niedziela, 25 lutego 2024

Emisje

 • 1
 • ...
 • 1

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA TRWA
Zapisy do: 2024-03-05
ZAINWESTUJ
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria HC zmienne WIBOR 3M + 2.8% co 3 miesiące NIE 2029-06-06 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych emitenta.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.


pcc-rokita-seria-hc.pdf

HM Inwest S.A.

Warszawski deweloper mieszkaniowy. Notowany na GPW.
EMISJA TRWA
Zapisy do: 2024-03-01
ZAINWESTUJ
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy TAK 2027-03-05 14 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
 • wykup obligacji serii E w łącznej wartości nominalnej równej 5 mln zł wraz z należnymi odsetkami,
 • finansowanie prowadzonych przez emitenta projektów deweloperskich w Polsce i Hiszpanii.

Zabezpieczeniem obligacji będą:

 • hipoteka umowna łączna wpisana na pierwszym miejscu hipotecznym do 200 proc. wartości nominalnej emisji ustanowiona na lokalach,
 • cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych nieruchomości,
 • cesja wierzytelności z pożyczki / pożyczek będących równowartością kwoty wykupu oraz odsetek od obligacji serii E,
 • rachunek zastrzeżony w Noble Securities,
 • podporządkowanie spłaty pożyczek udzielonych emitentowi przez p. Piotra Hofmana i zobowiązanie do podporządkowania przyszłych pożyczek,
 • weksel własny in blanco emitenta,
 • poręczenie p. Piotra Hofmana do 200 proc. wartości nominalnej obligacji do czasu prawomocnego ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc.

Marża podstawowa (5 pkt proc.) może zostać podwyższona.

HM_inwest_seria_G_zmiana_marży

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. na koniec I oraz II okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • zero na koniec V oraz VI okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 1,4x,
 • emitent wypłaci dywidendę.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

hm-inwest-seria-g.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA TRWA
Zapisy do: 2024-02-29
ZAINWESTUJ
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria S2 zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2028-01-31 70 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

BM PKO BP przyjmuje zapisy od około 50 tys. zł (500 obligacji), a DM BDM, Michael/Ström DM i Noble Securitiesod 100 zł (jedna obligacja).

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 21 lutego 2024 r. - 100,57 zł,
 • 22 lutego 2024 r. - 100,59 zł,
 • 23 lutego 2024 r. - 100,62 zł,
 • 24 lutego 2024 r. - 100,65 zł,
 • 25 lutego 2024 r. - 100,67 zł,
 • 26 lutego 2024 r. - 100,70 zł,
 • 27 lutego 2024 r. - 100,73 zł,
 • 28 lutego 2024 r. - 100,76 zł,
 • 29 lutego 2024 r. - 100,78 zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności odsetek za II okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu II, III, IV i/lub V okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu VI i/lub VII okresie odsetkowym.
echo-investment-seria-s2.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-02-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AO7 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2029-02-23 70 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


kruk-seria-ao7.pdf

DL Invest Group PM S.A.

Działalność spółki koncentruje się na nieruchomościach komercyjnych z obszaru logistyki, biur oraz handlu.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-02-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L zmienne EURIBOR 3M + 5% co 3 miesiące TAK 2027-02-14 2 499 900 EUR 100.00 EUR 100 EUR
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności, w tym głównie realizacja projektów budowlanych.

Termin przyjmowania zapisów został wydłużony z 12 do 19 lutego.

Docelową marżę ustalono na 5 pkt proc., ale początkowo sięgnie 5,5 pkt proc. i pozostanie na tym poziomie do czasu złożenia przez spółkę wniosku o wpis do hipoteki.

Zabezpieczeniem obligacji ma być bowiem hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na dwóch nieruchomościach gruntowych. Czas na jej ustanowienie spółka ma do 30 czerwca 2025 r. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie też oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Niezależnie od powyższego, jeśli relacja długu netto do aktywów pomniejszonych o gotówkę i wartość firmy przekroczy 0,6x (bez pożyczek z właścicielem), to marża zostanie podniesiona o 0,7 pkt proc. (1,2 pkt proc. przed ustanowieniem hipoteki). Dalszy wzrost wskaźnika zadłużenia ponad 0,65x wiązałby się z koniecznością zwiększenia marży o 1,5 pkt proc. (2,0 pkt proc. przed ustanowieniem hipoteki), ale i oznaczałby jednocześnie naruszenie warunków emisji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. Nie przewidziano dodatkowej premii dla obligatariuszy.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto do aktywów pomniejszonych o gotówkę i wartość firmy przekroczy 0,65x,
 • emitent nie ustanowi zabezpieczenia hipotecznego do 30 czerwca 2025 r.,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Oferta dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy zgłoszą przynajmniej 1,2 mln euro popytu, co jest konieczne, żeby spełnić wymóg dopuszczenia do obrotu na Catalyst.

dl-invest-seria-l.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-02-13
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria S zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2028-01-31 70 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

BM PKO BP przyjmuje zapisy od około 50 tys. zł (500 obligacji), a DM BDM, Michael/Ström DM i Noble Securitiesod 100 zł (jedna obligacja).

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 31 stycznia 2024 r. - 100,00 zł,
 • 1 lutego 2024 r. - 100,03 zł,
 • 2 lutego 2024 r. - 100,05 zł,
 • 3 lutego 2024 r. - 100,08 zł,
 • 4 lutego 2024 r. - 100,11 zł,
 • 5 lutego 2024 r. - 100,13 zł,
 • 6 lutego 2024 r. - 100,16 zł,
 • 7 lutego 2024 r. - 100,19 zł,
 • 8 lutego 2024 r. - 100,22 zł,
 • 9 lutego 2024 r. - 100,24 zł,
 • 10 lutego 2024 r. - 100,27 zł,
 • 11 lutego 2024 r. - 100,30 zł,
 • 12 lutego 2024 r. - 100,32 zł,
 • 13 lutego 2024 r. - 100,35 zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności odsetek za II okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu II, III, IV i/lub V okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu VI i/lub VII okresie odsetkowym.
echo-investment-seria-s.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-02-09
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AO6EUR zmienne EURIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2029-02-01 14 000 000 EUR 100.00 EUR 100 EUR
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


kruk-seria-ao6eur.pdf

Ronson Development SE

Deweloper koncentruje inwestycje głównie na rynku warszawskim. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-02-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2023A zmienne WIBOR 6M + 3.85% co 6 miesięcy NIE 2027-08-15 60 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej grupy emitenta, w szczególności (nie wyłącznie) na spłatę zadłużenia z tytułu innych obligacji emitenta lub na zakup gruntów pod projekty deweloperskie.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych przekroczy 1,0x, marża podstawowa zostanie podwyższona o 0,75 pkt proc., a po przekroczeniu 1,2x marża wzrośnie łącznie o 1,5 pkt proc.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych przekroczy 1,0x.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,8 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,6 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. na koniec VI okresu odsetkowego.

Obligacje są emitowane na podstawie programu o wartości do 175 mln zł.

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

ronson-seria-p2023a.pdf

Kredyt Inkaso S.A.

Spółka należy do czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Powstała w 2001 r., a od 2007 jest notowana obecna na GPW. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-01-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R1 zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące NIE 2028-02-07 20 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności grupy kapitałowej, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek ani innego rodzaju finansowanie osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy kapitałowej oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Cena emisyjna jednej obligacji jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • od 17 do 23 stycznia 2024 r. - 996 zł,
 • od 24 do 30 stycznia 2024 r - 998 zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligataiuszom zostanie wypłacona preia, która wyniesie:

 • 0,6 proc. na koniec II, III, IV, V oraz VI okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. na koniec VII, VIII, IX oraz X okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. na koniec XI, XII, XIII oraz XIV okresu odsetkowego.
kredyt-inkaso-seria-r1.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-01-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AO5EUR zmienne EURIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2029-02-01 10 000 000 EUR 100.00 EUR 100 EUR
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


kruk-seria-ao5eur.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-01-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPZ2 zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy TAK 2028-01-15 125 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje są oferowane w ramach XII programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent będzie miał prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu.

Cena emisyjna jednej obligacji zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis:

 • 15 stycznia 2024 r. 98,50 zł,
 • 16 stycznia 2024 r. 98,53 zł,
 • 17 stycznia 2024 r. 98,56 zł,
 • 18 stycznia 2024 r. 98,59 zł,
 • 19 stycznia 2024 r. 98,62 zł,
 • 20 stycznia 2024 r. 98,65 zł,
 • 21 stycznia 2024 r. 98,68 zł,
 • 22 stycznia 2024 r. 98,70 zł,
 • 23 stycznia 2024 r. 98,73 zł,
 • 24 stycznia 2024 r. 98,76 zł,
 • 25 stycznia 2024 r. 98,79 zł.

W przypadku zapisów przyjmowanych przez biuro maklerskie PKO BP minimalny zapis dotyczy 508 obligacji!
W przypadku pozostałych firm inwestycyjnych zapisy można składać już od 1 obligacji.


ghelamco-seria-ppz2.pdf

PragmaGO S.A.

Firma działa na rynku wierzytelności. Wcześniej nazywała się Pragma Faktoring.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-01-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C2 zmienne WIBOR 3M + 5.15% co 3 miesiące NIE 2027-01-25 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na:

 • refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego emitenta,
 • pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej emitenta,
 • sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej,
 • akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym wyniesie 3,75x lub więcej, marża bazowa (5,15 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,3 proc. wartości nominalnej obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeśli dojdzie do niego przed rozpoczęciem V okresu odsetkowego,
 • 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 4,0x.

Przydział obligacji zaplanowano na 25 stycznia, a w lutym powinny trafić do obrotu na Catalyst.

pragmago-seria-c2.pdf

Vindexus Giełda Praw Majątkowych S.A.

Spółka działa w branży wierzytelności, kupując długi na własny rachunek oraz działając na zlecenie. Istnieje od 1995 r. Notowana na giełdzie od 2009 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-01-18
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria O2 zmienne WIBOR 3M + 6% co 3 miesiące NIE 2027-01-19 21 750 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie działalności grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie zostaną przeznaczone na udzielanie pożyczek oraz w celu świadczenia innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Cena emisyjna Obligacji jest uzależniona od dnia złożenia zapisu:

 • 9-10 stycznia - 99,50 zł,
 • 11 stycznia - 99,60 zł,
 • 12-14 stycznia - 99,70 zł,
 • 15 stycznia - 99,80 zł,
 • 16 stycznia - 99,90 zł,
 • 17-18 stycznia - 100,00 zł.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do ASO Catalyst.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w III, IV oraz V okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w VI, VII oraz VIII okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w IX, X oraz XI okresie odsetkowym,
 • 0 proc. w pozostałych okresach odsetkowych.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 40 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / kapitały własne przekroczy 1,2x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do przychodów gotówkowych przekroczy 1,85x,
 • wskaźnik zabezpieczenia przekroczy 0,7x.
vindexus-seria-o2.pdf

Developres Sp. z o.o.

Spółka realizująca projekty deweloperskie - od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie, budowę, aż po przekazanie mieszkań klientom i późniejsze nimi zarządzanie.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-12-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J zmienne WIBOR 3M + 5.4% co 3 miesiące TAK 2026-12-22 11 470 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

W pierwszej kolejności na refinansowanie obligacji serii F. W sytuacji gdy po dokonaniu wykupu obligacji serii F pozostaną wolne środki, zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzonych projektów deweloperskich.

Do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższona o 0,6 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji będzie hipoteka umowna łączna ustanowiona na nieruchomości Siemieńskiego (wartość nieruchomości z operatu 19,3 mln zł.) do najwyższej kwoty zabezpieczenia nie niższej niż 200 proc. wartości nominalnej obligacji oraz weksel własny in blanco emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w przypadku wykupu w trakcie III, IV oraz V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu w trakcie VI, VII oraz VIII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu w trakcie IX oraz X okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,1x,
 • emitent wypłaci dywidendę.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

developres-seria-j.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-12-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria HB zmienne WIBOR 3M + 3.2% co 3 miesiące NIE 2028-12-20 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych emitenta.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.


pcc-rokita-seria-hb.pdf

Cavatina Holding S.A.

Spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-12-18
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2023D zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy TAK 2027-06-22 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie udzielone przez podmiot zabezpieczający (Cavatina Sp. z o.o., właściciel Cavatina Group, Cavatina Holding i Resi Capital) do kwoty 150 proc. wartości emisji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim wypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • w kolejnych okresach odsetkowych premii nie będzie.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • dług netto przekroczy 0,6x aktywów skorygowanych o gotówkę i wartość firmy.
cavatina-seria-p2023d.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-12-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AO4EUR zmienne EURIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2028-12-11 5 000 000 EUR 100.00 EUR 100 EUR
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


kruk-seria-ao4eur.pdf

Victoria Dom S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi deweloperskie świadczone poprzez realizację przede wszystkim domów jednorodzinnych w różnych zabudowaniach oraz budynków mieszkalnych w formie osiedli i pojedynczych budynków wielorodzinnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-12-13
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2023A zmienne WIBOR 6M + 5.95% co 6 miesięcy NIE 2026-12-21 100 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie kapitału obrotowego grupy emitenta.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,8 proc. w dniu płatności odsetek za I okres odsetkowy,
 • 0,6 proc. w dniu płatności odsetek za II okres odsetkowy,
 • 0,4 proc. w dniu płatności odsetek za III okres odsetkowy,
 • 0,2 proc. w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy.

Intencją emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

victoria-dom-seria-p2023a.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-12-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AO3EUR zmienne EURIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2028-12-11 5 000 000 EUR 100.00 EUR 100 EUR
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


kruk-seria-ao3eur.pdf

Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Spółka z grupy prowadzącej gdański kompleks biurowy Olivia Business Centre.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-12-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria Z23 zmienne EURIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące TAK 2027-06-08 2 500 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Sfinansowanie części kosztów budowy kolejnych inwestycji realizowanych w ramach Grupy Poręczyciela lub na refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego (w całości bądź części) lub na finansowanie nowych projektów mieszkaniowych realizowanych w ramach Grupy Poręczyciela.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Tonsa Commercial REI N.V. do łącznej wysokości wynoszącej nie więcej niż 150 proc. maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się przez poręczyciela egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w I oraz II okresie odsetkowym,
 • 1 proc. w III oraz IV okresie odsetkowym,
 • 0,75 proc. w V oraz VI okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w VII oraz VIII okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w IX oraz X okresie odsetkowym,
 • 0 proc. w pozostałych okresach.
olivia-fin-seria-z23.pdf

Budlex Finance Sp. z o.o.

Spółka holdingowa będącą częścią Grupy Budlex. Grupa Budlex Finance, podobnie jak cała Grupa Budlex, koncentruje się na budowie projektów mieszkaniowych w takich miastach jak Warszawa, Bydgoszcz, Toruń czy Olsztyn.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-11-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H zmienne WIBOR 3M + 6.5% co 3 miesiące NIE 2026-12-04 22 000 000 PLN 1 000.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Udzielenie pożyczki do podmiotu Budlex NP3 sp. z o.o. w celu sfinansowania zakupu nieruchomości gruntowej, na której planowana jest realizacja Projektu Gdańsk oraz innych nakładów związanych z realizacją Projektu Gdańsk.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitownych obligacji w dowolnym dniu roboczym począwszy od dnia płatności odsetek za I okres odsetkowy, tj. 4 marca 2024 r.

Emitent zobowiązany będzie do obowiązkowej częściowej amortyzacji obligacji (poprzez zmniejszenie ich jednostkowego nominału) w dniach płatności odsetek za VIII (250 zł) i X (250 zł) okres odsetkowy.

budlex-finance-seria-h.pdf

PragmaGO S.A.

Firma działa na rynku wierzytelności. Wcześniej nazywała się Pragma Faktoring.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-11-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C1 zmienne WIBOR 3M + 5.3% co 3 miesiące NIE 2026-11-27 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na:

 • refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego emitenta,
 • pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej emitenta,
 • sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej,
 • akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym wyniesie 3,75x lub więcej, marża bazowa (5,3 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,3 proc. wartości nominalnej obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeśli dojdzie do niego przed rozpoczęciem V okresu odsetkowego,
 • 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 4,0x.

Przydział obligacji zaplanowano na 27 listopada, a w grudniu powinny trafić do obrotu na Catalyst.

pragmago-seria-c1.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-11-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2027-11-15 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

BM PKO BP przyjmuje zapisy od około 50 tys. zł (500 obligacji), a DM BDM, Michael/Ström DM i Noble Securitiesod 100 zł (jedna obligacja).

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 15 listopada 2023 r. - 100,00 zł,
 • 16 listopada 2023 r. - 100,03 zł,
 • 17 listopada 2023 r. - 100,05 zł,
 • 18 listopada 2023 r. - 100,08 zł,
 • 19 listopada 2023 r. - 100,10 zł,
 • 20 listopada 2023 r. - 100,13 zł,
 • 21 listopada 2023 r. - 100,16 zł,
 • 22 listopada 2023 r. - 100,18 zł,
 • 23 listopada 2023 r. - 100,21 zł,
 • 24 listopada 2023 r. - 100,24 zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności odsetek za II okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu II, III, IV i/lub V okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu VI i/lub VII okresie odsetkowym.
echo-investment-seria-r.pdf

Kredyt Inkaso S.A.

Spółka należy do czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Powstała w 2001 r., a od 2007 jest notowana obecna na GPW. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-11-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P1 zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące NIE 2027-11-28 15 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie działalności grupy kapitałowej emitenta, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek ani innego rodzaju finansowanie osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • od 7 do 13 listopada 2023 r. (włącznie) – 990,00 zł,
 • od 14 do 20 listopada 2023 r. (włącznie) – 992,00 zł.

W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności odsetek za II okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,6 proc. - na koniec II, III, IV V oraz VI okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. - na koniec VII, VIII, IX oraz X okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. - na koniec XI, XII, XIII oraz XIV okresu odsetkowego,
 • 0,0 proc. - na koniec XV oraz XVI okresu odsetkowego.
kredyt-inkaso-seria-p1.pdf

Developres Sp. z o.o.

Spółka realizująca projekty deweloperskie - od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie, budowę, aż po przekazanie mieszkań klientom i późniejsze nimi zarządzanie.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-11-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria I zmienne WIBOR 3M + 6.4% co 3 miesiące NIE 2026-07-25 8 500 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie prowadzonych projektów deweloperskich (w tym finansowanie zakupu gruntów pod te projekty, udzielanie pożyczek do spółek projektowych, które są zależne wobec emitenta, w celu realizacji prowadzonych projektów deweloperskich).

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w przypadku wykupu w trakcie III, IV oraz V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu w trakcie VI, VII oraz VIII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu w trakcie IX oraz X okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,1x,
 • emitent wypłaci dywidendę.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

developres-seria-i.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-11-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPZ1B zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy TAK 2027-10-23 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 6 listopada 2023 r. - 97,90 zł,
 • 7 listopada 2023 r. - 97,92 zł,
 • 8 listopada 2023 r. - 97,95 zł.

Zapisy mogą zostać proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie miał prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu.
ghelamco-seria-ppz1b.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-10-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPZ1 zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy TAK 2027-10-23 75 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje oferowane z dyskontem i w zmiennej cenie emisyjnej. Pierwszego dnia zapisów cena wynosi 97,5 proc. i rośnie z każdym kolejnym dniem aż do 98,4 proc. w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (6 listopada).

Termin przyjmowania zapisów może zostać skrocony, jeśli popyt przewyższy wartość oferty.

Zapisy mogą zostać proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie miał prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu.
ghelamco-seria-ppz1.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-10-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria HA zmienne WIBOR 3M + 3.2% co 3 miesiące NIE 2028-10-24 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych emitenta.

Emitent będzie miał prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.

Emisja dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 obligacji.

Zapisy mogą zostać proporcjonalnie zredukowane.

pcc-rokita-seria-ha.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-10-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria Z5 zmienne WIBOR 3M + 5% co 3 miesiące NIE 2028-07-18 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie wydatków operacyjnych i inwestycji w nowe pakiety wierzytelności w kraju i za granicą.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.

Cena emisyjna jest zmienna i wynosi:

 • 3-6 października 2023 r. - 99,4 zł,
 • 7-10 października 2023 r. - 99,7 zł,
 • 11-16 października 2023 r. - 100,0 zł.

W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

best-seria-z5.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-10-02
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AO2 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2028-10-03 90 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


kruk-seria-ao2.pdf

Cavatina Holding S.A.

Spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-09-18
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2023C zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy TAK 2027-03-26 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie udzielone przez podmiot zabezpieczający (Cavatina Sp. z o.o., właściciel Cavatina Group, Cavatina Holding i Resi Capital) do kwoty 150 proc. wartości emisji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim wypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • w kolejnych okresach odsetkowych premii nie będzie.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • dług netto przekroczy wartość aktywów pomniejszonych o gotówkę i wartość firmy.
cavatina-seria-p2023c.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-08-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria Z4 zmienne WIBOR 3M + 5% co 3 miesiące NIE 2028-02-25 30 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie wydatków operacyjnych i inwestycji w nowe pakiety wierzytelności w kraju i za granicą.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.

Cena emisyjna jest zmienna i wynosi:

 • 8-11 sierpnia 2023 r. - 99,4 zł,
 • 12-15 sierpnia 2023 r. - 99,7 zł,
 • 16-23 sierpnia 2023 r. - 100,0 zł.

W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

best-seria-z4.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-08-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AO1 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2028-08-08 75 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

kruk-seria-ao1.pdf

Marvipol Development S.A.

Deweloper wyspecjalizowany w rynku warszawskim i budownictwie mieszkań o podwyższonym standardzie. Od 2008 r. notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-07-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2022B zmienne WIBOR 6M + 5.4% co 6 miesięcy NIE 2027-02-04 60 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zasilenie kapitału obrotowego.

Obligacje oferowane są w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 14-18 lipca 2023 - 993 zł,
 • 19-24 lipca 2023 - 995 zł,
 • 25-27 lipca 2023 - 997 zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w dniach płatności odsetek, począwszy już od I okresu odsetkowego (4 lutego 2024 r.). W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. na koniec I okresu odsetkowego,
 • 1,25 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec VI okresu odsetkowego.
marvipol-seria-p2022b.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-07-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria Z3 zmienne WIBOR 3M + 5% co 3 miesiące NIE 2028-01-25 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie wydatków operacyjnych i inwestycji w nowe pakiety wierzytelności w kraju i za granicą.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.

Cena emisyjna jest zmienna i wynosi:

 • 11-14 lipca 2023 r. - 99,4 zł,
 • 15-18 lipca 2023 r. - 99,7 zł,
 • 19-21 lipca 2023 r. - 100,0 zł.

W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

best-seria-z3.pdf

Cavatina Holding S.A.

Spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-07-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2023B_EUR zmienne EURIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy TAK 2027-01-26 5 000 000 EUR 100.00 EUR 100 EUR
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie udzielone przez podmiot zabezpieczający (Cavatina Sp. z o.o., właściciel Cavatina Group, Cavatina Holding i Resi Capital) do kwoty 150 proc. wartości emisji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim wypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • w kolejnych okresach odsetkowych premii nie będzie.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • dług netto przekroczy wartość aktywów pomniejszonych o gotówkę i wartość firmy.
cavatina-seriia-p2023b-eur.pdf

Dekpol S.A.

Spółka zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji – kieruje generalnym wykonawstwem, produkuje konstrukcje stalowe i osprzęt do maszyn budowlanych oraz buduje mieszkania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-07-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2023B zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące NIE 2026-06-27 30 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie bieżącej działalności grupy emitenta.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec I oraz II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III oraz VI okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec V oraz VI okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec VII oraz VIII okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu na koniec IX, X lub XI okresu odsetkowego - brak premii.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego długu netto do kapitałów własnych przekroczy 1,1x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.
dekpol-seria-p2023b.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-07-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2 zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2027-06-28 15 000 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 12 lipca 2023 r. - 100,42 zł,
 • 13 lipca 2023 r. - 100,45 zł,
 • 14 lipca 2023 r. - 100,48 zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. na koniec II, III, IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec VI i VII okresu odsetkowego.
echo-investment-seria-p2.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-07-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2027-06-28 35 000 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 28 czerwca 2023 r. - 100,00 zł,
 • 29 czerwca 2023 r. - 100,03 zł,
 • 30 czerwca 2023 r. - 100,06 zł,
 • 1 lipca 2023 r. - 100,09 zł,
 • 2 lipca 2023 r. - 100,12 zł,
 • 3 lipca 2023 r. - 100,15 zł,
 • 4 lipca 2023 r. - 100,18 zł,
 • 5 lipca 2023 r. - 100,21 zł,
 • 6 lipca 2023 r. - 100,24 zł,
 • 7 lipca 2023 r. - 100,27 zł,
 • 8 lipca 2023 r. - 100,30 zł,
 • 9 lipca 2023 r. - 100,33 zł,
 • 10 lipca 2023 r. - 100,36 zł,
 • 11 lipca 2023 r. - 100,39 zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. na koniec II, III, IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec VI i VII okresu odsetkowego.
echo-investment-seria-p.pdf

Kredyt Inkaso S.A.

Spółka należy do czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Powstała w 2001 r., a od 2007 jest notowana obecna na GPW. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-07-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria N1 zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące NIE 2027-07-13 18 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności grupy kapitałowej emitenta, z zastrzeżeniem, że nie zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek ani innego rodzaju finansowanie osobom fizycznym lub podmiotom spoza grup kapitałowej oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 19 - 22 czerwca 2023 r. - 992 zł,
 • 23 - 28 czerwca 2023 r. - 994 zł,
 • 29 czerwca - 4 lipca 2023 r. - 996 zł.
kredyt-inkaso-seria-n1.pdf

PragmaGO S.A.

Firma działa na rynku wierzytelności. Wcześniej nazywała się Pragma Faktoring.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-06-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B4 zmienne WIBOR 3M + 5.3% co 3 miesiące NIE 2025-09-27 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

 • refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego emitenta,
 • pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej emitenta,
 • sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej,
 • akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Obligacje wyemitowano w ramach III Programu Emisji o wartości do 150 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym wyniesie 3,75x lub więcej, marża bazowa (5.3 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału, czyli w grudniu 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,3 proc. wartości nominalnej obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeśli dojdzie do niego przed rozpoczęciem V okresu odsetkowego,
 • 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 4,0x.

pragmago-seria-b4.pdf

Dekpol S.A.

Spółka zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji – kieruje generalnym wykonawstwem, produkuje konstrukcje stalowe i osprzęt do maszyn budowlanych oraz buduje mieszkania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-06-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2023A zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące NIE 2026-06-27 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie bieżącej działalności grupy emitenta.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia zapisu:

 • 996 zł (5-11 czerwca 2023 r.),
 • 998 zł (12-19 czerwca 2023 r.).

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec I oraz II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III oraz VI okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec V oraz VI okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec VII oraz VIII okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu na koniec IX, X lub XI okresu odsetkowego - brak premii.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego długu netto do kapitałów własnych przekroczy 1,1x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.
dekpol-seria-p2023a.pdf

Victoria Dom S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi deweloperskie świadczone poprzez realizację przede wszystkim domów jednorodzinnych w różnych zabudowaniach oraz budynków mieszkalnych w formie osiedli i pojedynczych budynków wielorodzinnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-06-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria X zmienne WIBOR 6M + 6.5% co 6 miesięcy NIE 2026-06-21 11 200 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
 • refinansowanie zadłużenia obligacyjnego emitenta,
 • finansowanie kapitału obrotowego grupy emitenta.

Jeśli wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 0,8x, marża podstawowa (6,5 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy przekraczającej 30 proc. zysku netto za rok 2022 lub 50 proc. za rok 2023 i następne lata.
 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 1,0x.
victoria-dom-seria-x.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-06-12
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AN4 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2028-06-13 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


kruk-seria-an4.pdf

Cavatina Holding S.A.

Spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-05-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2023A zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy TAK 2026-12-05 25 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej grupy podmiotu zabezpieczającego.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie udzielone przez podmiot zabezpieczający (Cavatina Sp. z o.o., właściciel Cavatina Group, Cavatina Holding i Resi Capital) do kwoty 150 proc. wartości emisji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim wypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • w kolejnych okresach odsetkowych premii nie będzie.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • dług netto przekroczy wartość aktywów pomniejszonych o gotówkę i wartość firmy.
cavatina-p2023a
cavatina-seriia-p2023a-sup-2.pdf

Unidevelopment S.A.

Deweloper, którego oferta obejmuje zarówno domy jednorodzinne, jak i mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Firma obecna jest także w sektorze nieruchomości komercyjnych. Należy do grupy kapitałowej UNIBEP.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-05-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 3M + 5.25% co 3 miesiące TAK 2026-04-05 11 400 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie kapitału obrotowego grupy emitenta.

Po dniu emisji emitent planuje ustanowić hipotekę do 52,5 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 0,8x, marża podstawowa (5,25 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego. Jeśli do wykupu dojdzie w I, II, III lub IV okresie odsetkowym, obligatariusze otrzymają premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. W pozostałych okresach premia nie będzie naliczana.

Obligatariusze będę mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 1,0x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Emitent zamierza wprowadzić obligacje na Catalyst.

unidevelopment-seria-b.pdf

Marvipol Development S.A.

Deweloper wyspecjalizowany w rynku warszawskim i budownictwie mieszkań o podwyższonym standardzie. Od 2008 r. notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-04-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2022A zmienne WIBOR 6M + 5.5% co 6 miesięcy NIE 2026-05-08 35 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zasilenie kapitału obrotowego.

Obligacje oferowane są w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 13-17 kwietnia 2023 - 992 zł,
 • 18-22 kwietnia 2023 - 994 zł,
 • 23-26 kwietnia 2023 - 996 zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w dniach płatności odsetek, począwszy już od I okresu odsetkowego (8 listopada 2023 r.). W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. na koniec I okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec V okresu odsetkowego.
marvipol-seria-p2022a.pdf

PragmaGO S.A.

Firma działa na rynku wierzytelności. Wcześniej nazywała się Pragma Faktoring.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-04-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B3 zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące NIE 2025-04-25 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

 • refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego emitenta,
 • pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej emitenta,
 • sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej,
 • akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Obligacje wyemitowano w ramach III Programu Emisji o wartości do 150 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym wyniesie 3,75x lub więcej, marża bazowa (5.5 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału, czyli w październiku 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,3 proc. wartości nominalnej obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeśli dojdzie do niego przed rozpoczęciem V okresu odsetkowego,
 • 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 4,0x.

pragmago-seria-b3.pdf

DL Invest Group PM S.A.

Działalność spółki koncentruje się na nieruchomościach komercyjnych z obszaru logistyki, biur oraz handlu.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-04-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria I zmienne EURIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące TAK 2026-04-27 2 500 000 EUR 100.00 EUR 1 000 EUR
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Rozwój grupy emitenta.

Docelowo papiery zostaną zabezpieczone hipoteką o najwyższym pierwszeństwie, która stanowić będzie równorzędne zabezpieczenie kolejnych obligacji emitowanych w ramach nowego programu o łącznej wartości do 20,5 mln zł. Całkowita wartość wszystkich czterech nieruchomości mogących stanowić zabezpieczenie (dwóch gruntów i dwóch obiektów handlowych) to zaś 36,1 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. Może do niego dojść także w drodze obniżenia wartości nominalnej obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6x.

Emitent zamierza wprowadzić obligacje Catalyst.

dl-invest-seria-i.pdf

Kredyt Inkaso S.A.

Spółka należy do czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Powstała w 2001 r., a od 2007 jest notowana obecna na GPW. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-04-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria M1 zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące NIE 2027-04-14 15 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie działalności grupy kapitałowej, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek ani innego rodzaju finansowanie osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy kapitałowej, oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • od 21 do 26 marca - 992 zł,
 • od 27 do 30 marca - 994 zł,
 • od 31 marca do 4 kwietnia - 996 zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,6 proc. na koniec II, III, IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. na koniec VI, VII, VIII i IX okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. na koniec X, XI, XII i XIII okresu odsetkowego,
 • 0 proc. na koniec XIV i XV okresu odsetkowego.

Emitent zobowiązuje się, że do dnia wykupu obligacji dług netto grupy nie przekroczy 4,0x jej EBITDA gotówkowej oraz 2,25x kapitałów własnych.

kredyt-inkaso-seria-m1.pdf

BVT S.A.

Spółka specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zakupione pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Notowana na NewConnect od wrześni

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-03-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria O stałe 13.1% co 3 miesiące TAK 2025-03-31 1 250 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje zostaną zabezpieczone po przydziale. Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności o wartości 170 proc. nominału przydzielonych obligacji.

bvt-seria-o.pdf

Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Spółka z grupy prowadzącej gdański kompleks biurowy Olivia Business Centre.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-03-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria S zmienne WIBOR 3M + 6% co 3 miesiące TAK 2026-10-13 11 500 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój projektu Olivia Business Centre, refinansowanie istniejącego zadłużenia lub finansowanie nowych przedsięwzięć mieszkaniowych, prowadzonych w ramach grupy Olivia Business Centre.

Obligacje są emitowane w ramach III programu emisji o wartości do 225 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie holenderskiej spółki Tonsa Commercial REI, będącej właścicielem emitenta, jak i innych spółek projektowych związanych z projektem Olivia Business Centre.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w przypadku wykupu na koniec I oraz II okresu odsetkowego;
 • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec III oraz IV okresu odsetkowego;
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na koniec V oraz VI okresu odsetkowego;
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec VII oraz VIII okresu odsetkowego;
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na koniec IX oraz X okresu odsetkowego;
 • 0 proc. w przypadku wykupu w pozostałych okresach odsetkowych.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • poręczyciel wypłaci dywidendę, dokona skupu akcji, wykupu udziałów w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 1 mln zł rocznie lub dokona innej formy transferu gotówki o zbliżonym sensie ekonomicznym;
 • wartość bilansowych skonsolidowanych zobowiązań grupy poręczyciela powiększonych o udzielone gwarancje i poręczenia oraz pomniejszonych o środki pieniężne i ich ekwiwalenty w stosunku do skonsolidowanych aktywów poręczyciela wzrośnie powyżej 0,75x i wzrost ten zostanie wykazany w dwóch kolejnych oświadczeniach zgodności.
olivia-fin-seria-s.pdf

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

Spółka zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem wierzytelnościami na zlecenie oraz windykacyjną na własny rachunek. Notowana na NewConnect od 2015 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-03-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H stałe 13.5% co 3 miesiące TAK 2025-03-17 1 500 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Zabezpieczeniem długu będzie zastaw na wierzytelnościach, a dodatkowo spółka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

kancelaria-inkaso-wec-seria-h.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-03-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria Z2 zmienne WIBOR 3M + 4.5% co 3 miesiące NIE 2027-03-14 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie wydatków operacyjnych i inwestycji w nowe pakiety wierzytelności w kraju i za granicą.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.

W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

best-seria-z2.pdf

Domy Garwolin Sp. z o.o.

Spółka celowa powołana w 2020 r. do realizacji projektu deweloperskiego polegającego na budowie i sprzedaży domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Garwolinie przy ul. Stacyjnej 6.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-03-09
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 12.5% co 3 miesiące TAK 2024-08-28 4 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez emitenta przeznaczone na poczet:

 • kosztów związanych z realizacją Inwestycji;
 • refinansowania poniesionych wydatków przez emitenta w związku z realizacją Inwestycji, w tym częściowa spłata pożyczek właścicielskich;
 • pokrycia bieżących kosztów operacyjnych emitenta, w tym uregulowania wynagrodzenia należnego PCDM oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją obligacji serii A.

Zabezpieczenia:

 • weksel emitenta wraz z umową wekslową emitenta;
 • oświadczenie emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 150 proc. wartości przydzielonych obligacji serii A;
 • poręczenie osobiste prezes zarządu (Pani Wiesławy Tracz) za wierzytelności z tytułu odsetek od obligacji serii A za wszystkie okresy odsetkowe;
 • zastaw rejestrowy na udziałach emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez wspólnika w trybie art. 777 kpc, który będzie zabezpieczał roszczenia pieniężne obligatariuszy wynikające z obligacji serii A do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii A;
 • hipoteka na 7 z 11 lokali stanowiących prawo własności działek gruntowych o numerach ewidencyjnych 1432/1, 1432/2, obręb miasto Garwolin, o łącznej powierzchni 0,2110 ha, położonych w Garwolinie przy ul. Stacyjnej, dla których Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SIG1 / 00073812/ 6;
 • zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego emitenta, który będzie zabezpieczał roszczenia pieniężne obligatariuszy wynikające z obligacji serii A do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii A.

Zabezpieczenia wierzytelności z tytułu obligacji serii A na dzień składania propozycji nabycia nie zostały ustanowione. Zabezpieczenia, poza wekslem i umową wekslową, zostaną ustanowione dopiero po dniu przydziału obligacji. Zgodnie z warunkami emisji emitent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczeń w określonych terminach, jednak nie można wykluczyć, że terminy te nie zostaną dotrzymane, jak również, że w ogóle dojdzie do ustanowienia zabezpieczeń w przyszłości.

domy-garwolin-seria-a.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-02-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AN3 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2028-02-20 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.

W BM PKO BP minimalny zapis wynosi 25 tys. zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

kruk-seria-an3.pdf

Energo Operator Sp. z o.o.

Firma zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-02-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 12% co 3 miesiące TAK 2025-01-30 8 500 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zwiększenie kapitału obrotowego emitenta.

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

 • weksel emitenta wraz z umową wekslową emitenta;
 • oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 150 proc. wartości przydzielonych obligacji;
 • cesja wierzytelności umownych o wartości szacunkowej nie niższej niż 24 mln zł z zastrzeżeniem pierwszeństwa zaspokojenia obligacji serii A oraz równorzędności kolejnych serii obligacji;
 • zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego emitenta, z zastrzeżeniem, że zastaw rejestrowy będzie stanowił równorzędne zabezpieczenie obligacji serii A i B oraz kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez emitenta za pośrednictwem PCDM do łącznej wartości nieprzekraczającej 12 mln zł (w tym seria A i B);

Zabezpieczenia wierzytelności z tytułu obligacji serii B, poza wekslem i umową wekslową, zostaną ustanowione dopiero po dniu ich przydziału.

energo-operator-seria-b.pdf

PragmaGO S.A.

Firma działa na rynku wierzytelności. Wcześniej nazywała się Pragma Faktoring.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-01-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B2 zmienne WIBOR 3M + 6% co 3 miesiące NIE 2025-01-27 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

 • refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego emitenta,
 • pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej emitenta,
 • sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej,
 • akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Obligacje wyemitowano w ramach III Programu Emisji o wartości do 150 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym wyniesie 3,75x lub więcej, marża bazowa (6 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału, czyli w lipcu 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,3 proc. wartości nominalnej obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeśli dojdzie do niego przed rozpoczęciem V okresu odsetkowego,
 • 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 4,0x.

pragmago-seria-b2.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-12-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AN2 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2027-11-28 10 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.

W BM PKO BP minimalny zapis wynosi 25 tys. zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

kruk-seria-an2.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-12-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria Z1 zmienne WIBOR 3M + 4.5% co 3 miesiące NIE 2026-12-20 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie wydatków operacyjnych i inwestycji w nowe pakiety wierzytelności w kraju i za granicą.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.

W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

best-seria-z1.pdf

Develia S.A.

Holding spółek deweloperskich realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach Polski. Notowany na GPW. Wcześniej LC Corp.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-12-09
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2022A zmienne WIBOR 3M + 4.1% co 3 miesiące NIE 2025-12-20 20 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie kapitału obrotowego grupy emitenta.

Bazowa marża (4,1 pkt proc.) będzie mogła wzrosnąć o dodatkowe 1,0 lub 2,0 pkt proc., jeśli relacja długu netto do kapitałów własnych dewelopera przekroczy kolejno 1,0x i 1,2x.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy 1,2x,
 • wskaźnik kapitały własne/aktywa spadnie poniżej 0,3x.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w dniach płatności odsetek, począwszy od 20 czerwca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która maksymalnie może wynieść 2,5 proc. wartości nominalnej.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu: grudzień 2022 r.

develia-seria-p2022a.pdf

Green House Development S.A.

Firma deweloperska realizująca projekty za pośrednictwem spółek celowych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-12-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F stałe 12% co 6 miesięcy TAK 2024-11-29 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest:

 • udzielenie pożyczki na rzecz spółki powiązanej osobowo w celu realizacji inwestycji condohotelowej oraz
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów związanych z emisją obligacji.

Zabezpieczenie:

 • weksel emitenta wraz z umową wekslową emitenta,
 • oświadczenie emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 150 proc. wartości przydzielonych obligacji,
 • cesja wierzytelności z pożyczki, która zostanie udzielona przez emitenta w kwocie nie wyższej niż 4,425 mln zł,
 • hipoteka umowna łączna na lokalach użytkowych, które staną się przedmiotem odrębnej własności w związku z ich wyodrębnieniem z aktualnej księgi wieczystej, których łączna wartość, zgodnie z operatem, została ustalona na 58,4 mln zł.

Z zastrzeżeniem, że hipoteka łączna ustanowiona zostanie w przyszłości, pod warunkiem skutecznego założenia ksiąg wieczystych dla ww. lokali oraz będzie stanowiła równorzędne zabezpieczenie obligacji serii F oraz:

 • kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez emitenta za pośrednictwem PCDM do łącznej wartości nieprzekraczającej 11 mln zł (w tym Serii F),
 • dodatkowo obligacji wyemitowanych przez emitenta oraz spółkę GHD Emitent 1 Sp. z o.o. o łącznej wartości 19,912 mln zł.

Obligacje nie trafią do giełdowego obrotu. 

green-house-development-seria-f.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-11-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AN1 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2027-11-28 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

kruk-seria-an1.pdf

Cavatina Holding S.A.

Spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-11-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2022D zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy TAK 2026-05-17 20 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie Cavatina Sp. z o.o.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od końca II okresu odsetkowego, tj. 17 listopada 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego.

Obligatariusze mają prawo do żądania wcześniejszego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6x.

cavatina-seria-p2022d.pdf

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

Spółka zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem wierzytelnościami na zlecenie oraz windykacyjną na własny rachunek. Notowana na NewConnect od 2015 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-11-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G stałe 12.5% co 3 miesiące TAK 2024-11-10 1 500 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Zabezpieczeniem długu będzie zastaw na wierzytelnościach, a dodatkowo spółka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

kancelaria-inkaso-wec-seria-g.pdf

Arche S.A.

Deweloper mieszkaniowy, realizujący inwestycje głównie w Warszawie i okolicach. Do Grupy Arche należy także sieć hoteli w Polsce.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-10-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J zmienne WIBOR 3M + 4.7% co 3 miesiące TAK 2025-11-03 12 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Refinansowanie obligacji serii E.

Zabezpieczeniem będzie:

 • hipoteka do 150 proc. wyemitowanych obligacji,
 • cesja z polis ubezpieczeniowych,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Marża podstawowa wynosi 4,7 pkt proc. Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,7x marża zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc., a jeśli wskaźnik przekroczy 0,8x, to marża wrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od VIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w VIII okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w IX okresie odsetkowym,
 • w okresach odsetkowych X, XI oraz XII premia nie będzie wypłacana.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 1,0x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczająca 10 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.
arche-seria-j.pdf

PragmaGO S.A.

Firma działa na rynku wierzytelności. Wcześniej nazywała się Pragma Faktoring.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-10-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B1 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące TAK 2026-10-28 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

 • refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego emitenta,
 • pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej emitenta,
 • sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej,
 • akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw na portfelu wierzytelności faktoringowych, leasingowych i pożyczkowych oraz na rachunku bankowym, a ponadto spółka wystawi też trzy weksle własne i złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym wyniesie 3,75x lub więcej, marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty przydziału, czyli w październiku 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 4,0x.

Obligacje są oferowane w ramach III Programu Emisji o wartości do 150 mln zł.

pragmago-seria-b1.pdf

Incepti Development S.A.

Deweloper mieszkaniowy. Istnieje od grudnia 2010 r. (w obecnej formie prawnej działa od 2015 r.)
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-09-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G stałe 11% co 3 miesiące TAK 2023-09-27 5 063 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez emitenta przeznaczone na:

 • rozbudowę banku ziemi emitenta lub spółek celowych emitenta,
 • uregulowanie wynagrodzenia należnego PCDM z tytułu emisji obligacji serii G.

W pierwszej kolejności emitent planuje przekazanie w formie pożyczki środków pozyskanych z emisji obligacji na rzecz spółki Incepti Krakowska celem uzupełnienia części ceny zakupu Nieruchomości Krakowska.

Zabezpieczenie:

 • weksel emitenta wraz z umową wekslową emitenta,
 • oświadczenie emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150 proc. wartości przydzielonych obligacji,
 • poręczenie osobiste i oświadczenie większościowego akcjonariusza emitenta, pana Konrada Pawlaka, o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150 proc. wartości przydzielonych obligacji,
 • hipoteka na nieruchomościach przy ul. Żegiestowskiej 5 we Wrocławiu o numerach KW: WR1K/00198237/4, WR1K/00197871/3, WR1K/00197873/7, WR1K/00197871/3 do kwoty 150 proc. wartości przydzielonych obligacji,
 • oświadczenie użytkowników wieczystych nieruchomości przy ul. Żegiestowskiej 5 (Incepti Gaj oraz emitent) o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150 proc. wartości przydzielonych obligacji.
incepti-development-seria-g.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-09-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria O zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2026-09-06 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Sfinansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną emitenta.

Minimalna wartość zapisu dla klientów biura maklerskiego PKO BP to 50 tys. zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 6 września 2022 r. - 100,00 zł,
 • 7 września 2022 r. - 100,03 zł,
 • 8 września 2022 r. - 100,06 zł,
 • 9 września 2022 r. - 100,09 zł,
 • 10 września 2022 r. - 100,12 zł,
 • 11 września 2022 r. - 100,15 zł,
 • 12 września 2022 r. - 100,19 zł,
 • 13 września 2022 r. - 100,22 zł,
 • 14 września 2022 r. - 100,25 zł,
 • 15 września 2022 r. - 100,28 zł,
 • 16 września 2022 r. - 100,31 zł,
 • 17 września 2022 r. - 100,34 zł,
 • 18 września 2022 r. - 100,37 zł,
 • 19 września 2022 r. - 100,40 zł,
 • 20 września 2022 r. - 100,43 zł.

Jeżeli łączna liczba obligacji, na jakie inwestorzy złożą zapisy będzie większa od liczby obligacji oferowanych, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 17 października 2022 r.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 6 września 2024 r. i 6 marca 2025 r.,
 • 0,25 proc. - 6 września 2025 r. i 6 marca 2026 r.
echo-investment-seria-o.pdf

Incepti Development S.A.

Deweloper mieszkaniowy. Istnieje od grudnia 2010 r. (w obecnej formie prawnej działa od 2015 r.)
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-08-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F stałe 10% co 3 miesiące TAK 2023-08-30 6 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone przez emitenta na poczet udzielenia pożyczki na rzecz spółki Incepti Krakowska celem zapłaty części ceny nabycia nieruchomości pod projekt deweloperski oraz na poczet pokrycia kosztów emisji.

Zabezpieczenie*:

• Hipoteka na nieruchomościach przy ul. Krakowskiej (Incepti Krakowska) o numerach KW WR1K/00148562/6 oraz WR1K/00160703/7 do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji.
• Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Emitenta.
• Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji.
• Poręczenie osobiste i oświadczenie większościowego akcjonariusza Emitenta – Pana Konrada Pawlaka o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji.

*Istnieje spór ze zbywcą nieruchomości współfinansowanych z emisji obligacji serii F, na których ma powstać projekt Incepti Krakowska i na których ma zostać ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie wierzytelności z obligacji serii F. Zabezpieczenia zostaną ustanowione dopiero w przyszłości, a tym samym na dzień wydania obligacji nie będą one zabezpieczone.

incepti-development-seria-f.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-08-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AM4 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2027-08-04 60 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje są emitowane w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

W razie nadsubskrypcji warunki emisji przewidują możliwość redukcji złożonych zapisów.

Emitent przewiduje, że dopuszczenie do obrotu nastąpi do 2 września 2022 r.

kruk-seria-am4.pdf

BVT S.A.

Spółka specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zakupione pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Notowana na NewConnect od wrześni

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-07-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria N stałe 11.2% co 3 miesiące TAK 2024-08-05 1 300 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje zostaną zabezpieczone po przydziale. Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności o wartości 170 proc. nominału przydzielonych obligacji.

bvt-seria-n.pdf
bvt-seria-n-aneks.pdf

Kredyt Inkaso S.A.

Spółka należy do czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Powstała w 2001 r., a od 2007 jest notowana obecna na GPW. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-07-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L1 zmienne WIBOR 3M + 4.7% co 3 miesiące NIE 2026-07-27 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji serii L1 na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej podmiotów z grupy, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju grupy.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności za V okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. w przypadku wykupu na koniec V i VI okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. w przypadku wykupu na koniec VII i VIII okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. w przypadku wykupu na koniec IX i X okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. w przypadku wykupu na koniec XI i XII okresu odsetkowego,
 • 0 proc. w przypadku wykupu na koniec XIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,25x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowana wartość aktywów nieobciążonych / skonsolidowane niezabezpieczone zadłużenie finansowe będzie spadnie poniżej 1,5x, , a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.
kredyt-inkaso-seria-l1.pdf

Cavatina Holding S.A.

Spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-07-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2022C zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy TAK 2025-12-30 20 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem Cavatina Sp. z o.o.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od końca II okresu odsetkowego, tj. 30 czerwca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mieli prawo do żądania wcześniejszego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6x.
cavatina-seria-p2022c.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-07-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria N zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2026-06-27 40 000 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Sfinansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z Grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w Grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez Emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na Emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną Emitenta.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 27 czerwca 2022 r. - 100,00 zł,
 • 28  czerwca 2022 r. - 100,03 zł,
 • 29  czerwca 2022 r. - 100,06 zł,
 • 30  czerwca 2022 r. - 100,09 zł,
 • 1 lipca 2022 r. - 100,12 zł,
 • 2 lipca 2022 r. - 100,15 zł,
 • 3 lipca 2022 r. - 100,18 zł,
 • 4 lipca 2022 r. - 100,21 zł,
 • 5 lipca 2022 r. - 100,24 zł,
 • 6 lipca 2022 r. - 100,27 zł,
 • 7 lipca 2022 r. - 100,30 zł,

Jeżeli łączna liczba obligacji, na jakie inwestorzy złożą zapisy będzie większa od liczby obligacji oferowanych, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 27 lipca maja 2022 r.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 27 czerwca 2024 r. i 27 grudnia 2024 r.,
 • 0,25 proc. - 27 czerwca 2025 r. i 27 grudnia 2025 r.
ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-n.pdf

NMG Software Sp. z o.o.

Spółka należy do grupy NMG S.A., specjalizującej się w rozwiązaniach informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją, automatyką przemysłową i budynkową, gospodarką energetyczną oraz systemów typu Smart Metering.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-07-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 10.75% co 3 miesiące TAK 2024-07-04 1 200 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
 • rozszerzenie działalności operacyjnej, m.in. w obszarze rozwiązań dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych;
 • finansowanie bieżących potrzeb rozwojowych spółki.

Zabezpieczeniem oferowanych inwestorom obligacji ma być poręczenie do 150 proc. udzielone przez spółkę-matkę.

nmg-seria-b.pdf

Quantum Park Łódź Sp. z o.o.

Spółka celowa powołana jedynie do nabycia nieruchomości pod realizację parku handlowego w Łodzi oraz przygotowania jej pod realizację tego projektu.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-06-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 9.25% co 3 miesiące TAK 2023-11-30 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez emitenta przeznaczone na poczet pokrycia:

 • części ceny zakupu nieruchomości przez emitenta;
 • bieżących kosztów operacyjnych emitenta.

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

 • hipoteka na nieruchomościach, z zastrzeżeniem, że zostanie ustanowiona w przyszłości, pod warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości przez emitenta;
 • zastaw na udziałach w emitencie;
 • poręczenie osobiste prezesa zarządu za roszczenia odsetkowe;
 • umowa wekslowa wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez emitenta
quantum-park-lodz-seria-b.pdf

Manufaktura Piwa Wódki i Wina Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor napojów alkoholowych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-06-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H stałe 10% co 3 miesiące TAK 2024-06-23 7 200 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Refinansowanie części zadłużenia obligacyjnego emitenta oraz pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji.

Zabezpiecznie:

 • weksel emitenta wraz z 777 kpc do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji;
 • hipoteka na nieruchomości w Tenczynku do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji;
 • poddanie się egzekucji z art. 777 kpc właściciela nieruchomości w Tenczynku do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji;
 • zastaw rejestrowy na 196.200 akcji Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji;
 • poddanie się egzekucji z art. 777 kpc właściciela zastawianych akcji do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji.
 • zastaw rejestrowy na składnikach majątku należących do Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji.
manufaktura-piwa-wodki-i-wina-seria-h.pdf

Cavatina Holding S.A.

Spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-06-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2022B zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy TAK 2025-12-30 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem Cavatina Sp. z o.o.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od końca II okresu odsetkowego, tj. 30 czerwca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mieli prawo do żądania wcześniejszego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6x.
cavatina-seria-p2022b.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-05-31
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AM3 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2027-06-02 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje są emitowane w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

W razie nadsubskrypcji warunki emisji przewidują możliwość redukcji złożonych zapisów.

Emitent przewiduje, że dopuszczenie do obrotu nastąpi do 2 lipca 2022 r.

kruk-seria-am3.pdf

Holiday Park & Resort Sp. z o.o.

Spółka jest komplementariuszem w spółce Holiday Park & Resort Sp. z o.o. Sp.k., która prowadzi działalność hotelarską i posiada sieć sześciu (stan na maj 2022 r.) nadmorskich ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, którymi również zarządza.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-05-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F zmienne WIBOR 3M + 6.5% co 3 miesiące TAK 2025-09-25 11 600 000 PLN 1 000.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskane środki, po odliczeniu kosztów emisji, w wykonaniu umowy pożyczki zostaną przekazane przez emitenta na finansowanie rozbudowy ośrodków i kapitału obrotowego Grupy HPR.

Jako zabezpieczenie, po dniu emisji emitent planuje ustanowić hipotekę na nieruchomości położonej w Pobierowie.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • relacja długu netto do kapitałów własnych grupy poręczyciela przekroczy 1,5x (wskaźnik ma być korygowany o pożyczki podporządkowane terminowo).
holiday-park-resort-seria-f.pdf

Manufaktura Piwa Wódki i Wina Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor napojów alkoholowych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-05-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F stałe 9.5% co 3 miesiące NIE 2024-05-26 4 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskanie środków, które zostaną przeznaczone na poczet refinansowania części zadłużenia emitenta oraz spółek z grupy kapitałowej, w tym pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji.

Zabezpiecznie:

 • weksel emitenta wraz z 777 kpc do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji;
 • hipoteka na nieruchomości w Tenczynku do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji;
 • poddanie się egzekucji z art. 777 kpc właściciela nieruchomości w Tenczynku do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji;
 • zastaw rejestrowy na 109.000 akcji Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji;
 • poddanie się egzekucji z art. 777 kpc właściciela zastawianych akcji do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji;
 • poręczenie osobiste prezesa zarządu emitenta, Janusza Palikota, wraz z 777 kpc do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji.
manufaktura-piwa-wodki-i-wina-seria-f.pdf

Quantum Park Łódź Sp. z o.o.

Spółka celowa powołana jedynie do nabycia nieruchomości pod realizację parku handlowego w Łodzi oraz przygotowania jej pod realizację tego projektu.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-05-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9.25% co 3 miesiące TAK 2023-11-30 6 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez emitenta przeznaczone na poczet pokrycia:

 • części ceny zakupu nieruchomości przez emitenta;
 • bieżących kosztów operacyjnych emitenta.

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

 • hipoteka na nieruchomościach, z zastrzeżeniem, że zostanie ustanowiona w przyszłości, pod warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości przez emitenta;
 • zastaw na udziałach w emitencie;
 • poręczenie osobiste prezesa zarządu za roszczenia odsetkowe;
 • umowa wekslowa wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez emitenta
quantum-park-lodz-seria-a.pdf

Cavatina Holding S.A.

Spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-05-12
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria EUR01 zmienne EURIBOR 6M + 5.5% co 6 miesięcy TAK 2025-11-19 2 500 000 EUR 100.00 EUR 10 000 EUR
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej grupy kapitałowej emitenta.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie do 150 proc. nominału udzielone przez większościowego akcjonariusza Cavatiny Holding, który złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. 

Do ustalania wysokości kuponu przyjmowana będzie nieujemna stawka bazowa (EURIBOR 6M znajduje się poniżej zera już od 2015 r.)

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

cavatina-seria-eur01.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-05-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria M zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2026-04-27 40 000 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Sfinansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z Grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w Grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez Emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na Emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną Emitenta.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 27 kwietnia 2022 r. - 100,00 zł,
 • 28 kwietnia 2022 r. - 100,03 zł,
 • 29 kwietnia 2022 r. - 100,05 zł,
 • 30 kwietnia 2022 r. - 100,08 zł,
 • 1 maja 2022 r. - 100,11 zł,
 • 2 maja 2022 r. - 100,13 zł,
 • 3 maja 2022 r. - 100,16 zł,
 • 4 maja 2022 r. - 100,19 zł,
 • 5 maja 2022 r. - 100,21 zł,
 • 6 maja 2022 r. - 100,24 zł,
 • 7 maja 2022 r. - 100,27 zł,
 • 8 maja 2022 r. - 100,30 zł,
 • 9 maja 2022 r. - 100,32 zł,
 • 10 maja 2022 r. - 100,35 zł,
 • 11 maja 2022 r. - 100,38 zł.

Jeżeli łączna liczba obligacji, na jakie inwestorzy złożą zapisy będzie większa od liczby obligacji oferowanych, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 31 maja 2022 r.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 27 października 2024 r. i 27 kwietnia 2025 r.,
 • 0,25 proc. - 27 października 2025 r. i 27 kwietnia 2026 r.
echo-investment-seria-m.pdf

WAN S.A.

Warszawski deweloper, działający od 26 lat. Koncentruje się na czterech segmentach: mieszkaniowym, biurowo-usługowym, magazynowym oraz rekreacyjnym.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-04-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 3M + 5% co 3 miesiące TAK 2025-05-04 11 500 000 PLN 1 000.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskane środki zostaną przeznaczone w formie pożyczki na refinansowanie kredytu oraz pośrednio, w formie pożyczki do spółki celowej, na płatność przez większościowego akcjonariusza emitenta za odkup akcji emitenta od mniejszościowego akcjonariusza.

Do 29.04.2023 r. emitent planuje ustanowić hipotekę na zabezpieczenie obligacji (do 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji).

wan-seria-a.pdf
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-04-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 9.1% co 3 miesiące TAK 2024-07-01 3 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez emitenta przeznaczone na poczet pokrycia:

 • części ceny zakupu nieruchomości,
 • bieżących kosztów operacyjnych emitenta, w tym kosztów realizacji inwestycji oraz uregulowania wynagrodzenia należnego PCDM oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją obligacji.

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

 • zastaw na udziałach Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o.,
 • hipoteka na nieruchomości ze wskazaniem, iż w momencie zwalniania nieruchomości określonej w WEO, emitent zobowiązuje się do podstawienia nowej (wówczas zmiana WEO przez zgromadzenie obligatariuszy),
 • umowa (porozumienie) wekslowa wraz z wekslem własnym emitenta + oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
 • zabezpieczenia zobowiązań z tytułu obligacji serii B, za wyjątkiem weksla, zostaną ustanowione dopiero po dniu wydania obligacji.

Odsetki za I i II okres odsetkowy płatne w okresach półrocznych, pozostałe odsetki płatne w okresach kwartalnych.

Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

osiedle-wiklinowa-seria-b.pdf

Kredyt Inkaso S.A.

Spółka należy do czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Powstała w 2001 r., a od 2007 jest notowana obecna na GPW. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-04-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria I1 zmienne WIBOR 3M + 4.9% co 3 miesiące NIE 2025-10-23 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji serii I1 na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej podmiotów z grupy, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju grupy.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności za V okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. w przypadku wykupu na koniec V i VI okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. w przypadku wykupu na koniec VII i VIII okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. w przypadku wykupu na koniec IX i X okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. w przypadku wykupu na koniec XI i XII okresu odsetkowego,
 • 0 proc. w przypadku wykupu na koniec XIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,25x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowana wartość aktywów nieobciążonych / skonsolidowane niezabezpieczone zadłużenie finansowe będzie spadnie poniżej 1,5x, , a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.

Przydział obligacji planowany jest na 23 marca 2022 r., a przewidywany termin dopuszczeni obligacji do obrotu na rynku Catalyst to kwiecień 2022 r.

kredyt-inkaso-seria-i1.pdf
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-03-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9.1% co 3 miesiące TAK 2024-07-01 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez emitenta przeznaczone:

 • na pokrycie ceny zakupu nieruchomości
 • oraz bieżących kosztów operacyjnych, w tym kosztów realizacji inwestycji.

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

 • poręczenie HM Inwest S.A. + oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez poręczyciela,
 • zastaw na udziałach Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o.,
 • hipoteka na nieruchomości ze wskazaniem, iż w momencie zwalniania nieruchomości określonej w WEO, emitent zobowiązuje się do podstawienia nowej (wówczas zmiana WEO przez zgromadzenie obligatariuszy),
 • umowa (porozumienie) wekslowa wraz z wekslem własnym emitenta + oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Odsetki za I i II okres odsetkowy płatne w okresach półrocznych, pozostałe odsetki płatne w okresach kwartalnych.

Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

osiedle-wiklinowa-seria-a.pdf

Dekpol S.A.

Spółka zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji – kieruje generalnym wykonawstwem, produkuje konstrukcje stalowe i osprzęt do maszyn budowlanych oraz buduje mieszkania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-03-18
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2021B zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2025-09-22 15 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji serii I na żądanie Emitenta w terminie do dnia płatności odsetek za III okres odsetkowy (włącznie) zgodnie z warunkami emisji obligacji serii I. W przypadku gdy na Dzień Emisji saldo obligacji serii I z uwzględnieniem nie umorzonych i pozostających własnością Emitenta na ten dzień obligacji serii I będzie mniejsze niż kwota środków z emisji, nadwyżka będzie przeznaczona na bieżącą działalność Grupy Emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 200 mln zł.

Początkowo oferowano 50 mln zł, ale w trakcie zapisów zmniejszono wartość emisji do 15 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom będzie przysługiwała premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w przypadku wykupu na koniec I lub II okresu odsetkowego,
 • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na koniec V lub VI okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec VII lub VIII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na koniec IX lub X okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu na koniec XI, XII lub XIII okresu odsetkowego premii nie ma.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego długu netto spadnie poniżej 1,1x kapitałów własnych,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego rocznego zysku netto,
 • udział większościowego akcjonariusza (obecnie przeszło 77,3 proc.) spadnie poniżej 51 proc. akcji i głosów na WZ.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to kwiecień 2022 r.

dekpol-seria-p2021b.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-03-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2026-02-22 50 000 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Sfinansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z Grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w Grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez Emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na Emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną Emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 22 lutego i 22 sierpnia 2024 r.,
 • 0,25 proc. - 22 lutego i 22 sierpnia 2025 r.

echo-investment-seria-l.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-03-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria W3 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2027-03-07 30 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z Grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek począwszy od 7 grudnia 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 7 grudnia i 7 marca 2022 r. - 0,5 proc.,
 • 7 czerwca i 7 września 2023 r. - 0,45 proc.,
 • 7 grudnia i 7 marca 2023 r. - 0,4 proc.,
 • 7 czerwca i 7 września 2024 r. - 0,35 proc.,
 • 7 grudnia i 7 marca 2024 r. - 0,3 proc.,
 • 7 czerwca i 7 września 2025 r. - 0,25 proc.,
 • 7 grudnia i 7 marca 2025 r. - 0,2 proc.
 • 7 czerwca i 7 września 2026 r. - 0,15 proc.,
 • 7 grudnia 2026 r. - 0,1 proc.

Nie ustalono progu dojścia emisji do skutku, a w przypadku gdy zapisy przekroczą wartość oferty zostaną proporcjonalnie zredukowane.

best-seria-w3.pdf

Cavatina Holding S.A.

Spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-02-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2022A zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy TAK 2025-09-08 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 70 mln zł.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem Cavatina Sp. z o.o.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od końca II okresu odsetkowego, tj. 8 marca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mieli prawo do żądania wcześniejszego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6x.
cavatina-seria-p2022a.pdf

MCI Capital ASI S.A.

Grupa funduszy private equity założona w 1999 r. MCI jest notowane na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-02-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria T2 zmienne WIBOR 3M + 3.5% co 3 miesiące TAK 2027-02-18 84 940 900 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji przeznaczone będą na finansowanie bieżących potrzeb korporacyjnych w tym na nabycie certyfikatów inwestycyjnych funduszy MCI oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek lub wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Obligacje będą zabezpieczone do 150 proc. wartości nominalnej na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 31 stycznia 2022 r. - 97,50 zł,
 • 01 lutego 2022 r. - 97,50 zł,
 • 2 lutego 2022 r. - 97,50 zł,
 • 3 lutego 2022 r. - 97,50 zł,
 • 4 lutego 2022 r. - 97,50 zł,
 • 5 lutego 2022 r. - 97,50 zł,
 • 6 lutego 2022 r. - 97,50 zł,
 • 7 lutego 2022 r. - 97,50 zł,
 • 8 lutego 2022 r. - 97,50 zł,
 • 9 lutego 2022 r. - 98,75 zł,
 • 10 lutego 2022 r. - 98,75 zł,
 • 11 lutego 2022 r. - 98,75 zł,
 • 12 lutego 2022 r. - 98,75 zł,
 • 13 lutego 2022 r. - 98,75 zł,
 • 14 lutego 2022 r. - 100,00 zł,
 • 15 lutego 2022 r. - 100,00 zł,
 • 16 lutego 2022 r. - 100,00 zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego, tj. 18 sierpnia 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 18 sierpnia i 18 listopada 2022 r.,
 • 0,45 proc. - 17 lutego 2023 r. 18 maja 2023 r.,
 • 0,4 proc. - 18 sierpnia i 17 listopada 2023 r.,
 • 0,35 proc. - 19 lutego 2023 r. 17 maja 2024 r.,
 • 0,3 proc. - 19 sierpnia i 18 listopada 2024 r.,
 • 0,25 proc. - 18 lutego 2023 r. 19 maja 2025 r.,
 • 0,2 proc. - 18 sierpnia i 18 listopada 2025 r.,
 • 0,15 proc. - 18 lutego 2023 r. 18 maja 2026 r.,
 • 0,1 proc. - 18 sierpnia i 18 listopada 2026 r.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów emitenta przekroczy 0,75x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów funduszu przekroczy 0,75x.

Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu: 10 marca 2022 r.

mci-capital-seria-t2.pdf

Marvipol Development S.A.

Deweloper wyspecjalizowany w rynku warszawskim i budownictwie mieszkań o podwyższonym standardzie. Od 2008 r. notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-02-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2021B zmienne WIBOR 6M + 4.5% co 6 miesięcy NIE 2025-08-03 20 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zasilenie kapitału obrotowego.

Obligacje oferowane są w ramach programu emisji o wartości do 70 mln zł.

Wyjściowo papiery oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży, ale wysokość tej ostatniej może zostać podniesiona o dodatkowe 0,25 lub 0,50 pkt proc., jeśli wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy kolejno 0,8x lub 0,9x. Niezależnie od tego Marvipol zobowiązuje się utrzymać wskaźnik dźwigni poniżej 1,0x.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w dniach płatności odsetek, począwszy już od I okresu odsetkowego (3 sierpnia 2022 r.). W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. na koniec I okresu odsetkowego,
 • 1,25 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec VI okresu odsetkowego.
marvipol-seria-p2021b.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-02-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AM2 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2027-02-08 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje są emitowane w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

W razie nadsubskrypcji warunki emisji przewidują możliwość redukcji złożonych zapisów.

Emitent przewiduje, że dopuszczenie do obrotu nastąpi do 8 marca 2022 r.

kruk-seria-am2.pdf

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

Spółka zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem wierzytelnościami na zlecenie oraz windykacyjną na własny rachunek. Notowana na NewConnect od 2015 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-01-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F stałe 6.9% co 3 miesiące TAK 2024-01-31 800 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Zabezpieczeniem długu będzie zastaw na wierzytelnościach, a dodatkowo spółka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

kancelaria-inkaso-wec-seria-f.pdf

Marvipol Development S.A.

Deweloper wyspecjalizowany w rynku warszawskim i budownictwie mieszkań o podwyższonym standardzie. Od 2008 r. notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-01-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2021A zmienne WIBOR 6M + 4.5% co 6 miesięcy NIE 2025-08-03 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zasilenie kapitału obrotowego.

Obligacje oferowane są w ramach programu emisji o wartości do 70 mln zł.

Wyjściowo papiery oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży, ale wysokość tej ostatniej może zostać podniesiona o dodatkowe 0,25 lub 0,50 pkt proc., jeśli wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy kolejno 0,8x lub 0,9x. Niezależnie od tego Marvipol zobowiązuje się utrzymać wskaźnik dźwigni poniżej 1,0x.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w dniach płatności odsetek, począwszy już od I okresu odsetkowego (3 sierpnia 2022 r.). W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. na koniec I okresu odsetkowego,
 • 1,25 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec VI okresu odsetkowego.
marvipol-seria-p2021a.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-01-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2025-01-10 50 000 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Sfinansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z Grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w Grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez Emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na Emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną Emitenta.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 10 stycznia 2022 r. - 100,00 zł,
 • 11 stycznia 2022 r. - 100,02 zł,
 • 12 stycznia 2022 r. - 100,04 zł,
 • 13 stycznia 2022 r. - 100,06 zł,
 • 14 stycznia 2022 r. - 100,07 zł,
 • 15 stycznia 2022 r. - 100,09 zł,
 • 16 stycznia 2022 r. - 100,11 zł,
 • 17 stycznia 2022 r. - 100,13 zł,
 • 18 stycznia 2022 r. - 100,15 zł,
 • 19 stycznia 2022 r. - 100,17 zł,
 • 20 stycznia 2022 r. - 100,19 zł,
 • 21 stycznia 2022 r. - 100,21 zł.

Jeżeli łączna liczba obligacji, na jakie inwestorzy złożą zapisy będzie większa od liczby obligacji oferowanych, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 10 lutego 2022 r.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 10 stycznia i 10 lipca 2023 r.,
 • 0,25 proc. - 10 stycznia i 10 lipca 2024 r..
echo-investment-seria-k.pdf

SAF S.A.

Spółka działa w branży windykacyjnej. Istnieje od 1999 roku (początkowo jako Śląska Agencja Finansowa).
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-01-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G stałe 7% co 3 miesiące TAK 2024-01-19 1 800 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki netto z emisji zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Zabezpieczeniem obligacji będzie hipoteka na nieruchomościach, ustanowiona po przydziale obligacji.

saf-seria-g.pdf

HM Inwest S.A.

Warszawski deweloper mieszkaniowy. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-12-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E stałe 7.7% co 3 miesiące TAK 2024-03-30 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
 • pożyczka na rzecz spółki zależnej emitenta (Sitges Quality Developments S.L. z siedzibą w Hiszpanii) celem dofinansowania działalności statutowej spółki, w tym dokapitalizowania realizowanych inwestycji deweloperskich;
 • pokrycie bieżących kosztów operacyjnych emitenta.

Docelowo obligacje zostaną zabezpieczone cesją wierzytelności z pożyczki dla hiszpańskiej spółki oraz zastawem na akcjach dewelopera, które należą do jego prezesa. Ponadto HM Inwest wystawi też weksel własny, co do którego złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oświadczenie takie złoży też prezes, jako dłużnik w związku z ustanowionym zastawem na akcjach.

Obligacje nie trafią do obrotu giełdowego.

hm-inwest-seria-e.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-12-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AM1 zmienne WIBOR 3M + 3.4% co 3 miesiące NIE 2026-12-16 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje są emitowane w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

W razie nadsubskrypcji warunki emisji przewidują możliwość redukcji złożonych zapisów.

Emitent przewiduje, że dopuszczenie do obrotu nastąpi do 9 sierpnia 2021 r.

kruk-seria-am1.pdf

Efficenter Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest nabywanie portfeli wierzytelności i prowadzenie działań windykacyjnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-12-01
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 7.2% co 3 miesiące NIE 2023-11-30 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność emitenta oraz na nabycie pakietów wierzytelności przez fundusze inwestycyjne lub spółki z grupy emitenta, a także na nabywanie certyfikatów funduszy nabywających portfele wierzytelności, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy emitenta oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta pakietów wierzytelności.

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

 • weksel emitenta wraz z 777 kpc emitenta do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji,
 • poręczenie CDR Investment Sp. z o.o. wraz z 777 kpc,
 • poręczenie Marcina Lewandowskiego wraz z 777 kpc,
 • zastaw na zbiorze wierzytelności wynikających z nabytych pakietów wierzytelności (min. 150porc. wartości przydzielonych obligacji).
efficenter-seria-b.pdf

Wratislavia Wise Sp. z o.o.

Spółka deweloperska powołana w lipcu 2021 r. Współrealizująca projekt osiedla domów jednorodzinnych Cisova Park.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-11-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 6% co 3 miesiące TAK 2023-11-22 3 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskane z emisji środki emitent zamierza przeznaczyć na dokapitalizowanie spółek celowych, które mają wykorzystać wpływy na finansowanie pierwszego z czterech etapów inwestycji Cisova Park, a także zakup gruntu pod następne etapy.

Docelowo oferowane inwestorom papiery mają zostać zabezpieczone wekslami emitenta, poręczeniami spółki celowej oraz spółki powiązanej osobowo i oświadczeniami o poddaniu się egzekucji wystawionymi przez emitenta oraz poręczycieli. W ciągu 12 miesięcy od przydziału dług ma też zostać zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, której zakup będzie współfinansowany wpływami z emisji.

Emitent będzie miał prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli popyt sięgnie co najmniej 2,1 mln zł.

wratislavia-wise-seria-a.pdf

MCI Capital ASI S.A.

Grupa funduszy private equity założona w 1999 r. MCI jest notowane na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-11-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria T1 zmienne WIBOR 3M + 3.5% co 3 miesiące TAK 2026-11-15 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji przeznaczone będą na finansowanie bieżących potrzeb korporacyjnych w tym na nabycie certyfikatów inwestycyjnych funduszy MCI oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek lub wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem, że zgłoszony przez inwestorów popyt osiągnie co najmniej 15 mln zł.

Obligacje docelowo zostaną zabezpieczone do 150 proc. wartości nominalnej na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu to 8 grudnia 2021 r.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego, tj. 15 maja 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 15 maja i 15 sierpnia 2022 r.,
 • 0,45 proc. - 15 listopada 2022 r. 15 lutego 2023 r.,
 • 0,4 proc. - 15 maja i 15 sierpnia 2023 r.,
 • 0,35 proc. - 15 listopada 2023 r. 15 lutego 2024 r.,
 • 0,3 proc. - 15 maja i 15 sierpnia 2024 r.,
 • 0,25 proc. - 15 listopada 2024 r. 15 lutego 2025 r.,
 • 0,2 proc. - 15 maja i 15 sierpnia 2025 r.,
 • 0,15 proc. - 15 listopada 2025 r. 15 lutego 2026 r.,
 • 0,1 proc. - 15 maja i 15 sierpnia 2026 r.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów emitenta przekroczy 0,75x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów funduszu przekroczy 0,75x.
mci-capital-seria-t1.pdf

Olkol Sp. z o.o.

Spółka świadczy usługi w zakresie napraw i modernizacji taboru kolejowego.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-11-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 7% co 3 miesiące TAK 2023-10-23 11 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskane z emisji wpływy spółka zamierza przeznaczyć na bieżącą działalność oraz na realizację kontraktów remontowych.

EMISJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU.


Zabezpieczeniem obligacji będzie:

 • weksel własny emitenta,
 • jego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc,
 • zastaw na wartych – wg rzeczoznawcy – 30,7 mln zł udziałach w Ponarze, innej spółce należącej do jedynego wspólnika emitenta,
 • hipoteka na należących do Ponaru krakowskich działkach. Według oszacowania, ich wartość to 8,5 mln zł, a w pierwszych miesiącach wpis obligacyjnych wierzytelności znaleźć się ma na drugim miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia (wniosek o przeniesienie hipoteki na pierwsze miejsce ma zostać złożony w ciągu dziewięciu miesięcy od przydziału długu).
olkol-seria-a.pdf

Prefa Group S.A.

Producent prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-11-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G stałe 7% co 3 miesiące NIE 2023-11-08 4 000 000 PLN 100.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zwiększenie kapitału obrotowego emitenta, w tym na rozwój działalności spółki oraz zwiększenie skali realizowanych przedsięwzięć, w szczególności inwestycji deweloperskich.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na koniec I, II, III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec V i VI okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na koniec VII okresu odsetkowego.
prefa-group-seria-g.pdf

Kredyt Inkaso S.A.

Spółka należy do czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Powstała w 2001 r., a od 2007 jest notowana obecna na GPW. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-10-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H1 stałe 6% co 3 miesiące NIE 2025-10-19 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji serii H1 na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej podmiotów z grupy, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju grupy.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności za V okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec V i VI okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. w przypadku wykupu na koniec VII i VIII okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. w przypadku wykupu na koniec IX i X okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. w przypadku wykupu na koniec XI i XII okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. w przypadku wykupu na koniec XIII i XIV okresu odsetkowego,
 • 0 proc. w przypadku wykupu na koniec XV okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,75X, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.

Przydział obligacji planowany jest na 19 października 2021 r., a przewidywany termin dopuszczeni obligacji do obrotu na rynku Catalyst to listopad 2021 r.

kredyt-inkaso-seria-h1.pdf

LM Pay S.A. (d. MediRaty)

Firma pożyczkowa, zajmująca się finansowaniem usług medycznych, w tym stomatologicznych, chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-10-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AH stałe 6.4% co 1 miesiąc TAK 2023-09-29 4 200 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność emitenta oraz na pokrycie kosztów związanych z emisją w ramach programu emisji.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 20 mln zł.

Obligacje zostaną zabezpieczone:

 • poręczeniem udzielonym przez Medical Finance Group S.A. do kwoty stanowiącej 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji;
 • zastawem rejestrowym
 • oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie.

mediraty-seria-ah.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-10-06
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria W2 zmienne WIBOR 3M + 4.2% co 3 miesiące NIE 2026-10-08 10 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z Grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek począwszy od 23 kwietnia 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 8 lipca i 8 października 2022 r. - 0,5 proc.,
 • 8 stycznia i 8 kwietnia 2023 r. - 0,45 proc.,
 • 8 lipca i 8 października 2023 r. - 0,4 proc.,
 • 8 stycznia i 8 kwietnia 2024 r. - 0,35 proc.,
 • 8 lipca i 8 października 2024 r. - 0,3 proc.,
 • 8 stycznia i 8 kwietnia 2025 r. - 0,25 proc.,
 • 8 lipca i 8 października 2025 r. - 0,2 proc.
 • 8 stycznia i 8 kwietnia 2026 r. - 0,15 proc.,
 • 8 lipca 2026 r. - 0,1 proc.

Nie ustalono progu dojścia emisji do skutku, a w przypadku gdy zapisy przekroczą wartość oferty zostaną proporcjonalnie zredukowane.

best-seria-w2.pdf

PragmaGO S.A.

Firma działa na rynku wierzytelności. Wcześniej nazywała się Pragma Faktoring.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-09-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A2 zmienne WIBOR 3M + 3.8% co 3 miesiące TAK 2025-10-01 17 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami II programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji serii A2 na refinansowanie swojego zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw na zbiorze wierzytelności oraz na rachunku bankowym Pragmy. Ponadto, spółka ma też złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz wystawić trzy weksle własne in blanco. Zabezpieczenia zostaną ustanowione do 130 proc. nominału obligacji serii A2, lecz później (po umorzeniu starszych papierów spółki) pokrycie zabezpieczeniem będzie mogło zostać obniżone do 120 proc.

Jeśli relacja długu netto do kapitałów własnych sięgnie 3,75x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc. wartości nominalnej obligacji jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed rozpoczęciem IX okresu odsetkowego,
 • lub 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1 proc. wartości nominalnej obligacji jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi w IX lub późniejszym okresie odsetkowym.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto do kapitałów własnych przekroczy 4,0x.
pragmago-seria-a2.pdf

Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o.

Firma windykacyjna działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-09-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C stałe 7% co 1 miesiąc TAK 2023-09-29 8 400 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone:

 • 85 proc. na zakup nowych pakietów wierzytelności,
 • 15 proc. na bieżącą działalność emitenta.

Zabezieczeniem obligacji są m.in. hipoteka łączna, poręczenia, oświdczenia o poddaniu się egzekucji, weksle.

kancelaria-prawna-rubikon-seria-c.pdf

Serviam Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się kompleksowym utrzymaniem dróg.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-09-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 7.5% co 3 miesiące TAK 2023-08-28 2 200 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego emitenta.

Obligacje zostaną zabezpieczone:

 • wekslem własnym i umową wekslową,
 • oświadczeniem o poddaniu się egzekucji emitenta,
 • poręczeniem oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Pana Bogdana Jędrzejczaka, prezesa zarządu emitenta,
 • zastawem rejestrowym.
dokument-ofertowy-obligacji-serii-a-serviam-sp-z-oo.pdf

Infinity S.A.

Spółka holdingowa, która tworzy deweloperską grupę pod marką Profbud.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-08-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria I zmienne WIBOR 3M + 5.25% co 3 miesiące TAK 2024-09-03 11 000 000 PLN 1 000.00 PLN 75 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Refinansowanie ceny nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy emitenta.

Jeżeli wskaźnik zadłużenia netto:

 • przekroczy 0,9x, to marża bazowa (5,25 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.,
 • przekroczy 1,0x, to marża bazowa (5,25 pkt proc.) zostanie podwyższona o 1,0 pkt proc..

Zabezpieczeniem obligacji będą m.in. hipoteka do kwoty równej 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Emitent zobowiązał się do amortyzacji obligacji zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 300 zł na koniec VIII okresu odsetkowego (3 września 2023 r.)

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, czyli 3 września 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom będzie przysługiwała premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na koniec V, VI lub VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec VIII lub IX okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na koniec X lub XI okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu na koniec XII okresu odsetkowego premii nie ma.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę,
 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 1,1x.

 

infinity-seria-i.pdf

Dekpol S.A.

Spółka zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji – kieruje generalnym wykonawstwem, produkuje konstrukcje stalowe i osprzęt do maszyn budowlanych oraz buduje mieszkania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-08-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2021A zmienne WIBOR 3M + 4.7% co 3 miesiące NIE 2025-02-13 25 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie bieżącej działalności grupy emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom będzie przysługiwała premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w przypadku wykupu na koniec I lub II okresu odsetkowego,
 • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na koniec V lub VI okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec VII lub VIII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na koniec IX lub X okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu na koniec XI, XII lub XIII okresu odsetkowego premii nie ma.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego długu netto spadnie poniżej 1,1x kapitałów własnych,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego rocznego zysku netto,
 • udział większościowego akcjonariusza (obecnie przeszło 77,3 proc.) spadnie poniżej 51 proc. akcji i głosów na WZ.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 19 sierpnia 2021 r.

dekpol-seria-p2021a.pdf

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

Spółka zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem wierzytelnościami na zlecenie oraz windykacyjną na własny rachunek. Notowana na NewConnect od 2015 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-07-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E stałe 7% co 3 miesiące TAK 2023-08-02 1 500 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Zabezpieczeniem długu będzie zastaw na wierzytelnościach, a dodatkowo spółka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

kancelaria-inkaso-wec-seria-e.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-07-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria W1 stałe 4.4% co 3 miesiące NIE 2026-07-23 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z Grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek począwszy od 23 kwietnia 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 23 kwietnia i 23 lipca 2022 r. - 0,5 proc.,
 • 23 października 2022 r. i 23 stycznia 2023 r. - 0,45 proc.,
 • 23 kwietnia i 23 lipca 2023 r. - 0,4 proc.,
 • 23 października 2023 r. i 23 stycznia 2024 r. - 0,35 proc.,
 • 23 kwietnia i 23 lipca 2024 r. - 0,3 proc.,
 • 23 października 2024 r. i 23 stycznia 2025 r. - 0,25 proc.,
 • 23 kwietnia i 23 lipca 2025 r. - 0,2 proc.
 • 23 października 2025 r. i 23 stycznia 2026 r. - 0,15 proc.,
 • 23 kwietnia 2026 r. - 0,1 proc.

Nie ustalono progu dojścia emisji do skutku, a w przypadku gdy zapisy przekroczą wartość oferty zostaną proporcjonalnie zredukowane.

best-seria-w1.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-07-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AK4 stałe 4% co 3 miesiące NIE 2026-07-09 65 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje są emitowane w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

W razie nadsubskrypcji warunki emisji przewidują możliwość redukcji złożonych zapisów.

Emitent przewiduje, że dopuszczenie do obrotu nastąpi do 9 sierpnia 2021 r.

kruk-seria-ak4.pdf

SBS Warszawa 1 Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana pod koniec 2020 r. Jej celem jest przejęcie opóźnionej condohotelowej inwestycji pod marką Staybridge Suites.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-06-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J stałe 7.5% co 3 miesiące TAK 2023-05-31 4 370 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskane z emisji obligacji środki SBS Warszawa 1 mają trafić na spłatę zobowiązań zaciągniętych na przejmowanej inwestycji – warszawskim condohotelu pod należącą do InterContinental’a marką Staybridge Suites.

Docelowo oferowane przez SBS Warszawa 1 obligacje mają zostać zabezpieczone trzema hipotekami, przewłaszczeniem na zabezpieczenie praw majątkowych do condohotelowego projektu i zastawem na udziałach emitenta. Ten ostatni ma też złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Provema Sp. z o.o.

Firma pożyczkowa specjalizująca się krótkoterminowych pożyczkach online o wartości do 1,5 tys zł.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-06-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria O stałe 7% co 3 miesiące TAK 2022-12-14 4 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność emitenta.

Obligacje zostaną zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz zastawami rejestrowymi:

 • na pożyczkach, do sumy wynoszącej 125 proc. wartości wyemitowanych papierów,
 • na rachunku bieżącym,
 • na wierzytelnościach z rachunku bieżącego.

Emitent będzie mógł w dowolnym momencie przedterminowo wykupić całość lub część wyemitowanych obligacji.

provema-seria-o.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-06-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AK3 stałe 4% co 3 miesiące NIE 2026-06-10 70 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje są emitowane w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

W razie nadsubskrypcji warunki emisji przewidują możliwość redukcji złożonych zapisów.

Emitent przewiduje, że dopuszczenie do obrotu nastąpi do 10 lipca 2021 r.

kruk-seria-ak3.pdf

Green House Development S.A.

Firma deweloperska realizująca projekty za pośrednictwem spółek celowych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-05-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D stałe 6.5% co 3 miesiące TAK 2023-05-26 1 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
90 proc. wpływów trafić ma na objęcie obligacji powiązanej osobowo spółki GHD Emitent 1, która ma przekazać pieniądze w postaci pożyczki do realizującego projekt deweloperski podmiotu celowego.

Obligacje są emitowana w ramach programu o wartości do 20 mln zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z emitowanych przez Green House Development papierów serii B ma być przewłaszczenie na zabezpieczenie obligacji powiązanej osobowo spółki GHD Emitent 1 (GHD 1) oraz oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji. Natomiast same papiery GHD 1, które obejmie Green House, zabezpieczone będą między innymi zastawem na udziałach w tej spółce, rachunkiem zastrzeżonym, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, cesją z pożyczki udzielonej beneficjentowi, zastawem na rachunku bankowym beneficjenta, czy wreszcie także i jego oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. >>czytaj więcej

green-house-development-seria-d.pdf
green-house-development-seria-d-suplement.pdf

Sun Farms Sp. z o.o.

Spółka specjalizuje się w realizacji pełnych procesów inwestycyjnych związanych z budową farm fotowoltaicznych oraz pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-05-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 8% co 3 miesiące TAK 2023-04-28 4 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie tworzenia dokumentacji projektowej w zakresie farm PV.

Zabezpieczeniem długu ma być weksel własny, poręczenie spółki dominującej wobec emitenta, a także cesja z pożyczki właścicielskiej udzielonej emitentowi przez poręczyciela oraz zastaw na wszystkich udziałach emitenta. Ponadto, Sun Farms wraz z poręczycielem – spółką Sunrise Energy – zobowiązały się złożyć oświadczenie o poddaniu egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Próg emisji: 2 mln zł.

dokument-ofertowy-obligacji-serii-a-sun-farms-sp-z-oo-min.pdf

SBS Warszawa 1 Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana pod koniec 2020 r. Jej celem jest przejęcie opóźnionej condohotelowej inwestycji pod marką Staybridge Suites.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-05-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D stałe 7.5% co 3 miesiące TAK 2023-03-31 2 300 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskane z emisji obligacji środki SBS Warszawa 1 mają trafić na spłatę zobowiązań zaciągniętych na przejmowanej inwestycji – warszawskim condohotelu pod należącą do InterContinental’a marką Staybridge Suites.

Docelowo oferowane przez SBS Warszawa 1 obligacje mają zostać zabezpieczone trzema hipotekami, przewłaszczeniem na zabezpieczenie praw majątkowych do condohotelowego projektu i zastawem na udziałach emitenta. Ten ostatni ma też złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

PragmaGO S.A.

Firma działa na rynku wierzytelności. Wcześniej nazywała się Pragma Faktoring.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-05-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A1 zmienne WIBOR 3M + 3.9% co 3 miesiące TAK 2025-05-12 16 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami II programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji serii A1 na refinansowanie swojego zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw na zbiorze wierzytelności oraz na rachunku bankowym Pragmy. Ponadto, spółka ma też złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz wystawić trzy weksle własne in blanco. Zabezpieczenia zostaną ustanowione do 130 proc. nominału obligacji serii A1, lecz później (po umorzeniu starszych papierów spółki) pokrycie zabezpieczeniem będzie mogło zostać obniżone do 120 proc.

Jeśli relacja długu netto do kapitałów własnych sięgnie 3,75x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc. wartości nominalnej obligacji jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed rozpoczęciem IX okresu odsetkowego,
 • lub 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1 proc. wartości nominalnej obligacji jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi w IX lub późniejszym okresie odsetkowym.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto do kapitałów własnych przekroczy 4,0x.
pragmago-seria-a1.pdf

SBS Warszawa 1 Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana pod koniec 2020 r. Jej celem jest przejęcie opóźnionej condohotelowej inwestycji pod marką Staybridge Suites.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-04-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C stałe 7.5% co 3 miesiące TAK 2023-03-31 2 200 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskane z emisji obligacji środki SBS Warszawa 1 mają trafić na spłatę zobowiązań zaciągniętych na przejmowanej inwestycji – warszawskim condohotelu pod należącą do InterContinental’a marką Staybridge Suites.

Docelowo oferowane przez SBS Warszawa 1 obligacje mają zostać zabezpieczone trzema hipotekami, przewłaszczeniem na zabezpieczenie praw majątkowych do condohotelowego projektu i zastawem na udziałach emitenta. Ten ostatni ma też złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

dokument-informacyjny-sbs-warszawa-1-sp-z-oo-seria-c.pdf

LM Pay S.A. (d. MediRaty)

Firma pożyczkowa, zajmująca się finansowaniem usług medycznych, w tym stomatologicznych, chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-02-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria Y stałe 6.2% co 1 miesiąc TAK 2022-08-26 2 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność emitenta oraz na pokrycie kosztów związanych z emisją w ramach programu emisji.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 20 mln zł.

Obligacje zostaną zabezpieczone:

 • poręczeniem udzielonym przez Medical Finance Group S.A. do kwoty stanowiącej 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji;
 • zastawem rejestrowym
 • oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie.

mediraty-seria-y.pdf

Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o.

Spółka należąca do Berg Holding planuje zrealizować inwestycję, polegającą na nabyciu, modernizacji i sprzedaży nieruchomości w Katowicach.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-02-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 7.2% co 3 miesiące TAK 2023-03-01 4 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pochodzące z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu i remontu nieruchomości, przy ul. Kozielskiej 5, 7, 9 w Katowicach.

Zabezpieczeniem obligacji ma być ustanowiona na pierwszym miejscu hipoteka do 140 proc. nominału długu na prawie własności gruntów i budynków zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Kozielskiej.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie.

slaskie-kamienice-weo-seria-a.pdf

Provema Sp. z o.o.

Firma pożyczkowa specjalizująca się krótkoterminowych pożyczkach online o wartości do 1,5 tys zł.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-02-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria M stałe 7% co 3 miesiące TAK 2022-08-18 2 500 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność emitenta.

Obligacje zostaną zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz zastawami rejestrowymi:

 • na pożyczkach, do sumy wynoszącej 125 proc. wartości wyemitowanych papierów,
 • na rachunku bieżącym,
 • na wierzytelnościach z rachunku bieżącego.

Emitent będzie mógł w dowolnym momencie przedterminowo wykupić całość lub część wyemitowanych obligacji.

memorandum-provema-seria-m.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-02-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AK2 stałe 4.2% co 3 miesiące NIE 2026-02-18 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje są emitowane w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

W razie nadsubskrypcji warunki emisji przewidują możliwość redukcji złożonych zapisów.

Emitent przewiduje, że dopuszczenie do obrotu nastąpi do 18 marca 2021 r.

kruk-owe-ak2.pdf

BVT S.A.

Spółka specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zakupione pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Notowana na NewConnect od wrześni

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-02-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L stałe 7.2% co 3 miesiące TAK 2023-08-12 1 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje zostaną zabezpieczone po ich przydziale. Zabezpieczeniem będzie zastaw na wierzytelnościach do 200 proc. wartości nominalnej obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent zobowiązał się do spłaty części długu na żądanie inwestorów w dniu płatności szóstego kuponu (18 miesięcy od przydziału) i w kolejnych terminach wypłaty odsetek. W każdym okresie limit realizacji opcji put ograniczony będzie do 20 proc. przydzielonych papierów. Inwestorzy zainteresowani wcześniejszym częściowym wyjściem z inwestycji będą musieli zgłosić taki zamiar na trzy, cztery miesiące przed terminem realizacji opcji.

Niezależnie od tego, samej spółce również będzie przysługiwać prawo do przedterminowego wykupu papierów na własne żądanie.

Papiery nie trafią do obrotu na Catalyst. 

bvt-warunki-emisji-obligacji-serii-l.pdf

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

Spółka zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem wierzytelnościami na zlecenie oraz windykacyjną na własny rachunek. Notowana na NewConnect od 2015 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-02-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D stałe 7.1% co 3 miesiące TAK 2023-02-09 1 500 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Zabezpieczeniem długu będzie zastaw na wierzytelnościach, a dodatkowo spółka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

kancelaria-inkaso-wec-weo-seria-d.pdf

White Stone Development Sp. z o.o.

Spółka deweloperska działająca głównie na terenie Warszawy.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-02-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E stałe 6.6% co 3 miesiące NIE 2023-11-10 11 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Działalność operacyjna oraz inwestycyjna grupy emitenta.

Jeżeli wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 0,37x, to stopa procentowa zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Każda obligacja o wartości nominalnej 1000 zł. zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 250 zł w dniu 10 lutego 2023 r.,
 • 250 zł w dniu 10 maja 2023 r.,
 • 250 zł w dniu 10 sierpnia 2023 r.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,42x.

 

wsd-di-14-01-2021.pdf

VEHIS FIN1 Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest finansowanie środków transportu w formie leasingu dla podmiotów gospodarczych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-01-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 3M + 4.5% co 3 miesiące TAK 2025-01-31 11 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie lub refinansowanie zakupu pojazdów oddawanych klientom w leasing.

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe na zbiorze samochodów, cesja na zbiorze umów leasingowych, zastaw na rachunku escrow oraz cesje z polis ubezpieczeniowych samochodów.

Ostateczny termin wykupu to 31 stycznia 2025 r., ale warunki emisji przewidują również mechanizm spłaty oparty o przepływy z zawartych umów. Począwszy od 30 kwietnia 2022 r. emitent zobowiązuje się dokonywać cokwartalnej amortyzacji długu, której wartość zależeć będzie od wpłat leasingobiorców. Według aktualnych szacunków, wartość amortyzacji na ogół miałaby się mieścić pomiędzy 8 a 9 proc. pierwotnej wartości długu. 

Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst.

memorandum-informacyjne-vehis-seria-b.pdf

Revita Properties 1 Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się krótkoterminowymi inwestycjami mieszkaniowymi, czyli tzw. house flippingiem, polegającym na zakupie, ewentualnym remoncie i odsprzedaży nieruchomości z zyskiem. Została zarejestrowana 25 sierpnia 2020 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-01-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 7.5% co 3 miesiące TAK 2022-12-30 2 200 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskanie środków pieniężnych na działalność operacyjną emitenta.

Zabezpieczniem obligacji będzie:

 • oświadczenie emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 150 proc. przydzielonych obligacji wraz z wekslem własnym wystawionym na rzecz administratora zabezpieczeń,
 • poręczenie spółki High Capital Properties Sp. z o.o. wraz z oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 150 proc. przydzielonych obligacji,
 • umowa cesji wierzytelności wynikających z pożyczek udzielonych przez NOVIA INVESTMENT NOVIA FUNDS Sp. z o.o. SKA ASI w wysokości 15 proc. przydzielonych obligacji,
 • umowa rachunku zastrzeżonego zawarta z administratorem zabezpieczeń,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie 100 proc. udziałów emitenta na rzecz administratora zabezpieczeń.

Próg dojścia emisji do skutku: 1 mln zł.

dokument-ofertowy-obligacji-serii-b-revita-properties-1.pdf

Developres Sp. z o.o.

Spółka realizująca projekty deweloperskie - od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie, budowę, aż po przekazanie mieszkań klientom i późniejsze nimi zarządzanie.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-12-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F stałe 5.5% co 3 miesiące TAK 2023-12-30 11 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane z emisji obligacji po odliczeniu kosztów emisji zostaną wykorzystane przez emitenta na podniesienie kapitału zakładowego w spółce Developres Bella Dolina II Sp. z o.o. (8,5 mln zł). Reszta zostanie wykorzystana na finansowanie pozostałych prowadzonych przez emitenta projektów deweloperskich, w tym finansowanie zakupu gruntów pod te projekty.

Emitent zobowiązał się złożyć, najpóźniej do dnia przydziału, wniosek o ustanowienie zabezpieczenia obligacji w formie hipoteki umownej łącznej na II miejscu hipotecznym na nieruchomości Siemieńskiego z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne powstałe po wykreśleniu hipoteki poprzedzającej, zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 5.4 warunków emisji obligacji do najwyższej kwoty zabezpieczenia nie niższej niż 150 proc. wartości nominalnej obligacji emitowanych obligacji, tj. do kwoty 16,5 mln zł.

Gdy hipoteka określona w pkt. 5.4 warunków emisji nie zostanie prawomocnie wpisana na pierwszym miejscu do właściwej księgi wieczystej lub zostanie z niej wykreślona lub przesunięta na niższe miejsce hipoteczne, to oprocentowanie w pierwszym i w każdym następnym okresie odsetkowym, w którym hipoteka nie będzie ustanowiona na pierwszym miejscu hipotecznym, będzie podwyższone o  dodatkowe 0,5 p.p.

weo-serii-f-developres.pdf

LM Pay S.A. (d. MediRaty)

Firma pożyczkowa, zajmująca się finansowaniem usług medycznych, w tym stomatologicznych, chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-12-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria W stałe 6.2% co 1 miesiąc TAK 2022-06-23 1 500 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność emitenta oraz na pokrycie kosztów związanych z emisją w ramach programu emisji.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 20 mln zł.

Obligacje zostaną zabezpieczone:

 • poręczeniem udzielonym przez Medical Finance Group S.A. do kwoty stanowiącej 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji;
 • zastawem rejestrowym
 • oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie.

memorandum-seria-w-mediraty.pdf

Dekpol S.A.

Spółka zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji – kieruje generalnym wykonawstwem, produkuje konstrukcje stalowe i osprzęt do maszyn budowlanych oraz buduje mieszkania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-12-18
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J zmienne WIBOR 6M + 5.4% co 6 miesięcy NIE 2024-06-22 11 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji na Catalyst.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu 22 czerwca 2021 r.,
 • 1 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu 22 grudnia 2021 r.,
 • 0,75 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu 22 czerwca 2022 r.,
 • 0,5 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu 22 grudnia 2022 r.,
 • 0,25 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu 22 czerwca 2023 r.,
 • brak premii w przypadku wcześniejszego wykupu 22 grudnia 2023 r.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 1,1x.,
 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 30 proc. zysku netto
memorandum-informacyjne-dekpol-seria-j.pdf

LM Pay S.A. (d. MediRaty)

Firma pożyczkowa, zajmująca się finansowaniem usług medycznych, w tym stomatologicznych, chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-11-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria S stałe 6.2% co 1 miesiąc TAK 2022-05-30 3 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność emitenta oraz na pokrycie kosztów związanych z emisją w ramach programu emisji.

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 20 mln zł.

Obligacje zostaną zabezpieczone:

 • poręczeniem udzielonym przez Medical Finance Group S.A. do kwoty stanowiącej 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji;
 • zastawem rejestrowym
 • oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie.

mediraty-memorandum-seria-s.pdf

Green House Development S.A.

Firma deweloperska realizująca projekty za pośrednictwem spółek celowych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-11-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C stałe 6.5% co 6 miesięcy TAK 2023-05-27 1 300 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
90 proc. wpływów trafić ma na objęcie obligacji powiązanej osobowo spółki GHD Emitent 1, która ma przekazać pieniądze w postaci pożyczki do realizującego projekt deweloperski podmiotu celowego.

Obligacje są emitowana w ramach programu o wartości do 20 mln zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z emitowanych przez Green House Development papierów serii B ma być przewłaszczenie na zabezpieczenie obligacji powiązanej osobowo spółki GHD Emitent 1 (GHD 1) oraz oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji. Natomiast same papiery GHD 1, które obejmie Green House, zabezpieczone będą między innymi zastawem na udziałach w tej spółce, rachunkiem zastrzeżonym, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, cesją z pożyczki udzielonej beneficjentowi, zastawem na rachunku bankowym beneficjenta, czy wreszcie także i jego oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. >>czytaj więcej

green-house-development-memorandum-seria-c.pdf

Incepti Development S.A.

Deweloper mieszkaniowy. Istnieje od grudnia 2010 r. (w obecnej formie prawnej działa od 2015 r.)
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-11-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D stałe 7.1% co 3 miesiące TAK 2023-05-19 4 400 000 PLN 1 000.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji obligacji serii D jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na finansowanie projektu deweloperskiego „Incepti Gaj” oraz na zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia obligacji o wartości co najmniej 3 mln zł.

Obligacje będą zabezpieczone Cesją Wierzytelności, Umową Wekslową i Wekslem własnym in blanco wystawionym przez Emitenta, aktem poddania się egzekucji Emitenta, poręczeniem Konrada Pawlaka (Poręczyciel Osobisty) - większościowy akcjonariusz Emitenta, aktem poddania się egzekucji Poręczyciela Osobistego, poręczeniem Incepti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gaj spółka komandytowa (Poręczyciel Incepti Gaj) oraz aktem poddania się egzekucji Poręczyciela Incepti Gaj.

dokument-ofertowy-obligacji-serii-d-incepti-development-sa.pdf

PKO Bank Hipoteczny S.A.

Spółka zależna PKO Banku Polskiego. Zgodę KNF na prowadzenie działalności otrzymał w sierpniu 2014 r., zaś działalność operacyjną rozpoczął w kwietniu 2015 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-11-13
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria 6 stałe 0.6% co 6 miesięcy NIE 2021-06-02 50 000 000 PLN 100.00 PLN 1 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie działalności emitenta, w szczególności refinansowanie udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabywania wierzytelności PKO BP SA z tytułu udzielonych przez niego kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 99,95 zł - 2 listopada 2019 r.,
 • 99,95 zł - 3 listopada 2019 r.,
 • 99,95 zł - 4 listopada 2019 r.,
 • 99,95 zł - 5 listopada 2019 r.,
 • 99,95 zł - 6 listopada 2019 r.,
 • 99,96 zł - 7 listopada 2019 r.,
 • 99,96 zł - 8 listopada 2019 r.,
 • 99,96 zł - 9 listopada 2019 r.,
 • 99,96 zł - 10 listopada 2019 r,
 • 99,96 zł - 11 listopada 2019 r,
 • 99,96 zł - 12 listopada 2019 r,
 • 99,97 zł - 13 listopada 2019 r
ostateczne-warunki-emisji-seria-6.pdf

Green House Development S.A.

Firma deweloperska realizująca projekty za pośrednictwem spółek celowych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-10-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 6.5% co 6 miesięcy TAK 2023-04-30 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
90 proc. wpływów trafić ma na objęcie obligacji powiązanej osobowo spółki GHD Emitent 1, która ma przekazać pieniądze w postaci pożyczki do realizującego projekt deweloperski podmiotu celowego.

Obligacje są emitowana w ramach programu o wartości do 20 mln zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z emitowanych przez Green House Development papierów serii B ma być przewłaszczenie na zabezpieczenie obligacji powiązanej osobowo spółki GHD Emitent 1 (GHD 1) oraz oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji. Natomiast same papiery GHD 1, które obejmie Green House, zabezpieczone będą między innymi zastawem na udziałach w tej spółce, rachunkiem zastrzeżonym, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, cesją z pożyczki udzielonej beneficjentowi, zastawem na rachunku bankowym beneficjenta, czy wreszcie także i jego oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. >>czytaj więcej

green-house-development-memorandum-seria-b-txt-jedn-22102020.pdf

Legimi S.A.

Firma oferuje czytnik ebooków za 1 zł w połączeniu z abonamentem na dostęp do bazy ponad kilkunastu tysięcy tytułów. Istotną częścią działalności Legimi jest również opracowywanie i sprzedaż usług b2b dla rynku książki.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-10-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AA stałe 6.75% co 3 miesiące TAK 2022-10-30 2 200 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
 • refinansowanie zadłużenia (do 1,5 mln zł),
 • rozwój działalności na rynku niemieckim (0,4 mln zł),
 • zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej (0,3 mln zł).

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

 • zastaw rejestrowy na umowach z abonentami, czyli zgodnie z definicją: zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości spółki o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150 proc. wartości nominalnej obligacji,
 • oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Próg dojścia emisji do skutku: 200 tys. zł.

Dzień przydziału obligacji: 30 października 2020 r.

memorandum-informacyjne-legimi-obligacje-serii-aa-1510-fin.pdf

Revita Properties 1 Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się krótkoterminowymi inwestycjami mieszkaniowymi, czyli tzw. house flippingiem, polegającym na zakupie, ewentualnym remoncie i odsprzedaży nieruchomości z zyskiem. Została zarejestrowana 25 sierpnia 2020 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-10-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 7.5% co 3 miesiące TAK 2022-10-28 2 200 000 PLN 1 000.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskanie środków pieniężnych na działalność operacyjną emitenta.

Zabezpieczniem obligacji będzie:

 • oświadczenie emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 150 proc. przydzielonych obligacji wraz z wekslem własnym wystawionym na rzecz administratora zabezpieczeń,
 • poręczenie spółki High Capital Properties Sp. z o.o. wraz z oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 150 proc. przydzielonych obligacji,
 • umowa cesji wierzytelności wynikających z pożyczek udzielonych przez NOVIA INVESTMENT NOVIA FUNDS Sp. z o.o. SKA ASI w wysokości 15 proc. przydzielonych obligacji,
 • umowa rachunku zastrzeżonego zawarta z administratorem zabezpieczeń,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie 100 proc. udziałów emitenta na rzecz administratora zabezpieczeń.

Próg dojścia emisji do skutku: 1 mln zł.

dokument-ofertowy-obligacji-serii-a-revita-properties-1.pdf

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

Spółka zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem wierzytelnościami na zlecenie oraz windykacyjną na własny rachunek. Notowana na NewConnect od 2015 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-09-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C stałe 7.2% co 3 miesiące TAK 0000-00-00 1 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Brak informacji.

Zabezpieczeniem długu będzie zastaw na wierzytelnościach, a dodatkowo spółka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

kancelaria-inkaso-wec-teaser-seria-c.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-09-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AK1 stałe 4.8% co 3 miesiące NIE 2025-09-25 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że środki z emisji nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym kub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje są emitowane w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

W razie nadsubskrypcji warunki emisji przewidują możliwość redukcji złożonych zapisów.

Emitent przewiduje, że dopuszczenie do obrotu nastąpi do 25 października 2020 r.

kruk-owe-ak1.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-09-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPS stałe 5.5% co 6 miesięcy TAK 2024-01-15 55 000 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 7 września 2020 r. - 99,67 zł,
 • 8 września 2020 r. - 99,68 zł,
 • 9 września 2020 r. - 99,70 zł,
 • 10 września 2020 r. - 99,71 zł,
 • 11 września 2020 r. - 99,73 zł,
 • 12 września 2020 r. - 99,74 zł,
 • 13 września 2020 r. - 99,76 zł,
 • 14 września 2020 r. - 99,77 zł,
 • 15 września 2020 r. - 99,79 zł,
 • 16 września 2020 r. - 99,80 zł,
 • 17 września 2020 r. - 99,82 zł.

Minimalna wielkość zapisu obejmuje 502 obligacji, czyli ok. 50 tys. zł.

W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu 15 stycznia 2023 r. i 15 lipca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Przewidywany dzień wprowadzenia obligacji do obrotu to 6 października 2020 r.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

ghelamco-obligacje-weo-seria-pps.pdf

BVT S.A.

Spółka specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zakupione pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Notowana na NewConnect od wrześni

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-09-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K stałe 7.5% co 3 miesiące TAK 2023-03-04 2 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje zostaną zabezpieczone po ich przydziale. Zabezpieczeniem będzie zastaw na wierzytelnościach do 200 proc. wartości nominalnej obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent zobowiązał się do spłaty części długu na żądanie inwestorów w dniu płatności szóstego kuponu (18 miesięcy od przydziału) i w kolejnych terminach wypłaty odsetek. W każdym okresie limit realizacji opcji put ograniczony będzie do 20 proc. przydzielonych papierów. Inwestorzy zainteresowani wcześniejszym częściowym wyjściem z inwestycji będą musieli zgłosić taki zamiar na trzy, cztery miesiące przed terminem realizacji opcji.

Niezależnie od tego, samej spółce również będzie przysługiwać prawo do przedterminowego wykupu papierów na własne żądanie.

Papiery nie trafią do obrotu na Catalyst. 

bvt-weo-seria-k.pdf

i2 Development S.A.

Deweloper działający wyłącznie na rynku wrocławskim w segmencie nieruchomości mieszkaniowych oraz biurowych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-08-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K stałe 6% co 3 miesiące TAK 2023-08-11 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie obligacji serii F (I2D1220) i G (I2D0321).

Obligacje zostaną zabezpieczone na hipotekach lokali usługowych we Wrocławiu, do wartości 150 proc. wielkości emisji. Do czasu złożenia wniosku o wpis do hipoteki obligacje będą miały podniesione oprocentowanie (o 0,5 pkt proc.), a jeśli nie dojdzie do tego w ciągu trzech miesięcy od daty emisji, emitent będzie musiał założyć rachunek escrow i wpłacić na niego środki z emisji.

W przypadku wykluczenia wszystkich akcji emitenta z obrotu na GPW stopa procentowa wzrośnie o 0,75 pkt proc.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji i jeśli skorzysta z niego w pierwszym roku od daty emisji, zapłaci posiadaczom obligacji 1 proc. premii.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu, jeśli dług netto przekroczy 85 proc. kapitału własnego dewelopera.

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji na Catalyst.

 

memorandum-informacyjne-i2-development-sa.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-07-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPP3 stałe 6.1% co 6 miesięcy TAK 2024-01-15 45 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 8 lipca 2020 r. - 99,88 zł,
 • 9 lipca 2020 r. - 99,90 zł,
 • 10 lipca 2020 r. - 99,92 zł,
 • 11 lipca 2020 r. - 99,93 zł,
 • 12 lipca 2020 r. - 99,95 zł,
 • 13 lipca 2020 r. - 99,97 zł,
 • 14 lipca 2020 r. - 99,98 zł,
 • 15 lipca 2020 r. - 100,00 zł,
 • 16 lipca 2020 r. - 100,02 zł,
 • 17 lipca 2020 r. - 100,03 zł,
 • 18 lipca 2020 r. - 100,05 zł,
 • 19 lipca 2020 r. - 100,07 zł,
 • 20 lipca 2020 r. - 100,08 zł,
 • 21 lipca 2020 r. - 100,10 zł,
 • 22 lipca 2020 r. - 100,12 zł.

Zapisy są przyjmowane przez Michael/Ström DM i Noble Securities.

Okres przyjmowania zleceń nabycia może ulec skróceniu. W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu 15 stycznia 2023 r. i 15 lipca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu to 20 sierpnia 2020 r.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

ghelamco-obligacje-serii-ppp3.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-07-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPP4 stałe 6.1% co 6 miesięcy TAK 2024-01-15 50 000 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 8 lipca 2020 r. - 99,88 zł,
 • 9 lipca 2020 r. - 99,90 zł,
 • 10 lipca 2020 r. - 99,92 zł,
 • 11 lipca 2020 r. - 99,93 zł,
 • 12 lipca 2020 r. - 99,95 zł,
 • 13 lipca 2020 r. - 99,97 zł,
 • 14 lipca 2020 r. - 99,98 zł,
 • 15 lipca 2020 r. - 100,00 zł,
 • 16 lipca 2020 r. - 100,02 zł,
 • 17 lipca 2020 r. - 100,03 zł,
 • 18 lipca 2020 r. - 100,05 zł,
 • 19 lipca 2020 r. - 100,07 zł,
 • 20 lipca 2020 r. - 100,08 zł,
 • 21 lipca 2020 r. - 100,10 zł,
 • 22 lipca 2020 r. - 100,12 zł.

Zapisy są przyjmowane przez BM PKO BP.

Minimalna wielkość zapisu obejmuje 501 obligacji, czyli ok. 50 tys. zł.

Okres przyjmowania zleceń nabycia może ulec skróceniu. W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu 15 stycznia 2023 r. i 15 lipca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu to sierpnia 2020 r.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

ghelamco-obligacje-serii-ppp4.pdf

Victoria Dom S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi deweloperskie świadczone poprzez realizację przede wszystkim domów jednorodzinnych w różnych zabudowaniach oraz budynków mieszkalnych w formie osiedli i pojedynczych budynków wielorodzinnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-07-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria O stałe 6.65% co 6 miesięcy NIE 2023-07-21 11 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane z emisji (po odliczeniu jej kosztów) zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego emitenta.

Jeśli wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, które wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I, II i III okresu odsetkowego,
 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • WZA emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy przekraczającej 30 proc. zysku netto,
 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 1,0x.

Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

memorandum-informacyjne-victoria-dom-seria-o.pdf

Legimi S.A.

Firma oferuje czytnik ebooków za 1 zł w połączeniu z abonamentem na dostęp do bazy ponad kilkunastu tysięcy tytułów. Istotną częścią działalności Legimi jest również opracowywanie i sprzedaż usług b2b dla rynku książki.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-07-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria Z stałe 6.75% co 3 miesiące TAK 2022-07-18 2 500 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
 • rozwój i promocja na rynku niemieckim (do 0,5 mln zł),
 • zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej (do 0,5 mln zł),
 • refinansowanie zadłużenia (do 1,5 mln zł).

Zabezpieczeniem długu będzie zastaw na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą o wartości do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcie obligacji o wartości co najmniej 0,5 mln zł.

memorandum-informacyjne-legimi-obligacje-serii-z.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-06-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPP1 stałe 6.1% co 6 miesięcy TAK 2024-01-15 75 000 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 15 czerwca 2020 r. - 99,50 zł,
 • 16 czerwca 2020 r. - 99,52 zł,
 • 17 czerwca 2020 r. - 99,53 zł,
 • 18 czerwca 2020 r. - 99,55 zł,
 • 19 czerwca 2020 r. - 99,57 zł,
 • 20 czerwca 2020 r. - 99,58 zł,
 • 21 czerwca 2020 r. - 99,60 zł,
 • 22 czerwca 2020 r. - 99,62 zł,
 • 23 czerwca 2020 r. - 99,63 zł,
 • 24 czerwca 2020 r. - 99,65 zł,
 • 25 czerwca 2020 r. - 99,67 zł,
 • 26 czerwca 2020 r. - 99,68 zł.

Minimalna wielkość zapisu obejmuje 503 obligacje, czyli ok. 50 tys. zł.

Okres przyjmowania zleceń nabycia może ulec skróceniu. W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu 15 stycznia 2023 r. i 15 lipca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu to 22 lipca 2020 r.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

ghelamco-weo-ppp1.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-06-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPP2 stałe 6.1% co 6 miesięcy TAK 2024-01-15 35 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 15 czerwca 2020 r. - 99,50 zł,
 • 16 czerwca 2020 r. - 99,52 zł,
 • 17 czerwca 2020 r. - 99,53 zł,
 • 18 czerwca 2020 r. - 99,55 zł,
 • 19 czerwca 2020 r. - 99,57 zł,
 • 20 czerwca 2020 r. - 99,58 zł,
 • 21 czerwca 2020 r. - 99,60 zł,
 • 22 czerwca 2020 r. - 99,62 zł,
 • 23 czerwca 2020 r. - 99,63 zł,
 • 24 czerwca 2020 r. - 99,65 zł,
 • 25 czerwca 2020 r. - 99,67 zł,
 • 26 czerwca 2020 r. - 99,68 zł.

Okres przyjmowania zleceń nabycia może ulec skróceniu. W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu 15 stycznia 2023 r. i 15 lipca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu to 22 lipca 2020 r.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

ghelamco-weo-ppp2.pdf

PCC Exol S.A.

Producent anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych (sufrakantów). Członek grupy PCC.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-06-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C2 stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2025-09-24 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zgodnie z założeniami IV Programu Emisji emitent może przeznaczyć wpływy netto z emisji na:

 • finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku lub
 • inne cele, w tym: spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek lub z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych obligacji.

Obligacje są emitowane w ramach IV Programu Emisji o wartości do 100 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,03 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia co najmniej 100 obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

pcc-exol-owe-c2.pdf

SAF S.A.

Spółka działa w branży windykacyjnej. Istnieje od 1999 roku (początkowo jako Śląska Agencja Finansowa).
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-06-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F stałe 7.5% co 3 miesiące TAK 2022-10-08 3 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki netto z emisji zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Zabezpieczeniem obligacji będą hipoteki na prawach własności i prawach użytkowania wieczystego kilku nieruchomości oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Zabezpieczenie ma zostać ustanowione w terminie 10 dni od dnia przydziału obligacji. W przeciwnym razie obligatariuszom będzie przysługiwało prawo żądania wcześniejszego wykupu.

warunki-emisji-obligacji-saf-sf.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-05-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria GB stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2027-05-12 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zgodnie z założeniami VII programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na:

 • finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku,
 • lub inne konkretne cele, w tym: spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek lub wykup uprzednio wyemitowanych obligacji.

Obligacje są emitowane w ramach VII programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,03 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia co najmniej 100 obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

pcc-rokita-seria-gb-ostateczne-warunki-emisji.pdf

Vivid Games S.A.

Producent i wydawca gier na urządzenia mobilne od ponad 10 lat działającym na rynku globalnym.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-03-31
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2022-04-17 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony. Jak wynika z komunikatów spółki, środki pozyskane z emisji mają jednak posłużyć przede wszystkim do refinansowania obligacji serii A (VVD0520).

Obligacje serii B zabezpieczone zostaną zastawem na prawach autorskich do gry Real Boxing 1, a także wystawionym przez spółkę wekslem in blanco i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego.

weo-vivid-games-serii-b.pdf

Cavatina Holding S.A.

Spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-03-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria BD stałe 7.1% co 3 miesiące NIE 2022-03-31 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność emitenta. Zgodnie z założeniami emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie przedsięwzięć deweloperskich, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Oferta dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą dług o wartości co najmniej 4 mln zł.

Na żądanie spółki obligacje będą mogły podlegać wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłacie. Opcję tę emitent będzie mógł zrealizować najwcześniej po trzech miesiącach do przydziału.

warunki-emisji-obligacji-serii-bd-cavatina-holding-sa.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-03-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPO zmienne WIBOR 6M + 4.3% co 6 miesięcy TAK 2023-10-07 50 000 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 11 marca 2020 r. - 99,55 zł,
 • 12 marca 2020 r. - 99,57 zł,
 • 13 marca 2020 r. - 99,59 zł,
 • 16 marca 2020 r. - 99,64 zł,
 • 17 marca 2020 r. - 99,65 zł,
 • 18 marca 2020 r. - 99,67 zł,
 • 19 marca 2020 r. - 99,69 zł,
 • 20 marca 2020 r. - 99,70 zł.

Minimalna wielkość zapisu obejmuje 503 obligacje, czyli ok. 50 tys. zł.

Okres przyjmowania zleceń nabycia może ulec skróceniu. W przypadku nadsubskrypcji zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu 7 października 2022 r. i 7 kwietnia 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu to 10 kwietnia 2020 r.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

weo-ghelamco-invest-seria-ppo.pdf

PCC Exol S.A.

Producent anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych (sufrakantów). Członek grupy PCC.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-02-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C1 stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2024-11-27 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zgodnie z założeniami IV Programu Emisji emitent może przeznaczyć wpływy netto z emisji na:

 • finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku lub
 • inne cele, w tym: spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek lub z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych obligacji.

Obligacje są emitowane w ramach IV Programu Emisji o wartości do 100 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,03 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia co najmniej 100 obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

pcc-exol-ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-c1-iv-program.pdf

PCWO Energy S.A.

Spółka zajmuje się projektowaniem i budową farm fotowoltaicznych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-02-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D stałe 7% co 3 miesiące TAK 2022-02-20 4 200 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Rozwój bieżącej działalności spółki .

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na akcjach emitenta serii  B oraz poręczenie cywilne dokonane przez spółkę dominującą wobec emitenta o wartości nie mniejszej niż 120 proc. wartości objętych obligacji, a także oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Próg dojścia emisji do sutku ustalono na 1 mln zł.

Emitent nie planuje wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

dokument-ofertowy-obligacji-serii-d-pcwo-energy-sa.pdf

AIQLABS Sp. z o.o.

Spółka działa w branży Consumer Finance, wykorzystując technologie i techniki uczenia maszynowego.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2020-01-02
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria 007 stałe 7.5% co 3 miesiące TAK 2021-06-30 10 500 000 PLN 1 000.00 PLN 20 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane z emisji emitent przeznaczy w całości na finansowanie swojej bieżącej działalności, w tym na pokrycie kosztów emisji obligacji.

Zabezpieczeniem obligacji będzie weksel in blanco do 150 proc. nominału obligacji. Dodatkowo spółka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc co do zapłaty weksla.

Próg dojścia emisji do skutku: 0,5 mln zł.

memorandum-informacyjne-obligacji-serii-007-aiqlabs.pdf

PKO Bank Hipoteczny S.A.

Spółka zależna PKO Banku Polskiego. Zgodę KNF na prowadzenie działalności otrzymał w sierpniu 2014 r., zaś działalność operacyjną rozpoczął w kwietniu 2015 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-11-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria 5 zmienne WIBOR 3M + 0.6% co 3 miesiące NIE 2021-12-20 30 000 000 PLN 100.00 PLN 110 800 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie działalności emitenta, w szczególności refinansowanie udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabywania wierzytelności PKO BP SA z tytułu udzielonych przez niego kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 99,81 zł - 18 listopada 2019 r.,
 • 99,82 zł - 19 listopada 2019 r.,
 • 99,82 zł - 20 listopada 2019 r.,
 • 99,83 zł - 21 listopada 2019 r.,
 • 99,84 zł - 25 listopada 2019 r.,
 • 99,84 zł - 26 listopada 2019 r.,
 • 99,84 zł - 27 listopada 2019 r.,
 • 99,84 zł - 28 listopada 2019 r.,
 • 99,84 zł - 29 listopada 2019 r.
ostateczne-warunki-emisji-seria-5.pdf

PCWO Energy S.A.

Spółka zajmuje się projektowaniem i budową farm fotowoltaicznych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-10-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 7% co 3 miesiące TAK 2021-10-30 7 000 000 PLN 1 000.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Rozwój bieżącej działalności spółki .

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na akcjach emitenta serii A i B oraz poręczenie cywilne dokonane przez spółkę dominującą wobec emitenta o wartości nie mniejszej niż 120 proc. wartości objętych obligacji, a także oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Próg dojścia emisji do sutku ustalono na 1 mln zł.

Emitent nie planuje wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

memorandum-informacyjne-obligacji-serii-b-pcwo-energy-sa.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-10-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria GA stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2026-10-22 15 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zgodnie z założeniami VII programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na:

 • finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku,
 • lub inne konkretne cele, w tym: spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek lub wykup uprzednio wyemitowanych obligacji.

Obligacje są emitowane w ramach VII programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,03 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia co najmniej 100 obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

pcc-rokita-seria-ga-ostateczne-warunki-emisji.pdf

GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Grupa deweloperska istnieje od 1998 r. Ma na koncie ponad 70 inwestycji i 3,5 tys. wybudowanych mieszkań. Działa w południowej Polsce.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-10-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria M zmienne WIBOR 3M + 4.3% co 3 miesiące TAK 2022-09-30 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji jest pozyskanie środków przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności emitenta oraz spółek zależnych od emitenta.

Zabezpieczeniem emisji jest zmienny zbiór hipotek na pierwszym miejscu o wartości nie mniejszej niż 150 proc. wartości objętych obligacji oraz oświadczenie emitenta lub właściciela nieruchomości o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 0,5x.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Próg dojścia emisji do skutku to 5 mln zł.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

memorandum-informacyjne-obligacji-serii-m-geo-mieszkanie-i-dom-sp-z-oo.pdf

PKO Bank Hipoteczny S.A.

Spółka zależna PKO Banku Polskiego. Zgodę KNF na prowadzenie działalności otrzymał w sierpniu 2014 r., zaś działalność operacyjną rozpoczął w kwietniu 2015 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-09-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria 4 zmienne WIBOR 3M + 0.6% co 3 miesiące NIE 2021-10-18 40 000 000 PLN 100.00 PLN 110 800 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie działalności emitenta, w szczególności refinansowanie udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabywania wierzytelności PKO BP SA z tytułu udzielonych przez niego kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 99,85 zł - 24 września 2019 r.,
 • 99,86 zł - 25 września 2019 r.,
 • 99,87 zł - 26 września 2019 r.,
 • 99,87 zł - 27 września 2019 r.,
 • 99,89 zł - 30 września 2019 r.
ostateczne-warunki-emisji-seria-4.pdf

Legimi S.A.

Firma oferuje czytnik ebooków za 1 zł w połączeniu z abonamentem na dostęp do bazy ponad kilkunastu tysięcy tytułów. Istotną częścią działalności Legimi jest również opracowywanie i sprzedaż usług b2b dla rynku książki.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-09-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria W stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2020-09-24 2 350 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Refinansowanie zadłużenia z tytułu wcześniejszych emisji obligacji.

Zabezpieczeniem obligacji jest zbiór istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości emitenta o zmiennym składzie do 150 proc. nominału długu oraz oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem złożenia zapisów o wartości co najmniej 1 mln zł.

Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

memorandum-informacyjne-legimi-seria-w-fin.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-08-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AJ1 zmienne WIBOR 3M + 3.5% co 3 miesiące NIE 2024-09-02 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami VI Programu Emisji Obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy emitenta, oraz że nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Obligacje są emitowane w ramach VI Programu Emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

kruk-prospekt-emisyjny-program-vi-obligacje-ostateczne-warunki-emisji-aj1.pdf

PKO Bank Hipoteczny S.A.

Spółka zależna PKO Banku Polskiego. Zgodę KNF na prowadzenie działalności otrzymał w sierpniu 2014 r., zaś działalność operacyjną rozpoczął w kwietniu 2015 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-08-09
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria 3 zmienne WIBOR 3M + 0.6% co 3 miesiące NIE 2021-08-30 45 000 000 PLN 100.00 PLN 110 800 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie działalności emitenta, w szczególności refinansowanie udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabywania wierzytelności PKO BP SA z tytułu udzielonych przez niego kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 99,85 zł - 5 sierpnia 2019 r.,
 • 99,86 zł - 6 sierpnia 2019 r.,
 • 99,87 zł - 7 sierpnia 2019 r.,
 • 99,87 zł - 8 sierpnia 2019 r.,
 • 99,88 zł - 9 sierpnia 2019 r.,
ostateczne-warunki-emisji-seria-3.pdf

Legimi S.A.

Firma oferuje czytnik ebooków za 1 zł w połączeniu z abonamentem na dostęp do bazy ponad kilkunastu tysięcy tytułów. Istotną częścią działalności Legimi jest również opracowywanie i sprzedaż usług b2b dla rynku książki.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-07-09
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria U stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2021-07-10 4 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
1. Finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego. 2. Rozwój platformy Legimi 3.0 na rynku polskim i niemieckim.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zbiór istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości emitenta, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, składający się z przysługujących emitentowi praw z tytułu zawartych umów z użytkownikami usług oferowanych przez emitenta w ramach oferty „Czytnik e-booków z abonamentem” oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia obligacji o wartości 800 tys. zł.

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

 

memorandum-informacyjne-legimi-seria-u.pdf

PKO Bank Hipoteczny S.A.

Spółka zależna PKO Banku Polskiego. Zgodę KNF na prowadzenie działalności otrzymał w sierpniu 2014 r., zaś działalność operacyjną rozpoczął w kwietniu 2015 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-07-09
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria 2 zmienne WIBOR 6M + 0.3% co 6 miesięcy NIE 2020-01-10 310 000 000 PLN 100 000.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie działalności emitenta, w szczególności refinansowanie udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabywania wierzytelności PKO BP SA z tytułu udzielonych przez niego kredytów zabezpieczonych hipoteką.

OFERTA KIEROWANA WYŁĄCZNIE DO INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH!

ostateczne-warunki-emisji-seria-2.pdf

The Farm 51 S.A.

Producent gier komputerowych na rachunek własny i na zlecenie. Notowany na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-06-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L stałe 7.25% co 3 miesiące TAK 2021-06-27 4 200 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego.

Próg dojścia emisji do skutku to 1 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na prawach do WW3 oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji.

dokument-informacyjny-the-farm-51-seria-l.pdf

PKO Bank Hipoteczny S.A.

Spółka zależna PKO Banku Polskiego. Zgodę KNF na prowadzenie działalności otrzymał w sierpniu 2014 r., zaś działalność operacyjną rozpoczął w kwietniu 2015 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-06-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria 1 zmienne WIBOR 3M + 0.6% co 3 miesiące NIE 2021-07-12 50 000 000 PLN 100.00 PLN 215 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie działalności emitenta, w szczególności refinansowanie udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabywania wierzytelności PKO BP SA z tytułu udzielonych przez niego kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 99,82 zł - 12 czerwca 2019 r.,
 • 99,82 zł - 13 czerwca 2019 r.,
 • 99,83 zł - 14 czerwca 2019 r.,
 • 99,85 zł - 17 czerwca 2019 r.,
 • 99,85 zł - 18 czerwca 2019 r.,
 • 99,86 zł - 19 czerwca 2019 r.,
 • 99,87 zł - 21 czerwca 2019 r.,
 • 99,89 zł - 24 czerwca 2019 r.,
 • 99,90 zł - 25 czerwca 2019 r.
ostateczne-warunki-emisji-seria-1.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-04-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria FA stałe 5% co 3 miesiące NIE 2026-04-29 22 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zgodnie z założeniami VI programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na:

 • finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku,
 • lub inne konkretne cele, w tym: spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek lub wykup uprzednio wyemitowanych obligacji.

Obligacje są emitowane w ramach VI programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia co najmniej 100 obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

pcc-rokita-prospekt-emisyjny-program-vi-obligacje-ostateczne-warunki-emisji-fa.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-03-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPN zmienne WIBOR 6M + 4.25% co 6 miesięcy TAK 2022-03-29 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 7 marca 2019 r. - 99,65 zł,
 • 8 marca 2019 r. - 99,66 zł,
 • 9 marca 2019 r. - 99,68 zł,
 • 10 marca 2019 r. - 99,70 zł,
 • 11 marca 2019 r. - 99,71 zł,
 • 12 marca 2019 r. - 99,73 zł,
 • 13 marca 2019 r. - 99,74 zł,
 • 14 marca 2019 r. - 99,76 zł,
 • 15 marca 2019 r. - 99,78 zł,
 • 16 marca 2019 r. - 99,79 zł,
 • 17 marca 2019 r. - 99,81 zł,
 • 18 marca 2019 r. - 99,82 zł,
 • 19 marca 2019 r. - 99,84 zł,
 • 20 marca 2019 r. - 99,86 zł,
 • 21 marca 2019 r. - 99,87 zł.

Okres przyjmowania zleceń nabycia może ulec skróceniu, a o przydziale obligacji decydować będzie kolejność zapisów.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu (bez dodatkowej premii dla obligatariuszy), z którego będzie mógł skorzystać w dniach płatności odsetek, począwszy już od wypłaty kuponu za pierwszy okres (29 września 2019 r.).

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu to 12 kwietnia 2019 r.

owe-ghelamco-seria-ppn.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-03-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPM zmienne WIBOR 6M + 4.25% co 6 miesięcy TAK 2022-03-29 35 000 000 PLN 100.00 PLN 216 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 7 marca 2019 r. - 99,65 zł,
 • 8 marca 2019 r. - 99,66 zł,
 • 9 marca 2019 r. - 99,68 zł,
 • 10 marca 2019 r. - 99,70 zł,
 • 11 marca 2019 r. - 99,71 zł,
 • 12 marca 2019 r. - 99,73 zł,
 • 13 marca 2019 r. - 99,74 zł,
 • 14 marca 2019 r. - 99,76 zł,
 • 15 marca 2019 r. - 99,78 zł,
 • 16 marca 2019 r. - 99,79 zł,
 • 17 marca 2019 r. - 99,81 zł,
 • 18 marca 2019 r. - 99,82 zł,
 • 19 marca 2019 r. - 99,84 zł,
 • 20 marca 2019 r. - 99,86 zł,
 • 21 marca 2019 r. - 99,87 zł.

Okres przyjmowania zleceń nabycia może ulec skróceniu, a o przydziale obligacji decydować będzie kolejność zapisów.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu (bez dodatkowej premii dla obligatariuszy), z którego będzie mógł skorzystać w dniach płatności odsetek, począwszy już od wypłaty kuponu za pierwszy okres (29 września 2019 r.).

Obligacje są oferowane w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu to 12 kwietnia 2019 r.

owe-ghelamco-seria-ppm.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-03-01
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J zmienne WIBOR 6M + 3.4% co 6 miesięcy NIE 2023-09-21 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy z oferty zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz dalszy rozwój jej działalności, w szczególności emitent może przeznaczyć je na nabywanie nieruchomości i realizację projektów zarówno bezpośrednio przez jak i przez spółki z grupy.

Obligacje emitowane w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 18 lutego 2019 r. - 100,00 zł,
 • 19 lutego 2019 r. - 100,01 zł,
 • 20 lutego 2019 r. - 100,03 zł,
 • 21 lutego 2019 r. - 100,04 zł,
 • 22 lutego 2019 r. - 100,06 zł,
 • 23 lutego 2019 r. - 100,07 zł,
 • 24 lutego 2019 r. - 100,09 zł,
 • 25 lutego 2019 r. - 100,10 zł,
 • 26 lutego 2019 r. - 100,11 zł,
 • 27 lutego 2019 r. - 100,13 zł,
 • 28 lutego 2019 r. - 100,14 zł,
 • 1 marca 2019 r. - 100,16 zł.

Jeśli wartość zapisów przekroczy wartość oferty, zapisy zostaną skrócone. Zapisy złożone w okresie od dnia przekroczenia zapisów (włącznie) do końca następnego dnia roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 1 kwietnia.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-j-echo-investment-sa.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-02-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J2 zmienne WIBOR 6M + 3.4% co 6 miesięcy NIE 2023-09-21 15 000 000 PLN 100.00 PLN 215 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy z oferty zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz dalszy rozwój jej działalności, w szczególności emitent może przeznaczyć je na nabywanie nieruchomości i realizację projektów zarówno bezpośrednio przez jak i przez spółki z grupy.

Obligacje emitowane w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 18 lutego 2019 r. - 100,00 zł,
 • 19 lutego 2019 r. - 100,01 zł,
 • 20 lutego 2019 r. - 100,03 zł,
 • 21 lutego 2019 r. - 100,04 zł,
 • 22 lutego 2019 r. - 100,06 zł,
 • 23 lutego 2019 r. - 100,07 zł,
 • 24 lutego 2019 r. - 100,09 zł,
 • 25 lutego 2019 r. - 100,10 zł,
 • 26 lutego 2019 r. - 100,11 zł,
 • 27 lutego 2019 r. - 100,13 zł,
 • 28 lutego 2019 r. - 100,14 zł,
 • 1 marca 2019 r. - 100,16 zł.

Jeśli wartość zapisów przekroczy wartość oferty, zapisy zostaną skrócone. Zapisy złożone w okresie od dnia przekroczenia zapisów (włącznie) do końca następnego dnia roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 1 kwietnia.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-j2-echo-investment-sa.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2019-02-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
AG2 zmienne WIBOR 3M + 3.5% co 3 miesiące NIE 2024-02-06 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

kruk-prospekt-emisyjny-program-v-obligacje-ostateczne-warunki-emisji-ag2.pdf

Euroexpert Sp. z o.o.

Spółka udziela osobom fizycznym i przedsiębiorcom pożyczek ratalnych w kwocie do 7000 zł na okres do 24 miesięcy w biurach kredytowych oraz on-line.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-12-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9.2% co 3 miesiące TAK 2019-12-10 1 500 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że:

 • nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym i podmiotom z grupy kapitałowej emitenta,
 • oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeti wierzytelności.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na wierzytelnościach do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Cena emisyjna jednej obligacji jest zmienna w zależności od dnia dokonania wpłaty przez inwestora.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem złożenia zapisów na łącznie nie mniej niż 500 tys. zł.

euroexpert-propozycja-nabycia-obligacji-seria-a.pdf
komunikat-aktualizujacy-nr-1.pdf

Legimi S.A.

Firma oferuje czytnik ebooków za 1 zł w połączeniu z abonamentem na dostęp do bazy ponad kilkunastu tysięcy tytułów. Istotną częścią działalności Legimi jest również opracowywanie i sprzedaż usług b2b dla rynku książki.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-11-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2019-11-19 2 400 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskanie środków na sfinalizowanie przejęcia podmiotu niemieckiego Readfy GmbH, wsparcie projektu Play 360° oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości emitenta o zmiennym składzie do 150 proc. wartości nominalnej obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Próg dojścia emisji do skutku to 0,5 mln zł.

Emitent nie przewiduje wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst.

legimi-warunki-emisji-obligacji-serii-r.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-11-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AG1 zmienne WIBOR 3M + 3.5% co 3 miesiące NIE 2023-11-27 30 000 000 PLN 100.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

kruk-prospekt-emisyjny-program-v-obligacje-ostateczne-warunki-emisji-ag1.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-10-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria I zmienne WIBOR 6M + 3.4% co 6 miesięcy NIE 2023-11-08 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy z oferty zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz dalszy rozwój jej działalności, w szczególności emitent może przeznaczyć je na nabywanie nieruchomości i realizację projektów zarówno bezpośrednio przez jak i przez spółki z grupy.

Obligacje emitowane w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 11 października 2018 r. - 100,00 zł,
 • 12 października 2018 r. - 100,01 zł,
 • 13 października 2018 r. - 100,03 zł,
 • 14 października 2018 r. - 100,04 zł,
 • 15 października 2018 r. - 100,06 zł,
 • 16 października 2018 r. - 100,07 zł,
 • 17 października 2018 r. - 100,09 zł,
 • 18 października 2018 r. - 100,10 zł,
 • 19 października 2018 r. - 100,11 zł.

Jeśli wartość zapisów przekroczy wartość oferty, zapisy zostaną skrócone. Zapisy złożone w okresie od dnia przekroczenia zapisów (włącznie) do końca następnego dnia roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 19 listopada.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-i-echo-investment-sa.pdf

Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-06-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 6M + 1.2% co 6 miesięcy NIE 2022-07-13 200 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 1 mld zł.

Cena emisyjna jednej obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i wynosi:

 • 18 czerwca 2018 – 100,00 zł,
 • 19 czerwca 2018 – 100,01 zł,
 • 20 czerwca 2018 – 100,02 zł,
 • 21 czerwca 2018 – 100,02 zł,
 • 22 czerwca 2018 – 100,03 zł,
 • 23 czerwca 2018 – 100,04 zł,
 • 24 czerwca 2018 – 100,05 zł,
 • 25 czerwca 2018 – 100,06 zł,
 • 26 czerwca 2018 – 100,07 zł,
 • 27 czerwca 2018 – 100,07 zł,
 • 28 czerwca 2018 – 100,08 zł,
 • 29 czerwca 2018 – 100,09 zł.

Agencja Fitch Ratings przyznała obligacjom Orlenu ocenę na poziomie A (pol).

Przewydywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu to 19 lipca 2018 r.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-e.pdf

i2 Development S.A.

Deweloper działający wyłącznie na rynku wrocławskim w segmencie nieruchomości mieszkaniowych oraz biurowych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-06-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F zmienne WIBOR 3M + 4.3% co 3 miesiące NIE 2020-12-29 20 000 000 PLN 100.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie długu odsetkowego oraz zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 100 mln zł.

Emitent przydzieli obligacje zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu to lipiec 2018 r.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. jego jednostkowego zysku netto za 2018 r. lub przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto w kolejnych latach.

Zapisy na obligacje

i2-warunki-emisji-obligacji-serii-f.pdf

Legimi S.A.

Firma oferuje czytnik ebooków za 1 zł w połączeniu z abonamentem na dostęp do bazy ponad kilkunastu tysięcy tytułów. Istotną częścią działalności Legimi jest również opracowywanie i sprzedaż usług b2b dla rynku książki.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-06-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria N stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2019-06-12 1 200 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskanie środków na rozwój Spółki, w tym rozwój projektu e-czytnik za 1zł i wsparcie projektu Play 360° oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze składników majątkowych o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą, w skład którego wejdą wierzytelności z tytułu abonamentu na korzystanie z usług świadczonych przez spółkę, środki pieniężne oraz zapasy czytników ebooków. Ponadto, spółka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

memorandum-legimi-seria-n.pdf

Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-06-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D zmienne WIBOR 6M + 1.2% co 6 miesięcy NIE 2022-06-19 200 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 1 mld zł.

Cena emisyjna jednej obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i wynosi:

 • 21 maja 2018 – 100,00 zł,
 • 22 maja 2018 – 100,01 zł,
 • 23 maja 2018 – 100,02 zł,
 • 24 maja 2018 – 100,02 zł,
 • 25 maja 2018 – 100,03 zł,
 • 26 maja 2018 – 100,04 zł,
 • 27 maja 2018 – 100,05 zł,
 • 28 maja 2018 – 100,06 zł,
 • 29 maja 2018 – 100,07 zł,
 • 30 maja 2018 – 100,07 zł,
 • 31 maja 2018 – 100,08 zł,
 • 1 czerwca 2018 – 100,09 zł,
 • 2 czerwca 2018 – 100,10 zł,
 • 3 czerwca 2018 – 100,11 zł,
 • ​4 czerwca 2018​​ – ​100,11 zł.

Agencja Fitch Ratings przyznała obligacjom Orlenu ocenę na poziomie A (pol).

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-d-pkn-orlen.pdf

Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-05-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 1.2% co 6 miesięcy NIE 2022-06-05 200 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 1 mld zł.

Cena emisyjna jednej obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i wynosi:

 • 8 maja 2018 – 100,01 zł,
 • 9 maja 2018 – 100,02 zł,
 • 10 maja 2018 – 100,02 zł,
 • 11 maja 2018 – 100,03 zł,
 • 12 maja 2018 – 100,04 zł,
 • 13 maja 2018 – 100,05 zł,
 • 14 maja 2018 – 100,06 zł,
 • 15 maja 2018 – 100,07 zł,
 • 16 maja 2018 – 100,07 zł,
 • 17 maja 2018 – 100,08 zł,
 • 18 maja 2018 – 100,09 zł,
 • 19 maja 2018 – 100,10 zł,
 • 20 maja 2018 – 100,11 zł,
 • 21 maja 2018 – 100,11 zł.

Agencja Fitch Ratings przyznała obligacjom Orlenu ocenę na poziomie A (pol).

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-c.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-04-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H zmienne WIBOR 6M + 2.8% co 6 miesięcy NIE 2022-05-22 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy z oferty zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz dalszy rozwój jej działalności, w szczególności emitent może przeznaczyć je na nabywanie nieruchomości i realizację projektów zarówno bezpośrednio przez jak i przez spółki z grupy.

Obligacje emitowane w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 25 kwietnia 2018 r. - 100,00 zł,
 • 26 kwietnia 2018 r. - 100,01 zł,
 • 27 kwietnia 2018 r. - 100,03 zł,
 • 28 kwietnia 2018 r. - 100,04 zł,
 • 29 kwietnia 2018 r. - 100,05 zł,
 • 30 kwietnia 2018 r. - 100,06 zł,
 • 1 maja 2018 r. - 100,08 zł,
 • 2 maja 2018 r. - 100,09 zł,
 • 3 maja 2018 r. - 100,10 zł,
 • 4 maja 2018 r. - 100,11 zł,
 • 5 maja 2018 r. - 100,13 zł,
 • 6 maja 2018 r. - 100,14 zł,
 • 7 maja 2018 r. - 100,15 zł,
 • 8 maja 2018 r. - 100,16 zł,
 • 9 maja 2018 r. - 100,18 zł,
 • 10 maja 2018 r. - 100,19 zł.

Jeśli wartość zapisów przekroczy wartość oferty, zapisy zostaną skrócone. Zapisy złożone w okresie od dnia przekroczenia zapisów (włącznie) do końca następnego dnia roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 7 czerwca.

h-ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-h-echo-investment.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-04-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria EF stałe 5% co 3 miesiące NIE 2025-04-24 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami V programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

pcc-rokita-prospekt-emisyjny-program-v-obligacje-ostateczne-warunki-emisji-ef.pdf

Kredyt Inkaso S.A.

Spółka należy do czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Powstała w 2001 r., a od 2007 jest notowana obecna na GPW. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-03-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PA02 zmienne WIBOR 6M + 3.7% co 6 miesięcy NIE 2022-03-28 30 000 000 PLN 100.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji mogą zostać przeznaczone na:

 • nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez emitenta lub spółki z grupy emitenta,
 • objęcie obligacji emitowanych przez spółki lub fundusze inwestycyjne z grupy emitenta,
 • nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne lub spółki z grupy emitenta.

Pozyskane z emisji mogą zostać przeznaczone na cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy emitenta, polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy, inicjowaniu lub rozwijaniu działalności na nowych rynkach geograficznych oraz w nowych obszarach aktywności w ramach branży usług finansowych. Emitent nie wyklucza, że środki pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać wykorzystane na akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości 300 mln zł.

W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,6 proc. w skali roku.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego, tj. 28 marca 2021 r. i 28 września 2021 r.

Obligatariusze będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-pa02.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-03-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria EE stałe 5% co 3 miesiące NIE 2024-03-23 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami V programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

pcc-rokita-prospekt-emisyjny-program-v-obligacje-ostateczne-warunki-emisji-ee.pdf

Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Przedmiotem działalności spółki jest windykacja. Do lipca 2021 r. działała pod nazwą GetBack S.A.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-02-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP6 zmienne WIBOR 3M + 4.4% co 3 miesiące NIE 2021-09-14 15 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez emitenta lub podmioty z grupy emitenta oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Zapisy mogą zostać skrócone jeśli zgłoszony popyt przekroczy wartość oferty.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia emisji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowany dług netto przekroczy 2,5x kapitałów własnych,
 • skonsolidowany dług netto przekroczy 4,0x 12-miesięcznego wyniku EBITDA.
ostateczne-warunki-obligacji-serii-pp6-getback-s.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-02-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria T2 zmienne WIBOR 3M + 3.5% co 3 miesiące NIE 2022-02-28 30 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, z zastrzeżeniem, że:

 • nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy;
 • oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym składany jest zapis:

 • 5 lutego 2018 r. - 100,00 zł,
 • 6 lutego 2018 r. - 100,01 zł,
 • 7 lutego 2018 r. - 100,03 zł,
 • 8 lutego 2018 r. - 100,04 zł,
 • 9 lutego 2018 r. - 100,06 zł,
 • 10 lutego 2018 r. - 100,07 zł,
 • 11 lutego 2018 r. - 100,09 zł,
 • 12 lutego 2018 r. - 100,10 zł,
 • 13 lutego 2018 r. - 100,11 zł,
 • 14 lutego 2018 r. - 100,13 zł,
 • 15 lutego 2018 r. - 100,14 zł,
 • 16 lutego 2018 r. - 100,16 zł,
 • 17 lutego 2018 r. - 100,17 zł,
 • 18 lutego 2018 r. - 100,19 zł,
 • 19 lutego 2018 r. - 100,20 zł,
 • 20 lutego 2018 r. - 100,21 zł,
 • 21 lutego 2018 r. - 100,23 zł,
 • 22 lutego 2018 r. - 100,24 zł,
 • 23 lutego 2018 r. - 100,26 zł,
 • 24 lutego 2018 r. - 100,27 zł,
 • 25 lutego 2018 r. - 100,29 zł,
 • 26 lutego 2018 r. - 100,30 zł,
 • 27 lutego 2018 r. - 100,32 zł.

Zapisy mogą zostać skrócone.

Obligacje emitowane w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

owe-seria-t2.pdf

MCI.PrivateVentures FIZ

Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych z wydzielonymi subfunduszami MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Większość certyfikatów inwestycyjnych należy do MCI Capital.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2018-02-02
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P1C zmienne WIBOR 6M + 3.5% co 6 miesięcy NIE 2022-02-21 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 200 mln zł.

W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3 proc. w skali roku.

Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu:

 • 997,82 zł - 11 stycznia 2018 r.
 • 997,97 zł - 12 stycznia 2018 r.
 • 998,11 zł - 13 stycznia 2018 r.
 • 998,26 zł - 14 stycznia 2018 r.
 • 998,40 zł - 15 stycznia 2018 r.
 • 998,55 zł - 16 stycznia 2018 r.
 • 998,69 zł - 17 stycznia 2018 r.
 • 998,84 zł - 18 stycznia 2018 r.
 • 998,98 zł - 19 stycznia 2018 r.
 • 999,13 zł - 20 stycznia 2018 r.
 • 999,27 zł - 21 stycznia 2018 r.
 • 999,42 zł - 22 stycznia 2018 r.
 • 999,56 zł - 23 stycznia 2018 r.
 • 999,71 zł - 24 stycznia 2018 r.
 • 999,85 zł - 25 stycznia 2018 r.
 • 1000 zł - 26 stycznia-2 lutego 2018 r.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów emitenta przekroczy 0,75x.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 30 marca 2018 roku.

ostateczne-warunki-ofery-p1c.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-12-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria ED stałe 5% co 3 miesiące NIE 2023-12-20 30 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami V programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

pcc-rokita-prospekt-emisyjny-program-v-obligacje-ostateczne-warunki-emisji-ed.pdf

Kredyt Inkaso S.A.

Spółka należy do czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Powstała w 2001 r., a od 2007 jest notowana obecna na GPW. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-12-12
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PA01 zmienne WIBOR 6M + 3.5% co 6 miesięcy NIE 2021-12-18 30 000 000 PLN 100.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji mogą zostać przeznaczone na:

 • nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez emitenta lub spółki z grupy emitenta,
 • objęcie obligacji emitowanych przez spółki lub fundusze inwestycyjne z grupy emitenta,
 • nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne lub spółki z grupy emitenta.

Pozyskane z emisji mogą zostać przeznaczone na cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy emitenta, polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy, inicjowaniu lub rozwijaniu działalności na nowych rynkach geograficznych oraz w nowych obszarach aktywności w ramach branży usług finansowych. Emitent nie wyklucza, że środki pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać wykorzystane na akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości 300 mln zł.

W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,5 proc. w skali roku.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego, tj. 18 grudnia 2020 r. i 18 czerwca 2021 r.

Obligatariusze będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.

kredyt-inkaso-obligacje-ostatecze-warunki-emisji.pdf

Benefit Partners Sp. z o.o.

Spółka Benefit Partners powstała w 2011 roku. Odpowiada za zakup sprzętu sportowego oraz jego dzierżawę do klubów fitness, należących do spółek zależnych oraz stowarzyszonych w Grupie Kapitałowej Benefit Systems.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-12-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące TAK 2021-12-13 10 000 000 PLN 100.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie zakupu sprzętu sportowego, celem jego dalszej dzierżawy.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości 60 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji będzie cesja należności z umów dzierżawy sprzętu sportowego, zastaw na tym sprzęcie, a także zastaw na prawach z rachunku bankowego. Ponadto, emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji (ograniczone do sprzętu sportowego).

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

Emitent zobowiązał się do przymusowego przedterminowego wykupu obligacji w ramach planu obowiązkowej amortyzacji w wysokości 15 proc. wyemitowanych pierwotnie obligacji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,875 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,625 proc. na koniec VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec VIII okresu odsetkowego,
 • 0,375 proc. na koniec IX okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec X okresu odsetkowego,
 • 0,125 proc. na koniec XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • kapitały własne emitenta przyjmą wartość ujemną,
 • udział podmiotów z grupy Benefit Systems w kapitale emitenta spadnie poniżej 30 proc.,
 • wskaźnik nadzabezpieczenia (suma wartości sprzętu sportowego i 115 proc. kwoty na rachunku celowym do całkowitego zadłużenia w ramach programu emisji obligacji) nie może spaść poniżej 115 proc.,
 • sprzęt wydzierżawiony do podmiotów z grupy Benefit Systems spadnie poniżej 85 proc. przedmiotu zabezpieczenia.
benefit-partners-b-onepager.pdf

Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-12-06
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 6M + 1% co 6 miesięcy NIE 2022-12-08 200 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 1 mld zł.

Każdy zapis do 100 tys. zł włącznie zostanie uznany w całości, a redukcje – jeśli wystąpią – obejmą zapisy powyżej tej wartości.

Agencja Fitch Ratings przyznała obligacjom Orlenu ocenę na poziomie A(pol).

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-b.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-11-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria T1 zmienne WIBOR 3M + 3.4% co 3 miesiące NIE 2022-09-14 60 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, z zastrzeżeniem, że:

 • nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy;
 • oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym składany jest zapis:

 • 16 listopada 2017 r. - 100,00 zł,
 • 17 listopada 2017 r. - 100,01 zł,
 • 18 listopada 2017 r. - 100,03 zł,
 • 19 listopada 2017 r. - 100,04 zł,
 • 20 listopada 2017 r. - 100,06 zł,
 • 21 listopada 2017 r. - 100,07 zł,
 • 22 listopada 2017 r. - 100,08 zł,
 • 23 listopada 2017 r. - 100,10 zł,
 • 24 listopada 2017 r. - 100,11 zł,
 • 25 listopada 2017 r. - 100,13 zł,
 • 26 listopada 2017 r. - 100,14 zł,
 • 27 listopada 2017 r. - 100,15 zł,
 • 28 listopada 2017 r. - 100,17 zł,
 • 29 listopada 2017 r. - 100,18 zł.

Zapisy mogą zostać skrócone. Osoby, które złożą zapis w Dniu Przekroczenia Zapisów lub później, muszą się liczyć z jego proporcjonalną redukcją.

Obligacje emitowane w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

owe-seria-t1.pdf

Alior Bank S.A.

Bank uniwersalny. Istnieje od 2008 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-11-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2A zmienne WIBOR 6M + 2.7% co 6 miesięcy NIE 2025-12-29 150 000 000 PLN 400 000.00 PLN 400 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje podporządkowane.

Zapisy mogą zostać skrócone, jeśli ich wartość przekroczy wartość oferty.

W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 4,55 proc. w skali roku. W kolejnych okresach oparte będzie o WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 2,7 pkt proc.

Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 27 listopada 2017 r. - 400 000,00 zł,
 • 28 listopada 2017 r. - 400 049,86 zł,
 • 29 listopada 2017 r. - 400 099,73 zł,
 • 30 listopada 2017 r. - 400 149,59 zł,
 • 1 grudnia 2017 r. - 400 199,45 zł,
 • 2 grudnia 2017 r. - 400 249,32 zł,
 • 3 grudnia 2017 r. - 400 299,18 zł,
 • 4 grudnia 2017 r. - 400 349,04 zł,
 • 5 grudnia 2017 r. - 400 398,90 zł,
 • 6 grudnia 2017 r. - 400 448,77 zł,
 • 7 grudnia 2017 r. - 400 498,63 zł,
 • 8 grudnia 2017 r. - 400 548,49 zł.

Przewidziany dzień wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst to ok. 12 stycznia 2018 r.

obligacje-seria-p2a-ostateczne-warunki-oferty.pdf

PCC Exol S.A.

Producent anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych (sufrakantów). Członek grupy PCC.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-11-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B1 stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2022-05-15 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrze korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach II programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Zapisy przyjmowane są od 6 do 14 listopada, z tym, że do 10 listopada trwa I okres przyjmowania zapisów, a od 11 listopada rozpoczyna się kolejny okres, zaś oprocentowanie naliczane będzie od 15 listopada. Inwestorzy, którzy złożą zapisy do 10 listopada włącznie mogą liczyć na dwukrotnie wyższą stopę alokacji, niż ci, którzy opłacą zapisy w kolejnych dniach. W praktyce oznacza to o połowę niższą stopę redukcji zapisów lub nawet brak redukcji.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

pcc-exol-prospekt-emisyjny-program-ii-obligacje-ostateczne-warunki-emisji-b1.pdf

Brewe Leasing Sp. z o.o.

Firma oferująca usługi związane z leasingiem i faktoringiem.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-11-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria Profit B stałe 6.5% co 1 miesiąc TAK 2019-04-23 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji w rozumieniu ustawy nie został określony. Intencją zarządu emitenta jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji na bieżącą działalność, w tym zakup środków trwałych przeznaczonych do leasingu.

Obligacje będą zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz zastawem rejestrowym na kwotę stanowiącą 150 proc. wartości nominalnej wszystkich przydzielonych obligacji na zbiorze o zmiennym składzie składającym się z wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących emitentowi z tytułu umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec każdego kolejnego okresu odsetkowego.

Emitent zastrzega sobie prawo do dwukrotnego przesunięcia daty ostatecznego wykupu, za każdym razem o sześć miesięcy. W takim przypadku oprocentowanie obligacji zostanie podniesione, za pierwszym razem do 7 proc. w skali roku, a za drugim razem do 10 proc. w skali roku.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • do 30 listopada 2017 r. emitent nie ustanowi zabezpieczeń, o których mowa powyżej,
 • emitent będzie w zwłoce co najmniej 60 dni z zapłatą odsetek lub wykupem obligacji innych serii.

W memorandum informacyjnym emitent nie zobowiązał się do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

brewe-memo-profit-b.pdf

MCI.PrivateVentures FIZ

Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych z wydzielonymi subfunduszami MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Większość certyfikatów inwestycyjnych należy do MCI Capital.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-10-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P1B zmienne WIBOR 6M + 3.5% co 6 miesięcy NIE 2021-11-16 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 200 mln zł.

W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3 proc. w skali roku.

Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu:

 • 998,40 zł - 16 października 2017 r.
 • 998,55 zł - 17 października 2017 r.
 • 998,69 zł - 18 października 2017 r.
 • 998,84 zł - 19 października 2017 r.
 • 998,98 zł - 20 października 2017 r.
 • 999,13 zł - 21 października 2017 r.
 • 999,27 zł - 22 października 2017 r.
 • 999,42 zł - 23 października 2017 r.
 • 999,56 zł - 24 października 2017 r.
 • 999,71 zł - 25 października 2017 r.
 • 999,85 zł - 26 października 2017 r.
 • 1000,00 zł - 27 października 2017 r.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów emitenta przekroczy 0,75x.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 18 grudnia 2017 roku.

2017-10-12-ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-p1b.pdf

Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Przedmiotem działalności spółki jest windykacja. Do lipca 2021 r. działała pod nazwą GetBack S.A.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-10-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2021-04-30 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez emitenta lub podmioty z grupy emitenta oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Zapisy mogą zostać skrócone jeśli zgłoszony popyt przekroczy wartość oferty.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia emisji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowany dług netto przekroczy 2,5x kapitałów własnych,
 • skonsolidowany dług netto przekroczy 4,0x 12-miesięcznego wyniku EBITDA.
ostateczne-warunki-obligacji-serii-pp5-getback-s.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-10-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria EC stałe 5% co 3 miesiące NIE 2023-10-11 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami V programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

pcc-rokita-prospekt-emisyjny-program-v-obligacje-ostateczne-warunki-emisji-ec.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-10-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G zmienne WIBOR 6M + 2.9% co 6 miesięcy NIE 2022-10-27 75 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności emitenta oraz dalszy rozwój działalności emitenta, w szczególności może on przeznaczyć je na nabywanie nieruchomości i realizację projektów zarówno bezpośrednio jak i przez spółki z grupy.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 4 października - 100,00 zł,
 • 5 października - 100,01 zł,
 • 6 października - 100,03 zł,
 • 7 października - 100,04 zł,
 • 8 października - 100,05 zł,
 • 9 października - 100,06 zł,
 • 10 października - 100,08 zł,
 • 11 października - 100,09 zł,
 • 12 października - 100,10 zł.

W przypadku gdy wartość złożonych zapisów przekroczy wartość oferty zapisy mogą zostać skrócone.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.

Planowany termin wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst to 3 listopada 2017 r.

echo-ostateczne-warunki-obligacji-serii-g-do-publikacji.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-10-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-XI zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2024-10-10 25 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

owo-pp6xi.pdf

Columbus Energy S.A.

Firma specjalizuje się w sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych dachowych i gruntowych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-10-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D stałe 8.4% co 3 miesiące TAK 2019-03-29 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i montażu około 400 instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych w ramach produktu Abonament za Słońce.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na umowach abonamentowych o wartości 150 proc. wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 kpc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent nie ustanowi zastawu, o którym mowa powyżej, w terminie do 31 stycznia 2018 r.,
 • emitent w terminie 14 dni od dnia emisji nie złoży w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • emitent nie udostępni obligatariuszom kwartalnych raportów finansowych w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia danego kwartału kalendarzowego (w przypadku, gdy obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst).

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia obligacji o wartości co najmniej 1 mln zł.

teaser-d.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-09-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F zmienne WIBOR 6M + 2.9% co 6 miesięcy NIE 2022-10-11 125 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności emitenta oraz dalszy rozwój działalności emitenta, w szczególności może on przeznaczyć je na nabywanie nieruchomości i realizację projektów zarówno bezpośrednio jak i przez spółki z grupy.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 20 września - 100,00 zł,
 • 21 września - 100,01 zł,
 • 22 września - 100,03 zł,
 • 23 września - 100,04 zł,
 • 24 września - 100,05 zł,
 • 25 września - 100,06 zł,
 • 26 września - 100,08 zł,
 • 27 września - 100,09 zł.

W przypadku gdy wartość złożonych zapisów przekroczy wartość oferty zapisy mogą zostać skrócone.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.

Planowany termin wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst to 17 października 2017 r.

ostateczne-warunki-emisji-serii-f-publikacja.pdf

Legimi S.A.

Firma oferuje czytnik ebooków za 1 zł w połączeniu z abonamentem na dostęp do bazy ponad kilkunastu tysięcy tytułów. Istotną częścią działalności Legimi jest również opracowywanie i sprzedaż usług b2b dla rynku książki.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-09-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J stałe 9% co 3 miesiące TAK 2019-09-25 3 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskanie środków na rozwój spółki, w tym rozwój projektu e-czytnik na rynku niemieckim i chińskim oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na projekcie e-czytnik (wpływy z abonamentów, gotówka oraz zapasy czytników) do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Próg dojścia emisji do skutku to 1 mln zł.

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • do 30 listopada 2017 r. emitent nie ustanowi zabezpieczeń, o których mowa powyżej,
 • w terminie dwóch miesięcy od od dnia emisji emitent nie złoży do GPW wniosku o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku ASO Catalyst.

Emitent będzie miał prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

teaser-j.pdf

MCI.PrivateVentures FIZ

Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych z wydzielonymi subfunduszami MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Większość certyfikatów inwestycyjnych należy do MCI Capital.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-09-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P1A zmienne WIBOR 6M + 3.5% co 6 miesięcy NIE 2020-10-02 30 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 200 mln zł.

W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3 proc. w skali roku.

Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu:

 • 997,97 zł - 13 września 2017 r.
 • 998,11 zł - 14 września 2017 r.
 • 998,26 zł - 15 września 2017 r.
 • 998,40 zł - 16 września 2017 r.
 • 998,55 zł - 17 września 2017 r.
 • 998,69 zł - 18 września 2017 r.
 • 998,84 zł - 19 września 2017 r.
 • 998,98 zł - 20 września 2017 r.
 • 999,13 zł - 21 września 2017 r.
 • 999,27 zł - 22 września 2017 r.
 • 999,42 zł - 23 września 2017 r.
 • 999,56 zł - 24 września 2017 r.
 • 999,71 zł - 25 września 2017 r.
 • 999,85 zł - 26 września 2017 r.
 • 1000,00 zł - 27 września 2017 r.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,35 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów emitenta przekroczy 0,75x.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 17 listopada 2017 roku.

mci-pv-owe.pdf

Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-09-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 6M + 1% co 6 miesięcy NIE 2021-09-19 200 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 1 mld zł.

Jeśli zapisy przekroczą wartość oferty, przewidywane jest ustalenie maksymalnej liczby obligacji, jaka może zostać przydzielona danemu inwestorowi (niezależnie od tego, ile zapisów złożył). Inwestorzy, których zapisy będą równe lub niższe maksymalnej liczbie obligacji będą mogli liczyć na przydział zgodny ze złożonym zapisem, a zapisy powyżej maksymalnego przydziału zostaną proporcjonalnie zredukowane.

warunki-emisji-obligacji-pkn-orlen-seria-a-2017.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-08-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-X zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2024-08-30 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-x.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-08-01
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria EB stałe 5% co 3 miesiące NIE 2023-02-02 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami V programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

pcc-rokita-prospekt-emisyjny-program-v-obligacje-ostateczne-warunki-emisji-eb.pdf

Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Przedmiotem działalności spółki jest windykacja. Do lipca 2021 r. działała pod nazwą GetBack S.A.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-08-01
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP4 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2021-02-16 40 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez emitenta lub podmioty z grupy emitenta oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Zapisy mogą zostać skrócone jeśli zgłoszony popyt przekroczy wartość oferty.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia emisji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowany dług netto przekroczy 2,5x kapitałów własnych,
 • skonsolidowany dług netto przekroczy 4,0x 12-miesięcznego wyniku EBITDA.
ostateczne-warunki-emisji-obligacji-getback-sa-serii-pp4.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-07-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-IX zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2024-07-26 30 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-ix.pdf

Polski Solar Holding Sp. z o.o.

Spółka powstała w styczniu 2016 r. Od początku istnienia prowadzi działania mające na celu powołanie małych operatorów energetycznych na terytorium spółek komunalnych oraz gmin partnerskich. Spółka zależna od Polski Solar S.A.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-07-06
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2019-07-07 6 500 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie dalszego rozwoju działalności, w szczególności projektów elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni.

Obligacje zostaną zabezpieczone na udziałach emitenta, mieniu ruchomym, wierzytelnościach z zysków w spółkach zależnych. Ponadto emisja zostanie poręczona przez Polski Solar S.A. - jedynego udziałowca spółki.

Po roku od emisji spółka zobowiązała się do wykupu do 20 proc. emisji na żądanie obligatariuszy. Emitent może dokonać przedterminowego wykupu całości lub części obligacji.

Emisja dojdzie do skutku po opłaceniu obligacji wartych co najmniej 1 mln zł.

psh-memorandum.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-06-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-VIII zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2024-06-28 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

owo-pp6-viii.pdf

Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Przedmiotem działalności spółki jest windykacja. Do lipca 2021 r. działała pod nazwą GetBack S.A.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-06-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3 zmienne WIBOR 3M + 4.2% co 3 miesiące NIE 2020-12-30 40 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez emitenta lub podmioty z grupy emitenta oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Zapisy mogą zostać skrócone jeśli zgłoszony popyt przekroczy wartość oferty.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst (przewidywana data debiutu to połowa lipca br.).

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia emisji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowany dług netto przekroczy 2,5x kapitałów własnych,
 • skonsolidowany dług netto przekroczy 4,0x 12-miesięcznego wyniku EBITDA.
ostateczne-warunki-obligacji-getback-sa-serii-pp3.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-06-09
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 6M + 2.9% co 6 miesięcy NIE 2021-07-06 100 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności emitenta oraz dalszy rozwój działalności emitenta, w szczególności może on przeznaczyć je na nabywanie nieruchomości i realizację projektów zarówno bezpośrednio jak i przez spółki z grupy.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

 • 8 czerwca - 100,00 zł,
 • 9 czerwca - 100,01 zł,
 • 10 czerwca - 100,03 zł,
 • 11 czerwca - 100,04 zł,
 • 12 czerwca - 100,05 zł,
 • 13 czerwca - 100,06 zł,
 • 14 czerwca - 100,08 zł,
 • 15 czerwca - 100,09 zł,
 • 16 czerwca - 100,10 zł,
 • 17 czerwca - 100,12 zł,
 • 18 czerwca - 100,13 zł,
 • 19 czerwca - 100,14 zł,
 • 20 czerwca - 100,15 zł,
 • 21 czerwca - 100,17 zł,
 • 22 czerwca - 100,18 zł.

W przypadku gdy wartość złożonych zapisów przekroczy wartość oferty zapisy mogą zostać skrócone.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.
echo-investment-owe.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-06-06
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria EA stałe 5% co 3 miesiące NIE 2022-06-07 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami V programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent w pierwszej kolejności przydzieli obligacje tym inwestorom, którzy obejmowali obligacje serii AD, notowanej pod skróconą nazwą PCR0517.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-ea.pdf

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Firma zajmuje się cyfrową obróbką drewna. Oferuje drewniane konstrukcje wielkogabarytowe - hale, domy, więźby, wiaty, itp. Notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-06-06
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K stałe 8.2% co 3 miesiące TAK 2019-06-07 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności emitenta.

Próg dojścia emisji do skutku ustalono na 4 mln zł.

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

Zabezpieczenie zostanie dokonane poprzez ustanowienie hipoteki, poprzez cesje obecnych i przyszłych wierzytelności z umów zawartych przez spółkę oraz poprzez złożenie przez emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent do 31 sierpnia 2017 r. nie ustanowi zabezpieczeń, o których mowa powyżej,
 • emitent w ciągu dwóch miesięcy od dnia emisji nie złoży do GPW wniosku o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst,
 • emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z obligacji, a opóźnienie to będzie nie krótsze niż trzy dni.
fkd-memo-seria-k.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-05-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R4 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2022-06-21 60 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym składany jest zapis:

 • 22 maja 2017 r. - 100,00 zł,
 • 23 maja 2017 r. - 100,01 zł,
 • 24 maja 2017 r. - 100,03 zł,
 • 25 maja 2017 r.  - 100,04 zł,
 • 26 maja 2017 r. - 100,06 zł,
 • 27 maja 2017 r. - 100,07 zł,
 • 28 maja 2017 r. - 100,08 zł,
 • 29 maja 2017 r. - 100,10 zł,
 • 30 maja 2017 r. - 100,11 zł,
 • 31 maja 2017 r. - 100,12 zł,
 • 1 czerwca 2017 r. - 100,14 zł,
 • 2 czerwca 2017 r. - 100,15 zł,
 • 3 czerwca 2017 r. - 100,17 zł,
 • 4 czerwca 2017 r. - 100,18 zł,
 • 5 czerwca 2017 r. - 100,19 zł.

Zapisy mogą zostać skrócone.

Obligacje emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5.

owe-seria-r4.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-05-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-VII zmienne WIBOR 6M + 4.5% co 6 miesięcy NIE 2024-05-31 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-vii.pdf

Vivid Games S.A.

Producent i wydawca gier na urządzenia mobilne od ponad 10 lat działającym na rynku globalnym.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-04-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 3M + 6% co 3 miesiące TAK 2020-05-05 10 500 000 PLN 1 000.00 PLN 999 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

 • zastaw rejestrowy na autorskich prawach majątkowych emitenta do gry komputerowej na urządzenia mobilne pt. Outer Pioneer,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc,
 • weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Cena emisyjna zależna od dnia zapisu:

 • 997 PLN w dniach 18 - 21 kwietnia 2017 r.
 • 999 PLN w dniach 22 - 28 kwietnia 2017 r.

Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości mominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości mominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości mominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII, IX, X lub XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitał własny osiągnie lub przekroczy 3,0x,
 • emitent otrzyma od GPV lub jakiegokolwiek innego podmiotu, który wstąpi w prawa GPV pisemne żądanie wykonania opcji sprzedaży zakładającej prawo GPV do zbycia na rzecz emitenta wszystkich posiadanych przez GPV akcji spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A.,
 • w okresie do dnia wykupu emitent podejmie decyzje o wypłacie dywidendy lub przeprowadzeniu skupu akcji własnych w wartości przekraczającej 30 proc. zysku netto za dany rok obrotowy,
 • emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje, których termin zapadalności będzie przypadać wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wykupu, tj. 5 grudnia 2019 roku,
 • emitent wyemituje obligacje uprawniające do odsetek wyższych niż oprocentowanie obligacji, które zostaną objęte przez podmiot będący akcjonariuszem emitenta, posiadający, według stanu na dzień przydziału obligacji, więcej niż 20 proc. akcji emitenta,
 • obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na ASO GPW lub na innym rynku w terminie 120 dni od daty emisji.
vvg.pdf

Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Przedmiotem działalności spółki jest windykacja. Do lipca 2021 r. działała pod nazwą GetBack S.A.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-04-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP1 zmienne WIBOR 3M + 4.4% co 3 miesiące NIE 2020-05-10 60 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez emitenta lub podmioty z grupy emitenta oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy emitenta.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Zapisy mogą zostać skrócone jeśli zgłoszony popyt przekroczy wartość oferty.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst (przewidywana data debiutu to druga połowa maja br.).

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia emisji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowany dług netto przekroczy 2,5x kapitałów własnych,
 • skonsolidowany dług netto przekroczy 4,0x 12-miesięcznego wyniku EBITDA.
ostateczne-warunki-obligacji-getback-sa-serii-pp1.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-04-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-VI zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2024-04-29 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-vi.pdf

Statima S.A.

Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami - głównie kupuje pakiety wierzytelności masowych („mandaty” za jazdę bez ważnego biletu komunikacją miejską i kolejową) i odzyskuje je na własny rachunek. Istnieje od 2008 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-04-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8% co 3 miesiące TAK 2019-04-12 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji jest pozyskanie środków na obsługę kosztów działalności spółki.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie do kwoty 150 proc. łącznej wartości nominalnej objętych obligacji oraz w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 kpc.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia obligacji o wartości co najmniej 2 mln zł.

Zamiarem spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent w terminie do 31 lipca 2017 r. nie ustanowi zabezpieczeń, o których mowa powyżej,
 • emitent nie udostępni obligatariuszom kwartalnych sprawozdań finansowych (w przypadku, gdy obligacje nie będą przedmiotem obrotu na Catalyst).

Emitent będzie mógł dokona wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

statima-memorandum.pdf

Uniserv S.A.

Tradycje spółki sięgają 1948 r. W obecnej formie prawnej od 2008 r. Zajmuje się budową układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów i pieców przemysłowych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-04-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 3M + 5.35% co 3 miesiące TAK 2020-04-20 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 999 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

 • hipoteka na nieruchomości CHK S.A. w Gliwicach – na I miejscu,
 • zastaw rejestrowy na urządzeniach ślizgowych będących własnością Uniserv Budownictwo S.A.,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz administratora zabezpieczeń (Kancelaria MSS),

Wartość zabezpieczeń zgodnie z wyceną rzeczoznawcy: 11 574 000 zł.

Cena emisyjna zależna od dnia zapisu:

 • 997 PLN w dniach 3 - 9 kwietnia 2017 r.
 • 999 PLN w dniach 10 - 18 kwietnia 2017 r.

Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak ne nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za VI okres odsetkowy, tj. 20 października 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitał własny osiągnie lub przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA osiągnie lub przekroczy 4,0x.
 • zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie ustanowione w terminie 90 dni od dnia emisji,
 • obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w terminie 120 dni od dnia emisji,
 • emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje z terminem wykupu przypadającym przed wykupieniem obligacji serii B,
 • emitent z zysku za 2016 r. postanowi przeznaczyć ponad 4 mln zł na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych,
 • w pozostałych latach emitent przeznaczy więcej niż 50 proc. zysku netto na dywidendę lub więcej niż 20 proc. zysku netto na skup akcji własnych.
weo-unsierv-piecbud-seria-b.pdf

i2 Development S.A.

Deweloper działający wyłącznie na rynku wrocławskim w segmencie nieruchomości mieszkaniowych oraz biurowych.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-04-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D zmienne WIBOR 3M + 4.5% co 3 miesiące NIE 2019-10-07 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym dniu płatności odsetek, począwszy od IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowane zadłużenie netto przekroczy 0,7x kapitałów własnych,
 • wypłata dywidendy przekroczy 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Docelowo obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst.

i2-development-weo.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-03-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-V zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2024-04-04 55 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-v.pdf

Columbus Energy S.A.

Firma specjalizuje się w sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych dachowych i gruntowych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-03-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 9.2% co 3 miesiące TAK 2019-03-29 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i montażu około 400 instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych w ramach produktu Abonament za Słońce.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na umowach abonamentowych o wartości 150 proc. wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 kpc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent nie ustanowi zabezpieczeń, o których mowa powyżej, w terminie do 31 lipca 2017 r.,
 • emitent nie udostępni obligatariuszom kwartalnych raportów finansowych w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia danego kwartału kalendarzowego (w przypadku, gdy obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst).

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia obligacji o wartości co najmniej 2 mln zł.

columbus-memorandum.pdf

Bikershop Finanse S.A.

Spółka założona przez Bikershop Sp. z o.o. S.K. w celu pozyskiwania finansowania na rozwój dalszej działalności. Bikershop Sp. z o.o. S.K. był dystrybutorem sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-03-09
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2019-03-12 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na dalsze zwiększenie skali działalności spółki Bikershop Sp. z o.o. Sp.k.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na sprzęcie znajdującym się w magazynach spółki o wartości min. 150 proc. wartości emisji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Próg dojścia emisji do skutku ustalono na 3 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości noinalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent w okresie dwóch miesięcy od dnia emisji nie złoży do GPW wniosku o wprowadzenie obligacji na Catalyst,
 • emitent lub Bikershop Sp. z o.o. Sp.k. nie zastosują się do obowiązku udostępnienia raportów kwartalnych,
 • emitet nie wyśle raportu zawierającego aktualizację wyceny przedmiotu zastawu, a w przypadku, gdy obligacje nie będą przedmiotem obrotu na Catalyst, jeżeli emitent nie opublikuje na swojej stronie internetowej aktualizacji wyceny przedmiotu zastawu do dnia 31 marca 2018 r. albo jego wartość będzie niższa niż 150 proc. łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji serii B i stan ten będzie utrzymywał się dłużej niż 31 dni kalendarzowych.
memorandum-b.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-03-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R3 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2021-09-23 60 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym składany jest zapis:

 • 2 marca - 100,00 zł
 • 3 marca - 100,01 zł
 • 4 marca - 100,03 zł
 • 5 marca - 100,04 zł
 • 6 marca - 100,06 zł
 • 7 marca - 100,07 zł
 • 8 marca - 100,08 zł
 • 9 marca - 100,10 zł
 • 10 marca - 100,11 zł
 • 11 marca - 100,12 zł
 • 12 marca - 100,14 zł
 • 13 marca - 100,15 zł
 • 14 marca - 100,17 zł
 • 15 marca - 100,18 zł
 • 16 marca - 100,19 zł

Zapisy mogą zostać skrócone.

Obligacje emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5.

owe-seria-r3.pdf

The Farm 51 S.A.

Producent gier komputerowych na rachunek własny i na zlecenie. Notowany na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-02-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J stałe 8% co 3 miesiące TAK 2019-02-12 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego, m.in. na wkład własny do projektów realizowanych w ramach dotacji z programu GameInn.

Próg dojścia emisji do skutku to 3 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na 600 tys. akcji emitenta (na drugim miejscu, bo akcje te stanowią również zabezpieczenie obligacji serii I) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent nie ustanowi zabezpieczeń, o których mowa powyżej, w terminie do 30 kwietnia 2017 r.,
 • emitent nie udostępni raportów kwartalnych.
memorandum-thefarm51.pdf

Victoria Dom S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi deweloperskie świadczone poprzez realizację przede wszystkim domów jednorodzinnych w różnych zabudowaniach oraz budynków mieszkalnych w formie osiedli i pojedynczych budynków wielorodzinnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-02-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 3M + 4.25% co 3 miesiące NIE 2021-02-07 10 500 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Cena emisyjna dla zapisów złożonych od 23 do 27 stycznia wynosi 998 zł, a od 28 stycznia do 3 lutego 1000 zł.

Jeśli dostępna pula obligacji zostanie wyczerpana, termin przyjmowania zapisów może ulec skróceniu.

Emitent będzie ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, kóra wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej na koniec I, II, III i IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej na koniec V, VI, VII i VIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy wartość 4,0x,
 • wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy wartość 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzeniaoObligatariuszy na jego czasowe przekroczenie,
 • emitent nie udostępni im półrocznych lub rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta,
 • zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia emitenta w sprawie wypłaty dywidendy lub zostanie dokonana jakakolwiek wypłata dywidendy, w tym w formie zaliczki, lub w jakiejkolwiek formie w kwocie wyższej niż 30 proc. zysku netto wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym,
 • zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia emitenta w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji lub nabycia akcji własnych lub zostanie dokonana jakakolwiek wypłata z któregokolwiek z ww. tytułów,
 • zostanie podjęta przez walne zgromadzenie emitenta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych,
 • emitent wyemituje kolejną serię obligacji o wartości przekraczającej 5 mln zł, której dzień wykupu będzie przypadać wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wykupu serii E,
 • obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w terminie 120 dni od daty emisji.
memorandum.pdf

Fachowcy.pl Ventures S.A.

W UPADŁOŚCI.

Przedmiotem działalności emitenta było wsparcie działań małych i średnich firm w internecie.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-01-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2019-01-30 6 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji w rozumieniu ustawy nie został określony.

Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim na ekspansję zagraniczną, głównie w Wielkiej Brytanii.

Obligacje serii A zostaną zabezpieczone. Zabezpieczenie zostanie dokonane poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym do znaku towarowego słowno-graficznego marki „fachowcy.pl Rekomendujemy tylko najlepszych!” oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ustawy kodeks postępowania cywilnego do kwoty co najmniej 150 proc. wartości wyemitowanych Obligacji serii A.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent w terminie trzech miesięcy od dnia emisji nie złoży wniosku o wprowadzenie obligacji na Catalyst,
 • emitent nie zastosuje się do obowiązku udostępnienia raportów kwartalnych.
memorandum.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-01-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-IV zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2024-01-31 42 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-iv-po-zmienie-17012017.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-01-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R2 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2021-08-10 30 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym zostanie złożony zapis:

 • 16 stycznia - 100,00 zł
 • 17 stycznia - 100,01 zł
 • 18 stycznia - 100,03 zł
 • 19 stycznia - 100,04 zł
 • 20 stycznia - 100,06 zł
 • 21 stycznia - 100,07 zł
 • 22 stycznia - 100,18 zł
 • 23 stycznia - 100,10 zł
 • 24 stycznia - 100,11 zł
 • 25 stycznia - 100,12 zł
 • 26 stycznia - 100,14 zł
 • 27 stycznia - 100,15 zł
 • 28 stycznia - 100,17 zł
 • 29 stycznia - 100,18 zł
 • 30 stycznia - 100,19 zł

Zapisy mogą zostać skrócone.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5.

owe-seria-r2.pdf

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Organizator obrotu akcjami i papierami wartościowymi. Notowana na parkiecie głównym. Lider obrotu w regionie Europy Środkowej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2017-01-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 6M + 0.95% co 6 miesięcy NIE 2022-01-31 60 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii A i B o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 120,5 mln zł.

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów cen emisyjna wynosi 99,88 zł i rośnie wraz z każdym kolejnym dniem zapisów.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji, ale jedynie w dniu płatności odsetek przypadającym 31 lipca 2021 r., tj. na pół roku przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

prospekt-emisyjny-obligacji-serii-d-i-e.pdf

InviPay Sp. z o.o.

Spółka oferuje usługi faktoringu dla małych i mikro przedsiębiorstw. Działa operacyjnie od listopada 2015 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-12-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 3M + 6.8% co 3 miesiące TAK 2017-11-30 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji jest zwiększenie aktywów obrotowych emitenta.

Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy do kwoty 110 proc. łącznej wartości nominalnej objętych obligacji, ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą w postaci wierzytelności istniejących oraz przyszłych będących częścią portfela faktoringowego posiadanego przez emitenta.

Próg dojścia emisji do skutku wyznaczono na 4 mln zł.

Zapisy przyjmowane będą w dwóch turach – do 29 listopada i do 12 grudnia. Te złożone w grudniu wymagać będą dopłacenia 2,8 zł premii (nominał jednej obligacji to 1000 zł) ze względu na skrócenie okresu odsetkowego do 78 dni.

Emitent nie wyklucza, że obligacje trafią do obrotu na Catalyst.

memorandum-informacyjne-obligacji-serii-a-invipay-sp-z-oo-2.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-12-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-III zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-12-21 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-iii.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-12-02
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AF1 zmienne WIBOR 3M + 3.15% co 3 miesiące NIE 2021-12-08 40 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej emitenta lub spółek z grupy, refinansowanie zadłużenia, finansowanie akwizycji.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji (nie wczesniej niż po sześciu miesiącach od daty przydziału) za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 pkt proc. wartości nominalnej obligacji za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak premia nie będzie wyższa niż 0,5 pkt proc. nominalnej wartości obligacji.

ostateczne-warunki-emisji-seria-af1.pdf

Braster S.A.

Spółka utworzona w 2008 r. przez grupę polskich naukowców, którzy opracowali sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka, a także stworzyli unikalne w skali świata urządzenie do domowego badania piersi. Notowana na GPW od grudnia 2012 r.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 6M + 5.7% co 6 miesięcy TAK 2019-05-29 10 500 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony, ale spółka deklaruje, że środki z niej pozyskane zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy, a część z nich może zostać przeznaczona na pilotażowe rozpoczęcie sprzedaży urządzenia Braster w pierwszym półroczu 2017 w jednym z wybranych krajów zachodniej Europy.

W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło 7,5 proc. w skali roku.

Zapisy mogą zostać proporcjonalnie zredukowane.

Nie ustalono minimalnego progu dojścia emisji do skutku.

Emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji do dnia 31 grudnia 2018 r. Zabezpieczeniem będzie zastaw na maszynach i urządzeniach.

Emitent będzie miał prawo dokonania wykupu obligacji na własne żądanie w liczbie do 50 proc. wyemitowanych obligacji po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego oraz w liczbie do 100 proc. istniejących obligacji po dniu 30 listopada 2018 r.

Obligatariusze będa mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie ustanowione w terminie.

Obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst.

teaser-braster-14112016-final.pdf

Bikershop Finanse S.A.

Spółka założona przez Bikershop Sp. z o.o. S.K. w celu pozyskiwania finansowania na rozwój dalszej działalności. Bikershop Sp. z o.o. S.K. był dystrybutorem sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 8.8% co 3 miesiące TAK 2017-11-27 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na dalsze zwiększenie skali działalności spółki Bikershop Sp. z o.o. Sp.k.

Próg dojścia emisji do skutku ustalono na 3 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji będzie sprzęt znajdujący się w magazynach spółki o wartości min. 150 proc. wartości emisji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli emitent:

 • do 28 lutego 2017 r. nie ustanowi zabezpieczeń wskazanych w memorandum,
 • nie udostępni sprawozdania kwartalnego w terminie dwóch miesięcy od zakończenia danego kwartału,
 • do 30 czerwca 2017 r. nie opublikuje na swojej stronie www aktualizacji przedmiotu wyceny.

Emitent nie przewiduje wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

memorandum.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-II zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-11-30 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-ii.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPL zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-12-09 35 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. października, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,61 zł.

W przypadku gdy wartość złożonych zapisów przekroczy wartość oferty, zapisy zostaną skrócone.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

owe-ppl.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPK zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-12-09 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. października, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,61 zł.

W przypadku gdy wartość złożonych zapisów przekroczy wartość oferty, zapisy zostaną skrócone.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

owe-ppk.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria DD stałe 5% co 3 miesiące NIE 2023-11-17 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji serii DD na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-dd-pcc-rokita.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-11-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP6-I zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-11-09 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp6-i.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-10-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R1 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2021-04-20 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym zostanie złożony zapis. 10 października wynosi 100 zł, 11 października 100,01 zł, 12 października 100,03 zł, itd.

Zapisy mogą zostać skrócone.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5.

owe-seria-r1.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-10-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPJ zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-10-27 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. października, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,66 zł.

W przypadku gdy wartość złożonych zapisów przekroczy wartość oferty, zapisy zostaną skrócone.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

ghelamco-owe-seria-ppj.pdf

IPO 3D S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest działalność inwestycyjna, w szczególności nastawiona na branżę nowych technologii. Spółka zamierza dokonywać inwestycji w akcje lub udziały innych spółek, które cechować będą się wysokim potencjałem wzrostu wartości

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-10-13
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria ZTRX-A - + 0% Brak odsetek NIE 2018-10-17 10 725 000 PLN 4 500.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
- zakup akcji spółki Zortrax, - zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Oferta obligacji jest na tyle specyficzna, że pozwalamy sobie w tym miejscu odesłać wszystkich zainteresowanych do naszego tekstu na ten temat, który można znaleźć tutaj.

warunki.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-09-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AB4 zmienne WIBOR 3M + 3.15% co 3 miesiące NIE 2021-09-30 35 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej emitenta lub spółek z grupy, refinansowanie zadłużenia, finansowanie akwizycji. Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 pkt proc. wartości nominalnej obligacji za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak premia nie będzie wyższa niż 0,5 pkt proc. nominalnej wartości obligacji. ostateczne-warunki-emisji-ab4.pdf

PCC Exol S.A.

Producent anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych (sufrakantów). Członek grupy PCC.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-09-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A2 stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2020-09-15 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami I Programu Emisji Obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrze korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-a2.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-08-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-VI zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-08-31 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp5-vi.pdf

Ronson Development SE

Deweloper koncentruje inwestycje głównie na rynku warszawskim. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-08-12
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P stałe 5.25% co 3 miesiące NIE 2020-08-18 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 18 sierpnia 2019 r.

W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która na koniec XII i XIII okresu odsetkowego wyniesie 0,5 proc., a na koniec XIV i XV okresu odsetkowego 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,80

one-pager-ronson-europe-seria-p.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-08-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria DC stałe 5% co 3 miesiące NIE 2022-08-11 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji serii DC na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-dc.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-07-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-V zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-07-28 60 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

owe-seria-pp5v.pdf

Vantage Development S.A.

Firma istnieje od wczesnych lat 90., ale od 2007 r. zajmuje się działalnością deweloperską, a pod obecną nazwą od 2008 r. Notowana na GPW od 2012 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-07-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria N zmienne WIBOR 3M + 4.32% co 3 miesiące NIE 2020-01-22 10 500 000 PLN 100.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Cel emisji nie został określony.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 22 lipca 2017 r.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowane kapitały własne/suma skonsolidowanych pasywów emitenta wyniesie mniej niż 40 proc., przy czym zgromadzenie obligatariuszy na wniosek emitenta będzie mogło ustalić niższy procentowy limit,
 • walne zgromadzenie podejmie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2016, 2017 i 2018 odpowiednio w wysokości wyższej niż 10 proc. wartości średniej arytmetycznej kapitalizacji rynkowej obejmującej rok poprzedzający wypłatę dywidendy lub wyższej niż 10 mln PLN (za rok 2016) lub 15 mln PLN (za lata 2017 i 2018), przy czym zgromadzenie obligatariuszy może na wniosek emitenta ustalić wyższy limit.
one-pager-vantage-development-seria-n.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-07-08
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPI zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-07-14 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 7 lipca, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,69 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

owe-ghelamco-ppi.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-07-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPH zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-07-14 30 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 22 czerwca, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,66 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

owe-ghelamco-pph.pdf

Auxilia S.A.

Spółka działa na rynku odszkodowań. Notowana na NewConnect.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-06-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9% co 3 miesiące TAK 2019-01-03 3 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na stworzenie dwóch nowych oddziałów, zwiększanie zespołów sprzedażowych w istniejących oddziałach, a także na finansowanie obsługi spraw klientów, pozyskanych w wyniku rozbudowy działu sprzedaży.

Próg dojścia emisji do skutku to 1 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na wierzytelnościach emitenta o wartości min. 150 proc. wartości emisji.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Emitent planuje wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst w III kw. 2016 r.

auxilia-emisja-obligacji-serii-a-teaser.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-06-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AB3 zmienne WIBOR 3M + 3.15% co 3 miesiące NIE 2021-06-29 65 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej emitenta lub spółek z grupy, refinansowanie zadłużenia, finansowanie akwizycji. Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 pkt proc. wartości nominalnej obligacji za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak premia nie będzie wyższa niż 0,5 pkt proc. nominalnej wartości obligacji. ostateczne-warunki-emisji-piii-kruk-sa-ab-3-obligacje.pdf

PCC Exol S.A.

Producent anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych (sufrakantów). Członek grupy PCC.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-06-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A1 stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2020-06-24 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami I Programu Emisji Obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji na finansowanie ogólnych potrze korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-a1-pcc-exol-sa.pdf

Bank Pocztowy S.A.

Bank uniwersalny, działa od 1990 r. opierając funkcjonowanie o sieć placówek Poczty Polskiej w całym kraju.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-06-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P1 zmienne WIBOR 6M + 2.8% co 6 miesięcy NIE 2026-06-08 50 000 000 PLN 100.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako skladnika funduszy wlasnych banku (obligacje podporządkowane).

Zapisy obejmujące nie więcej niż 300 obligacji złożone do czasu całkowitego pokrycia puli 300.000 obligacji nie podlegają redukcji.

Zapisy obejmujące więcej niż 300 obligacji złożone do czasu całkowitego pokrycia puli, w części przekraczającej 300 obligacji zostaną zredukowane proporcjonalnie.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu pod warunkiem uzyskania zgody KNF.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-p1.pdf

BVT S.A.

Spółka specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zakupione pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Notowana na NewConnect od wrześni

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-05-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 8% co 3 miesiące TAK 2018-11-30 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków na finansowanie działalności Emitenta, a w szczególności na:

 • zakup nowych portfeli wierzytelności, w tym wierzytelności komunikacyjnych, telekomunikacyjnych oraz z rynku bankowego,
 • zwiększenie kapitału wspomagającego prowadzenie działań egzekucyjnych.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem zebrania zapisów na co najmniej 2 mln zł.

Emitent nie zamierza wprowadzać obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności (nie mniej niż 200 proc. wartości nominalnej subskrybuowanych obligacji) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w trakcie I, II, III lub IV okresu odsetkowego lub 1 proc. jeśli stanie się to później.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • środki pozyskane z emisji zostaną wydane niezgodnie z celem emisji,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. zysku netto.
bvt-prezentacja-inwestorska-obligacje-serii-a.pdf

AOW Faktoring S.A.

Firma specjalizuje się w usługach faktoringowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-05-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H zmienne WIBOR 3M + 4.7% co 3 miesiące TAK 2019-05-31 5 000 000 PLN 100.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Pozyskanie środków obrotowych na bieżącą działalność polegającą na zakupie niewymagalnych wierzytelności w ramach zawieranych umów faktoringowych.

Opcja wcześniejszego wykupu po stronie emitenta dostępna po upływie dwóch lat od dnia emisji, możliwa do zrealizowania w dniach płatności odsetek za dodatkową premią w wysokości 1 proc. wartości nominalnej.

Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności.

aow-faktoring-seria-h-i.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-05-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-IV zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-05-31 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp5-iv.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-05-18
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AB2 zmienne WIBOR 3M + 3.15% co 3 miesiące NIE 2021-05-19 135 000 000 PLN 100.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do grupy kapitałowej emitenta lub refinansowanie zadłużenia lub finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje.

Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ich przydziału.

W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.

ostateczne-warunki-emisji-piii-kruk-sa-ab-2-obligacje.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-05-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria DB stałe 5% co 3 miesiące NIE 2022-05-11 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji serii DB na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-pcc-rokita-seria-db.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria DA stałe 5% co 3 miesiące NIE 2021-04-27 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji, emitent przeznaczy wpływy netto z emisji serii DA na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-pcc-rokita-seria-da.pdf

Alior Bank S.A.

Bank uniwersalny. Istnieje od 2008 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P1B zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2024-05-16 70 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Obligacje są emitowane w celu zasilenia funduszy własnych banku.

Obligacje emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej wartości 800 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-p1b.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-III zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-04-28 35 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) emitenta.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-obligacji-podporzdkowanych-serii-pp5-iii.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPG zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-03-30 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 4 kwietnia, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,65 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

ghelamco-invest-ppg.pdf

Alior Bank S.A.

Bank uniwersalny. Istnieje od 2008 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P1A zmienne WIBOR 6M + 3.25% co 6 miesięcy NIE 2022-05-16 150 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Obligacje są emitowane w celu zasilenia funduszy własnych banku.

Obligacje emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej wartości 800 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-p1a.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-04-13
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L3 zmienne WIBOR 3M + 3.5% co 3 miesiące NIE 2020-05-10 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na:

 • finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę portfeli wierzytelności;
 • lub finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów;
 • lub refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym składany jest zapis. W pierwszym dniu składania zapisów wynosi 99,80 zł.

O przydziale obligacji decydować będzie kolejność składania zapisów.

Obligacje emitowane są w ramach programu emisji o łącznej wartości wynoszącej 300 mln zł.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,50.

owe-seria-l31.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-03-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-II zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2023-03-31 35 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) banku, pozwalające na rozwój działalności.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp5-ii-tj-po-zmianie-z-dnia-10032016.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-03-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPF zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-03-30 30 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Wpływy z emisji Obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 11 marca, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,59 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

ir-pol-45-56e165037ca76.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-03-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AB1 zmienne WIBOR 3M + 3.15% co 3 miesiące NIE 2021-03-24 65 000 000 PLN 100.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do grupy kapitałowej emitenta lub refinansowanie zadłużenia lub finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje.

Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ich przydziału.

W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.

ostateczne-warunki-emisji-ab-1-obligacje.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-03-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPE zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2020-03-30 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy z emisji Obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 4 marca, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,60 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.

ir-pol-41-56d83cca3e905.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2016-02-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L2 zmienne WIBOR 3M + 3.8% co 3 miesiące NIE 2020-03-04 40 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na:

 • finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę portfeli wierzytelności;
 • lub finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów;
 • lub refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy.

Cena emisyjna zależy od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia przyjmowania zapisów, tj. 4 lutego, wynosi 99,77 zł za jeden papier.

O przydziale obligacji decydować będzie kolejność składania zapisów.

Obligacje emitowane są w ramach programu emisji o łącznej wartości wynoszącej 300 mln zł.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,50.

owe-seria-l2.pdf

Legimi S.A.

Firma oferuje czytnik ebooków za 1 zł w połączeniu z abonamentem na dostęp do bazy ponad kilkunastu tysięcy tytułów. Istotną częścią działalności Legimi jest również opracowywanie i sprzedaż usług b2b dla rynku książki.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-12-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2017-12-18 1 500 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Rozwój projektu e-czytnik i działania marketingowe z nim związane.

Próg emisji: 750 tys. zł.

Emitent nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze składników majątkowych o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą, w skład którego wejdą wierzytelności z tytułu abonamentu na korzystanie z usług świadczonych przez emitenta, środki pieniężne oraz zapasy czytników e-booków, do wysokości 150 proc. wartości nominalnej obligacji.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Emitent zobowiązał się ponadto do cokwartalnej częściowej amortyzacji obligacji na kwotę co najmniej 60 tys. zł ze środków pochodzących z abonamentów opłacanych przez użytkowników usługi „Czytnik e-booków z abonamentem”. Emitent może odstąpić od wykonania amortyzacji jeśli suma środków pozyskanych z abonamentu nie przekracza 300 tys. zł netto.

Obligatariusze będą mieli prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie ustanowione do 31 marca 2016 r.,
 • emitent nie opublikuje na swojej stronie internetowej sprawozdania kwartalnego w terminie 45 dni od zakończenia danego kwartału.
legimi-seria-c-memorandum.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-12-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP5-I zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy NIE 2022-12-09 35 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) banku, pozwalające na rozwój działalności.

Obligacje podporządkowane.

Obligacje są emitowane w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu.

ostateczne-warunki-oferty-pp5-i.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-11-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria W2 zmienne WIBOR 3M + 2.9% co 3 miesiące NIE 2020-11-26 30 000 000 PLN 100.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
Celem emisji jest finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do grupy kapitałowej emitenta lub na refinansowanie zadłużenia emitenta lub na finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje. Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ich przydziału. W takim przypadku za każde 30 dni pozostające do dnia wykupu obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc., jednak łącznie nie może ona wynieść więcej niż 0,5 proc. kruk-seria-w2.pdf

Prodigo Recykling Sp. z o.o.

Emitent jest w 100 proc. zależny od Prodigo Sp. z o.o., która skupia działalność operacyjną grupy. Spółka pozyskuje odpady, głównie przemysłowe, aby następnie poddawać je odzyskowi w ramach własnych procesów recyklingowych. Istnieje od 2008 roku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-10-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8.75% co 3 miesiące TAK 2017-10-20 3 000 000 PLN 1 000.00 PLN 20 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie dalszego dynamicznego rozwoju emitenta, w szczególności na rozpoczęciu przez Emitenta projektu inwestycyjnego polegającego na stworzeniu infrastruktury niezbędnej do uruchomienia linii do przetopu złomu aluminium oraz na zakup materiału wsadowego dla odlewni (złom aluminiowy).

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

- poręczenie majątkowe Prodigo Sp. z o.o. w wysokości do 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji. Dodatkowo, poręczyciel podpisze oświadczenie, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.

- zastaw rejestrowy ustanowiony na aktywach emitenta (piece odlewnicze) w wysokości maksymalnie 150 proc. wartości nominalnej subskrybowanych obligacji, do kwoty nie wyższej niż 4,5 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli emitent podejmie uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy lub w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy lub dokona wypłaty z tytuły dywidendy.

Emitent nie planuje wprowadzać obligacji serii B do obrotu na rynku regulowanym.

prodigo-teaser-emisja-publiczna-seria-b.pdf

Creamfinance Poland Sp. z o.o.

Część międzynarodowej grupy finansowej, specjalizującej się w udzielaniu mikropożyczek.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-10-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9% co 3 miesiące TAK 2016-10-18 2 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest rozbudowa portfela pożyczek.

Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na portfelu pożyczek o wartości 150 proc. wyemitowanych obligacji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom premię w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli zabezpieczenie obligacji nie zostanie ustanowione do 31 stycznia 2016 r.

creamfinance-poland-prezentacja.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-10-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPD zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2019-11-04 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Obligacje oferowane są z dyskontem, które zależy od dnia złożenia zapisu - im wcześniej, tym jest ono większe. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 15 października, cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 99,69 zł, a w ostatnim, czyli 28 października, będzie to 99,89 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka chce wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.

ghelamco-invest-owe-seria-ppd.pdf

Murapol S.A.

Deweloper z południa Polski działający na terenie całego kraju. Obecny m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-10-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2018-10-19 30 000 000 PLN 100.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Refinansowanie zapdającego długu odsetkowego oraz zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych.

Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji. W takim przypadku zapłaci obligatariuszom dodatkową premię, która wyniesie:

 • 0,45 pkt proc. w I, II i III okresie odsetkowym,
 • 0,3 pkt proc. w IV, V, VI i VII okresie odsetkowym,
 • 0,15 pkt proc. w VIII, IX, X i XI okresie odsetkowym.

Obligatariusze będą mieli prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 15 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • emitent wypłaci dywidendę w jakiejkolwiek wysokości gdy za dany rok obrotowy zysk netto nie osiągnie co najmniej 20 mln zł,
 • emitent dokona skupu akcji własnych,
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu na Catalyst.
ostateczne-warunki-oferty-obligacji-r.pdf

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Firma zajmuje się cyfrową obróbką drewna. Oferuje drewniane konstrukcje wielkogabarytowe - hale, domy, więźby, wiaty, itp. Notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-09-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E stałe 9% co 6 miesięcy TAK 2017-10-07 10 250 000 PLN 1 000.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest nabycie większościowego pakietu udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Drewit Sp. z o.o. z siedzibą w Witnicy.

Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia przez inwestorów obligacji o wartości co najmniej 7,5 mln zł.

Obligacje oferowane są jako niezabezpieczone. Emitent zobowiązał się, że w przypadku dojścia emisji do skutku dokona zabezpieczenia w postaci hipoteki łącznej na prawie użytkowania wieczystego, budynkach i urządzeniach stanowiących odrębną nieruchomość oraz nieruchomości gruntowej, do maksymalnej kwoty 15,375 mln zł, tj. 150 proc. łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji serii E. Właścicielem przedmiotu zabezpieczenia jest spółka PPHU Drewit Sp. z o.o., na przejęcie której emitent chce przeznaczyć środki pozyskane z emisji.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie ustanowione w terminie trzech miesięcy od dnia przydziału obligacji.

prezentacja-fkd-emisja-obligacji-serii-e.pdf

OT Logistics S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest śródlądowy transport wodny, na rynku krajowym i zagranicznym. Zajmuje się także wydobywaniem żwiru i piasku, a także załadunkiem i magazynowaniem towarów.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-08-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E stałe 5.4% co 3 miesiące NIE 2018-08-18 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona dodatkowa premia w wyokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

ot-logistics-seria-e.pdf
informacje-o-spolce.pdf

Capital Park S.A.

Inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-08-12
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G zmienne WIBOR 3M + 4.3% co 3 miesiące NIE 2018-08-14 1 883 700 PLN 100.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji było pozyskanie środków na kapitał obrotowy emitenta.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji.

capital-park-program-publiczny-owo-serii-g-final.pdf

Premium Pożyczki S.A.

Firma działająca od grudnia 2012 r. na rynku pożyczek krótkoterminowych. Usługi świadczy w województwie wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-07-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2017-07-10 3 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest sfinansowanie rozwoju działalności operacyjnej emitenta, w tym przede wszystkim zwiększenie akcji pożyczkowej. Spółka planuje m.in. otwarcie oddziałów w woj. kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim i rozszerzenie działalności na te regiony.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym do sumy 150 proc. wartości przydzielonych obligacji, ustanowionym na czwartym miejscu na zbiorze praw o zmiennym składzie wynikających z umów pożyczek zawieranych przez emitenta.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wartość portfela pożyczek udzielonych przez emitenta będzie niższa niż 150 proc. wartości nominalnej pozostających do wykupu obligacji serii F oraz obligacji innych serii zabezpieczonych zastawem rejestrowym na wyższych miejscach na tym samym przedmiocie zabezpieczenia.

memorandum-informacyjne-premium-pozyczki-sacompressed.pdf

Mikrokasa S.A.

Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Działa od 2006 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L3 stałe 8.7% co 3 miesiące TAK 2017-06-29 3 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Środki pieniężne pozyskane w wyniku przeprowadzania emisji zostaną przeznaczone na rozwój głównej działalności emitenta poprzez zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Obligacje są zabezpieczone do wysokości co najmniej 150 proc. wartości nominalnej. Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą, które wynikają z zawartych i zawieranych umów między klientami a emitentem.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,75 proc. od wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

mikrokasa-seria-l3.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPC zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2019-06-16 30 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Obligacje oferowane są z dyskontem, które zależy od dnia złożenia zapisu - im wcześniej, tym jest ono większe. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 16 czerwca, cena emisyjna jednej obligacji będzie wynosić 99,78 zł, a w ostatnim, czyli 23 czerwca, będzie to 99,89 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka chce wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.

ostateczne-warunki-oferty-oraz-ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-ppc.pdf

Polnord S.A.

Firma istnieje od 1977 roku, początkowo jako biuro generalnego eksportu. Od 1998 r. działa jako firma wykonawcza, także jako deweloper (w spółkach celowych). Notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria M1 zmienne WIBOR 3M + 3.5% co 3 miesiące NIE 2018-06-30 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone na zmianę struktury zadłużenia grupy oraz sfinansowanie rozwoju grupy.

Emisja w ramach programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 0,55,

- walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwalę o wypłacie dywidendy w wysokości przekraczającej 30 proc. zysku netto emitenta za dany rok obrotowy lub w jakiejkolwiek wysokości, jeżeli skonsolidowany zysk emitenta za dany rok obrotowy będzie niższy niż 20 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części (nie mniej niż 25 proc. emisji) wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek począwszy od III okresu odsetkowego, tj. od 30 marca 2016 r. W takim przypadku emitent zapłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

ostateczne-warunki-seria-m1.pdf

Kerdos Group S.A.

W RESTRUKTURYZACJI. Producent środków higieny osobistej takich jak pieluchy, podpaski i wkładki higieniczne. Do listopada 2014 roku działał pod nazwą Hygienika S.A.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K stałe 8% co 3 miesiące TAK 2018-05-29 6 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz rozwój sprzedaży internetowej FMCG w ramach grupy kapitałowej, w której emitent jest jednostką dominującą.

Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na udziałach w Dayli Sp. z o.o. o wartości do 150 proc. wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykup wszystkich lub części obligacji. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

factsheet-kerdos-group-seria-k.pdf

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPB zmienne WIBOR 6M + 4% co 6 miesięcy TAK 2019-06-16 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Obligacje oferowane są z dyskontem, które zależy od dnia złożenia zapisu - im wcześniej, tym jest ono większe. W ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. 16 czerwca, cena emisyjna jednej obligacji będzie wynosić 99,89 zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka chce wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.

osteteczne-warunki-oferty-oraz-ostateczne-warunki-emisji-obligacji-serii-ppb.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-06-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria W1 stałe 4.5% co 3 miesiące NIE 2020-06-08 20 000 000 PLN 100.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do grupy kapitałowej emitenta lub na refinansowanie zadłużenia emitenta lub na finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ich przydziału. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona dodatkowa premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do dnia ostatecznego wykupu. Łączna premia nie może być wyższa niż 0,5 proc.

ostateczne-warunki-emisji-pii-kruk-obligacje.pdf

Capital Park S.A.

Inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-05-29
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F zmienne WIBOR 3M + 4.3% co 3 miesiące NIE 2018-06-04 35 000 000 PLN 100.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
capital-park-seria-f.pdf
capital-park-seria-f-akt1.pdf
capital-park-seria-f-akt2.pdf

Marka S.A.

Firma działa na terenie dziewięciu województw oferując mikropożyczki gotówkowe. Akcje spółki są notowane na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-05-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H2 stałe 9% co 3 miesiące TAK 2017-05-12 2 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emisja jest częścią programu emisji obligacji o do równowartości 2,5 mln euro w ciągu 12 miesięcy.

Zabezpieczeniem emisji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą o wartości ok. 43,6 mln zł. Emitent dokona zabezpieczenia do wysokości 120 proc. wartości nominalnej wyemitowanych papierów serii H2.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części wyemitowanych obligacji, za co zapłaci premię w wysokości 0,75 proc.

teaser-marka-seria-h2.pdf

Arrinera S.A.

Notowana na New Connect grupa kapitałowa, której celem jest wyprodukowanie pierwszego polskiego samochodu z kategorii supercars.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-05-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2017-04-26 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest pozyskanie środków na zwiększenie kapitału obrotowego pozwalającego na wprowadzenie na rynek modelu wyścigowego Arrinery do końca 2015 r., zakończenie prac nad egzemplarzami pokazowymi, nakłady na promocję, udział w światowych targach motoryzacyjnych, Wprowadzenie do sprzedaży limitowanej serii 33 sztuk Arrinery Hussarya w kraju i za granicą w 2016 r.

Obligacje zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na maksymalnie 529.381 akcjach Arrinera Automotive SA z siedzibą w Warszawie, stanowiących 91 proc. akcji spółki. Zgodnie z wyceną z 3 kwietnia 2015 r. sporządzoną przez AVCS Sp. z o.o., wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 10 mln zł. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia będzie Arrinera Automotive Holding PLC z siedzibą w Innovation Centre Silverstone Park Towcester NN12 8GX Northants United Kingdom.

Dodatkowe zabezpieczenie należności obligatariuszy stanowi oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. W taklim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

arrinera-informacje.pdf

Murapol S.A.

Deweloper z południa Polski działający na terenie całego kraju. Obecny m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-04-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2018-04-29 30 000 000 PLN 100.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych oraz refinansowanie zapadającego długu odsetkowego.

Emisja jest pierwszą częścią programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji. W takim przypadku zapłaci obligatariuszom dodatkową premię, która wyniesie:

- 0,45 pkt proc. w I, II i III okresie odsetwkowym,

- 0,3 pkt proc. w IV, V, VI i VII okresie odsetwkowym,

- 0,15 pkt proc. w VIII, IX, X i XI okresie odsetwkowym.

Obligatariusze będą mieli prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 15 proc. skonsolidowanego zysku netto,

- emitent wypłaci dywidendę w jakiejkolwiek wysokości gdy za dany rok obrotowy zysk netto nie osiągnie co najmniej 20 mln zł,

- emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje z terminem wykupu przypadającym przed terminem wykupu obligacji serii P, chyba że środki z ich emisji posłużą do wukupu obligacji serii P,

- emitent dokona skupu akcji własnych,

- obligacje zostaną wycofane z obrotu na Catalyst.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-p-murapol.pdf

SMS Kredyt Holding S.A.

Działalność operacyjna spółki polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 15.000 PLN na okres do 48 miesięcy. Istnieje od 2007 roku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-04-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AK stałe 9% co 3 miesiące NIE 2018-04-17 9 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest sfinansowanie działalności grupy emitenta.

Emitent po upływie sześciu miesięcy od dnia emisji zyska prawo do wcześniejszego wykupienia obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 pkt proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- emitent przeznaczy na wypłatę dywidendy więcej niż 5 mln zł,

- wskaźnik relacji zobowiązań krótko- i długoterminowych pomniejszonych o posiadane środki pieniężne do kapitałów własnych będzie równy lub większy niż 3,0.

Mikrokasa S.A.

Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Działa od 2006 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-03-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L2 stałe 9% co 3 miesiące NIE 2017-04-03 3 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój głównej działalności poprzez zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części oferowanych obligacji. W takim przypadku zapłaci dodatkową premię w wysokości 0,75 proc.

mikrokasa-memorandum-seria-l2.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-03-18
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria SP-I stałe 4% co 12 miesięcy NIE 2020-03-11 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
gnb-seria-sp-i.pdf

Admiral Boats S.A. w upadłości

Spółka zajmowała się produkcją i dystrybucją łodzi rekreacyjnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-03-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2017-09-18 6 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zasilenie kapitału obrotowego.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka ustanowiona na nieruchomościach na pierwszym miejscu o wartości ok. 7,2 mln zł.

Emitent będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. W takim przypadku zapłaci dodatkową premię w wysokości 1 proc.

Obligatariusze będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- emitent zdecyduje o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014, 2015 lub 2016,

- w księdze wieczystej którejś z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie obligacji zostanie wpisana hipoteka na rzecz podmiotu innego niż administrator hipoteki na pierwszym miejscu albo na dalszym miejscu o terminie wymagalności wcześniejszym niż dzień wykupu.

memorandum.pdf

Capital Park S.A.

Inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-03-16
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 3M + 4.3% co 3 miesiące NIE 2018-03-18 11 100 000 PLN 100.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny
capital-park-seria-e.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-02-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K3 zmienne WIBOR 3M + 3.3% co 3 miesiące NIE 2019-03-10 35 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na:

- finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę portfeli wierzytelności;

- lub finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów;

- lub refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy.

Obligatariusze mają prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- wskaźnik zadłużenia przekroczy poziomu 2,50,

- emitenta nie spłaci zadłużenia finansowego w łącznej kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych grupy.

best-ostateczne-warunki-04022915.pdf

Marka S.A.

Firma działa na terenie dziewięciu województw oferując mikropożyczki gotówkowe. Akcje spółki są notowane na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2015-02-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H1 stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2017-02-06 2 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emisja jest częścią programu emisji obligacji o do równowartości 2,5 mln euro w ciągu 12 miesięcy.

Zabezpieczeniem emisji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą o wartości ponad 44 mln zł. Emitent dokona zabezpieczenia do wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych papierów serii H1.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części wyemitowanych obligacji, za co zapłaci premię w wysokości 0,75 proc.

Capital Park S.A.

Inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-12-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D zmienne WIBOR 3M + 4.3% co 3 miesiące NIE 2017-12-27 65 000 000 PLN 100.00 PLN 5 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obniżenie kosztów finansowych poprzez przedterminowy wykup obligacji serii A o wartości nominalnej 65 mln zł.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji do maks. 100 mln zł.

Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji.

Obligatariusze będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- akcje lub obligacje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym;

- wskaźnik zadłużenia netto grupy na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 1,2;

- jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 0,35;

- emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii D, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup papierów serii D;

- emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom, chyba że środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić ze sprzedaży przed podmiot z grupy emitenta do podmiotu nienależącego do grupy dowolnej z następujących nieruchomości: Eurocentrum Alfa, Eurocentrum Beta&Gamma, Royal Wilanów, Racławicka Point, Warszawa Sobieskiego i Art Norblin i łączna kwota przekazanych środków pieniężnych będzie nie wyższa od 60% różnicy pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości, a wykazywanym w dniu transakcji saldem zadłużenia zabezpieczonego na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji;

- w przypadku wyemitowania po dniu emisji obligacji serii D jakichkolwiek obligacji zabezpieczonych na aktywach należących do emitenta lub podmiotów z grupy emitenta, zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostało ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii D.

capital-park-ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-d.pdf

4Fun Media S.A.

Grupa kapitałowa 4Fun Media SA działa na polskim rynku medialnym i reklamowym od 2003 roku. Notowany na GPW od 2010 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-12-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 8% co 3 miesiące TAK 2017-12-05 6 000 000 PLN 1 000.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Działania marketingowe związane z umocnieniem pozycji emitenta na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych

Ewentualne przejęcia podmiotów dywersyfikujące obecne źródła przychodów

Zasilenie kapitału obrotowego

Obligacje będą zabezpieczone na 100 proc. udziałów spółki zależnej - Program Sp. z o.o. do kwoty 150 proc. wartości emisji. Wartość zabezpieczenia ustalono na 9,9 mln zł.

Emitent ma opcję call ważną sześć miesięcy po dacie emisji; realizacja za dodatkowym wynagrodzeniem 0,5 pkt proc. nominału obligacji.

Warunki emisji nie zezwalają m.in. na wypłatę dywidendy w kwocie wyższej niż 50 proc. zysku netto oraz na wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA powyżej 3,5.

Emisja dojdzie do skuku po opłaceniu co najmniej 3 tys. obligacji.

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Firma deweloperska działająca w obszarze budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i usługowego na terenie Belgii, Francji, Polski i Rosji.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-12-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PPA zmienne WIBOR 6M + 3.5% co 6 miesięcy TAK 2019-06-17 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka chce wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.

ghelamco-invest-ostateczne-warunki-oferty-i-ostateczne-warunki-emisji-seria-ppa.pdf

Fundusz Hipoteczny Dom S.A. SKA

Spółka oferuje produkt, skierowany do osób powyżej 65 roku życia, polegający na wypłacie dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości (tzw. odwrócona hipoteka). Istnieje od 2008 roku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-12-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8.5% co 3 miesiące TAK 2017-12-11 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zmiana struktury finansowania działalności spółki

Sfinansowanie dalszego rozwoju spółki poprzez budowę nowego oraz utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których emitent staje się właścicielem nieruchomości mieszkalnych

Zabezpieczeniem jest poręczenie przez Fundusz Hipoteczny Dom SA z siedzibą w Warszawie.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji na żądanie własne. W takim przypadku wypłaci dodatkową premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

fh-dom-teaser.pdf

Mikrokasa S.A.

Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Działa od 2006 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-11-25
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria L1 stałe 9.2% co 3 miesiące TAK 2016-11-28 2 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój głównej działalności Emitenta poprzez zintensyfikowanie akcji pożyczkowej – zwiększenie udzielanych pożyczek oraz liczby klientów.

Obligacje zostaną zabezpieczone na zbiorze wierzytelności (udzielonych pożyczek) do kwoty 150 proc. wartości emisji.

Emisja dojdzie do skutku po opłaceniu zapisów na obligacje o wartości 1 mln zł. 

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji. Przedterminowy wykup za dodatkowym wynagrodzeniem (0,75 proc. nominalnej wartości obligacji)

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-10-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K2 stałe 6% co 3 miesiące NIE 2018-10-30 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup wierzytelności, zakup certyfikatów inwestycyjnych w funduszu sekurytyzacyjnym Best II NS FIZ, refinansowanie zadłużenia

Zapisy trwają do 17 października lub do wyczerpania oferty.

Oprocentowanie stałe, kupon płatny kwartalnie.

Zadłużenie finansowe netto emitenta nie może przekroczyć 2,5x kapitału własnego. 

best-seria-k2.pdf

Robinson Europe S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego. Notowana na New Connect. Działa od 1991 r. (w nowej formule prawnej od 2010 r.)
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-10-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 3M + 7% co 3 miesiące TAK 2017-10-17 4 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój linii biznesowych: wędkarstwo i sport. Rozwój sieci dystrybucji przez własną sieć sklepów.

Obligacje zabezpieczone na znaku towarowym Robinson Europe B.V. (znaki wycenione na 4,623 mln zł oraz na 600 tys. akcji OUTDOORZY S.A. wycenionych na 1,086 mln zł.

Emisja dojdzie do skutku po opłaceniu papierów o wartości co najmniej 1 mln zł. 

Emitent nie ma prawa wcześniejszego wykupu.

Obligacje mogą zostać przedstawione przed terminem wykupu, jeśli spółka przeznaczy więcej niż 50 proc. zysku na wypłatę dywidendy

robinson-europe-sa-prezentacja-informacyjna.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-10-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria BB stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2019-10-15 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Pierwszeństwo w obejmowaniu nowej serii będą mieli inwestorzy, którzy składali zapisy na obligacje serii AA (PCR1014)

Emitent ma opcję call wyłącznie na całość emisji. Przedterminowy wykup obligacji płatny za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do terminu wykupu, z tym że łączna premia nie może być wyższa niż 0,6 pkt proc.

ostateczne-warunki-emisji-obligacji-bb.pdf

Mikrokasa S.A.

Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Działa od 2006 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-09-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2016-09-02 2 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie akcji kredytowej emitenta

Zabezpieczenie na zbiorze obecnych i przyszłych wierzytelności do 170 proc. wartości emisji.

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji. Realizacja za dodatkową premią 0,75 proc. ponad nominał i naliczone odsetki.

Emisja dojdzie do skutku po opłaceniu zapisów za 0,5 mln zł.

teaser-mikrokasa-seria-j.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-09-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria BA stałe 5.5% co 3 miesiące NIE 2019-04-09 5 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje oferowane w ramach emisji kaskadowej. 170 tys. obligacji serii BA objął Dom Maklerski BDM, który odsprzedaje je na rynku wtórnym (w ramach obecnej oferty wystawia 40 tys. obligacji).

Termin składania zapisów może zostać wydłużony lub skrócony, w zależności od zainteresowania inwestorów.

Emitent posiada opcję call na całość za dodatkowy wynagrodzeniem w wysokości 0,05 proc. nominału obligacji za każde 30 dni pozostających do daty wykupu. 

pcc-rokita-ostateczne-warunki-emisji-serii-ba.pdf

Biomax S.A. w likwidacji

Firma zajmowała się produkcją preparatów znajdujących zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-07-09
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9.5% co 3 miesiące TAK 2017-01-11 4 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup kontrolnego pakietu w spółce Premedicare Sp. z o.o.

Obligacje zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydanym przez spółkę do sumy 5 mln zł. 

Ponadto obligacje zabezpieczone są zastawem na akcjach Emitenta

teaser-inwestycyjny.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-07-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 6M + 2.85% co 6 miesięcy NIE 2016-07-04 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Druga publiczna emisja obligacji na podstawie prospektu emisyjnego z programu wartego 200 mln zł.

Emitent zobowiązał się do utrzymania wskaźnika zadłużenia (zadłużenie finansowe netto vs aktywa) poniżej poziomu 70 proc. Na koniec marca wskaźnik ten wyniósł 31 proc.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-b.pdf

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-06-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 6M + 2.95% co 6 miesięcy NIE 2016-06-27 50 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pierwsza publiczna emisja obligacji na podstawie prospektu emisyjnego z programu wartego 200 mln zł.

Emitent zobowiązał się do utrzymania wskaźnika zadłużenia (zadłużenie finansowe netto vs aktywa) poniżej poziomu 70 proc. Na koniec marca wskaźnik ten wyniósł 31 proc.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-a-echo-investment.pdf

LZMO S.A.

Spółka zajmuje się produkcją ceramicznych wkładów kominowych. Od 2011 r. notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-05-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 8.75% co 3 miesiące TAK 2016-11-22 7 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zasilenie kapitału obrotowego

Obligacje 30 miesięczne, o oprocentowaniu stałym i kuponie płatnym kwartalnie.

Papiery zabezpieczone hipoteką na nieruchomości gruntowej (złoża iłów ceramicznych, które spółka zamierza eksploatować na potrzeby własnej produkcji) należącej do spółki z grupy Indygotech (kontrolującej LZMO) o wartości 12,6 mln zł.

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli opłacone zostaną papiery o wartości co najmniej 3 mln zł.

Hussar Gruppa S.A.

Grupa działałą w obszarze transportu i logistyki towarów.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-05-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria S stałe 8.5% co 3 miesiące NIE 2017-05-08 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój obszaru transportu przez pozyskanie i rozwój bazy podwykonawców, zapewnienie szybkich płatności podwykonawcom, wprowadzenie skonta i pożyczek gotówkowych. Rozwój pomocy drogowej i likwidacji szkód, rozwój innowacji.

Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-04-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F stałe 5% co 6 miesięcy NIE 2020-04-09 100 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Oprocentowanie stałe, kupon płatny półrocznie.

Zortrax S.A.

Producent drukarek 3D. Formalnie istnieje od grudnia 2013 r. Kontrolowany przez trzy osoby fizyczne.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-04-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A2 stałe 9% co 3 miesiące NIE 2017-03-31 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Współfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy jeszcze w tym roku.

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji. W przypadku skorzystania z opcji wypłaci należne do dnia wykupu odsetki oraz premię wynoszącą 0,5 pkt proc. nominału.

W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji zapisy będą redukowane proporcjonalnie. Jeśli zapisy obejmą 120 proc. wartości oferty, zapisy będą redukowane uznaniowo. W takim przypadku preferowane będą zapisy na Obligacje złożone w pierwszej kolejności lub o największej wartości.

memorandum-in-zortrax-sp-z-oo-obligacje-serii-a2-final.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-04-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria K1 zmienne WIBOR 3M + 3.8% co 3 miesiące NIE 2018-04-30 45 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup portfeli wierzytelności.

Zapisy przyjmowane są tylko od inwestorów detalicznych posiadających rachnki maklerskie w DM mBanku.

Zapisy obciążane są prowizją w wysokości 0,1 proc.

best-seria-k1.pdf

Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-04-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 6M + 1.3% co 6 miesięcy NIE 2018-04-02 200 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Oprocentowanie zmienne, stałe w okresie odsetkowym, oparte o stopę WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 1,3%. Odsetki wypłacane półrocznie.

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-03-31
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-XI zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2021-04-07 100 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-serii-pp3-xi.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-03-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-X zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2021-03-12 80 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-obligacji-gnb-serii-pp3-x.pdf

Organika S.A.

Spółka jest czołowym producentem pianki poliuretanowej w Polsce i w regionie. Firma działa od ponad 50 lat główne przychody osiągając ze sprzedaży do branż producentów mebli, motoryzacyjnej oraz budowlano-montażowej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-03-04
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D stałe 8.25% co 3 miesiące TAK 2017-03-06 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

Obligacje serii D będą zabezpieczone.

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2014-02-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-IX zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2021-02-15 100 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

gnb-seria-pp3-ix.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-12-12
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-VIII zmienne WIBOR 6M + 2.75% co 6 miesięcy NIE 2020-12-21 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-viii.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-12-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria T1 zmienne WIBOR 3M + 4% co 3 miesiące NIE 2017-12-06 15 000 000 PLN 100.00 PLN 10 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zgodnie z założeniami programu emisji obligacji emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji serii T1 na finansowanie działalności podmiotów z Grupy Kapitałowej KRUK, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysków.

Obligacje czteroletnie, kupon wypłacany kwartalnie. Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji serii T1, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału.

ostateczne-warunki-emisji-t1.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-11-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-VII zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-11-30 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-vii.pdf

Navi Group S.A.

Po przejęciu przez szwedzką spółkę Hoist Kredit AB podjęto decyzję o likwidacji emitenta. Firma zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami masowymi.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-11-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria J zmienne WIBOR 3M + 6% co 3 miesiące NIE 2015-05-26 2 000 000 PLN 1 000.00 PLN 30 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Środki z emisji przeznaczone zostaną na rozbudowę i aktualizację systemu informatycznego oraz refinansowanie części długu z obligacji.

Obligacje osiemnasto miesięczne. Odsetki płacone co 3 miesiące.

Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-11-14
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D zmienne WIBOR 6M + 1.3% co 6 miesięcy NIE 2017-11-14 100 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Oprocentowanie zmienne, stałe w okresie odsetkowym, oparte o stopę WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 1,3%. Odsetki wypłacane półrocznie.

ostateczne-warunki-oferty-serii-d.pdf

IIF S.A.

Fundusz zajmuje się inwestycjami w spółki na wczesnym etapie rozwoju. Preferuje zaawansowane technologie dotyczące Internetu, oprogramowania, mediów, finansów i inne.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-11-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy NIE 2015-11-08 3 500 000 PLN 1 000.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji na żądanie własne (opcja wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta) w dniu 6 listopada 2014 r. albo 7 maja 2015 r. (dzień wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta). W przypadku dojścia emisji do skutku emitent zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia w terminie 20 dni od dnia emisji obligacji umowy zastawu rejestrowego na akcjach spółki Wind Mobile S.A. z sumą zabezpieczenia nie niższą niż 1,5-krotność wartości nominalnej objętych obligacji.

Orlen S.A.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producent paliw, właściciel siedmiu rafinerii. Notowany na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-11-06
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 1.4% co 6 miesięcy NIE 2017-11-06 200 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Oprocentowanie zmienne, stałe w okresie odsetkowym, oparte o stopę WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 1,4%. Odsetki wypłacane półrocznie.

ostateczne-warunki-oferty-serii-c.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-10-31
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-VI zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-11-09 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-vi.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-09-30
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-V zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-10-07 35 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-v.pdf

Uboat-Line S.A.

Firma zajmuje się rezerwacją biletów i przestrzeni transportowej na promach, a także organizuje spedycję liniami kolejowymi i lotniczymi. Notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-09-27
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 3M + 6% co 3 miesiące NIE 2015-09-27 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 35 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest zwiększenie skali podstawowej działalności gospodarczej emitenta przez zwiększenie środków obrotowych - zakupy biletów na przeprawy promowe oraz rozszerzenie działalności o transport kontenerowy.

Emitent zobowiązany jest do przedterminowego wykupu obligacji na żądanie obligatariusza gdy emitent:1. spóźni się z wypłatą odsetek o więcej niż 7 dni, 2. odnotuję stratę netto za 2013 rok w wysokośći większej niż 0,2 mln zł, 3. wskaźnik zadłużenia finansowego przekroczy 1,8.

ubt-nota-informacyjna-seria-c.pdf

Nickel Development Sp. z o.o.

Deweloper działający od 1998 r. głównie na terenie Poznania, gdzie oddał do użytku 87 tys. m2 powierzchni mieszkań.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-09-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 3M + 5.2% co 6 miesięcy TAK 2016-09-19 10 000 000 PLN 100.00 PLN 70 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

CI Games S.A.

Międzynarodowy wydawca gier na komputery osobiste i konsole. Istnieje od 2003 roku, od 2007 notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-09-13
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące NIE 2014-12-18 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem Emisji Obligacji jest dokończenie produkcji, promocja i dystrybucja gier Enemy Front oraz Lords of the Fallen.

Emitent nie może wypłacić dywidendy, ani zaliczki na poczet dywidendy, ani także prowadzić skupu własnych akcji. Wskaźnik zadłużenia netto nie może przekroczyć wartości 0,6 na poziomie skonsolidowanym pod rygorem wcześniejszego wykupu.

Emitent ma ważną opcję call na całość lub część emisji za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,2 proc. nominału. 

Navi Group S.A.

Po przejęciu przez szwedzką spółkę Hoist Kredit AB podjęto decyzję o likwidacji emitenta. Firma zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami masowymi.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-09-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria I zmienne WIBOR 3M + 6.5% co 3 miesiące NIE 2015-09-16 3 660 000 PLN 1 000.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emitent jest zobowiązany, na żądanie obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu obligacji gdy:

1. Emitenta nie wywiąże się z obowiązku udostępnienia obligatariuszom rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego lub skonsolidowanych sprawozdań półrocznych w terminie 3 miesięcy od końca pierwszego półrocza danego roku obrotowego.

2. WZA Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy.

ost-nota-informacyjna-ngsa-seria-i.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-08-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-III zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-08-28 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-iii.pdf

Vantage Development S.A.

Firma istnieje od wczesnych lat 90., ale od 2007 r. zajmuje się działalnością deweloperską, a pod obecną nazwą od 2008 r. Notowana na GPW od 2012 r.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-07-31
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria D zmienne WIBOR 3M + 5.5% co 3 miesiące TAK 2016-08-02 20 000 000 PLN 100.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup gruntów pod inwestycje mieszkaniowe i/lub komercyjne oraz realizacja inwestycji mieszkaniowych i/lub komercyjnych.

Obligacje zabezpieczone hipoteką we Wrocławiu o wartości do 150 proc. wartości emisji obligacji. 

Emitent zobowiązał się do niewypłacania dywidendy i nie dokonywania skupu własnych akcji. Dług netto nie może przekroczyć 0,8 kapitału własnego. Emitent nie może wypuścić obligacji o terminie zapadalności krótszym od zapadalności serii D, pod rygorem wcześniejszego wykupu obligacji serii D. 

Emitent ma ważną opcję call na całość lub część emisji realizowaną za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,75-0,25 proc. nominału, zależnie od termiu realizacji przedterminowego wykupu. 

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-07-03
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-II zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-07-10 170 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-ii.pdf

Lindorff S.A.

Międzynarodowa grupa zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami. Istnieje od ponad 100 lat, a obecnie działa w 13 krajach: Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Estonii, Rosji, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Polsce oraz na Łotwie i Litwie.<

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-06-28
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 4.95% co 6 miesięcy TAK 2016-06-25 10 000 000 PLN 100.00 PLN 75 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup pakietów wierzytelności.

Spółka zobowiązała się do odkupienia 50 proc. emisji po 2,5 roku od dnia emisji.

Obligacje zabezpieczone docelowo (zabezpieczone na zbiorze wierzytelności o wartości godziwej nie niższej niż 110 proc. wartości oferty (od 31 października). Do 31 grudnia 2013 r. zabezpieczenie ma wynieść 130 proc.

Dywidenda zaliczkowa nie może przekoczyć 0,8 mln zł w latach 2013-2016, ale suma wypłaconej dywidendy nie może przekroczyć 30 proc. zysku netto. 

Do końca sierpnia 3013 r. emitent zobowiązał się do podniesienia kapitału zakładowego o nie mniej niż 2,5 mln zł.

Ferratum Capital Poland S.A.

Firma obecna w Polsce od 2007 r. Zajmuje się udzielaniem krótkoterminowych (do 90 dni) mikro pożyczek finansowych (do tysiąca euro) bez poręczenia osobom dorosłym. Działa poza strukturami organizacji finansowych (należy do osób fizycznych) w 18 krajach.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-06-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B1 zmienne WIBOR 6M + 6.5% co 6 miesięcy TAK 2015-06-18 20 000 000 PLN 1 000.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój w krajach, gdzie prowadzona jest działalność, wprowadzenie nowych produktów, wejście na nowe rynki.

Obligacje zabezpieczone poręczeniem majątkowym udzielonym przez gwaranta emisji - spółkę matkę.

Dług netto nie może przekroczyć trzykrotności kapitału własnego w ujęciu skonsolidowanym.

Dług netto nie może przekroczyć pięciokrotności EBITDA w ujęciu skonsolidowanym.

M.W. Trade S.A.

Spółka z grupy Getin Holding zajmuje się przede wszystkim restrukturyzowaniem zadłużenia i finansowaniem placówek służby zdrowia. Spółka notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-06-07
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria I2013 zmienne WIBOR 6M + 4.4% co 6 miesięcy NIE 2016-06-11 15 000 000 PLN 100.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na podstawową działalność.

Obligacje trzyletnie, kupon zmienny płatny półrocznie.

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym od 1,25 do 0,5 proc. nominału w zależności od terminu przedterminowego wykupu obligacji.

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-05-31
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP3-I zmienne WIBOR 6M + 3% co 6 miesięcy NIE 2020-06-05 80 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp3-i.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-05-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AD stałe 6.8% co 3 miesiące NIE 2017-05-28 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Emitent ma opcję call na całość emisji do realizacji w dowolnym momencie. W przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do dnia wykupu.

szczegolowe-warunki-emisji-obligacji-serii-ad.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-05-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria R1 zmienne WIBOR 3M + 4.2% co 3 miesiące NIE 2017-05-22 20 000 000 PLN 1 000.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie nabycia pakietów wierzytelności przez spółki z grupy Kruk lub refinansowanie działalności.

Jeśli wskaźnik zadłużenia (zobowiązania finansowe pomniejszone o gotówkę w relacji do kapitału własnego) przekroczy poziom 2,5 lub zadłużenie finansowe/EBITDA gotówkowa przekroczy poziom 4,0, obligacje mogą być przedstawione do przedterminowego wykupu.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 oprocentowanie obligacji wzrośnie o 50 pkt bazowych. 

WZRT-Energia S.A.

Grupa specjalizuje się w realizacji kontraktów na budowę sieci wysokiego i średniego napięcia na zlecenie największych grup energetycznych w Polsce.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-05-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 3M + 7% co 3 miesiące TAK 2015-11-16 25 000 000 PLN 100.00 PLN 30 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zasilenie kapitału obrotowego spółki zależnej WZRT Północ Sp. z o.o., dzięki czemu możliwe będzie pozyskiwanie nowych kontraktów i realizacja już podpisanych umów.

Obligacje zabezpieczone na 51 proc. udziałów w spółce zależnej WZRT Północ Sp. z o.o., która jest głównym wykonawcom kontraktów realizowanych w ramach grupy. 

Emitent nie może wypłacić dywidendy z zysku osiągniętego w latach 2012-2014, ani zaciągać zobowiązań, które spowodują, że łączna kwota zobowiązań przekroczy 50 mln zł.

wzrt-energia-sa-prezentacja.pdf

M.W. Trade S.A.

Spółka z grupy Getin Holding zajmuje się przede wszystkim restrukturyzowaniem zadłużenia i finansowaniem placówek służby zdrowia. Spółka notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-04-24
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G2013 zmienne WIBOR 6M + 4.4% co 6 miesięcy NIE 2016-04-26 20 000 000 PLN 100.00 PLN 210 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na podstawową działalność.

Obligacje trzyletnie, kupon zmienny płatny półrocznie.

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym od 1,25 do 0,5 proc. nominału w zależności od terminu przedterminowego wykupu obligacji.

propozycja-nabycia-obligacji-g2013-mw-trade-20130418-final.pdf

Uboat-Line S.A.

Firma zajmuje się rezerwacją biletów i przestrzeni transportowej na promach, a także organizuje spedycję liniami kolejowymi i lotniczymi. Notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-04-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 3M + 6.3% co 6 miesięcy NIE 2015-04-22 5 000 000 PLN 1 000.00 PLN 20 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zwiększenie skali działalności, zwiększenie środków obrotowych,refinansowanie faktoringu, rozszerzenie dzialalności.

Najważniejsze kowenanty:

Grzegorz Misiąg nie zmniejszy zaangażowania poniżej progu 50 proc.

Strata netto za rok obrotowy nie może przekroczyć 0,2 mln zł (jednostkowa i skonsolidowana).

Wskaźnik zadłużenia finansowego (zadłużenie odsetkowe/kapitał własny) nie przekroczy 1,2.

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-04-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP2-IX zmienne WIBOR 6M + 3.1% co 6 miesięcy NIE 2020-04-27 45 009 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-ix.pdf

PCC Rokita S.A.

Grupa spółek chemicznych dostarczających produkty dla branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, dla branży budowlanej i tekstylnej. Początek jej historii sięga 1945 roku.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-04-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria AC stałe 7.5% co 3 miesiące NIE 2016-04-15 25 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku. 

Oprocentowanie stałe, kupon płatny kwartalnie.

Emitent ma opcję call wyłącznie na całość emisji realizowaną bez ograniczeń czasowych. W wypadku skorzystania z opcji przedterminowego wykupu obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,05 pkt proc. (5 pkt bazowych) od nominału za każde 30 dni pozostające do dnia terminowego wykupu.

szczegolowe-warunki-emisji-obligacji-serii-ac.pdf

PC Guard S.A.

Spółka istnieje od 1998 r., od 2005 r. notowana na GPW. Dostarcza rozwiązania IT wspomagające zarządzanie, od 2011 r. także mapy cyfrowe (za pośrednictwem spółki zależnej).
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-04-10
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 6M + 6% co 6 miesięcy TAK 2015-04-10 20 000 000 PLN 1 000.00 PLN 210 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony. W prezentacji dla inwestorów podano jednak, że środki z emisji posłużą przejęciu dwóch spółek z branży. 

Minimalny próg dojścia emisji do skutku to 5 mln zł. 

Emitent zobowiązał się do niewypłacania dywidendy do czasu wykupu obligacji, utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 4,0 i wskaźnika ogólnego zadłużenia poniżej 55 proc.

Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone, ale ma zostać wpisany zastaw rejestrowy na akcjach spółki zależnej Imagis, której wartość biegły oszacował na 48 mln zł.

warunki-emisji-obligacji-pc-guard-seria-b.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-03-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP2-VIII zmienne WIBOR 6M + 3.1% co 6 miesięcy NIE 2020-03-30 75 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-viii.pdf

M.W. Trade S.A.

Spółka z grupy Getin Holding zajmuje się przede wszystkim restrukturyzowaniem zadłużenia i finansowaniem placówek służby zdrowia. Spółka notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-03-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E2013 zmienne WIBOR 6M + 4.4% co 6 miesięcy NIE 2016-03-21 30 000 000 PLN 100.00 PLN 210 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na podstawową działalność.

Obligacje trzyletnie, kupon zmienny płatny półrocznie.

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym od 1,25 do 0,5 proc. nominału w zależności od terminu przedterminowego wykupu obligacji.

propozycja-nabycia-obligacji-e2013-mw-trade.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-03-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P3 zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2017-03-07 30 000 000 PLN 1 000.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie nabycia pakietów wierzytelności przez spółki z grupy Kruk lub refinansowanie działalności.

Jeśli wskaźnik zadłużenia (zobowiązania finansowe pomniejszone o gotówkę w relacji do kapitału własnego) przekroczy poziom 2,5 lub zadłużenie finansowe/EBITDA gotówkowa przekroczy poziom 4,0, obligacje mogą być przedstawione do przedterminowego wykupu.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 oprocentowanie obligacji wzrośnie o 50 pkt bazowych.

04-2013-02-12-mi-kruksa-seria-p3-obligacjepl.pdf
kruk-seria-p3.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-03-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria P2 zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2017-03-07 30 000 000 PLN 1 000.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie nabycia pakietów wierzytelności przez spółki z grupy Kruk lub refinansowanie działalności.

Jeśli wskaźnik zadłużenia (zobowiązania finansowe pomniejszone o gotówkę w relacji do kapitału własnego) przekroczy poziom 2,5 lub zadłużenie finansowe/EBITDA gotówkowa przekroczy poziom 4,0, obligacje mogą być przedstawione do przedterminowego wykupu.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 oprocentowanie obligacji wzrośnie o 50 pkt bazowych. 

kruk-seria-p2.pdf

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Wiedeński deweloper skoncentrowany na rynku hotelowym Europy Środkowej. Akcje notowane na giełdach w Wiedniu i Warszawie.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-03-01
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 5.5% co 6 miesięcy NIE 2016-03-31 80 000 000 PLN 1 000.00 PLN 220 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Rozwój nowych i ukończenie bieżących projektów (50 proc.) oraz częściowe refinansowanie zadłużenia (50 proc.) wpłwów z emisji. 

Ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów instytucjonalnych, nie może być jednak wyższa niż 6 pkt proc. ponad WIBOR6M. 

Emitent zobowiązał się do niewypłacania dywidendy przewyższającej 50 proc. zysku netto w danym roku obrotowym. 

offering-memorandum-2013-pl.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-02-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP2-VII zmienne WIBOR 6M + 3.1% co 6 miesięcy NIE 2020-02-28 75 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-vii.pdf

Progres Investment S.A.

Spółka specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału i doradztwie finansowym. Notowana na New Connect.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-02-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 3M + 5.85% co 3 miesiące TAK 2015-08-21 30 000 000 PLN 100.00 PLN 215 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli subskrybowane zostaną papiery o wartości co najmniej 7 mln zł. 

Emitent zobowiązał się do niewypłacania dywidendy za 2012 r. i nie więcej niż 50 proc. zysku z lat 2013-2014 pod groźbą natychmiastowej wymagalności emisji. Ponadto dług netto nie może przekroczyć 6-krotności zysku EBITDA.

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji.

Obligacje zabezpieczone hipoteką do kwoty 150 proc. wartości emisji. Właścicielem hipotek jest spółka zależna emitetna - Ferstet Capital. Wartość przedmiotu zabezpieczenia została określona na 160,2 mln zł.

warunki-emisji-obligacji-progres-investment.pdf

M.W. Trade S.A.

Spółka z grupy Getin Holding zajmuje się przede wszystkim restrukturyzowaniem zadłużenia i finansowaniem placówek służby zdrowia. Spółka notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-02-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A2013 zmienne WIBOR 6M + 4.4% co 6 miesięcy NIE 2016-02-19 30 000 000 PLN 100.00 PLN 210 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na podstawową działalność.

Obligacje trzyletnie, kupon zmienny płatny półrocznie.

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym od 1,25 do 0,5 proc. nominału w zależności od terminu przedterminowego wykupu obligacji.

propozycja-nabycia-obligacji-a2013-mw-trade.pdf

Robyg S.A.

Spółka zajmuje się działalnością deweloperską, głównie na terenie Warszawy i Trójmiasta.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2013-01-11
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G zmienne WIBOR 6M + 4.1% co 6 miesięcy TAK 2016-01-15 40 000 000 PLN 100.00 PLN 210 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Przedterminowy wykup obligacji serii A, który zostanie przeprowadzony najpóźniej do 15 marca.

Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone. Docelowo na zabezpieczenie zostanie ustanowiona hipoteka w Gdańsku wyceniona operatem szacunkowym na 69,4 mln zł. Obecnie na tej hipotece wpisane jest zabezpieczenie obligacji serii A, której przedterminowy wykup jest celem ninijeszej emisji. 

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji ważną od płatności odsetek za II okres odsetkowy. Jeśli przedterminowy wykup będzie większy niż 20 proc. emisji, wypłaci 0,5 pkt proc. premii liczonej od nominału.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli opłacone zostaną zapisy za 37,5 mln zł.

Murapol S.A.

Deweloper z południa Polski działający na terenie całego kraju. Obecny m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-12-18
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria H1 zmienne WIBOR 3M + 5.15% co 3 miesiące TAK 2015-12-21 4 500 000 PLN 1 000.00 PLN 40 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Emisja prywatna o trzyletniej zapadalności. Zabezpieczenie hipoteczne o wartości 14 mln zł. Docelowo emisja ma trafić na Catalyst.

prezentacja-murapol.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-12-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP2-V zmienne WIBOR 6M + 3.45% co 6 miesięcy NIE 2019-12-23 50 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-v.pdf

Idea Bank S.A.

Bank poddany przymusowej restrukturyzacji i częściowo przejęty przez Bank Pekao SA.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-12-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 6M + 3.75% co 6 miesięcy NIE 2019-12-19 62 500 000 PLN 100.00 PLN 220 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje podporządkowane. Celem jest zaliczenie środków z emisji do funduszy uzupełniających i tym samym pozyskanie środków na dalszy rozwój banku.

Program emisji wart jest 140 mln zł. Obligacje podporządkowane nie są lokatą bankową i nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. W razie upadłości lub likwidacji spłacane są w ostatniej kolejności.

propozycja-nabycia-obligacji-idea-bank-b.pdf

Kruk S.A.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-12-05
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria O2 zmienne WIBOR 3M + 4.6% co 3 miesiące NIE 2016-12-06 20 000 000 PLN 1 000.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie nabycia pakietów wierzytelności przez spółki z grupy Kruk lub refinansowanie działalności.

Jeśli wskaźnik zadłużenia (zobowiązania finansowe pomniejszone o gotówkę w relacji do kapitału własnego) przekroczy poziom 2,5 lub zadłużenie finansowe/EBITDA gotówkowa przekroczy poziom 4,0, obligacje mogą być przedstawione do przedterminowego wykupu. 

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 oprocentowanie obligacji wzroście o 50 pkt bazowych. 

kruk-seria-o2.pdf

Best S.A.

Firma z branży windykacyjnej. Podmiot dominujący Grupy Best, inwestującej w portfele wierzytelności nieregularnych.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-11-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G zmienne WIBOR 3M + 4.7% co 3 miesiące TAK 2016-05-30 39 000 000 PLN 100.00 PLN 210 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zakup 100 proc. certyfikatów BEST I NSFIZ serii C

Obligacje zabezpieczone pomostowo na 25 proc. certyfikatów BEST II NSFIZ oraz na 30 proc. akcji BEST S.A. Docelowo zabezpieczenie na 100 proc. certyfikatów, których nabycie jest celem emisji.

prezentacja-best.pdf

Murapol S.A.

Deweloper z południa Polski działający na terenie całego kraju. Obecny m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-11-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria G zmienne WIBOR 3M + 5.2% co 3 miesiące TAK 2015-11-28 10 000 000 PLN 1 000.00 PLN 100 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje zabezpieczone hipoteką o wartości 14 mln zł.

prezentacja-murapol-g.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-11-13
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP2-IV zmienne WIBOR 6M + 3.45% co 6 miesięcy NIE 2019-11-18 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-iv.pdf

M.W. Trade S.A.

Spółka z grupy Getin Holding zajmuje się przede wszystkim restrukturyzowaniem zadłużenia i finansowaniem placówek służby zdrowia. Spółka notowana na GPW.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-11-02
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria NS1 zmienne WIBOR 6M + 4.4% co 6 miesięcy NIE 2015-11-06 34 000 000 PLN 100.00 PLN 210 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na podstawową działalność.

Obligacje trzyletnie, kupon zmienny płatny półrocznie. 

Emitent ma opcję call na część lub całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym od 1,25 do 0,5 proc. nominału w zależności od terminu przedterminowego wykupu obligacji. 

prezentacja-mw-trade-ns1.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-10-12
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP2-III zmienne WIBOR 6M + 3.55% co 6 miesięcy NIE 2019-10-21 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-iii.pdf

GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Grupa deweloperska istnieje od 1998 r. Ma na koncie ponad 70 inwestycji i 3,5 tys. wybudowanych mieszkań. Działa w południowej Polsce.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-09-21
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria F zmienne WIBOR 3M + 5.25% co 3 miesiące TAK 2015-09-21 5 000 000 PLN 100.00 PLN 100 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Bieżąca działalność emitenta oraz wstępnych etapów projektu medycznego realizowanego przez spółki celowe.

Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst. Papiery zabezpieczone hipoteką łączną na nieruchomościach we Wrocławiu i w Katowicach o wartości 10 mln zł. 

Emitent ma opcję call na całość emisji za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym 0,75 proc. w pierwszym roku od emisji i 0,5 proc. w drugim roku (w trzecim roku bez dodatkowego wynagrodzenia). 

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-08-17
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP2-I zmienne WIBOR 6M + 3.55% co 6 miesięcy NIE 2019-08-27 200 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności. Emitent ma opcję call po pięciu latach od daty emisji.

ostateczne-warunki-oferty-serii-pp2-i.pdf

Mostostal Wrocław Quantum Ruda Sp. z o.o. S.K.A.

Spółka zależna Mostostal Wrocław S.A. Spółka celowa, powołana do budowy galerii handlowej w Rudzie Śląskiej.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-08-01
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B stałe 0% Brak odsetek TAK 2013-07-29 28 000 000 PLN 1 000.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie projektu Park Handlowy Ruda Śląska i doprowadzenie do transakcji sprzedaży. 

Obligacje zerokuponowe (dyskontowe) emitowane z rentownością 11 proc. p.a. i rocznym terminem wykupu. Emitent ma opcję call za dodatkowym wynagrodzeniem dla obligatariuszy (od 1,5 do 0,25 pkt proc. premii w zależności od terminu wykupu). Zabezpieczenie obligacji na hipotece w miejscu inwestycji oraz w Zielonej Górze plus cesja z umowy sprzedaży obiektu. Projekt zakłada finansowanie budowy obiektu z wpływów z emisji, a następnie jego sprzedaż (umowa sprzedaży została już podpisana) i rozliczenie z obligatariuszami.

Idea Bank S.A.

Bank poddany przymusowej restrukturyzacji i częściowo przejęty przez Bank Pekao SA.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-07-23
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 6M + 3.75% co 6 miesięcy NIE 2019-07-18 80 000 000 PLN 100.00 PLN 220 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Obligacje podporządkowane. Celem jest zaliczenie środków z emisji do funduszy uzupełniających i tym samym pozyskanie środków na dalszy rozwój banku.

Program emisji wart jest 140 mln zł. Obligacje podporządkowane nie są lokatą bankową i nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. W razie upadłości lub likwidacji spłacane są w ostatniej kolejności.

prezentacja-idea-bank.pdf

Capital Park S.A.

Inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-07-06
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy TAK 2015-07-09 100 000 000 PLN 100.00 PLN 220 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest sfinansowanie nakładów na kluczowe projekty Emitenta, w szczególności na rozbudowę kompleksu biurowego Eurocentrum zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskich 124-136 w Warszawie. Budynek Alfa, należący do inwestycji Eurocentrum, o powierzchni najmu 14 360 m² został wynajęty. Pod koniec II kwartału 2012 r. Emitent rozpoczął budowę pierwszej fazy (budynków Beta oraz Gamma) o powierzchni najmu ok. 42 000 m 2 netto, a w 2014 r. planuje rozpocząć drugą fazę (budynek Delta). Łączna planowana nowa powierzchnia najmu to ok. 69 578 m² netto.

Docelowym zabezpieczeniem emisji obligacji będzie hipoteka na pierwszym miejscu do kwoty 150% wartości wyemitowanych obligacji. Nieruchomość (ok. 2 ha) zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 (dawne fabryki Norblina). Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego na dzień 30.12.2011 roku szacunkowa wartość nieruchomości wynosi 224 758 000 zł. Hipoteka zostanie ustanowiona do kwoty stanowiącej 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji, tj. maksymalnie do kwoty 150.000.000 zł.

capital-park-sa-one-pager.pdf

Robyg S.A.

Spółka zajmuje się działalnością deweloperską, głównie na terenie Warszawy i Trójmiasta.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-06-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 6M + 3.8% co 6 miesięcy TAK 2015-06-20 20 000 000 PLN 100.00 PLN 220 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji nie został określony

Przydział obligacji nastąpi pod warunkiem ustanowienia hipoteki na nieruchomości we Wrocławiu o wartości 27 mln zł. Obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst.

propozycja-nabycia-obligacji-serii-e-robyg-sa.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-05-18
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria PP-V zmienne WIBOR 6M + 3.55% co 6 miesięcy NIE 2018-05-23 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 1 000 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku.

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności.

gnb-prospekt-podstawowy-obligacji.pdf
ostateczne-warunki-oferty-pp-v.pdf

Murapol S.A.

Deweloper z południa Polski działający na terenie całego kraju. Obecny m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-05-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria E zmienne WIBOR 3M + 5.22% co 3 miesiące NIE 2015-05-18 7 500 000 PLN 100.00 PLN 50 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Cel emisji ujawniono w imiennych propozycjach nabycia.

Emisja prywatna. Obligacje niezabezpieczone. Odsetki płatne kwartalnie, oprocentowanie zmienne.

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-04-20
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP-IV zmienne WIBOR 6M + 3.55% co 6 miesięcy NIE 2018-04-27 40 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że  w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności.

gnb-prospekt-podstawowy-obligacji.pdf
ostateczne-warunki-oferty-pp-iv.pdf
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-03-26
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria A stałe 9.8% co 12 miesięcy TAK 2013-03-26 50 000 000 PLN 100.00 PLN 210 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Emitent obligacji jest spółką celową, a celem jej istnienia jest emisja obligacji na terytorium Polski. Środki z emisji zostaną przekazane - w ramach transakcji o formie pożyczki - do spółki matki z siedzibą w Kaliningradzie. Spółka matka wykorzysta środki do prowadzenia bieżącej działalności finansowej i operacyjnej. Spłata nastąpi z wolnych środków wygenerowanych z działalności rosyjskiej spółki, która jest poręczycielem Carcade Polska Sp. z o.o.

Emitent wykluczył możliwość wprowadzenia obligacji do notowań na Catalyst. Obligacje są objęte poręczeniem udzielonym przez CARCADE Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie, która jest jedynym wspólnikiem emitenta. Oprocentowanie stałe, odsetki płatne co trzy miesiące. Emitent może wykupić dowolną liczbę obligacji w dniu płatności odsetek.

pn-carcade-seria-a.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-03-19
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP-III zmienne WIBOR 6M + 3.55% co 6 miesięcy NIE 2018-03-23 160 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Finansowanie długoterminowe działalności banku

Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Oznacza to, że  w razie upadłości lub likwidacji banku, obligatariusze będą spłacani w ostatniej kolejności.

gnb-prospekt-podstawowy-obligacji.pdf
ostateczne-warunki-oferty-pp-iii.pdf

YOLO S.A.

Firma istnieje od 1998 r. Do 2016 r. pod nazwą P.R.E.S.C.O. Group SA zajmowała się zarządzaniem portfelami wierzytelności i windykacją należności. Pod koniec 2016 roku zmieniła nazwę na YOLO SA oraz przedmiot działalności na pożyczki pozabankowe.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-02-22
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria C zmienne WIBOR 6M + 5.2% co 6 miesięcy NIE 2014-08-25 30 000 000 PLN 1 000.00 PLN 210 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków na zakup portfeli wierzytelności.

propozycja-nabycia-obligacji-serii-c.pdf

Getin Noble Bank S.A.

Bank komercyjny, członek grupy Getin Holding.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2012-02-15
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
PP-I zmienne WIBOR 6M + 3.75% co 6 miesięcy NIE 2018-02-23 200 000 000 PLN 1 000.00 PLN 25 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Celem emisji jest zwiększenie funduszy uzupełniających banku i w konsekwencji wzrost akcji kredytowej.

Zobowiązania są podporządkowane, co oznacza, że w razie upałości lub likiwdacji emitenta, spłata obligatariuszy nastąpi w ostatniej kolejności spośród wierzycieli banku.

gnb-prospekt-podstawowy-obligacji.pdf

YOLO S.A.

Firma istnieje od 1998 r. Do 2016 r. pod nazwą P.R.E.S.C.O. Group SA zajmowała się zarządzaniem portfelami wierzytelności i windykacją należności. Pod koniec 2016 roku zmieniła nazwę na YOLO SA oraz przedmiot działalności na pożyczki pozabankowe.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2011-12-09
Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Zabezpieczenie Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna Minimalny zapis
Seria B zmienne WIBOR 6M + 5% co 6 miesięcy NIE 2013-12-12 30 000 000 PLN 1 000.00 PLN 226 000 PLN
Cele emisji Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Pozyskanie środków na zakup portfeli wierzytelności

 • 1
 • ...
 • 1