czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

EuroRating zmienia perspektywę ratingu Eurocash z pozytywnej na stabilną

materiał prasowy EuroRating | 27 września 2017
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Eurocash z pozytywnej na stabilną. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie B+.

Uzasadnienie

Zmiana perspektywy ratingu Eurocash na neutralną związana jest z mniej korzystnym niż poprzednio oczekiwaniem przez agencję na kształtowanie się sytuacji spółki w zakresie finansowania oraz płynności.

Na skutek strat poniesionych przez Eurocash w I i II kwartale bieżącego roku, a także w rezultacie dokonanej wypłaty dywidendy za 2016 rok, obniżeniu uległa wartość kapitału własnego. Przy jednoczesnym wzroście wartości łącznych aktywów skutkowało to ponownym wzrostem udziału kapitału obcego w pasywach, a także wzrostem relacji długu netto do EBITDA.

Ponieważ spółka ogłosiła niedawno zamiar przejęcia za 350 mln zł sieci sklepów Mila, a także zadeklarowała zamiar kontynuacji wypłat dywidend, EuroRating zrewidował in minus swoje dotychczasowe oczekiwania odnośnie do kształtowania się struktury finansowania spółki w perspektywie średnioterminowej.

Do czynników negatywnych agencja zalicza także ponowne osłabienie pozycji płynnościowej Eurocashu. Wskaźniki płynności przyjęły na koniec I półrocza tego roku wartości najniższe od co najmniej kilku kwartałów, a nominalna wartość kapitału obrotowego netto osiągnęła najwyższy ujemny poziom w dotychczasowej historii spółki.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating, rating nadany spółce Eurocash w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na ocenę ratingową Eurocash mogłoby mieć: trwała poprawa poziomu generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; obniżenie i utrzymywanie się nakładów inwestycyjnych na relatywnie niskich poziomach; istotne zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów; a także poprawa w obszarze sytuacji płynnościowej spółki.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie wpływać na bieżący poziom oceny wiarygodności kredytowej spółki, EuroRating zalicza: dalszy wzrost udziału zobowiązań w strukturze pasywów i/lub wzrost wartości zadłużenia finansowego; dalsze pogorszenie osiąganych znormalizowanych wyników finansowych oraz przepływów z działalności operacyjnej; dalsze pogorszenie sytuacji płynnościowej; a także ewentualną wypłatę zbyt wysokich (w stosunku do kondycji finansowej spółki) dywidend dla akcjonariuszy.

Więcej wiadomości o Eurocash S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje