wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

EuroRating obniżył rating LW Bogdanka SA do ’BBB’

materiał prasowy EuroRating | 03 października 2014
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka SA do ”BBB” z ”BBB+”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating wyjaśnia, iż do obniżenia ratingu spółki w największym stopniu przyczyniła się coraz trudniejsza sytuacja w branży górnictwa węgla energetycznego na świecie, ze względu na utrzymywanie się cen tego surowca na bardzo niskich poziomach. Wpływa to na stopniowe pogarszanie się – dotychczas wysokiej – rentowności działalności Bogdanki.

W powyższym kontekście EuroRating pozytywnie ocenia rosnący poziom wydobycia węgla przez lubelską kopalnię, który powinien przyczynić się do dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Jednakże agencja spodziewa się, że w przypadku utrzymywania się w kolejnych kwartałach bardzo niskich cen węgla na światowych rynkach, rentowność spółki może ulegać dalszemu obniżaniu.

Agencja zwraca także uwagę na postępujący wzrost wartości zobowiązań Bogdanki, który przyczynił się do zwiększenia ich udziału w sumie pasywów. Jakkolwiek EuroRating ocenia bieżącą strukturę finansowania spółki jako nadal stosunkowo bezpieczną, to do czynników negatywnych  zaliczane jest okresowe pogorszenie struktury czasowej zadłużenia, jakie miało miejsce w ciągu ostatnich kwartałów. Analitycy agencji oczekują przy tym, że zrealizowane przez spółkę w ostatnim czasie refinansowanie zapadającego zadłużenia bankowego przyczyni się do ponownej poprawy sytuacji w obszarze płynności w kolejnych kwartałach.      

Do czynników ryzyka, które mogą negatywnie rzutować na długoterminowe perspektywy rozwoju Bogdanki EuroRating zalicza również odrzucenie przez Ministerstwo Środowiska wniosku koncesyjnego spółki na wydobycie węgla w kluczowym dla spółki obszarze K-6-7, a także niepewność związaną z planami restrukturyzacji państwowych kopalń węgla kamiennego. Istotnym zagrożeniem dla lubelskiej spółki mogłaby być zdaniem agencji realizacja scenariusza włączenia śląskich kopalń w struktury firm energetycznych. LW Bogdanka SA mogłaby wówczas utracić część spośród najistotniejszych odbiorców wydobywanego przez siebie węgla.

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce LW Bogdanka SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej LW Bogdanka SA mogłoby wpływać utrzymywanie się obecnych niskich cen węgla energetycznego (lub tym bardziej ich dalszy spadek) na światowych rynkach. Skutkowałoby to bowiem obniżeniem rentowności sprzedaży i mogłoby wpłynąć negatywnie na wartość generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Niekorzystnie na ocenę ryzyka kredytowego spółki wpływałoby także ewentualne dalsze istotne zwiększenie zadłużenia i przekroczenie zakładanej w długoterminowej strategii Bogdanki wartości wskaźnika łącznego długu do EBITDA na poziomie 1,5 , a także utrzymywanie się w kolejnych kwartałach wskaźników płynności na niskich poziomach.

Wpływ na ocenę ratingową Bogdanki będzie miała także kwestia dostosowania w najbliższych latach wysokości wypłat dywidend dla akcjonariuszy do wartości generowanych przez spółkę wolnych przepływów pieniężnych.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej LW Bogdanka SA w dłuższej perspektywie mogłoby mieć natomiast wyraźne odwrócenie dotychczasowych negatywnych tendencji cenowych na rynku węgla energetycznego oraz związany z tym wzrost wypracowywanych przez spółkę wyników finansowych. Korzystnie na ocenę ryzyka kredytowego mogłoby oddziaływać także zmniejszenie poziomu zadłużenia oraz trwała poprawa sytuacji płynnościowej spółki.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi