poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

EuroRating obniżył ocenę Murapolu

materiał prasowy EuroRating | 09 lipca 2018
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Murapolowi o jeden stopień z BB do BB-. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Obniżenie ratingu Murapolu związane jest z pogorszeniem sytuacji finansowej spółki, jakie nastąpiło w 2017 roku. Na skutek poniesionych w ubiegłym roku wysokich nakładów na zakup gruntów oraz dokonanych znaczących pasywnych inwestycji kapitałowych (akcje spółek Skarbiec Holding S.A. i Polnord S.A.) znacząco wzrosły zobowiązania – w tym dług oprocentowany. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (wg. sprawozdania pro forma) wzrósł na koniec 2017 roku do 79 proc. (wobec 71 proc. rok wcześniej). Dług oprocentowany netto wzrósł dwukrotnie.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że wzrost zadłużenia odbył się w 2017 roku głównie poprzez zwiększenie wartości zobowiązań krótkoterminowych. Ponadto część z dotychczasowych długoterminowych zobowiązań finansowych została przeklasyfikowana do zobowiązań krótkoterminowych. W efekcie udział zobowiązań bieżących w pasywach zwiększył się na koniec ubiegłego roku do 54 proc. (z 38 proc. w roku poprzednim).

Wzrost zadłużenia i niekorzystne zmiany jego struktury terminowej przyczyniły się również do pogorszenia płynności finansowej Murapolu. Skorygowany wskaźnik płynności bieżącej spadł z 2,50 w roku 2016 do 1,46 na koniec 2017 roku, płynność szybka obniżyła się z 0,98 do 0,58, a płynność natychmiastowa z 0,32 do 0,16.

Agencja zwraca także uwagę na ryzyko dla całej branży, jakie w dłuższym horyzoncie związane jest z zaproponowanym przez UOKiK projektem zmiany tzw. ustawy deweloperskiej, zakładającym praktyczną likwidację funkcjonowania otwartych rachunków powierniczych. Wejście tej zmiany w życie byłoby dla firm deweloperskich w horyzoncie długoterminowym bardzo niekorzystne, ponieważ oznaczałoby konieczność finansowania całości kosztów realizowanych inwestycji budowlanych z własnych środków.

EuroRating bierze jednocześnie pod uwagę działania podjęte w ostatnim czasie przez nowy zarząd Murapolu, mające na celu wzmocnienie sytuacji finansowej i płynnościowej spółki, a także koncentrację na podstawowej działalności deweloperskiej. Celowi temu służyć miała m.in. dokonana w czerwcu 2018 r. sprzedaż akcji spółek Skarbiec Holding S.A. i Polnord S.A., a także zbycie działki w podberlińskim Mahlow.

Ponadto, agencja oczekuje, że po kumulacji inwestycji, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich kwartałów, dzięki finalizacji realizowanych obecnie dużych projektów deweloperskich, na przełomie 2018 i 2019 roku pozycja kapitałowa i płynnościowa Murapolu powinna ulec poprawie. Według planów spółki wskaźnik relacji długu finansowego netto do kapitału własnego ma się obniżyć do 0,60 na koniec 2019 roku (wobec 1,30 na koniec 2017 roku).

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na nadany spółce Murapol S.A. rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej:

 • zmniejszenie zadłużenia finansowego i poprawa jego struktury czasowej (poprzez wydłużenie zapadalności długu);
 • istotny wzrost udziału kapitałów własnych w pasywach (dzięki zatrzymywaniu wypracowywanych zysków oraz dzięki planowanemu przeprowadzeniu IPO i emisji nowych akcji);
 • zmniejszenie ryzyka naruszenia kowenantów określonych dla emisji obligacji;
 • istotna i trwała poprawa sytuacji płynnościowej;
 • korzystne kształtowanie się sytuacji makroekonomicznej (w tym w szczególności czynników wpływających na koniunkturę na rynku mieszkaniowym);
 • znacząca i trwała poprawa generowanych przepływów pieniężnych;
 • wzrost wartości przychodów ze sprzedaży i wyników finansowych;
 • a także ostateczny brak wdrożenia proponowanego obecnie przez UOKiK zaostrzenia przepisów ustawy deweloperskiej.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Murapol S.A. mogłyby wpływać:

 • istotne osłabienie koniunktury na rynku mieszkaniowym;
 • spadek marż i pogorszenie wyników finansowych spółki;
 • wzrost udziału kapitału obcego w finansowaniu aktywów;
 • ewentualny nadmierny wzrost zadłużenia finansowego oraz zbyt krótka jego średnia zapadalność i kumulacja spłat w krótkim czasie;
 • istotne pogorszenie nastawienia banków i/lub inwestorów finansowych do branży deweloperskiej (rynkowy wzrost awersji do ryzyka);
 • pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki;
 • wypłata przez spółkę na rzecz akcjonariuszy znacznie wyższych niż obecnie zakładane dywidend.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje