środa, 20 stycznia 2021

Newsroom

EuroRating obniżył ocenę CCC do BB

materiał prasowy EuroRating | 17 stycznia 2020
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce CCC S.A. o jeden stopień z BB+ do BB. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Głównymi przyczynami kolejnej, trzeciej obniżki oceny wiarygodności finansowej dla CCC S.A. (CCC) są: postępujący wzrost zadłużenia spółki, pogarszająca się sytuacja płynnościowa oraz jednoczesny spadek wypracowywanych wyników finansowych.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że bardzo szybki w ostatnim czasie wzrost aktywów Grupy CCC (po korekcie o wpływ MSSF 16) finansowany był praktycznie w całości kapitałem obcym. Od  IV kwartału 2017 r. łączne skorygowane zobowiązania spółki zwiększyły się prawie dwukrotnie, przy jednoczesnym 16-procentowym spadku wartości kapitału własnego. Na koniec III kw. 2019 r. dług oprocentowany osiągnął najwyższą dotychczas wartość 1,6 mld zł (wobec 1 mld zł na koniec 2018 r. i 0,9 mld zł na koniec 2017 r.).

W powyższym kontekście EuroRating negatywnie ocenia także niekorzystną strukturę czasową zobowiązań. W ciągu dwóch ostatnich lat łączne zobowiązania krótkoterminowe (po korekcie o wpływ MSSF 16) wzrosły ponad trzykrotnie, przy stabilnym poziomie zobowiązań długoterminowych. Niemal trzykrotnie wzrosła także wartość krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych, które na koniec III kw. 2019 r. stanowiły aż 80 proc. łącznego długu oprocentowanego.

Szybki wzrost zobowiązań krótkoterminowych, przy znacznie wolniejszym wzroście aktywów bieżących, przyczynił się do pogorszenia pozycji płynnościowej CCC, którą EuroRating ocenia obecnie już jako słabą.

Agencja zauważa także, że szybki wzrost stanu zapasów i wydłużający się cykl ich rotacji zwiększa zapotrzebowanie handlowej grupy na kapitał obrotowy. W ciągu ostatnich kilku kwartałów spółka radziła sobie z tym m.in. finansując się w coraz większym stopniu kosztem dostawców (znacznie zwiększając zobowiązania handlowe i cykl ich rotacji). EuroRating ocenia jednak, że spółce trudno będzie dalej zwiększać finansowanie z tego źródła.

Do czynników negatywnych EuroRating zalicza również obserwowaną od trzech lat spadkową tendencję w zakresie wypracowywanych marż. Marża brutto ze sprzedaży obniżyła się wprawdzie stosunkowo nieznacznie (do 49 proc. na koniec III kw. 2019 r., wobec 53 proc. w 2016 r.), jednak na skutek dynamiki pozostałych kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu przekraczającej dynamikę przychodów ze sprzedaży, znormalizowana marża operacyjna obniżyła się na koniec III kw. 2019 r. do 4,1 proc. (wobec 11,7 proc. w 2016 r.). Sytuację pogarsza dodatkowo szybko rosnąca wartość ponoszonych kosztów finansowych, co przyczyniło się do spadku znormalizowanej marży netto na koniec III kw. 2019 r. do zaledwie 1,3 proc. (wobec 3,5 proc. w 2018 r., 7 proc. w 2017 r. i 10 proc. w 2016 r.).

Agencja spodziewa się przy tym (na podstawie wstępnych danych podanych przez spółkę), że IV kwartał 2019 r. prawdopodobnie przyniósł dalsze pogorszenie rentowności. Grupa CCC zanotowała bowiem spadek zysku EBITDA o 3 proc. r/r, do czego przyczynił się głównie spadek przychodów z sieci detalicznej (zwłaszcza w szwajcarskiej spółce zależnej KVAG), przy czym sprzedaż w odniesieniu do sklepów porównywalnych (LFL) spadła w sieci CCC aż o 9 proc.

EuroRating zaznacza, że na rentowność sieci sklepów stacjonarnych CCC negatywny wpływ wywierać będzie niemal całkowite wyeliminowanie w Polsce od 2020 roku handlu w niedziele.  Do czynników ryzyka agencja zalicza także (na razie czasowo zawieszony) plan wdrożenia przez polski rząd podatku od sprzedaży detalicznej.  

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na ocenę ratingową spółki mogłoby wpływać: utrzymywanie się (lub tym bardziej dalszy wzrost) obecnego wysokiego udziału łącznych zobowiązań w pasywach; dalszy wzrost wartości długu oprocentowanego netto i/lub brak poprawy jego struktury czasowej; ewentualne pogorszenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (w szczególności przy kontynuacji ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych); ewentualny spadek wyniku EBITDA i związane z tym naruszenie opartych na nim kowenantów kredytowych; dalsze pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki, a także kontynuacja negatywnego wpływu przejętych w ostatnich latach spółek na wyniki grupy. 

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC EuroRating zalicza: istotne zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów i redukcję zadłużenia, a także znaczne wydłużenie terminów jego zapadalności; trwałą poprawę generowanych przepływów z działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych nakładów inwestycyjnych; wzrost marży z działalności operacyjnej oraz marży netto; poprawę pozycji płynnościowej; a także zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanego majątku, w tym skrócenie cyklu rotacji zapasów i cyklu konwersji gotówki.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

 • Wyższy rating PGNiG

  13 stycznia 2021
  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • Moody’s obniżył częśc ratingów Banku Pekao

  08 stycznia 2021
  Po przejęciu wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku agencja Moody’s potwierdziła oceny depozytów Banku Pekao, ale równocześnie ścięła mu ocenę indywidualną oraz długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta.
  czytaj więcej
 • Rating PGE w dół

  22 grudnia 2020
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) o jeden stopień z A- do BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • Moody’s podniósł ratingi długu trzech banków hipotecznych

  09 grudnia 2020
  Agencja Moody’s podniosła ocenę listów zastawnych ING Banku Hipotecznego i PKO Banku Hipotecznego do Aa1, a mBanku Hipotecznego do Aa2.
  czytaj więcej

Emisje