czwartek, 22 sierpnia 2019

Newsroom

MF chce skończyć z liniową wyceną w funduszach obligacji

msd | 18 września 2018
Resort finansów pracuje nad zmianą zasad wyceny papierów dłużnych znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych – wynika z wykazu prac legislacyjnych MF.

Konieczność wprowadzenia zmian Ministerstwo Finansów tłumaczy przepisami unijnymi i zamiarem dostosowania lokalnych standardów wyceny do międzynarodowej praktyki. Zdaniem resortu rodzimy rynek przez wiele lat wytworzył bowiem „system wyceny produktów dłużnych odbiegający od międzynarodowych standardów rachunkowości”.

Międzynarodowe standardy oparte są o wycenę rynkową bądź model oparty o obserwowalne bezpośrednio lub pośrednio dane rynkowe. Lokalna praktyka ewoluowała natomiast w kierunku dominacji efektywnej stropy procentowej, która nie uwzględnia żadnych parametrów ani ryzyk rynkowych bądź emitenta, jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych w sposób nadużywający wyjątku dopuszczonego w rozporządzeniu – napisano wśród przyczyn projektowanych zmian.

Wśród powodów do aktualizacji rozporządzenia MF zwraca także uwagę na wzrastające ryzyko systemowe wynikające z błędnej oceny ryzyka instrumentów dłużnych, w tym w szczególności ryzyka kredytowego i ryzyka płynności.

Zastosowanie efektywnej stopy procentowej wytwarza nieprawdziwe postrzeganie produktów opartych o instrumenty wyceniane wg tej metody jako produktów o niskiej zmienności i tym samym wysokim bezpieczeństwie, utożsamianego z bezpieczną lokatą, gdyż model wyceny nie uwzględnia żadnych zmian parametrów rynkowych aż do momentu bankructwa emitenta – napisano także.

Resort finansów chce by przy ustalaniu wartości godziwej instrumentów dłużnych w pierwszej kolejności była to ich wartość rynkowa. Ponadto, MF chce też rozszerzenia definicji aktywnego rynku. 

MF dopuszcza możliwość pozostania przy wycenie metodą efektywnej stopy procentowej, ale wyłącznie dla instrumentów rynku pieniężnego z terminem zapadalności do 92 dni. 

Planowany termin wydania rozporządzenia to I kwartał 2019 r. – wynika wykazu prac legislacyjnych resortu.

Informacje o pracach MF nad aktualizacją przepisów jako pierwsza we wtorek podała PAP.

Tymczasem z naszych informacji wynika, że metoda wyceny instrumentów dłużnych była jednym z przedmiotów lipcowego posiedzenia zespołu roboczego ds. przeglądu regulacji rynku obligacji korporacyjnych. Temat ten poruszyć miał Jacek Fotek, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych. W sierpniu przypomniał o nim także Piotr Borowski, członek zarządu w GPW, który w liście do MF zwracał między innymi uwagę na to, że obligacje nienotowane na aktywnym rynku przy wycenie w skorygowanej cenie nabycia nie uwzględniają sytuacji finansowej emitenta. 

Gotowość uczestnictwa w pracach nad nowym brzmieniem rozporządzenia, jak wynika z naszych informacji, zgłosiła Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, która w sierpniowym liście do MF zwróciła uwagę, że liniowa wycena dłużnych papierów wartościowych „powinna zostać uzupełniona mechanizmem pozwalającym wyliczenie rynkowej wartości aktywów funduszu”.

Przedstawioną w lipcu propozycję zmiany zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych popierają oddelegowani do zespołu roboczego eksperci Narodowego Banku Polskiego, według których „w przypadku wszystkich papierów dłużnych wycena powinna być dokonywana według wartości godziwej, która uwzględnia m.in. profil płynności inwestycji oraz ryzyko kredytowe emitenta, a nie według skorygowanej ceny nabycia”.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje