sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

EuroRating zmienia perspektywę ratingu Tauronu na negatywną

materiał prasowy EuroRating | 08 września 2014
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Tauronowi ze stabilnej na negatywną. Sam rating pozostał na dotychczasowym poziomie ”BBB”.

Uzasadnienie

EuroRating wskazuje, że gorsza perspektywa oceny wiarygodności kredytowej Tauronu związana jest przede wszystkim z już rozpoczętymi oraz planowanymi do realizacji dużymi inwestycjami w odtworzenie i rozbudowę mocy wytwórczych oraz w obszarze dystrybucji energii.

Ponieważ spodziewanych wysokich nakładów inwestycyjnych (na poziomie ok. 4 mld zł rocznie) spółce najprawdopodobniej nie uda się sfinansować z bieżących przepływów z działalności operacyjnej, a dodatkowo w kolejnych latach mają być utrzymane wypłaty dywidend, konieczne będzie pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Temu celowi służyć ma m.in. planowana przez Tauron na jesień b.r. emisja obligacji o wartości 2 mld zł. Agencja spodziewa się, że wzrost wartości zadłużenia, jaki ma nastąpić w kolejnych latach, wpłynie na pewne pogorszenie struktury pasywów oraz na wzrost relacji długu netto do EBITA.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego spółce Tauron PE SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na ocenę ratingową Tauron Polska Energia SA może mieć generowanie przez spółkę ujemnych wolnych przepływów pieniężnych, skutkujących koniecznością zwiększania zadłużenia. Niekorzystne byłoby także ewentualne pogorszenie – obecnie zadowalającej – sytuacji w zakresie płynności, lub spadek wartości generowanych wyników finansowych.

W dłuższej perspektywie na poziom ratingu kredytowego Tauronu najistotniejszy wpływ będzie miała faktyczna wartość ponoszonych nakładów inwestycyjnych, z których część jest obecnie trudna do określenia. Dotyczy to w szczególności zaangażowania spółki w projekt budowy elektrowni atomowej oraz ewentualnych przejęć w obszarze wydobycia węgla.

Do czynników, które wpływałyby pozytywnie na profil kredytowy spółki, zaliczyć można potencjalny wzrost cen oraz zużycia energii elektrycznej, który skutkowałby poprawą generowanych przez Tauron przychodów, wyników finansowych oraz przepływów z działalności operacyjnej. Pozwoliłoby to jednocześnie na zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne związane z realizowanymi inwestycjami.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

 • Wyższy rating PGNiG

  13 stycznia 2021
  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • Moody’s obniżył częśc ratingów Banku Pekao

  08 stycznia 2021
  Po przejęciu wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku agencja Moody’s potwierdziła oceny depozytów Banku Pekao, ale równocześnie ścięła mu ocenę indywidualną oraz długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta.
  czytaj więcej
 • Rating PGE w dół

  22 grudnia 2020
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) o jeden stopień z A- do BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • Moody’s podniósł ratingi długu trzech banków hipotecznych

  09 grudnia 2020
  Agencja Moody’s podniosła ocenę listów zastawnych ING Banku Hipotecznego i PKO Banku Hipotecznego do Aa1, a mBanku Hipotecznego do Aa2.
  czytaj więcej

Emisje