poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

EuroRating podniósł perspektywę oceny CCC

materiał prasowy EuroRating | 06 maja 2020
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce CCC S.A. z negatywnej na stabilną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie B+.

Zmiana na stabilną perspektywy ratingu obuwniczej spółki ma związek z przeprowadzoną emisją nowych akcji, zawartym porozumieniem z wierzycielami oraz z ponownym otwarciem galerii handlowych.

CCC w ostatnich dniach uplasowało 13,7 mln nowych akcji o łącznej wartości 507 mln zł. Środki te zasilą kapitał obrotowy i wzmocnią pozycję płynnościową spółki. EuroRating ocenia, że sukces emisji nowych akcji był kluczowy dla ustabilizowania sytuacji finansowej CCC w obliczu strat, jakie spółka poniosła w ciągu ostatnich tygodni w związku z zamknięciem sklepów.

Pozyskanie dodatkowego kapitału własnego było bardzo istotne również z tego względu, iż było ono warunkiem uzyskania porozumień z wierzycielami. W kwietniu CCC zawarło porozumienie z obligatariuszami, mające na celu m.in. czasowe zawieszenie kowenantów (w tym głównie relacji długu netto do EBITDA). Spółka porozumiała się także z konsorcjum banków w sprawie utrzymania dotychczasowego finansowania do końca kwietnia przyszłego roku. Obie te umowy uwarunkowane były jednak powodzeniem planowanej emisji nowych akcji. Skuteczne jej przeprowadzenie oznacza zatem również wejście w życie porozumień z wierzycielami i zapewnienie spółce kontynuacji finansowania dłużnego.

EuroRating uwzględnia także uzyskanie przez spółkę wsparcia w ramach rządowych programów pomocowych – w tym znaczną redukcję czynszów w lokalach zlokalizowanych w galeriach handlowych w czasie ich zamknięcia oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzeń. Agencja ocenia, że pozwoli to częściowo zredukować straty, jakie spółka poniosła w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w handlu.

Do pozytywnych czynników EuroRating zalicza również ponowne otwarcie galerii handlowych począwszy od pierwszego roboczego dnia maja. Zdaniem agencji, choć początkowo sprzedaż będzie prawdopodobnie znacznie niższa niż była wcześniej w normalnych warunkach, to jednak uzyskiwanie przez spółkę nawet ograniczonych przychodów pozwoli na ograniczenie strat w porównaniu do kontynuacji zamknięcia sklepów stacjonarnych. Umożliwi to spółce również bardziej elastyczne zarządzanie sprzedażą i zapasami, co powinno pozytywnie przełożyć się na jej płynność finansową. 

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC EuroRating zalicza: uzyskiwanie wysokich przychodów ze sprzedaży i szybkie odzyskanie rentowności oraz zdolności do generowania dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; znaczne zmniejszenie nakładów inwestycyjnych (w tym w szczególności na akwizycje); istotna redukcja zadłużenia i wzrost udziału kapitału własnego w pasywach; a także trwałe wzmocnienie pozycji płynnościowej.

Negatywnie na ocenę ratingową spółki mogłoby wpływać obecnie przede wszystkim: ewentualne ponowne nasilenie epidemii i wprowadzenie ograniczeń w handlu; trudności w zwiększeniu w perspektywie średnioterminowej przychodów ze sprzedaży do zadowalających poziomów i ewentualne generowanie strat; uzyskiwanie ujemnych przepływów z działalności operacyjnej;  ewentualny ponowny spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w pasywach; a także utrzymywanie się słabej sytuacji płynnościowej spółki. 

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje