sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Negatywna perspektywa ratingu Banku Milenium

materiał prasowy EuroRating | 04 sierpnia 2022
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego Banku Millennium ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie 'BB'.

Zmiana perspektywy ratingu Banku Millennium na negatywną związana jest przede wszystkim z prognozowanym obniżeniem kapitału własnego banku i jego udziału w sumie pasywów w efekcie narzuconych bankom przez polski rząd tzw. wakacji kredytowych, przy jednoczesnym występowaniu innych czynników negatywnie wpływających na wyniki finansowe i poziom kapitału własnego banku.

Nowo uchwalone przepisy umożliwiające okresowe zawieszenie przez wszystkich kredytobiorców spłaty w bieżącym i przyszłym roku części rat kredytów hipotecznych w złotych (tzw. wakacje kredytowe) będą znacznym obciążeniem dla banków posiadających duże portfele tego typu kredytów. Banku Millennium należy przy tym do banków najmocniej zaangażowanych w finansowanie nieruchomości. 

Bank oszacował, że w przypadku skorzystania z nowej możliwości przez wszystkich uprawnionych kredytobiorców, maksymalna kwota straty z tego tytułu na poziomie grupy wyniosłaby ok. 1,8 mld zł. Bank spodziewa się jednocześnie rozpoznania z góry w ciężar wyników III kwartału 2022 r. kosztu w wysokości pomiędzy 75 proc. a 90 proc. tej kwoty. Bank Millennium poinformował również, że w III kwartale br. najprawdopodobniej po raz kolejny zaraportuje stratę netto. EuroRating podkreśla, że będzie to już ósmy z rzędu kwartał z ujemnymi wynikami finansowymi.

Z uwagi na spodziewany spadek współczynników kapitałowych poniżej wymaganych poziomów zarząd Banku Millennium podjął decyzję o uruchomieniu planu naprawy. Agencja negatywnie ocenia jednak fakt, że plan ten nie zakłada dokapitalizowania banku przez akcjonariuszy. Tymczasem koszt "wakacji kredytowych" dodatkowo pogorszy i tak już słabą w ostatnim czasie pozycję kapitałową banku, na którą negatywnie w ostatnich kwartałach wpływały wysokie koszty rezerw tworzonych na ryzyko prawne kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, a także straty na portfelu obligacji skarbowych.

EuroRating bierze pod uwagę fakt, że podstawowa działalność operacyjna Banku Millennium jest rentowna, na co dodatkowo pozytywnie wpływają podwyżki stóp procentowych NBP, jednak ponoszone koszty pozaoperacyjne (w tym głównie tworzone wysokie rezerwy) znacznie przewyższają w ostatnim czasie pozytywne wyniki odsetkowe i prowizyjne.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na bieżący poziom ratingu kredytowego Banku Millennium mogłyby mieć: wysoka partycypacja klientów w programie "wakacji kredytowych" i poniesienie przez bank kosztów z tym związanych na poziomie zbliżonym do oszacowanego przez bank lub wyższym; kontynuowanie generowania przez bank ujemnych wyników finansowych; dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w sumie pasywów; spadek współczynników kapitałowych istotnie poniżej wymaganych poziomów; a także ponoszenie przez bank istotnie większych niż spodziewane w scenariuszu bazowym strat na walutowych kredytach hipotecznych.

Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: poniesienie faktycznych kosztów wakacji kredytowych na poziomie istotnie niższym od szacowanego przez bank; ewentualna zmiania linii orzecznictwa sądów w sprawach frankowych na korzystniejszą dla banków; osiąganie przez bank w perspektywie średnioterminowej lepszych od obecnie spodziewanych wyników finansowych; istotny wzrost wartości kapitału własnego oraz wzrost jego udziału w pasywach; a  także utrzymanie wysokich regulacyjnych współczynników kapitałowych. 

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi