sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

CCC z pozytywną perspektywą ratingu

materiał prasowy EuroRating | 29 października 2021
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego CCC na pozytywną ze stabilnej. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie B+.

Zmiana perspektywy ratingu CCC na pozytywną ma związek z przeprowadzoną restrukturyzacją zadłużenia, poprawą struktury pasywów oraz znacznym wzrostem przychodów i wyników finansowych. 

W ostatnim czasie obuwniczej spółce udało się zakończyć proces refinansowania zadłużenia finansowego. W rezultacie, choć łączna wartość długu grupy się nie zmniejszyła (na koniec II kwartału roku obrotowego 2021/22 wynosiła 1,7 mld zł), to dużej zmianie uległa jego struktura czasowa. Po raz pierwszy od wielu lat udział długu oprocentowanego o zapadalności powyżej 12 miesięcy jest wyższy niż długu krótkoterminowego (na koniec lipca 2021 r. było to odpowiednio 84 proc. i 16 proc.). Ponieważ jednocześnie w ostatnim kwartale znacznie wzrósł poziom posiadanej przez CCC gotówki, obniżeniu (o prawie 0,5 mld zł) uległa wartość długu oprocentowanego netto, co dodatkowo zmniejsza ryzyko dla spółki związane z zaciągniętym zadłużeniem.

W II kwartale roku 2021/22 istotnie wzrosła również wartość kapitału własnego spółki oraz jego udział w sumie pasywów (bez uwzględnienia leasingu było to 13,5 proc.). Choć EuroRating nadal ocenia poziom finansowania kapitałem własnym jako bardzo niski, to jednak wzrost tego wskaźnika do poziomu najwyższego od pięciu kwartałów agencja zalicza do czynników pozytywnych.

Zakończony w lipcu b.r. kwartał obrotowy był dla CCC sprzedażowo najlepszy w historii. Grupa zamknęła go przychodami o wartości ponad 2 mld zł, przy czym przychód z kanałów e-commerce stanowił 43% tej kwoty. EuroRating oczekuje, że (o ile nie pogorszy się znacznie sytuacja pandemiczna i nie zostaną wprowadzone ponownie zamknięcia centrów handlowych na kluczowych dla spółki rynkach) sprzedaż w kolejnych kwartałach powinna nadal rosnąć, czemu towarzyszyć powinien również wzrost uzyskiwanych wyników finansowych. 

Pozytywna perspektywa ratingu

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego spółce ratingu kredytowego w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC EuroRating zalicza: dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży i dalsza poprawa rentowności oraz zdolności do generowania dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; kontynuacja redukcji zadłużenia oraz wzrost udziału kapitału własnego w pasywach; znaczne zmniejszenie nakładów inwestycyjnych (w tym w szczególności na akwizycje); a także trwałe wzmocnienie pozycji płynnościowej.

Negatywnie na ocenę ratingową spółki mogłoby wpływać obecnie przede wszystkim: ewentualne ponowne nasilenie epidemii i wprowadzenie ograniczeń w handlu; trudności w zwiększeniu w perspektywie średnioterminowej przychodów ze sprzedaży do zadowalających poziomów 
i ewentualne generowanie strat; uzyskiwanie ujemnych przepływów z działalności operacyjnej;  ewentualny ponowny spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w pasywach; problemy z łańcuchem dostaw; a także utrzymywanie się słabej sytuacji płynnościowej spółki. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi