czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Negatywna perspektywa ratingu Banku Pocztowego

materiał prasowy EuroRating | 29 marca 2022
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu ze stabilnej na negatywną. Rating banku został utrzymany na poziomie BB+.

Obniżenie perspektywy ratingu kredytowego Banku Pocztowego jest związane przede wszystkim ze znacznym zmniejszeniem wartości kapitału własnego banku, jakie nastąpiło w trakcie 2021 roku (spadek do 404 mln zł, wobec 585 mln zł na koniec I półrocza 2021 r. oraz 633 mln zł na koniec 
2020 r.). Tak znaczny spadek kapitału własnego jest głównie rezultatem ujemnego wyniku z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. Bank Pocztowy posiadał znaczny pakiet aktywów finansowych wycenianych w powyższy sposób – na koniec 2021 r. było to 3,6 mld zł (ok. 40 proc. aktywów), w tym zdecydowana większość (88 proc.) to obligacje skarbowe. 

Spadek wartości godziwej tych instrumentów wynika z gwałtownego wzrostu inflacji oraz serii podwyżek stóp procentowych NBP, rozpoczętej przez RPP w IV kwartale 2021 r. Rynek obligacji zareagował na te wydarzenia z wyprzedzeniem, w efekcie czego ceny długoterminowych papierów dłużnych zaczęły spadać jeszcze w I połowie 2021 r.

W konsekwencji zmniejszenia kapitału własnego dalszemu spadkowi uległ wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym – z 6,9 proc. na koniec 2020 r. do 4,4 proc. na koniec 2021 r. Obniżeniu uległy również regulacyjne współczynniki wypłacalności: TCR – z 17,9 proc. do 15 proc. oraz Tier 1 (z 15,4 proc. do 12,4 proc.).

EuroRating bierze pod uwagę fakt, że Bank Pocztowy w 2021 roku wypracował dodatni wynik netto (zysk wyniósł 31 mln zł, wobec 9 mln zł straty rok wcześniej), jak również, że istnieją realne możliwości dalszej poprawy wyników bieżących dzięki spodziewanemu wzrostowi przychodów odsetkowych (w efekcie wzrostu rynkowych stóp procentowych) i działań optymalizujących koszty działalności (efektywność kosztowa banku jest wciąż bardzo niska). 

Jednakże skala zmniejszenia kapitału własnego i spadek jego udziału w pasywach na koniec 2021 r. są na tyle duże, że ich zniwelowanie w rezultacie zyskownej działalności operacyjnej będzie bardzo trudne. Ponadto agencja zauważa również, że dalszy dynamiczny spadek cen obligacji kontynuowany był w I kwartale bieżącego roku, co najprawdopodobniej przełożyło się na dalsze osłabienie pozycji kapitałowej banku. 

EuroRating spodziewa się, że Bank Pocztowy ostatecznie nie poniesie strat w ujęciu nominalnym na utrzymywanych długoterminowych obligacjach skarbowych, ponieważ papiery te zostaną w przyszłości wykupione przez emitenta. Jednakże jeśli wysoka inflacja oraz stopy procentowe utrzymają się w dłuższym horyzoncie czasu, posiadany przez bank bardzo duży portfel niskooprocentowanych długoterminowych obligacji skarbowych będzie osłabiał realną rentowność banku w perspektywie kilku kolejnych lat, co utrudni mu odbudowanie pozycji kapitałowej.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu kredytowego w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na rating banku mogłyby mieć: ewentualny dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w pasywach; dalszy spadek wartości współczynników wypłacalności; istotny wzrost udziału kredytów nieregularnych; a także znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych.

Pozytywnie na bieżący poziom oceny ratingowej Banku Pocztowego mogłyby oddziaływać: znaczący i trwały wzrost kapitału własnego i jego udziału w pasywach; istotny wzrost wskaźników wypłacalności; ewentualne dokapitalizowanie banku przez akcjonariuszy; trwała poprawa uzyskiwanych wyników finansowych znaczny wzrost rentowności aktywów; istotny spadek udziału kredytów nieregularnych; a także poprawa efektywności działalności banku obrazowana istotnym zmniejszeniem wskaźnika koszty/dochody. 

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi