wtorek, 14 lipca 2020

Newsroom

CCC z negatywną perspektywą ratingu

materiał prasowy EuroRating | 03 lipca 2018
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce CCC S.A. ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BBB.

Na zmianę perspektywy ratingu kredytowego dla CCC S.A. ("CCC") najistotniejszy wpływ miało pogorszenie struktury pasywów spółki, jakie nastąpiło w ciągu kilku ostatnich kwartałów. Pomimo przeprowadzonej w 2017 roku emisji nowych akcji, udział kapitału własnego (po uwzględnieniu wpływu wdrożenia MSSF 16 na wartość i strukturę pasywów) na koniec I kwartału 2018 r. obniżył się do historycznego minimum na poziomie 31,6 proc. Do najwyższego dotychczas poziomu 51 proc. wzrosła jednocześnie relacja łącznych zobowiązań netto do rocznych przychodów ze sprzedaży.

EuroRating bierze również uwagę osłabienie w ostatnim czasie generowanych przez CCC przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. W połączeniu z utrzymywaniem się wysokich nakładów inwestycyjnych przyczynia się to generowania przez spółkę w ciągu ostatnich kwartałów ujemnych wolnych przepływów pieniężnych. 

Agencja zwraca uwagę na fakt, że pomimo pogorszenia wskaźników finansowania i osłabienia zdolności spółki do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, CCC dokonało w ostatnim czasie kilku znaczących akwizycji. Za 68,5 mln zł kupione zostały od Adler International sklepy w Polsce działające pod marką CCC, za 33 mln euro przejęta została rumuńska sieć sklepów Shoe Express, a za ok. 37 mln zł nabyty został pakiet większościowy w spółce Karl Voegele prowadzącej sieć sklepów w Szwajcarii. Wobec relatywnie niskiego stanu gotówki posiadanej przez CCC transakcje te będą najprawdopodobniej musiały zostać sfinansowane poprzez dalsze zwiększenie zadłużenia.

W powyższym kontekście agencja negatywnie ocenia decyzję podjętą przez akcjonariuszy spółki o wypłacie stosunkowo wysokiej dywidendy za 2017 rok, w kwocie znacznie przekraczającej wypracowany w ubiegłym roku zysk na poziomie jednostkowym.

Na ocenę ryzyka kredytowego CCC negatywnie wpływa obecnie również pogarszająca się w ostatnim czasie marża wyniku netto, na którą ujemny wpływ mają m.in. systematycznie rosnące koszty finansowe.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na ocenę ratingową spółki mogłoby wpływać: utrzymywanie się (lub tym bardziej dalszy wzrost) obecnego wysokiego udziału łącznych zobowiązań w pasywach; dalszy wzrost wartości zobowiązań finansowych; utrzymywanie się niskich wartości generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (w szczególności przy kontynuacji ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych); ewentualne dalsze pogorszenie rentowności sprzedaży; a także ewentualne pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki. 

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC agencja zalicza: istotne zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów i/lub redukcję zadłużenia finansowego; poprawę generowanych przepływów z działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych nakładów inwestycyjnych; trwałą poprawę osiąganych wyników finansowych; a także zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanego majątku, w tym zmniejszenie cyklu rotacji zapasów i skrócenie cyklu konwersji gotówki.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje