wtorek, 09 marca 2021

Newsroom

Eurocash z negatywną perspektywą ratingu

materiał prasowy EuroRating | 26 września 2018
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash S.A. ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie B+.

Zmiana perspektywy ratingu Eurocash S.A. na negatywną związana jest z głównie z ponownym pogorszeniem struktury pasywów spółki, a także z systematycznym spadkiem osiąganych wyników finansowych.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że po II. kwartale 2018 r. wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym wyniósł zaledwie 14,4 proc., co było poziomem najniższym od siedmiu lat. Po korekcie o wartości niematerialne i prawne wskaźnik ten przyjmował już natomiast głęboko ujemny poziom -26,5 proc., co było wartością najniższą w historii spółki. Również wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem długoterminowym (wynoszący zaledwie 0,35) był na koniec czerwca najniższy w historii. Najwyższą od kilku lat wartość (1,9) osiągnęła natomiast relacja długu finansowego netto do znormalizowanego EBITDA.

W obszarze oceny finansowania do czynników negatywnych agencja zalicza przy tym nie tylko rosnącą wartość zobowiązań spółki, lecz także systematycznie pogarszającą się ich strukturę czasową. W ciągu ostatnich kwartałów już niemal całość zobowiązań Eurocashu miała charakter krótkoterminowy (dotyczy to nie tylko zobowiązań handlowych, lecz również długu finansowego). 

EuroRating wskazuje, że wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych skutkuje coraz wyższą ujemną wartością kapitału obrotowego netto (który na koniec II. kwartału b.r. osiągnął już poziom -1,9 mld zł) i pogarszaniem pozycji płynnościowej spółki. 

Agencja zaznacza, że jakkolwiek grupa Eurocash utrzymuje w ostatnich latach stale relatywnie wysoki poziom marży brutto na sprzedaży, to systematycznej erozji ulegają marże na niższych poziomach rachunku zysków i strat, a znormalizowany wynik netto liczony dla czterech ostatnich kwartałów był na koniec czerwca b.r. najniższy od dziesięciu lat (podczas gdy skonsolidowane przychody spółki wzrosły w tym czasie niemal trzykrotnie).

W kontekście agresywnej struktury finansowania spółki oraz pogarszającej się rentowności EuroRating negatywnie ocenia dokonywanie przez Eurocash w ostatnim czasie kolejnych dużych przejęć oraz kontynuację wypłat dywidend dla akcjonariuszy.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy 
jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom oceny wiarygodności kredytowej Eurocash S.A. mogłyby wpływać m.in.: dalszy wzrost udziału zobowiązań w strukturze pasywów i/lub wzrost wartości zadłużenia finansowego; dalsze pogorszenie osiąganych znormalizowanych wyników finansowych i/lub przepływów z działalności operacyjnej; dalsze pogorszenie sytuacji płynnościowej; kontynuacja ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych (w tym na akwizycje innych podmiotów); a także kontynuacja wypłat zbyt wysokich (jak na obecne możliwości spółki) dywidend dla akcjonariuszy.

Pozytywny wpływ na ocenę ratingową spółki mogłoby mieć: trwała poprawa osiąganych wyników finansowych oraz generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; utrzymywanie się nakładów inwestycyjnych na relatywnie niskich poziomach; istotne zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów; znaczące wydłużenie terminów zapadalności zobowiązań finansowych; a także istotna poprawa w obszarze sytuacji płynnościowej spółki.

Więcej wiadomości o Eurocash S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

 • Fitch obniżył rating Getin Noble Banku do CCC

  24 lutego 2021
  Agencja Fitch Ratings ścięła długookresową ocenę banku z CCC+ do CCC i umieściła ją na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.
  czytaj więcej
 • Wyższy rating PGNiG

  13 stycznia 2021
  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • Moody’s obniżył częśc ratingów Banku Pekao

  08 stycznia 2021
  Po przejęciu wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku agencja Moody’s potwierdziła oceny depozytów Banku Pekao, ale równocześnie ścięła mu ocenę indywidualną oraz długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta.
  czytaj więcej
 • Rating PGE w dół

  22 grudnia 2020
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) o jeden stopień z A- do BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej

Emisje