poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Determinanty rentowności polskich obligacji skarbowych

Dariusz Frańczak | 10 marca 2017
Rentowność obligacji zależy od wielu czynników, głównie powiązanych z gospodarką i aktualną percepcją ryzyka.

Rozpatrując perspektywy rynku długu skarbowego dużo uwagi poświęca się analizie sytuacji makroekonomicznej i jej perspektywom (zarówno w kraju jaki i na rynkach bazowych). Podskórnie zależność ta jest oczywista. Niestety, jej faktyczna implementacja nastręcza wielu kłopotów, bowiem nie ma jednego powszechnie akceptowanego modelu. Co więcej, przedmiotem badań są przeważnie podstawowe rynki obligacyjne. W rezultacie zależności dla rynków ościennych, do których zaliczana jest Polska, nie są gruntownie przeanalizowane. Jest to o tyle istotne, że zachowanie tych rynków może być diametralnie różne, o czym świadczy działanie schematu risk on - risk off.

Pierwszym naturalnym krokiem przy próbie analizy determinantów rentowności jest poszukiwanie zmiennych o wysokim stopniu korelacji z rentownościami obligacji. To podejście nie jest jednak słuszne, bowiem możliwym jest że:

  • oba zjawiska występują łącznie jako skutek trzeciego,
  • to rentowność obligacji jest determinantem zmian drugiego zjawiska,
  • zbieżność jest przypadkowa.

Dodatkowo ważnym jest aby, istniało następstwo czasowe lub możliwym byłoby przewidzenie kierunku zmian zmiennych objaśniających, tak aby efektywnie wykorzystać wyniki modelowania (ważne aby prognozować, a nie tłumaczyć bieżące zachowanie).

Usystematyzowaną próbą podejścia do tematu może być publikacja („Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005–2013” – portal NBP), mająca na celu analizę danych wpływających na poziom rentowności obligacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Pomimo że analizowane dane dotyczą lat 2005-2013 i nie obejmują obserwowanego w ostatnich kwartałach relatywnie słabego zachowania polskich obligacji oraz pełnych skutków niekonwencjonalnych działań banków centralnych, to opracowanie daje ciekawy zestaw czynników wpływających na rentowności.

Według autorów najczęstszymi materialnymi determinantami poziomów rentowności są elementy związane z równowagą zewnętrzną takie jak: rachunek obrotów bieżących, międzynarodowa pozycja inwestycyjna brutto oraz netto czy zmienność kursu walutowego. Nieco mniej istotnym są elementy związane z sytuacją wewnętrzną: inflacja, wzrost gospodarczy, poziom bezrobocia. Natomiast poziom zadłużenia i deficyt budżetowy (książkowe determinanty) nie są elementami decydującymi o kształtowaniu się rentowności obligacji.  Z drugiej strony istotnym elementem okazał się poziom awersji do ryzyka, czyli globalny element behawioralny (obrazowany np. indeksem VIX oraz spreadem pomiędzy obligacjami korporacyjnymi Baa i Aaa), co sprawia że wycena obligacji nigdy nie będzie jedynie technicznym procesem.

Więcej wiadomości kategorii Poradniki

Emisje