czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Perspektywa ratingu Bogdanki zmieniona na negatywną

materiał prasowy EuroRating | 23 czerwca 2015
Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka SA ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na poziomie ”BBB”.

Uzasadnienie

EuroRating wskazuje, że gorsza perspektywa oceny wiarygodności kredytowej Bogdanki związana jest przede wszystkim z kontynuacją spadków cen węgla energetycznego na rynkach światowych, a także z nadprodukcją węgla na rynku polskim. Do pogarszania sytuacji w branży przyczyniają się w ostatnim czasie dodatkowo działania państwowej spółki Kompania Węglowa, która w oczekiwaniu na otrzymanie dotacji rządowych, starając się utrzymać bieżącą płynność finansową, wyprzedaje zapasy węgla po bardzo niskich cenach. Skutkuje to utratą przez LW Bogdanka części dotychczasowych odbiorców wydobywanego surowca oraz postępującym spadkiem rentowności.

EuroRating pozytywnie ocenia podejmowane przez spółkę działania, mające na celu ograniczenie ponoszonych kosztów oraz nakładów inwestycyjnych, a także dostosowanie wielkości wydobycia do zmniejszającego się popytu. Zdaniem agencji, wobec bardzo trudnej obecnie sytuacji w całej branży i utrzymujących się niekorzystnych perspektyw dotyczących kształtowania się cen węgla, wyniki finansowe Bogdanki w perspektywie średnioterminowej mogą się jednak nadal pogarszać.

W powyższym kontekście EuroRating do czynników negatywnych z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego spółki zalicza także podjętą przez akcjonariuszy LW Bogdanka (wbrew rekomendacji zarządu) decyzję o wypłacie dywidendy za 2014 rok w kwocie 119 mln zł.

Stabilna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego spółce LW Bogdanka SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej LW Bogdanka SA wpływać będzie utrzymywanie się obecnych niskich cen węgla energetycznego (lub tym bardziej ich dalszy spadek) oraz kontynuacja agresywnych działań konkurencji, dodatkowo pogarszających sytuację w branży. Skutkować to będzie bowiem dalszym pogarszaniem się wyników finansowych spółki oraz będzie wpływać negatywnie na wartość generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Niekorzystnie na ocenę ryzyka kredytowego spółki wpływałoby także ewentualne zwiększenie zadłużenia i przekroczenie zakładanej w długoterminowej strategii Bogdanki wartości wskaźnika łącznego długu do EBITDA na poziomie 1,5 , a także utrzymywanie się w kolejnych kwartałach wskaźników płynności na niskich poziomach.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej Bogdanki w dłuższej perspektywie mogłoby mieć natomiast wyraźne odwrócenie dotychczasowych negatywnych tendencji cenowych na rynku węgla energetycznego oraz związany z tym ponowny wzrost wypracowywanych przez spółkę wyników finansowych. Korzystnie na ocenę ryzyka kredytowego mogłoby oddziaływać także zmniejszenie poziomu zadłużenia oraz trwała poprawa sytuacji płynnościowej spółki.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi