poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Dino otrzymało ocenę BBB- od EuroRating

materiał prasowy EuroRating | 20 grudnia 2019
Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Dino Polska S.A. niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB-. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

EuroRating pozytywnie ocenia uzyskiwane przez Dino Polska S.A. (Dino) stosunkowo wysokie i nadal rosnące marże na sprzedaży na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Do czynników pozytywnych agencja zalicza również wysoką efektywność działalności mierzoną m.in. cyklem konwersji gotówki, który (z uwagi na szybką rotację zapasów, praktycznie zerowy cykl obrotu należności handlowych oraz relatywnie długi cykl spłaty zobowiązań handlowych) jest ujemny.

Duża i wciąż rosnąca skala działalności oraz uzyskiwane dzięki temu korzystne warunki płatności u dostawców przekładają się na redukcję zapotrzebowania spółki na kapitał obrotowy, co umożliwia jej funkcjonowanie przy niskich wskaźnikach płynności. 

Poziom zadłużenia spółki, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej przez nią działalności, EuroRating ocenia jako umiarkowany. Na koniec III kwartału 2019 r. łączne zobowiązania miały ok. 60-procentowy udział w sumie pasywów, a relacja długu finansowego netto do EBITDA kształtowała się na poziomie 1,5x. 

Do czynników pozytywnych agencja zalicza utrzymywanie przez Dino korzystnej i stosunkowo bezpiecznej struktury czasowej długu, bowiem w ostatnich latach stale zdecydowana większość (ok. 80%) zadłużenia oprocentowanego miała charakter długoterminowy.

Do silnych stron handlowej spółki EuroRating zalicza również generowanie stosunkowo wysokich i rosnących proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzedaży przepływów z działalności operacyjnej. Do niedawna Dino mogło niemal wyłącznie z tego źródła finansować rosnące nakłady inwestycyjne na rozwój sieci sprzedaży. Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że w ciągu kilku ostatnich kwartałów wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci sklepów i nowe centra dystrybucyjne zostały znacznie zintensyfikowane i przekraczają już generowane przepływy z działalności operacyjnej. Skutkuje to generowaniem przez spółkę ujemnych wolnych przepływów pieniężnych, co może skutkować dalszym wzrostem zadłużenia. 

W powyższym kontekście EuroRating pozytywnie ocenia fakt, że zarząd spółki nie planuje w najbliższym czasie rekomendowania wypłaty dywidend dla akcjonariuszy.

Nadany spółce rating odzwierciedla także wysoką i wciąż rosnącą konkurencję na krajowym rynku w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi. Szybko rosnąca liczba sklepów w różnych formatach i lokalizacjach wywierać będzie coraz większą presję na marże realizowane przez poszczególne sieci. Jakkolwiek Dino, m.in. dzięki wzrostowi skali działalności, rozwijało się w ostatnich latach przy utrzymywaniu (a nawet lekkim wzroście) marż na sprzedaży, a także przy rosnącej sprzedaży porównywalnej (LFL), to dalsze nakłady inwestycyjne mogą przynosić już niższe zwroty. 

Do czynników ryzyka  związanych z realizowaną strategią dynamicznego organicznego rozwoju sieci sklepów Dino EuroRating zalicza również pogarszającą się sytuację na rynku pracy. Wobec rekordowo niskiego bezrobocia spółka przy dalszym wzroście liczby sklepów może napotkać na rosnące problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby pracowników, co (wraz z planowanym przez rząd zwiększaniem płacy minimalnej) będzie wywierało silną presję na wzrost wynagrodzeń i może negatywnie rzutować na realizowane marże.

Czynnikiem niepewności jest także (na razie czasowo zawieszony) plan wdrożenia podatku od sprzedaży detalicznej. W przypadku jego wejścia w życie spółka mogłaby mieć trudności z przerzuceniem całości związanych z tym kosztów na klientów.

EuroRating zwraca również uwagę na fakt, że w ostatnich latach rozwojowi sieci Dino sprzyjało bardzo korzystne otoczenie makroekonomiczne, a w szczególności rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez szybki spadek bezrobocia oraz wzrost transferów socjalnych. Ewentualne spowolnienie gospodarcze może negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój spółki i generowane wyniki finansowe.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżącą ocenę ratingową Dino w horyzoncie średnioterminowym mogłyby mieć: wzrost udziału kapitału własnego w sumie pasywów; spadek poziomu zadłużenia finansowego oraz relacji długu netto do EBITDA; istotna i trwała poprawa wskaźników płynności finansowej; ewentualny dalszy wzrost marż; a także dalszy wzrost przepływów z działalności operacyjnej przy ograniczonym wzroście nakładów inwestycyjnych, skutkujący generowaniem dodatnich wolnych przepływów pieniężnych.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na obecny poziom oceny wiarygodności kredytowej spółki agencja zalicza natomiast: ewentualną realizację nadmiernie wysokich nakładów inwestycyjnych; dalszy wzrost wartości zobowiązań finansowych oraz wskaźnika dług netto / EBITDA powyżej poziomu 2,0x; ewentualne pogorszenie struktury czasowej długu; spadek generowanych przez spółkę przepływów z działalności operacyjnej i/lub wolnych przepływów pieniężnych; a także ewentualne pogorszenie pozycji płynnościowej spółki.

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

 • Sezonowy wzrost zadłużenia Dino w I kwartale

  19 maja 2020
  Wzmożone zakupy „za zapas” pomogły wynikom sieci marketów, lecz sezonowo skromne przepływy operacyjne wymagały zwiększenia finansowania długiem. Na sześć miesięcy przed wykupem wartych 100 mln zł obligacji wskaźniki płynności grupy Dino znajdowały się lekko powyżej przeciętnej.
  czytaj więcej
 • Rekordy gotówki na kontach Dino

  16 marca 2020
  Po sezonowo udanym końcu roku sieć supermarketów wchodziła w I kwartał z 394,7 mln zł gotówki na kontach i długiem, z którym wierzyciele Dino powinni się czuć komfortowo nawet w trudnych czasach.
  czytaj więcej
 • Wzrost liczby dużych spółek na Catalyst ułatwia budowę portfeli

  22 listopada 2019
  W ostatnich miesiącach na Catalyst pojawiły się obligacje KGHM i PKO Banku Hipotecznego, do notowań wróciły też – tym razem w przyjaznej formie dla inwestora indywidualnego – papiery PGE.
  czytaj więcej
 • Dług netto Dino przekroczył miliard złotych

  08 listopada 2019
  Pomimo ponad 30-proc. wzrostu przychodów i wyniku EBITDA w III kwartale, cash flow operacyjny sieci marketów był znacznie gorszy niż przed rokiem. To zaś skutkowało bardzo wyraźnym spadkiem salda gotówki i wzrostem długu netto.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje