poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

EuroRating ściął ocenę CCC

materiał prasowy EuroRating | 25 marca 2020
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce CCC S.A. do B+ z BB. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Obniżenie oceny ratingowej CCC S.A. o dwa stopnie związane jest ze spodziewanym przez EuroRating istotnym pogorszeniem sytuacji finansowej spółki na skutek okresowego zamknięcia prowadzonych przez nią stacjonarnych sklepów z obuwiem (zarówno w galeriach handlowych, jak i poza nimi) na kluczowych rynkach. Nadzwyczajne środki administracyjne podjęte w związku z pandemią koronawirusa oznaczają dla CCC brak uzyskiwania w tym czasie przychodów z głównego źródła, jakim jest sprzedaż w sklepach stacjonarnych (generująca ok. 3/4 łącznych przychodów grupy), przy jednoczesnym ponoszeniu bieżących kosztów operacyjnych.

EuroRating szacuje, że w okresie przymusowego zamknięcia sklepów spółka generować będzie wysokie straty oraz ujemne wolne przepływy pieniężne, co wpłynie zarówno na obniżenie wartości kapitału własnego w I i II kwartale bieżącego roku, jak i na gwałtowne pogorszenie (wcześniej już i tak napiętej) sytuacji płynnościowej spółki.

Agencja zwraca także uwagę na fakt, że załamanie wartości generowanych przychodów i spodziewany silny spadek wyników finansowych najprawdopodobniej spowoduje naruszenie kowenantów określonych w umowach kredytowych (o wartości ok. 1,3 mld zł) i warunkach emisji obligacji (o wartości 210 mln zł). Głównym z tych wskaźników jest dług netto w relacji do 12-miesięcznego EBITDA, który nie może przekroczyć poziomu 3,5x. Tymczasem na koniec 2019 roku wynosił 3,0x. Ponieważ kowenanty te badane są przez wierzycieli dwa razy w roku (kolejny raz na koniec I półrocza br.), obuwnicza grupa ma jeszcze czas na podjęcie ewentualnych działań zaradczych. 

W ostatnich dniach spółka zapowiedziała emisję nowych akcji o wartości 400-500 mln zł i na 17 kwietnia br. zwołała nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy, które ma podjąć uchwałę w tym zakresie. Jakkolwiek EuroRating, biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację, w jakiej spółka się znalazła, nie spodziewa się problemów z przegłosowaniem emisji akcji, to agencja zwraca uwagę, że (pomimo zapowiedzianego objęcia ok. 1/3 emisji przez największego akcjonariusza) pełne powodzenie emisji nie jest pewne i może zależeć m.in. od dalszego rozwoju sytuacji na rynkach kapitałowych. Ponadto EuroRating szacuje, że nowa emisja może nie być w stanie zneutralizować negatywnego wpływu, jaki na sytuację finansową spółki ma całkowity brak możliwości uzyskiwania przychodów za pośrednictwem kanału stacjonarnego.

Agencja wskazuje, że na sytuację finansową grupy CCC w najbliższym czasie najistotniejszy wpływ będzie miał przebieg globalnej pandemii koronawirusa (w tym szczególności w Polsce i Europie) oraz związana z tym długość okresu zamknięcia sklepów. Jakkolwiek istnieje w tym zakresie bardzo duża niepewność, to EuroRating w scenariuszu bazowym zakłada obecnie, że nie potrwa to dłużej niż ok. 6-8 tygodni. 

Na wielkość ponoszonych przez spółkę strat, a także na tempo pogarszania się jej sytuacji płynnościowej, bardzo istotny wpływ będą miały również zapowiadane przez organy publiczne w poszczególnych krajach programy pomocowe, które mogą w pewnym stopniu złagodzić wpływ kryzysowej sytuacji na kondycję finansową spółki. Istotne będzie także ewentualne umożliwienie prolongaty spłat rat kredytowych, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, a także dokonywane przez spółkę uzgodnienia z instytucjami finansującymi w zakresie możliwości okresowego zawieszenia (lub zmiany poziomu) kowenantów kredytowych.

Negatywna perspektywa ratingu

W związku z ryzykiem ewentualnego wydłużenia czasu trwania pandemii koronawirusa i utrzymania zakazu funkcjonowania sklepów stacjonarnych przez okres dłuższy niż obecnie agencja zakłada w scenariuszu bazowym, perspektywa ratingu pozostaje negatywna. Oznacza ona, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na ocenę ratingową CCC S.A. mogłoby wpływać obecnie przede wszystkim znaczne wydłużenie czasu trwania pandemii koronawirusa i utrzymanie zakazu funkcjonowania stacjonarnych sklepów obuwniczych, a także ewentualne niepowodzenie (lub jedynie częściowe powodzenie) planowanej przez spółkę emisji nowych akcji. Ponadto negatywnie na bieżący poziom ratingu spółki mogłoby wpływać większe niż obecnie spodziewane przez agencję pogorszenie generowanych wyników finansowych i sytuacji płynnościowej spółki, a także ewentualny brak elastyczności jej wierzycieli i wypowiadanie przez instytucje finansujące umów kredytowych (np. na skutek naruszenia kowenantów). 

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC EuroRating zalicza: relatywnie szybkie wznowienie przez spółkę na poszczególnych rynkach (w tym w szczególności w Polsce) sprzedaży w sklepach stacjonarnych; pełne powodzenie nowej emisji akcji; a także szybkie odzyskanie rentowności i zdolności do generowania wysokich dodatnich wolnych przepływów pieniężnych, które pozwoliłyby spółce na wzmocnienie pozycji płynnościowej i redukcję zadłużenia.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

 • CCC chce potroić przychody do 2025 r.

  25 listopada 2021
  W ciągu najbliższych czterech lat obuwnicza grupa chce osiągnąć ponad 60-proc. udział segmentu e-commerce w przychodach i przeszło 12 proc. rentowności EBITDA. Zapowiada też poprawę zarządzania kapitałem obrotowym i wskazuje, że jednym ze źródeł finansowania nowej strategii mogą być obligacje.
  czytaj więcej
 • Grupa CCC miała 2,1 mld zł przychodów w III kw. obrotowym

  03 listopada 2021
  Rekordowym obrotom obuwniczej grupy towarzyszyła poprawa marży brutto do 49,3 proc., ale i gwałtowny wzrost długu netto, wynika ze wstępnych szacunków.
  czytaj więcej
 • CCC z pozytywną perspektywą ratingu

  29 października 2021
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego CCC na pozytywną ze stabilnej. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie B+.
  czytaj więcej
 • CCC buduje wyższe oczekiwania

  14 października 2021
  Po zamknięciu długiego procesu refinansowania długów obuwnicza grupa może skupić się na maksymalizacji sprzedaży i marży. Jest zadowolona z obrotów w aktualnym kwartale i zapewnia o dobrym zatowarowaniu, mimo światowych problemów z łańcuchem dostaw. W listopadzie chce przedstawić nową strategię na kolejne lata.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi