sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

EuroRating obniżył ocenę Banku Millennium

materiał prasowy EuroRating | 12 listopada 2021
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy Banku Millennium S.A. do BB z BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Obniżenie oceny ratingowej Banku Millennium o jeden stopień do BB związane jest przede wszystkim z wykazywanymi przez bank w ostatnich kwartałach wysokimi stratami oraz związanym z tym obniżaniem się wartości nominalnej kapitału własnego i jego udziału w sumie pasywów.

Pomimo generowania przez Bank Millennium dobrych wyników na działalności podstawowej, bank zakończył trzy pierwsze kwartały 2021  r. stratą netto w wysokości - 823 mln zł, a III kwartał 2021 r. był czwartym z rzędu kwartałem zakończonym ujemnym wynikiem netto. Negatywny wpływ na wyniki miały głównie wysokie rezerwy tworzone na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. 

Bank Millennium charakteryzuje się jedną z najwyższych w sektorze relacją portfela kredytów hipotecznych w CHF do sumy aktywów (na koniec września 2021 r. było to 10,3 proc.). Znaczny wzrost ryzyka prawnego tych kredytów nastąpił po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r., które spowodowało silny wzrost liczby pozwów przeciwko bankowi ze strony kredytobiorców (w ciągu niecałych dwóch lat ich łączna liczba wzrosła prawie pięciokrotnie).

Szybko rosnąca liczba spraw sądowych (z których zdecydowana większość – w 2021 r. było to aż 96 proc. – rozstrzygana jest na korzyść kredytobiorców) oznacza konieczność tworzenia wysokich rezerw na potencjalne koszty związane z negatywnymi dla banku rozstrzygnięciami. Związane z tym generowane przez Bank Millennium straty netto przyczyniają się do obniżania wartości kapitału własnego (w ciągu ostatnich czterech kwartałów spadł on o 1,2 mld zł) oraz jego udziału w łącznych pasywach (obecnie jest to 7,7 proc., wobec 9,3 proc. na koniec 2020 roku).

EuroRating spodziewa się, że Bank Millennium w kolejnych okresach sprawozdawczych będzie musiał – wraz ze zwiększającą się liczbą pozwów klientów – tworzyć dodatkowe wysokie rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, co będzie nadal silnie obciążało jego wyniki finansowe oraz będzie przyczyniało się do dalszego obniżania wskaźnika finansowania kapitałem własnym. 

Agencja szacuje, że (o ile nie zmieni się na korzyść banków linia orzecznicza sądów – co jest mało prawdopodobne) Bank Millennium przynajmniej jeszcze przez najbliższe 2-3 lata będzie borykał się z problemem kredytów frankowych oraz będzie charakteryzował się podwyższonym ryzykiem kredytowym związanym ze zbyt niskim udziałem kapitału własnego w pasywach.

Spodziewany negatywny wpływ kosztów ryzyka prawnego kredytów walutowych na wyniki Banku Millennium może zostać częściowo zneutralizowany oczekiwaną dalszą poprawą rentowności podstawowej działalności. Przyczynią się do tego m.in. rosnące stopy procentowe NBP, które pozytywnie wpłyną na wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach. EuroRating zaznacza jednak, że osłabienie pozycji kapitałowej banku będzie w perspektywie krótko- i średnioterminowej negatywnie rzutować na zdolność banku do rozwoju skali biznesu.

Stabilna perspektywa ratingu

Zmiana perspektywy ratingu Banku Millennium z negatywnej na stabilną wynika z oczekiwań agencji, że bank będzie prowadził rentowną działalność podstawową, a spodziewane dalsze osłabienie pozycji kapitałowej banku związane z oczekiwanym wzrostem rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych będzie (zgodnie z przyjętym przez EuroRating scenariuszem bazowym odnośnie finalnego poziomu strat na tym portfelu) już stosunkowo niewielkie.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. 

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na bieżący poziom ratingu kredytowego Banku Millennium mogłyby mieć: kontynuowanie generowania przez bank wysokich ujemnych wyników finansowych; ewentualny większy od obecnie spodziewanego spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w sumie pasywów; a także ponoszenie przez bank istotnie większych niż spodziewane w scenariuszu bazowym ostatecznych strat na walutowych kredytach hipotecznych.

Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: ewentualna zmiana lini orzecznictwa sądów w sprawach frankowych na korzystniejszą dla banków; osiaganie przez bank w perspektywie średnioterminiwej lepszych od obecnie spodziewanych wyników finansowych; wzrost wartości kapitału własnego oraz wzrost jego udziału w pasywach; a  także utrzymanie wysokich regulacyjnych współczynników kapitałowych. 

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi