czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

EuroRating obniża perspektywę oceny Alior Banku

materiał prasowy EuroRating | 05 czerwca 2020
Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego banku Alior Bank S.A. ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+.

Określenie perspektywy ratingu Alior Banku jako negatywnej związane jest z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na wyniki finansowe banku.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że jakość portfela kredytów Alior Banku pogarsza się systematycznie już od kilku lat. W efekcie na koniec I kwartału b.r. udział kredytów zagrożonych (NPL) wyniósł 13,7 proc., co jest poziomem dwa razy wyższym niż średnia w sektorze. Bank posiada stosunkowo duży portfel kredytów korporacyjnych, a ostatnich kwartałach miał kilka dużych ekspozycji (m.in. Ruch, Zakłady Mięsne Henryk Kania, Onico), na których poniósł straty. Udział kredytów z utratą wartości w segmencie klienta biznesowego wzrósł na koniec marca 2020 r. do wysokiego poziomu 20,5 proc. (wobec 14,4 proc. przed rokiem).

Agencja spodziewa się, że w rezultacie obserwowanego gwałtownego pogorszenia koniunktury gospodarczej, związanego ze skutkami epidemii Covid-19, jakość portfela kredytów Alior Banku może się nadal pogarszać, co w dalszym ciągu będzie obciążać wyniki finansowe banku. 

EuroRating podkreśla, że m.in. w efekcie dokonanych w ostatnich kwartałach wysokich odpisów wartości należności z tytułu udzielonych kredytów oraz utworzonych rezerw na zwrot prowizji kredytowych, znormalizowany wynik netto Alior Banku obniżył się w ciągu pięciu ostatnich kwartałów o dwie trzecie. Skutkowało to spadkiem wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) na koniec I kwartału 2020 r. do 0,3 proc., tj. najniższego poziomu od 10 lat.

Drugim istotnym czynnikiem, który będzie silnie negatywnie wpływał na wyniki finansowe banku w kolejnych kwartałach jest obniżenie przez RPP stóp procentowych NBP do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Wpłynie to na spadek marży odsetkowej i w konsekwencji na wynik netto banku. Alior Bank szacuje negatywny wpływ ostatnich decyzji RPP na swój wynik finansowy na ok. 500 mln zł rocznie.

Dalszy spadek wyników, przy już wcześniej słabej rentowności, oznacza że Alior Bank w bieżącym roku, a także prawdopodobnie w 2021 roku, wygeneruje stosunkowo wysoką stratę, co przyczyni się do erozji wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności banku.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

 • Lepsza perspektywa ratingu Alior Banku

  25 czerwca 2021
  Agencja S&P utrzymała ocenę banku na spekulacyjnym poziomie BB, ale podniosła jej perspektywę z negatywnej do stabilnej.
  czytaj więcej
 • Mniej kredytów zagrożonych w Alior Banku

  28 kwietnia 2021
  W I kwartale bank obniżył udział kredytów zagrożonych do – nadal wysokich – 13,8 proc., co było jednak jego najlepszym wynikiem od roku. Pomimo niższych wskaźników kapitałowych, bank wykazywał ponad 2 mld zł nadwyżkowego kapitału i rosnącą płynność. Lada dzień Alior będzie miał prawo do przedterminowej spłaty papierów ALR0522 i ALR0524, lecz w tej sprawie milczy.
  czytaj więcej
 • Alior Bank chce osiągnąć 5 proc. zwrotu z kapitału w 2022 r.

  30 marca 2021
  Zaktualizowana przez bank strategia na lata 2021-2022 zakłada znacząco niższe cele w zakresie ROE, przyrostu aktywów, czy marży odsetkowej. Bank spodziewa się natomiast wyższej relacji kosztów do dochodów.
  czytaj więcej
 • Udany IV kwartał Alior Banku

  26 lutego 2021
  Wyższy od oczekiwań inwestorów zysk w IV kwartale zasadniczo nie zmienia tego, że bank zakończył ubiegły rok pod kreską. Bank nadal wykazuje nadwyżkę kapitału i płynności, ale i stosunkowo niską jakość portfela kredytowego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje