wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

CD Projekt dostał BBB od EuroRating

materiał prasowy EuroRating | 19 marca 2018
Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce CD Projekt S.A. niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Na przyznaną spółce ocenę wiarygodności kredytowej wpływ miała m.in. obecna bardzo dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz prowadzona na międzynarodową skalę działalność w dynamicznie rosnącym sektorze gier komputerowych.

Do silnych stron spółki EuroRating zalicza obecną bardzo bezpieczną strukturę finansowania (na koniec III. kwartału 2017 r. kapitał własny stanowił niemal 90 proc. sumy pasywów), a także brak konieczności korzystania przez CD Projekt w ciągu pięciu ostatnich lat z długu oprocentowanego. Przy jednoczesnych wysokich w ciągu ostatnich kwartałów wolnych przepływach pieniężnych oraz kumulowaniu przez spółkę coraz wyższego stanu gotówki (która w ciągu ostatnich kwartałów stanowiła ok. 2/3 łącznych aktywów), skutkowało to coraz wyższą ujemną wartością długu oprocentowanego netto.

Wysoki stan posiadanej przez CD Projekt gotówki oraz niska wartość zobowiązań krótkoterminowych przekładają się także na bardzo wysokie wartości wskaźników płynności finansowej na wszystkich poziomach (w ciągu czterech ostatnich kwartałów gotówka i jej ekwiwalenty aż 6-krotnie przekraczały wartość zobowiązań bieżących).

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza także działalność spółki na skalę międzynarodową (produkowane przez CD Projekt gry sprzedawane są niemal na całym świecie) oraz stosowanie na coraz szerszą skalę efektywnego kosztowo modelu dystrybucji gier poprzez kanały elektroniczne.

Przy ocenie ryzyka kredytowego czołowego polskiego producenta gier komputerowych EuroRating bierze jednak pod uwagę fakt, że aktualna bardzo dobra i bezpieczna sytuacja finansowa spółki jest głównie rezultatem ogromnego sukcesu komercyjnego, jaki w 2015 roku odniosła ostatnia duża produkcja CD Projektu – gra Wiedźmin 3. Ponieważ cykl życia edycji gry komputerowej jest zwykle krótki, należy założyć, że przychody ze sprzedaży (a tym samym wyniki finansowe) będą w najbliższych kwartałach kontynuować rozpoczętą w 2016 roku tendencję spadkową.

Bazowanie przez CD Projekt na pojedynczych dużych projektach i związaną z tym bardzo słabą dywersyfikację produktową, skutkującą niską stabilnością wartości uzyskiwanych przychodów i wyników finansowych, EuroRating zalicza do kluczowych czynników ryzyka spółki. Do istotnych parametrów zwiększających ryzyko kredytowe spółki agencja zalicza również (z uwagi na fakt, że ponad 90 procent przychodów pochodzi z rynków zagranicznych) wysoką wrażliwość wyników finansowych na zmiany kursów walut.

EuroRating ocenia jednak, że prowadzona przez CD Projekt w ostatnich latach konserwatywna polityka finansowa i zgromadzone zasoby gotówki zapewniają spółce wystarczające bezpieczeństwo, aby zaabsorbować spodziewane osłabienie rezultatów finansowych do czasu rynkowej premiery nowej dużej produkcji – gry Cyberpunk 2077. Według szacunków agencji nawet ewentualne relatywnie słabe przyjęcie przez rynek nowej gry nie powinno przy tym zagrozić wypłacalności spółki i jej zdolności do tworzenia nowych produktów.

Agencja zaznacza, że na kształtowanie się poziomu ratingu CD Projekt w przyszłości, oprócz rozwoju działalności operacyjnej i generowanych wyników finansowych, istotny wpływ będzie miała również realizowana przez spółkę polityka dywidendowa – w tym wysokość wypłaty dywidendy za 2017 rok.

Rating dla spółki CD Projekt S.A. ma charakter ratingu niezamówionego i został nadany przez agencję ratingową EuroRating z własnej inicjatywy, w związku z włączeniem spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji z dnia 16.03.2018 r. w skład indeksu WIG20.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce CD Projekt S.A. w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżącą ocenę ratingową CD Projekt S.A. w horyzoncie średnioterminowym mogłoby mieć: ewentualna szybka premiera i duży rynkowy sukces gry Cyberpunk 2077; utrzymywanie w kolejnych kwartałach stale bardzo bezpiecznej struktury finansowania i wysokiej płynności finansowej; kontynuacja generowania dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; umiarkowane wypłaty dywidend dla akcjonariuszy; a także zwiększenie dywersyfikacji produktowej.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na obecny poziom oceny wiarygodności kredytowej spółki agencja zalicza natomiast: ewentualną realizację nadmiernie wysokich nakładów inwestycyjnych i/lub ewentualną wypłatę wysokich dywidend; znaczne pogorszenie struktury finansowania oraz sytuacji płynnościowej spółki; szybszy niż obecnie spodziewany spadek generowanych przez spółkę przychodów  i przepływów pieniężnych; ewentualne duże opóźnienie premiery gry Cyberpunk 2077 i/lub bardzo słabe jej przyjęcie przez rynek; a także ewentualny brak kolejnych perspektywicznych projektów i brak dywersyfikacji produktowej. 

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje