sobota, 20 lipca 2024

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

(Regulamin)

 

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.obligacje.pl.
 2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Serwisu, za wyjątkiem elementów graficznych pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów), stanowią wyłączną własność Dostawcy i podlegają ochronie prawnej.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.obligacje.pl, zawierający informacje o rynku obligacji, prowadzony przez Dostawcę.
 2. Dostawca – Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000394325, posiadająca nr NIP: 113-284-42-73, REGON: 144418564, o kapitale zakładowym w wysokości pięć tysięcy złotych, e-mail do kontaktu: bok@obligacje.pl.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uprawniona jest do korzystania z Serwisu.
 4. Formularz Rejestracyjny – formularz znajdujący się pod adresem elektronicznym www.obligacje.pl, za pośrednictwem którego Klient podaje swoje dane w celu nawiązania stosunku prawnego z Dostawcą – w zakresie świadczonych przez Dostawcę Usług Płatnych.
 5. Konto – indywidualny profil w Serwisie utworzony dla Klienta w wyniku Rejestracji, typy konta: płatne i bezpłatne – w ramach którego Usługi są świadczone na warunkach promocyjnych. Regulamin świadczenia usług na warunkach promocyjnych (Regulamin Promocji), który dostępny jest na stronie Serwisu, reguluje szczegółowo zasady korzystania z serwisu na warunkach promocyjnych.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego udostępnionego przez Dostawcę na stronie Serwisu.
 7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Klienta, szczegółowo określone w pkt III.2 Regulaminu, które obejmują Usługi Bezpłatne i Usługi Płatne.
 8. Forum – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca publiczne prowadzenie dyskusji i wymianę informacji oraz komentarzy.

 

III. Opis i ogólne warunki świadczenia Usług

 1. Dostawca świadczy na rzecz Klienta Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostawca świadczy na rzecz Klienta następujące Usługi Bezpłatne:
  1. dostęp do wyszukiwarki obligacji, przy czym część kryteriów wyszukiwania dostępna jest jedynie w ramach Usług Płatnych;
  2. dostęp do kalkulatora rentowności;
  3. dostęp aktualnych wydarzeń związanych z rynkiem obligacji;
  4. dostęp do kalendarium;
  5. dostęp do sekcji edukacyjnej, zawierającej podstawowe informacje o rynku obligacji;
  6. dostęp do części artykułów w sekcji newsroom.
 3. W przypadku dokonania Rejestracji, Dostawca może świadczyć na rzecz Klienta następujące Usługi Płatne, w zależności od wybranego przez Klienta pakietu:
  1. dostęp do dodatkowych kryteriów wyszukiwania w ramach wyszukiwarki obligacji;
  2. dostęp do analiz oraz komentarzy związanych z rynkiem obligacji oraz części pozostałych artykułów dostępnych w sekcji newsroom;
  3. dostęp do wskaźników finansowych spółek, których obligacje są notowane na Catalyst;
  4. dostęp do informacji o tym, jakie fundusze inwestycyjne i/lub emerytalne posiadają w portfelach obligacje danej serii;
  5. otrzymywanie na podany adres e-mail alertów dotyczących zmian rynkowych kursów wskazanych przez Klienta obligacji;
  6. otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o zbliżających się terminach związanych ze wskazanymi przez Klienta seriami obligacji;
  7. otrzymywanie na podany adres e-mail powiadomień wraz z aktywnym linkiem o pojawieniu się w Serwisie nowych informacji dotyczących wskazanych przez Klienta emitentów Obligacji;
  8. dostęp do Forum;
  9. dostęp do rejestru emisji obligacji;
  10. dostęp do portfeli dłużnych funduszy inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje o pakietach zawiera Cennik Usług Płatnych, dostępny pod adresem: http://obligacje.pl/pl/o-nas/cennik.

 1. Korzystanie z Usług wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą apletów Java.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi Usługami, Dostawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności:
 1. dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
 3. dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;
 4. dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści;
 5. jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

 

IV. Warunki odpłatności

 1. Dostęp od Usług Bezpłatnych nie wymaga rejestracji i jest wolny od opłat.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z Usług Płatnych uzależniona jest od wybranego przez Klienta pakietu tych Usług i jest określona w cenniku dostępnym pod adresem http://obligacje.pl/pl/o-nas/cennik. Klient informowany jest o całkowitej cenie świadczenia Usług Płatnych, wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, przed podjęciem ostatecznej decyzji o ich zakupie.
 3. Klient dokonuje wyboru Usług Płatnych po dokonaniu Rejestracji zgodnie z rozdziałem V. Regulaminu i po zalogowaniu się do Konta.
 4. Dostawca zapewnia Klientom następujące sposoby płatności:
 1. płatność kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
 2. płatność przelewem elektronicznym – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
 1. Płatność dokonywana jest za kolejne miesiące świadczenia Usług Płatnych i następuje w oparciu o platformę PayU, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji oraz wyboru Usług Płatnych. Dostawca może rozszerzyć dostępne formy płatności bez zmiany Regulaminu.
 2. Dostawca może przewidzieć odrębne zasady dostępu Klientów do Usług Płatnych, w szczególności w ramach bezpłatnego dostępu do tych usług w okresie promocyjnym. Szczególne zasady dostępu do Usług Płatnych określone zostały w odrębnym regulaminie udostępnionym przez Dostawcę przy zawarciu umowy (Regulamin świadczenia usług na warunkach promocyjnych [Regulamin Promocji] dostępny na stronie Serwisu).
 3. Rozpoczęcie korzystania z zakupionych przez Klienta Usług Płatnych możliwe jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Dostawcy.

 

V. Rejestracja i dostęp do Konta

 1. W celu uzyskania dostępu do Konta, Klient dopełnia procedury Rejestracji wykorzystując dostępny w Serwisie Formularz Rejestracji, podając w szczególności następujące dane:
 1. adres e-mail;
 2. hasło.
 1. Przed wysłaniem Formularza Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
 2. Zakończenie Rejestracji Dostawca potwierdza przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta w Formularzu Rejestracji. Dostawca może odmówić potwierdzenia Rejestracji w przypadku, gdy Rejestracja nastąpiła z naruszeniem punktu V.8 Regulaminu. W takim przypadku Dostawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta.
 3. Celem uzyskania faktury VAT Klient będący przedsiębiorcą w trakcie składania zamówienia na zakup Usług Płatnych wskazuje również nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP, natomiast Klient niebędący przedsiębiorcą wskazuje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.
 4. Klient uzyskuje dostęp do Usług Płatnych w ramach Konta, po dokonaniu zapłaty w sposób określony w IV.4 Regulaminu.
 5. Pierwsze logowanie do Konta następuje w oparciu o adres e-mail i hasło podane przez Klienta w procesie Rejestracji. Po pierwszym logowaniu login i hasło mogą być przez Klienta zmienione w ramach edycji ustawień Konta.
 6. Klient zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych podanych w procesie Rejestracji, w szczególności danych kontaktowych. Aktualizacja następuje poprzez panel ustawień Konta.
 7. Każdy Klient może mieć tylko jedno Konto. Konto nie może być udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim.
 8. Klient może w każdej chwili usunąć Konto wykorzystując w tym celu odpowiednią opcję dostępną w panelu ustawień Konta. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z wycofaniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, które może nastąpić w dowolnym momencie.

 

VI. Okres świadczenia Usług Płatnych

 1. Usługi Płatne świadczone są na rzecz Klienta przez czas nieoznaczony.
 2. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usług Płatnych w każdym czasie. Rezygnacja następuje poprzez usunięcie Konta. Rezygnacja wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy o świadczenie Usług Płatnych ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. dnia, w którym dokonano weryfikacji zgodnie z punktem V.5 Regulaminu. Odstąpienie nastąpić może poprzez złożenie Dostawcy oświadczenia w formie pisemnej według wzoru, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane:
 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Dostawcy: bok@obligacje.pl;
 2. pisemnie na adres Dostawcy: Warszawa (00-120), ul. Złota 59.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy Klient będący konsumentem wyraził wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem okresu odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

 

VII. Forum

 1. Dostawca może zdecydować o udostępnieniu i uaktywnieniu Forum dla Klientów, którzy posiadają Konto.
 2. Korzystanie z Forum obejmuje przeglądanie wpisów, zakładanie wątków w wyszczególnionych na Forum działach oraz komentowanie postów innych Klientów.
 3. Klienci zobowiązani są do powstrzymania się od:
 1. używania wulgaryzmów oraz znieważania lub zniesławiania innej osoby oraz innych działań godzących w dobra osobiste;
 2. nawoływania do popełnienia przestępstw lub pochwalania popełniania przestępstw;
 3. umieszczania treści naruszających prawa autorskie osobiste lub/i majątkowe osób trzecich;
 4. umieszczania komentarzy zawierających odnośniki do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych przeznaczonych do wyłudzania danych (phishing);
 5. umieszczania treści mających charakter reklamowy lub marketingowy.
 1. Forum jest kontrolowane przez moderatorów, wyznaczonych przez Dostawcę. Moderatorzy mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi Klientów i ich modyfikowania lub usuwania, w przypadku naruszenia postanowień zawartych powyżej.
 2. Skargi i uwagi związane z pracą moderatorów Forum mogą być zgłaszane w trybie reklamacji.

 

VIII. Reklamacje

 1. W trakcie korzystania z Usług, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach, awariach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usług Klient może zgłaszać na adres: reklamacje@obligacje.pl.
 3. Reklamację należy złożyć w terminie czternastu dni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana.
 4. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Klienta, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Dostawcy.
 7. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Dostawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym powyżej terminie, uważa się, że uznał reklamację, tj. uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

 

IX. Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu. O zamiarze czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu Dostawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Serwisu.
 4. Działalność Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny. Dostawca nie gwarantuje poprawności, kompletności ani aktualności informacji zawartych w Serwisie. Klienci korzystają na własne ryzyko z narzędzi Serwisu, takich jak, w szczególności, kalkulator rentowności, kalendarz wydarzeń, tabele zawierające oprocentowanie Obligacji. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje oraz analizy zawarte w Serwisie.
 5. Strony Serwisu mogą zawierać materiały reklamowe, bannery oraz linki dotyczące usług innych podmiotów. Dostawca nie odpowiada za materiały innych podmiotów zamieszczone na stronie w charakterze gościnnym, komercyjnym, na zasadach wzajemności lub niesłużącym osiągnięciu efektu handlowego.

 

X. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Dostawcą a Klientem, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 2. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl)
 3. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 5. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy Dostawcą a Klientem będącym konsumentem dotyczącego Usług, Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Dostawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca informuje, że:
 1. ma obowiązek dostarczyć Usługi bez wad;
 2. nie pobiera od Klienta kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.
 1. Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu oraz innych wzorców umownych kształtujących stosunek prawny pomiędzy Dostawcą a Klientem w formie elektronicznej, w formacie PDF.
 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Dostawcą a Klientem odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Klienta za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony Dostawcy za pośrednictwem adresu mailowego: bok@obligacje.pl.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Usług bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą mailową o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej. Opłaty pobrane Klienta za miesiąc, w którym nastąpi zaprzestanie świadczenia Usług będą zwracane w odpowiedniej proporcji.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Sposoby ochrony danych osobowych Klientów korzystających z Serwisu stanowi Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://obligacje.pl/pl/o-nas/polityka-prywatnosci-od-25-05-2018.
 6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi, także na każde jego żądanie.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  1. w razie zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  2. w razie wydania decyzji przez właściwe organy administracji lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
  3. w razie potrzeby poprawienia obsługi Klientów;
  4. w razie potrzeby wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących Regulaminu.
 8. O każdorazowej zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie oraz przez przesłanie im informacji na adres e-mail wskazany w ustawieniach Konta, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Klient nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym Dostawcę. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia braku sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Klienta obowiązują postanowienia dotychczasowe.
 9. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji.

Data: 16 lutego 2022 r.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Obligacje.pl sp. z o.o.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

 

Ja, _________ (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) niniejszym odstępuję od umowy zawartej z Obligacje.pl Sp. z o.o. mającej za przedmiot wykupienie dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem serwisu obligacje.pl, zawartej w dniu ____________.

 

__________________

Data i podpis