piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

CCC z niższym ratingiem

materiał prasowy EuroRating, ben | 11 czerwca 2019
Agencja EuroRating obniżyła ocenę kredytową nadaną CCC o jeden stopień, z BBB- do BB+. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Do głównych przyczyn obniżenia oceny wiarygodności finansowej dla CCC, EuroRating zalicza pogorszenie struktury pasywów spółki, a także spadek wypracowywanych wyników finansowych, pomimo rosnących przychodów ze sprzedaży.

Agencja zaznacza, że bardzo szybki w ostatnim czasie wzrost aktywów grupy CCC (po korekcie o wpływ MSSF 16) finansowany był głównie kapitałem obcym (łączne zobowiązania spółki zwiększyły się w ciągu ośmiu ostatnich kwartałów trzykrotnie). EuroRating zwraca również uwagę na niekorzystną strukturę czasową zobowiązań. W ciągu kilku ostatnich kwartałów nastąpił silny wzrost wartości krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług; również zdecydowana większość zobowiązań finansowych spółki ma obecnie zapadalność krótszą niż 12 miesięcy, co oznacza konieczność ich spłaty lub refinansowania w krótkim czasie.

EuroRating podkreśla, że wzrost zadłużenia w połączeniu z jego niekorzystną strukturą czasową przyczynia się do systematycznego osłabiania pozycji płynnościowej spółki. Ponadto, szybki wzrost stanu zapasów i wydłużający się cykl ich rotacji, negatywnie wpływa na cykl konwersji gotówki. W rezultacie CCC miało w I kw. 2019 roku po raz pierwszy w historii ujemną wartość kapitału obrotowego.

W kontekście relatywnie słabej sytuacji kapitałowej i płynnościowej spółki, EuroRating negatywnie ocenia realizowaną przez CCC bardzo ekspansywną politykę rozwoju – w tym zarówno przez otwieranie nowych sklepów za granicą, jak i poprzez przejmowanie zagranicznych spółek z branży sprzedaży obuwia.

Do czynników ryzyka agencja zalicza również obserwowane w ciągu kilku ostatnich kwartałów pogarszanie się marży operacyjnej (na co wpływ ma m.in. obowiązujący zakaz handlu w niedzielę), a także systematycznie rosnące koszty finansowe (w ciągu ostatniego roku relacja zapłaconych odsetek do przychodów ze sprzedaży wzrosła dwukrotnie – z 0,7 do 1,4 proc.). Przekłada się to silnie na spadek marży netto, która jest obecnie na najniższym poziomie od piętnastu lat.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji, prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Negatywnie na ocenę ratingową spółki mogłoby wpływać:

 • utrzymywanie się (lub tym bardziej dalszy wzrost) obecnego wysokiego udziału łącznych zobowiązań w pasywach;
 • dalszy wzrost wartości długu oprocentowanego netto i/lub brak poprawy jego struktury czasowej;
 • ewentualne pogorszenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (w szczególności przy kontynuacji ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych);
 • ewentualny spadek wyniku EBITDA i związane z tym naruszenie opartych na nim kowenantów kredytowych;
 • a także dalsze pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki.

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC, agencja zalicza:

 • istotne zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów i/lub redukcję zadłużenia;
 • trwałą poprawę generowanych przepływów z działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych nakładów inwestycyjnych;
 • wzrost marży z działalności operacyjnej oraz marży netto;
 • a także zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanego majątku, w tym skrócenie cyklu rotacji zapasów i cyklu konwersji gotówki.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

 • Zysk netto grupy CCC spadł o 60 proc. r/r

  20 sierpnia 2019
  Pomimo wzrostu sprzedaży, obuwnicza spółka miała 96,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kwartale wobec 240,6 mln zł przed rokiem, wynika ze wstępnych danych. Wyraźnie względem poprzedniego kwartału poprawiła się natomiast pozycja gotówkowa.
  czytaj więcej
 • CCC znacznie bardziej zadłużone

  20 maja 2019
  Sezonowo ujemne przepływy operacyjne oraz wysokie nakłady inwestycyjne uszczupliły zasoby gotówkowe obuwniczej grupy i skłoniły ją do istotnego wzrostu zadłużenia w I kwartale. Płynność gotówkowa po raz ostatni była tak nisko siedem lat temu.
  czytaj więcej
 • CCC ze stratą i znacznym wzrostem długu netto

  29 kwietnia 2019
  Obuwnicza grupa miała 150,9 mln zł straty netto w I kwartale, a jej dług netto w trzy miesiące wzrósł o około 660 mln zł, wynika ze wstępnych danych finansowych.
  czytaj więcej
 • CCC miało 2,55 mld zł długu netto; celuje w jego obniżenie

  14 marca 2019
  Na koniec 2018 r. obuwnicza grupa miała 2,93 mld zł zobowiązań finansowych, z czego aż 1,91 mld zł to leasing ujawniony wraz z implementacją standardu MSSF 16. Po uwzględnieniu posiadanej gotówki dług netto wynosił 2,55 mld zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje