czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Lepsza perspektywa ratingu Banku Pocztowego

materiał prasowy EuroRating | 15 marca 2023
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. z negatywnej na stabilną. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.

Zmiana perspektywy ratingu kredytowego Banku Pocztowego na stabilną związana jest przede wszystkim z odwróceniem w II połowie 2022 r. dotychczasowej negatywnej tendencji w zakresie spadku wartości kapitału własnego i jego udziału w sumie pasywów. W drugim półroczu ubiegłego roku kapitał własny banku zwiększył się o 144 mln zł do 417 mln zł, co stanowiło 4,9 proc. łącznych pasywów (wobec 3,2 proc. pół roku wcześniej). Poprawa w zakresie pozycji kapitałowej banku wynikała w głównej mierze ze wzrostu wyceny obligacji skarbowych, których udział w sumie bilansowej wynosił 36 proc. na koniec 2022 r.

Zwiększenie funduszy własnych, przy jednoczesnym spadku wartości aktywów ważonych ryzykiem, przełożyło się na poprawę regulacyjnych współczynników kapitałowych i ich powrót ponad regulacyjne minima – TCR do 14,5 proc. (wobec 11,4 proc. na koniec I poł. 2022 r.) oraz Tier 1 do 12,6 proc. (wobec 11,8 proc. pół roku wcześniej). Na koniec 2022 roku łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 były odpowiednio o 2,32 p.p. oraz 1,79 p.p. powyżej minimalnych wymogów kapitałowych.

EuroRating nadal ocenia bieżący poziom kapitału własnego Banku Pocztowego jako zbyt niski i tym samym poziom lewaru kapitałowego (relacja łącznych aktywów do kapitału własnego) jako wysoki. Agencja bierze jednocześnie pod uwagę, iż zgodnie z zapowiedziami bank zamierza do III kwartału bieżącego roku zakończyć działania naprawcze nakierowane na odbudowę sytuacji kapitałowej.

Przy ocenie ryzyka kredytowego Banku Pocztowego EuroRating uwzględnia także poprawę sytuacji operacyjnej banku, odzwierciedloną rosnącymi przychodami z tytułu odsetek (dzięki wysokim stopom procentowym) oraz wzrostem rentowności. Mimo poniesienia kosztu wakacji kredytowych (69 mln zł w 2022 r.) bankowi udało się w ubiegłym roku osiągnąć 105 mln zł zysku netto, co przełożyło się na najwyższy od co najmniej 10 lat poziom wskaźnika zwrotu na aktywach (ROA). 

Agencja odnotowuje również, że nadal możliwy jest zakup akcji Banku Pocztowego należących do Poczty Polskiej przez PKO Bank Polski, posiadający stosunkowo wysoki rating kredytowy nadany przez EuroRating ('A-' z perspektywą stabilną).

Stabilna perspektywa ratingu 

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany  bankowi  rating  w  horyzoncie  kolejnych  12  miesięcy  najprawdopodobniej  nie  powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywnie na bieżący poziom oceny ratingowej Banku Pocztowego mogłyby oddziaływać: ewentualne przejęcie banku przez PKO Bank Polski; znaczący i trwały wzrost wartości kapitału własnego oraz jego udziału w pasywach; dalszy istotny wzrost wskaźników wypłacalności; trwała poprawa uzyskiwanych wyników finansowych i utrzymywanie się rentowności aktywów na relatywnie wysokim poziomie; istotny spadek udziału kredytów nieregularnych; a także poprawa efektywności działalności banku obrazowana dalszym zmniejszaniem wskaźnika koszty/przychody. 

Negatywny wpływ na rating Banku Pocztowego mogłyby mieć: ewentualny ponowny spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w pasywach; ponowny spadek wartości współczynników wypłacalności; ewentualne pogorszenie generowanych wyników finansowych (w tym w szczególności generowanie strat); a także wzrost udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem.

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

 • Pozytywna perspektywa ratingu Banku Pocztowego

  15 września 2023
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu ze stabilnej na pozytywną. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie 'BB'.
  czytaj więcej
 • Coraz zdrowszy Bank Pocztowy

  11 września 2023
  W I półroczu Bank Pocztowy osiągnął rekordowe 106,5 mln zł zysku netto, notując przy tym poprawę płynności, jakości aktywów, czy wreszcie i samych współczynników kapitałowych.
  czytaj więcej
 • Bank Pocztowy chce zarabiać minimum 100 mln zł rocznie

  28 czerwca 2023
  Dzięki zyskom kapitał własny na wzrosnąć czterokrotnie do 2026 r., co z kolei podwoiłoby wskaźnik adekwatności kaptiałowej Tier1.
  czytaj więcej
 • Bank Pocztowy wyszedł z niedoborów kapitału

  07 marca 2023
  Mimo wakacji kredytowych, bankowi udało się osiągnąć 105 mln zł zysku netto w 2022 r. Lecz wbrew rynkowym trendom, mocno schudły jego portfel kredytowy oraz baza depozytowa. Współczynniki kapitałowe powróciły ponad regulacyjne minima, a w III kwartale powinno dojść do zakończenia działań naprawczych w tym obszarze.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi