niedziela, 20 września 2020

Newsroom

EuroRating obniża perspektywę oceny Alior Banku

materiał prasowy EuroRating | 05 czerwca 2020
Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego banku Alior Bank S.A. ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+.

Określenie perspektywy ratingu Alior Banku jako negatywnej związane jest z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na wyniki finansowe banku.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że jakość portfela kredytów Alior Banku pogarsza się systematycznie już od kilku lat. W efekcie na koniec I kwartału b.r. udział kredytów zagrożonych (NPL) wyniósł 13,7 proc., co jest poziomem dwa razy wyższym niż średnia w sektorze. Bank posiada stosunkowo duży portfel kredytów korporacyjnych, a ostatnich kwartałach miał kilka dużych ekspozycji (m.in. Ruch, Zakłady Mięsne Henryk Kania, Onico), na których poniósł straty. Udział kredytów z utratą wartości w segmencie klienta biznesowego wzrósł na koniec marca 2020 r. do wysokiego poziomu 20,5 proc. (wobec 14,4 proc. przed rokiem).

Agencja spodziewa się, że w rezultacie obserwowanego gwałtownego pogorszenia koniunktury gospodarczej, związanego ze skutkami epidemii Covid-19, jakość portfela kredytów Alior Banku może się nadal pogarszać, co w dalszym ciągu będzie obciążać wyniki finansowe banku. 

EuroRating podkreśla, że m.in. w efekcie dokonanych w ostatnich kwartałach wysokich odpisów wartości należności z tytułu udzielonych kredytów oraz utworzonych rezerw na zwrot prowizji kredytowych, znormalizowany wynik netto Alior Banku obniżył się w ciągu pięciu ostatnich kwartałów o dwie trzecie. Skutkowało to spadkiem wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) na koniec I kwartału 2020 r. do 0,3 proc., tj. najniższego poziomu od 10 lat.

Drugim istotnym czynnikiem, który będzie silnie negatywnie wpływał na wyniki finansowe banku w kolejnych kwartałach jest obniżenie przez RPP stóp procentowych NBP do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Wpłynie to na spadek marży odsetkowej i w konsekwencji na wynik netto banku. Alior Bank szacuje negatywny wpływ ostatnich decyzji RPP na swój wynik finansowy na ok. 500 mln zł rocznie.

Dalszy spadek wyników, przy już wcześniej słabej rentowności, oznacza że Alior Bank w bieżącym roku, a także prawdopodobnie w 2021 roku, wygeneruje stosunkowo wysoką stratę, co przyczyni się do erozji wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności banku.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

 • Niższy rating Alior Banku

  27 sierpnia 2020
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy banku Alior Bank S.A. z poziomu BB+ do BB. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • PZU zapowiada duże odpisy na Aliora i Pekao

  26 sierpnia 2020
  Utworzenie odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao obniży skonsolidowany zysk netto ubezpieczyciela przypisany właścicielom jednostki dominującej o około 827 mln zł w I półroczu.
  czytaj więcej
 • Alior Bank miał blisko 0,6 mld zł straty w II kwartale

  19 sierpnia 2020
  Bardzo wysokie odpisy na oczekiwane straty, gorszy wynik odsetkowy po decyzjach RPP, czy wreszcie dalszy wpływ wyroku TSUE, to główne przyczyny ponad 582 mln zł skonsolidowanej straty netto Aliora w II kwartale. Bank ma więc powody, aby przypominać o dobrej sytuacji kapitałowej i płynnościowej.
  czytaj więcej
 • Alior Bank prawdopodobnie ze stratą w 2020 r.

  10 sierpnia 2020
  Bank zapowiedział 676 mln zł dodatkowych odpisów i rezerw w poczet wyników I półrocza. Jednocześnie zapewnił, że jego wskaźniki kapitałowe i płynnościowe „pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie”.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje