dojścia emisji do skutku emitent zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia w terminie 20 dni od dnia emisji obligacji umowy zastawu rejestrowego na akcjach spółki Wind Mobile S.A. z sumą zabezpieczenia nie niższą niż 1,5-krotność wartości nominalnej objętych obligacji.

PKN Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-11-06
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 1.4% co 6 miesięcy NIE 2017-11-06 200 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Oprocentowanie zmienne, stałe w okresie odsetkowym, oparte o stopę WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 1,4%. Odsetki wypłacane półrocznie.

ostateczne-warunki-oferty-serii-c.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-10-31
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-VI zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-11-09 50 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-vi.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-09-30
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-V zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-10-07 35 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-v.pdf

Uboat-Line S.A. (w upadłości)

Firma zajmuje się rezerwacją biletów i przestrzeni transportowej na promach, a także organizuje spedycję liniami kolejowymi i lotniczymi. Notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-09-27
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 3M + 6% co 3 miesiące NIE 2015-09-27 5 000 000 1 000 35 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest zwiększenie skali podstawowej działalności gospodarczej emitenta przez zwiększenie środków obrotowych - zakupy biletów na przeprawy promowe oraz rozszerzenie działalności o transport kontenerowy.

Emitent zobowiązany jest do przedterminowego wykupu obligacji na żądanie obligatariusza gdy emitent:1. spóźni się z wypłatą odsetek o więcej niż 7 dni, 2. odnotuję stratę netto za 2013 rok w wysokośći większej niż 0,2 mln zł, 3. wskaźnik zadłużenia finansowego przekroczy 1,8.

ubt-nota-informacyjna-seria-c.pdf

Nickel Development Sp. z o.o.

Deweloper działający od 1998 r. głównie na terenie Poznania, gdzie oddał do użytku 87 tys. m2 powierzchni mieszkań.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-09-17
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 3M + 5.2% co 6 miesięcy TAK 2016-09-19 10 000 000 100 70 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

CI Games S.A.

Międzynarodowy wydawca gier na komputery osobiste i konsole. Istnieje od 2003 roku, od 2007 notowana na GPW. Zatrudnia blisko 200 osób.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-09-13
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące NIE 2014-12-18 10 000 000 1 000 100 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem Emisji Obligacji jest dokończenie produkcji, promocja i dystrybucja gier Enemy Front oraz Lords of the Fallen.

Emitent nie może wypłacić dywidendy, ani zaliczki na poczet dywidendy, ani także prowadzić skupu własnych akcji. Wskaźnik zadłużenia netto nie może przekroczyć wartości 0,6 na poziomie skonsolidowanym pod rygorem wcześniejszego wykupu.

Emitent ma ważną opcję call na całość lub część emisji za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,2 proc. nominału. 

Navi Group S.A.

Po przejęciu przez szwedzką spółkę Hoist Kredit AB podjęto decyzję o likwidacji emitenta. Firma zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami masowymi.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-09-05
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria I zmienne WIBOR 3M + 6.5% co 3 miesiące NIE 2015-09-16 3 660 000 1 000 100 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emitent jest zobowiązany, na żądanie obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu obligacji gdy:

1. Emitenta nie wywiąże się z obowiązku udostępnienia obligatariuszom rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego lub skonsolidowanych sprawozdań półrocznych w terminie 3 miesięcy od końca pierwszego półrocza danego roku obrotowego.

2. WZA Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy.

ost-nota-informacyjna-ngsa-seria-i.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-08-21
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-III zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-08-28 50 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-iii.pdf

Vantage Development S.A.

Firma istnieje od wczesnych lat 90., ale od 2007 r. zajmuje się działalnością deweloperską, a pod obecną nazwą od 2008 r. Notowana na GPW od 2012 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-07-31
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące TAK 2016-08-02 20 000 000 100 100 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup gruntów pod inwestycje mieszkaniowe i/lub komercyjne oraz realizacja inwestycji mieszkaniowych i/lub komercyjnych.

Obligacje zabezpieczone hipoteką we Wrocławiu o wartości do 150 proc. wartości emisji obligacji. 

Emitent zobowiązał się do niewypłacania dywidendy i nie dokonywania skupu własnych akcji. Dług netto nie może przekroczyć 0,8 kapitału własnego. Emitent nie może wypuścić obligacji o terminie zapadalności krótszym od zapadalności serii D, pod rygorem wcześniejszego wykupu obligacji serii D. 

Emitent ma ważną opcję call na całość lub część emisji realizowaną za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,75-0,25 proc. nominału, zależnie od termiu realizacji przedterminowego wykupu. 

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-07-03
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-II zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-07-10 170 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-ii.pdf

Lindorff S.A.

Międzynarodowa grupa zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami. Istnieje od ponad 100 lat, a obecnie działa w 13 krajach: Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Estonii, Rosji, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Polsce oraz na Łotwie i Litwie.<

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-06-28
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 4.95% co 6 miesięcy TAK 2016-06-25 10 000 000 100 75 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup pakietów wierzytelności.

Spółka zobowiązała się do odkupienia 50 proc. emisji po 2,5 roku od dnia emisji.

Obligacje zabezpieczone docelowo (zabezpieczone na zbiorze wierzytelności o wartości godziwej nie niższej niż 110 proc. wartości oferty (od 31 października). Do 31 grudnia 2013 r. zabezpieczenie ma wynieść 130 proc.

Dywidenda zaliczkowa nie może przekoczyć 0,8 mln zł w latach 2013-2016, ale suma wypłaconej dywidendy nie może przekroczyć 30 proc. zysku netto. 

Do końca sierpnia 3013 r. emitent zobowiązał się do podniesienia kapitału zakładowego o nie mniej niż 2,5 mln zł.

Ferratum Capital Poland S.A.

Firma obecna w Polsce od 2007 r. Zajmuje się udzielaniem krótkoterminowych (do 90 dni) mikro pożyczek finansowych (do tysiąca euro) bez poręczenia osobom dorosłym. Działa poza strukturami organizacji finansowych (należy do osób fizycznych) w 18 krajach.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-06-17
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B1 zmienne WIBOR 6M + 6.5% co 6 miesięcy TAK 2015-06-18 20 000 000 1 000 50 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój w krajach, gdzie prowadzona jest działalność, wprowadzenie nowych produktów, wejście na nowe rynki.

Obligacje zabezpieczone poręczeniem majątkowym udzielonym przez gwaranta emisji - spółkę matkę.

Dług netto nie może przekroczyć trzykrotności kapitału własnego w ujęciu skonsolidowanym.

Dług netto nie może przekroczyć pięciokrotności EBITDA w ujęciu skonsolidowanym.

M.W. Trade S.A.

Spółka z grupy Getin Holding zajmuje się przede wszystkim restrukturyzowaniem zadłużenia i finansowaniem placówek służby zdrowia. Spółka notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-06-07
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria I2013 zmienne WIBOR 6M + 4.4% co 6 miesięcy NIE 2016-06-11 15 000 000 100 100 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na podstawową działalność.

Obligacje trzyletnie, kupon zmienny płatny półrocznie.

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym od 1,25 do 0,5 proc. nominału w zależności od terminu przedterminowego wykupu obligacji.

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-05-31
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-I zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-06-05 80 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-i.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-05-24
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AD stałe 6.8% co 3 miesiące NIE 2017-05-28 25 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Emitent ma opcję call na całość emisji do realizacji w dowolnym momencie. W przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do dnia wykupu.

szczegolowe-warunki-emisji-obligacji-serii-ad.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-05-17
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R1 zmienne WIBOR 3M + 4.2% co 3 miesiące NIE 2017-05-22 20 000 000 1 000 100 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie nabycia pakietów wierzytelności przez spółki z grupy Kruk lub refinansowanie działalności.

Jeśli wskaźnik zadłużenia (zobowiązania finansowe pomniejszone o gotówkę w relacji do kapitału własnego) przekroczy poziom 2,5 lub zadłużenie finansowe/EBITDA gotówkowa przekroczy poziom 4,0, obligacje mogą być przedstawione do przedterminowego wykupu.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 oprocentowanie obligacji wzrośnie o 50 pkt bazowych. 

WZRT-Energia S.A.

Grupa specjalizuje się w realizacji kontraktów na budowę sieci wysokiego i średniego napięcia na zlecenie największych grup energetycznych w Polsce.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-05-10
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 3M + 7% co 3 miesiące TAK 2015-11-16 25 000 000 100 30 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zasilenie kapitału obrotowego spółki zależnej WZRT Północ Sp. z o.o., dzięki czemu możliwe będzie pozyskiwanie nowych kontraktów i realizacja już podpisanych umów.

Obligacje zabezpieczone na 51 proc. udziałów w spółce zależnej WZRT Północ Sp. z o.o., która jest głównym wykonawcom kontraktów realizowanych w ramach grupy. 

Emitent nie może wypłacić dywidendy z zysku osiągniętego w latach 2012-2014, ani zaciągać zobowiązań, które spowodują, że łączna kwota zobowiązań przekroczy 50 mln zł.

wzrt-energia-sa-prezentacja.pdf

M.W. Trade S.A.

Spółka z grupy Getin Holding zajmuje się przede wszystkim restrukturyzowaniem zadłużenia i finansowaniem placówek służby zdrowia. Spółka notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-04-24
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G2013 zmienne WIBOR 6M + 4.4% co 6 miesięcy NIE 2016-04-26 20 000 000 100 210 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na podstawową działalność.

Obligacje trzyletnie, kupon zmienny płatny półrocznie.

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym od 1,25 do 0,5 proc. nominału w zależności od terminu przedterminowego wykupu obligacji.

propozycja-nabycia-obligacji-g2013-mw-trade-20130418-final.pdf

Uboat-Line S.A. (w upadłości)

Firma zajmuje się rezerwacją biletów i przestrzeni transportowej na promach, a także organizuje spedycję liniami kolejowymi i lotniczymi. Notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-04-22
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 3M + 6.3% co 6 miesięcy NIE 2015-04-22 5 000 000 1 000 20 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zwiększenie skali działalności, zwiększenie środków obrotowych,refinansowanie faktoringu, rozszerzenie dzialalności.

Najważniejsze kowenanty:

Grzegorz Misiąg nie zmniejszy zaangażowania poniżej progu 50 proc.

Strata netto za rok obrotowy nie może przekroczyć 0,2 mln zł (jednostkowa i skonsolidowana).

Wskaźnik zadłużenia finansowego (zadłużenie odsetkowe/kapitał własny) nie przekroczy 1,2.

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-04-19
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP2-IX zmienne WIBOR 6M + 3.1% co 6 miesięcy NIE 2020-04-27 45 009 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-ix.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-04-11
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AC stałe 7.5% co 3 miesiące NIE 2016-04-15 25 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku. 

Oprocentowanie stałe, kupon płatny kwartalnie.

Emitent ma opcję call wyłącznie na całość emisji realizowaną bez ograniczeń czasowych. W wypadku skorzystania z opcji przedterminowego wykupu obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,05 pkt proc. (5 pkt bazowych) od nominału za każde 30 dni pozostające do dnia terminowego wykupu.

szczegolowe-warunki-emisji-obligacji-serii-ac.pdf

PC Guard S.A.

Spółka istnieje od 1998 r., od 2005 r. notowana na GPW. Dostarcza rozwiązania IT wspomagające zarządzanie, od 2011 r. także mapy cyfrowe (za pośrednictwem spółki zależnej).
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-04-10
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy TAK 2015-04-10 20 000 000 1 000 210 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony. W prezentacji dla inwestorów podano jednak, że środki z emisji posłużą przejęciu dwóch spółek z branży. 

Minimalny próg dojścia emisji do skutku to 5 mln zł. 

Emitent zobowiązał się do niewypłacania dywidendy do czasu wykupu obligacji, utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 4,0 i wskaźnika ogólnego zadłużenia poniżej 55 proc.

Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone, ale ma zostać wpisany zastaw rejestrowy na akcjach spółki zależnej Imagis, której wartość biegły oszacował na 48 mln zł.

warunki-emisji-obligacji-pc-guard-seria-b.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-03-22
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP2-VIII zmienne WIBOR 6M + 3.1% co 6 miesięcy NIE 2020-03-30 75 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-viii.pdf

M.W. Trade S.A.

Spółka z grupy Getin Holding zajmuje się przede wszystkim restrukturyzowaniem zadłużenia i finansowaniem placówek służby zdrowia. Spółka notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-03-15
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E2013 zmienne WIBOR 6M + 4.4% co 6 miesięcy NIE 2016-03-21 30 000 000 100 210 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na podstawową działalność.

Obligacje trzyletnie, kupon zmienny płatny półrocznie.

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym od 1,25 do 0,5 proc. nominału w zależności od terminu przedterminowego wykupu obligacji.

propozycja-nabycia-obligacji-e2013-mw-trade.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-03-05
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P3 zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2017-03-07 30 000 000 1 000 100 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie nabycia pakietów wierzytelności przez spółki z grupy Kruk lub refinansowanie działalności.

Jeśli wskaźnik zadłużenia (zobowiązania finansowe pomniejszone o gotówkę w relacji do kapitału własnego) przekroczy poziom 2,5 lub zadłużenie finansowe/EBITDA gotówkowa przekroczy poziom 4,0, obligacje mogą być przedstawione do przedterminowego wykupu.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 oprocentowanie obligacji wzrośnie o 50 pkt bazowych.

04-2013-02-12-mi-kruksa-seria-p3-obligacjepl.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-03-05
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2 zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2017-03-07 30 000 000 1 000 100 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie nabycia pakietów wierzytelności przez spółki z grupy Kruk lub refinansowanie działalności.

Jeśli wskaźnik zadłużenia (zobowiązania finansowe pomniejszone o gotówkę w relacji do kapitału własnego) przekroczy poziom 2,5 lub zadłużenie finansowe/EBITDA gotówkowa przekroczy poziom 4,0, obligacje mogą być przedstawione do przedterminowego wykupu.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 oprocentowanie obligacji wzrośnie o 50 pkt bazowych. 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Wiedeński deweloper skoncentrowany na rynku hotelowym Europy Środkowej. Akcje notowane na giełdach w Wiedniu i Warszawie.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-03-01
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 5.5% co 6 miesięcy NIE 2016-03-31 80 000 000 1 000 220 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój nowych i ukończenie bieżących projektów (50 proc.) oraz częściowe refinansowanie zadłużenia (50 proc.) wpłwów z emisji. 

Ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów instytucjonalnych, nie może być jednak wyższa niż 6 pkt proc. ponad WIBOR6M. 

Emitent zobowiązał się do niewypłacania dywidendy przewyższającej 50 proc. zysku netto w danym roku obrotowym. 

offering-memorandum-2013-pl.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-02-22
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP2-VII zmienne WIBOR 6M + 3.1% co 6 miesięcy NIE 2020-02-28 75 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-vii.pdf

Progres Investment S.A.

Spółka specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału i doradztwie finansowym. Notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-02-20
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 3M + 5.85% co 3 miesiące TAK 2015-08-21 30 000 000 100 215 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli subskrybowane zostaną papiery o wartości co najmniej 7 mln zł. 

Emitent zobowiązał się do niewypłacania dywidendy za 2012 r. i nie więcej niż 50 proc. zysku z lat 2013-2014 pod groźbą natychmiastowej wymagalności emisji. Ponadto dług netto nie może przekroczyć 6-krotności zysku EBITDA.

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji.

Obligacje zabezpieczone hipoteką do kwoty 150 proc. wartości emisji. Właścicielem hipotek jest spółka zależna emitetna - Ferstet Capital. Wartość przedmiotu zabezpieczenia została określona na 160,2 mln zł.

warunki-emisji-obligacji-progres-investment.pdf

M.W. Trade S.A.

Spółka z grupy Getin Holding zajmuje się przede wszystkim restrukturyzowaniem zadłużenia i finansowaniem placówek służby zdrowia. Spółka notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-02-15
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A2013 zmienne WIBOR 6M + 4.4% co 6 miesięcy NIE 2016-02-19 30 000 000 100 210 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na podstawową działalność.

Obligacje trzyletnie, kupon zmienny płatny półrocznie.

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym od 1,25 do 0,5 proc. nominału w zależności od terminu przedterminowego wykupu obligacji.

propozycja-nabycia-obligacji-a2013-mw-trade.pdf

Robyg S.A.

Spółka zajmuje się działalnością deweloperską, głównie na terenie Warszawy i Trójmiasta.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-01-11
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G zmienne WIBOR 6M + 4.1% co 6 miesięcy TAK 2016-01-15 40 000 000 100 210 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Przedterminowy wykup obligacji serii A, który zostanie przeprowadzony najpóźniej do 15 marca.

Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone. Docelowo na zabezpieczenie zostanie ustanowiona hipoteka w Gdańsku wyceniona operatem szacunkowym na 69,4 mln zł. Obecnie na tej hipotece wpisane jest zabezpieczenie obligacji serii A, której przedterminowy wykup jest celem ninijeszej emisji. 

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji ważną od płatności odsetek za II okres odsetkowy. Jeśli przedterminowy wykup będzie większy niż 20 proc. emisji, wypłaci 0,5 pkt proc. premii liczonej od nominału.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli opłacone zostaną zapisy za 37,5 mln zł.

propozycja-nabycia-obligacji-serii-g-robyg-sa.pdf

Murapol S.A.

Deweloper z południa Polski działający na terenie całego kraju. Obecny m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-12-18
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H1 zmienne WIBOR 3M + 5.15% co 3 miesiące TAK 2015-12-21 4 500 000 1 000 40 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Emisja prywatna o trzyletniej zapadalności. Zabezpieczenie hipoteczne o wartości 14 mln zł. Docelowo emisja ma trafić na Catalyst.

prezentacja-murapol.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-12-17
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP2-V zmienne WIBOR 6M + 3.45% co 6 miesięcy NIE 2019-12-23 50 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-v.pdf

Idea Bank S.A.

Bank należy do grupy Getin Holding. Specjalizuje się w obsłudze małych, średnich i mikro przedsiębiorstw. Właściciel sieci Tax Care.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-12-17
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 6M + 3.75% co 6 miesięcy NIE 2019-12-19 62 500 000 PLN 100 PLN 220 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje podporządkowane. Celem jest zaliczenie środków z emisji do funduszy uzupełniających i tym samym pozyskanie środków na dalszy rozwój banku.

Program emisji wart jest 140 mln zł. Obligacje podporządkowane nie są lokatą bankową i nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. W razie upadłości lub likwidacji spłacane są w ostatniej kolejności.

propozycja-nabycia-obligacji-idea-bank-b.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-12-05
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria O2 zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2016-12-06 20 000 000 1 000 100 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie nabycia pakietów wierzytelności przez spółki z grupy Kruk lub refinansowanie działalności.

Jeśli wskaźnik zadłużenia (zobowiązania finansowe pomniejszone o gotówkę w relacji do kapitału własnego) przekroczy poziom 2,5 lub zadłużenie finansowe/EBITDA gotówkowa przekroczy poziom 4,0, obligacje mogą być przedstawione do przedterminowego wykupu. 

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 oprocentowanie obligacji wzroście o 50 pkt bazowych. 

Best S.A.

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-11-26
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G zmienne WIBOR 3M + 4.7% co 3 miesiące TAK 2016-05-30 39 000 000 100 210 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup 100 proc. certyfikatów BEST I NSFIZ serii C

Obligacje zabezpieczone pomostowo na 25 proc. certyfikatów BEST II NSFIZ oraz na 30 proc. akcji BEST S.A. Docelowo zabezpieczenie na 100 proc. certyfikatów, których nabycie jest celem emisji.

prezentacja-best.pdf

Murapol S.A.

Deweloper z południa Polski działający na terenie całego kraju. Obecny m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-11-26
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G zmienne WIBOR 3M + 5.2% co 3 miesiące TAK 2015-11-28 10 000 000 1 000 100 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje zabezpieczone hipoteką o wartości 14 mln zł.

prezentacja-murapol-g.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-11-13
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP2-IV zmienne WIBOR 6M + 3.45% co 6 miesięcy NIE 2019-11-18 40 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-iv.pdf

M.W. Trade S.A.

Spółka z grupy Getin Holding zajmuje się przede wszystkim restrukturyzowaniem zadłużenia i finansowaniem placówek służby zdrowia. Spółka notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-11-02
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria NS1 zmienne WIBOR 6M + 4.4% co 6 miesięcy NIE 2015-11-06 34 000 000 100 210 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na podstawową działalność.

Obligacje trzyletnie, kupon zmienny płatny półrocznie. 

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym od 1,25 do 0,5 proc. nominału w zależności od terminu przedterminowego wykupu obligacji. 

prezentacja-mw-trade-ns1.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-10-12
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP2-III zmienne WIBOR 6M + 3.55% co 6 miesięcy NIE 2019-10-21 40 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-iii.pdf

GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Grupa deweloperska istnieje od 1998 r. Ma na koncie ponad 70 inwestycji i 3,5 tys. wybudowanych mieszkań. Działa w południowej Polsce.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-09-21
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F zmienne WIBOR 3M + 5.25% co 3 miesiące TAK 2015-09-21 5 000 000 100 100
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Bieżąca działalność emitenta oraz wstępnych etapów projektu medycznego realizowanego przez spółki celowe.

Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst. Papiery zabezpieczone hipoteką łączną na nieruchomościach we Wrocławiu i w Katowicach o wartości 10 mln zł. 

Emitent ma opcję call na całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym 0,75 proc. w pierwszym roku od emisji i 0,5 proc. w drugim roku (w trzecim roku bez dodatkowego wynagrodzenia). 

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-08-17
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP2-I zmienne WIBOR 6M + 3.55% co 6 miesięcy NIE 2019-08-27 200 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-i.pdf

Mostostal Wrocław Quantum Ruda Sp. z o.o. S.K.A.

Spółka zależna Mostostal Wrocław S.A. Spółka celowa, powołana do budowy galerii handlowej w Rudzie Śląskiej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-08-01
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 0% Brak odsetek TAK 2013-07-29 28 000 000 1 000 50 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie projektu Park Handlowy Ruda Śląska i doprowadzenie do transakcji sprzedaży. 

Obligacje zerokuponowe (dyskontowe) emitowane z rentownością 11 proc. p.a. i rocznym terminem wykupu. Emitent ma opcję call za dodatkowym wynagrodzeniem dla obligatariuszy (od 1,5 do 0,25 pkt proc. premii w zależności od terminu wykupu). Zabezpieczenie obligacji na hipotece w miejscu inwestycji oraz w Zielonej Górze plus cesja z umowy sprzedaży obiektu. Projekt zakłada finansowanie budowy obiektu z wpływów z emisji, a następnie jego sprzedaż (umowa sprzedaży została już podpisana) i rozliczenie z obligatariuszami.

Idea Bank S.A.

Bank należy do grupy Getin Holding. Specjalizuje się w obsłudze małych, średnich i mikro przedsiębiorstw. Właściciel sieci Tax Care.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-07-23
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 6M + 3.75% co 6 miesięcy NIE 2019-07-18 80 000 000 PLN 100 PLN 220 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje podporządkowane. Celem jest zaliczenie środków z emisji do funduszy uzupełniających i tym samym pozyskanie środków na dalszy rozwój banku.

Program emisji wart jest 140 mln zł. Obligacje podporządkowane nie są lokatą bankową i nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. W razie upadłości lub likwidacji spłacane są w ostatniej kolejności.

prezentacja-idea-bank.pdf

Capital Park S.A.

Inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi oraz specjalizujący się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych.

Głównym przedmio

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-07-06
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy TAK 2015-07-09 100 000 000 100 220 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest sfinansowanie nakładów na kluczowe projekty Emitenta, w szczególności na rozbudowę kompleksu biurowego Eurocentrum zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskich 124-136 w Warszawie. Budynek Alfa, należący do inwestycji Eurocentrum, o powierzchni najmu 14 360 m² został wynajęty. Pod koniec II kwartału 2012 r. Emitent rozpoczął budowę pierwszej fazy (budynków Beta oraz Gamma) o powierzchni najmu ok. 42 000 m 2 netto, a w 2014 r. planuje rozpocząć drugą fazę (budynek Delta). Łączna planowana nowa powierzchnia najmu to ok. 69 578 m² netto.

Docelowym zabezpieczeniem emisji obligacji będzie hipoteka na pierwszym miejscu do kwoty 150% wartości wyemitowanych obligacji. Nieruchomość (ok. 2 ha) zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 (dawne fabryki Norblina). Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego na dzień 30.12.2011 roku szacunkowa wartość nieruchomości wynosi 224 758 000 zł. Hipoteka zostanie ustanowiona do kwoty stanowiącej 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji, tj. maksymalnie do kwoty 150.000.000 zł.

capital-park-sa-one-pager.pdf

Robyg S.A.

Spółka zajmuje się działalnością deweloperską, głównie na terenie Warszawy i Trójmiasta.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-06-19
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 6M + 3.8% co 6 miesięcy TAK 2015-06-20 20 000 000 100 220 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony

Przydział obligacji nastąpi pod warunkiem ustanowienia hipoteki na nieruchomości we Wrocławiu o wartości 27 mln zł. Obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst.

propozycja-nabycia-obligacji-serii-e-robyg-sa.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-05-18
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP-V zmienne WIBOR 6M + 3.55% co 6 miesięcy NIE 2018-05-23 40 000 000 PLN 1 000 PLN 1 000 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności.

gnb-prospekt-podstawowy-obligacji.pdfostateczne-warunki-oferty-pp-v.pdf

Murapol S.A.

Deweloper z południa Polski działający na terenie całego kraju. Obecny m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-05-15
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 3M + 5.22% co 3 miesiące NIE 2015-05-18 7 500 000 100 50 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji ujawniono w imiennych propozycjach nabycia.

Emisja prywatna. Obligacje niezabezpieczone. Odsetki płatne kwartalnie, oprocentowanie zmienne.

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-04-20
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP-IV zmienne WIBOR 6M + 3.55% co 6 miesięcy NIE 2018-04-27 40 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że  w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności.

gnb-prospekt-podstawowy-obligacji.pdfostateczne-warunki-oferty-pp-iv.pdf

Carcade Polska Sp. z o.o.

Spółka należy do zarejestrowanej w Kaliningradzie Carcade Sp. z o.o, która jest poręczycielem polskiej spółki celowej. Rosyjska firma zajmuje się leasingiem, ponadto kontroluje także Kubanbank, sama należy do Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-03-26
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9.8% co 12 miesięcy TAK 2013-03-26 50 000 000 100 210 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Emitent obligacji jest spółką celową, a celem jej istnienia jest emisja obligacji na terytorium Polski. Środki z emisji zostaną przekazane - w ramach transakcji o formie pożyczki - do spółki matki z siedzibą w Kaliningradzie. Spółka matka wykorzysta środki do prowadzenia bieżącej działalności finansowej i operacyjnej. Spłata nastąpi z wolnych środków wygenerowanych z działalności rosyjskiej spółki, która jest poręczycielem Carcade Polska Sp. z o.o.

Emitent wykluczył możliwość wprowadzenia obligacji do notowań na Catalyst. Obligacje są objęte poręczeniem udzielonym przez CARCADE Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie, która jest jedynym wspólnikiem emitenta. Oprocentowanie stałe, odsetki płatne co trzy miesiące. Emitent może wykupić dowolną liczbę obligacji w dniu płatności odsetek.

pn-carcade-seria-a.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-03-19
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PPI-III zmienne WIBOR 6M + 3.55% co 6 miesięcy NIE 2018-03-23 160 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że  w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności.

gnb-prospekt-podstawowy-obligacji.pdfostateczne-warunki-oferty-pp-iii.pdf

YOLO S.A. (d. P.R.E.S.C.O Group S.A.)

Firma istnieje od 1998 r. Do 2016 r. pod nazwą P.R.E.S.C.O. Group SA zajmowała się zarządzaniem portfelami wierzytelności i windykacją należności. Pod koniec tego roku zmieniła nazwę na YOLO SA oraz przedmiot działalności na pożyczki pozabankowe.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-02-22
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 5.2% co 6 miesięcy NIE 2014-08-25 30 000 000 1 000 210 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków na zakup portfeli wierzytelności.

propozycja-nabycia-obligacji-serii-c.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-02-15
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP-I zmienne WIBOR 6M + 3.75% co 6 miesięcy NIE 2018-02-23 200 000 000 PLN 1 000 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest zwiększenie funduszy uzupełniających banku i w konsekwencji wzrost akcji kredytowej.

Zobowiązania są podporządkowane, co oznacza, że w razie upałości lub likiwdacji emitenta, spłata obligatariuszy nastąpi w ostatniej kolejności spośród wierzycieli banku.

gnb-prospekt-podstawowy-obligacji.pdf

YOLO S.A. (d. P.R.E.S.C.O Group S.A.)

Firma istnieje od 1998 r. Do 2016 r. pod nazwą P.R.E.S.C.O. Group SA zajmowała się zarządzaniem portfelami wierzytelności i windykacją należności. Pod koniec tego roku zmieniła nazwę na YOLO SA oraz przedmiot działalności na pożyczki pozabankowe.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2011-12-09
Kod Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpiecznie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2013-12-12 30 000 000 1 000 226 000
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków na zakup portfeli wierzytelności

 • 1
 • ...
 • 1

Emisje