wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

EuroRating obniżył rating JSW do B+

materiał prasowy EuroRating | 19 listopada 2014
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego spółce JSW SA do ”B+” z ”BB-”. Jednocześnie utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Do głównych czynników, które przyczyniły się do kolejnego obniżenia poziomu oceny wiarygodności kredytowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, agencja zalicza wzrost zadłużenia związany z koniecznością sfinansowania zakupu kopalni Knurów-Szczygłowice, a także pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki.

Do czynników negatywnych EuroRating zalicza także utrzymujące się niskie ceny węgla koksowego i energetycznego na światowych rynkach, co – przy wysokich i utrzymujących się na praktycznie niezmienionym poziomie kosztach ponoszonych przez JSW SA – skutkuje generowaniem przez spółkę dużych strat już na poziomie znormalizowanego wyniku operacyjnego.

Agencja podkreśla, iż wobec utrzymującej się słabej koniunktury w przemyśle stalowym, nie należy spodziewać się również istotnej poprawy na rynku węgla koksowego i koksu, wykorzystywanego w produkcji stali. Oznacza to, iż jeżeli JSW SA nie podejmie niezwłocznie działań restrukturyzacyjnych mających na celu istotne obniżenie poziomu ponoszonych kosztów i zwiększenie ich elastyczności, a także zwiększenie efektywności wydobycia węgla, spółka ponosić będzie w dalszym ciągu wysokie straty, co przyczyniać się będzie do szybkiego pogarszania jej kondycji finansowej.

W tym kontekście agencja ocenia zapowiedziane przez spółkę obniżenie w 2015 roku nakładów inwestycyjnych do poziomu odtworzeniowego jako niewystarczające do ustabilizowania sytuacji finansowej spółki.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo dalszego obniżenia ratingu nadanego spółce JSW SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej JSW SA wpływałoby utrzymywanie się obecnych niskich cen węgla koksowego (lub tym bardziej ich dalszy spadek) na światowych rynkach. Skutkowałoby to bowiem osłabieniem zdolności spółki do generowania dodatnich przepływów z działalności operacyjnej i osiąganiem wysokich strat, które w efekcie wpływałyby negatywnie na strukturę jej pasywów i powodowałyby pogarszanie się płynności finansowej.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej JSW SA w dłuższej perspektywie mogłoby mieć wyraźne odwrócenie dotychczasowych negatywnych tendencji cenowych na rynku węgla koksowego i energetycznego. Korzystnie na ocenę ryzyka kredytowego mogłoby oddziaływać także podjęcie przez spółkę zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych, skutkujących wyraźną redukcją i zwiększeniem elastyczności ponoszonych przez JSW kosztów działalności operacyjnej, co przyczyniłoby się do poprawy przepływów pieniężnych oraz wyników finansowych spółki.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi