wtorek, 16 stycznia 2018

Newsroom

Bank Ochrony Środowiska z niższym ratingiem

materiał prasowy EuroRating, ben | 08 grudnia 2017
Agencja EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska o jeden stopień z BB+ do BB. Jednocześnie utrzymana została dotychczasowa negatywna perspektywa ratingu.

Uzasadnienie

Głównym powodem obniżenia oceny wiarygodności finansowej BOŚ jest rosnące ryzyko, jakie dla banku wiąże się z dużym portfelem kredytów udzielonych na rzecz przedsiębiorstw z branży energetyki wiatrowej. Wartość tego typu kredytów przekracza 2 mld zł i stanowi ok. 15 proc. łącznego portfela kredytowego Banku Ochrony Środowiska oraz ponad 1/4 wartości kredytów udzielonych klientom korporacyjnym. Relatywnie wysoka koncentracja portfela kredytowego skutkuje w efekcie dużą wrażliwością banku na zmiany kondycji firm z sektora farm wiatrowych.

W tym kontekście EuroRating jako istotny czynnik ryzyka dla banku postrzega niekorzystne dla branży farm wiatrowych zmiany prawne, regulacyjne i podatkowe, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich kilku kwartałów. Ponadto, w ostatnich miesiącach jeden z państwowych koncernów energetycznych wypowiedział umowy na zakup zielonych certyfikatów m.in. kilku farmom wiatrowym finansowanym przez BOŚ. Ministerstwo Energii opublikowało natomiast rozporządzenie utrzymujące na 2018 rok niskie i niekorzystne dla energetyki wiatrowej ceny referencyjne w aukcjach dla odnawialnych źródeł energii.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że już obecnie około 2/3 kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska na rzecz firm z branży energetyki wiatrowej wykazuje przesłanki utraty wartości, a 1/4 tych kredytów wykazuje utratę wartości. Agencja spodziewa się przy tym, że kumulacja niekorzystnych warunków funkcjonowania farm wiatrowych może skutkować dalszym pogarszaniem się jakości portfela udzielonych im kredytów i w konsekwencji koniecznością dokonywania przez bank dodatkowych wysokich odpisów na utratę ich wartości.

W ocenie agencji, przy uwzględnieniu obecnej i tak bardzo niskiej rentowności działalności banku, w przypadku realizacji negatywnego scenariusza BOŚ może generować ujemne wyniki finansowe. Przełożyłoby się to na obniżenie wskaźników finansowania i w konsekwencji bank mógłby nie spełnić wymogów kapitałowych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i wymagałby kolejnego dokapitalizowania przez akcjonariuszy.

Negatywna perspektywa ratingu

Z uwagi na wysokie ryzyko dalszego pogarszania się jakości i spadku wartości portfela kredytów udzielonych przez BOŚ na rzecz sektora energetyki wiatrowej, EuroRating utrzymuje nadal negatywną perspektywę ratingu banku.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej banku wpływałoby ewentualne dalsze pogorszenie jakości portfela kredytów dla sektora farm wiatrowych oraz portfela kredytów ogółem, pogorszenie się wyników finansowych banku; ewentualny spadek wartości współczynników kapitałowych; a także ewentualne wdrożenie restrykcyjnej wersji ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej BOŚ w dłuższej perspektywie mogłaby mieć istotna poprawa osiąganych wyników finansowych, spadek w portfelu kredytowym udziału kredytów nieregularnych, a także wzrost współczynników kapitałowych banku.

Więcej wiadomości o Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • BOŚ uplasował obligacje podporządkowane

  31 października 2017
  Z emisji siedmioletnich papierów znajdujący się w postępowaniu naprawczym Bank Ochrony Środowiska pozyskał 65,79 mln zł, które za zgodą KNF będą mogły zostać zaliczone do funduszy uzupełniających.
  czytaj więcej
 • Rynek obligacji podporządkowanych - raport DM NWAI

  31 października 2017
  Obligacje podporządkowane stają się coraz bardziej popularnym sposobem na pozyskanie kapitału. Co ważne, ich konstrukcja pozwala instytucjom finansowym na poprawę wskaźników kapitałowych po względnie niskim koszcie.
  czytaj więcej
 • Wysyp bankowych emisji

  20 października 2017
  Uplasowane właśnie obligacje Pekao i PKO BP, to tylko dwie z wielu emisji bankowego długu ostatnimi czasy. Od początku II półrocza giełdowe banki pozyskały co najmniej 8,6 mld zł z papierów dłużnych, w tym ponad 43 proc. to obligacje podporządkowane.
  czytaj więcej
 • Obroty obligacjami firm spadły w lipcu o 19,1 proc. r/r

  08 sierpnia 2017
  Lipcowy handel sesyjny korporacyjnymi papierami dłużnymi wyniósł 78,5 mln zł wobec 97,1 mln zł przed rokiem. Ponad 59 proc. wartości transakcji przypadało na emisje publiczne, co prawdopodobnie było rekordowym wynikiem.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje