sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Negatywna perspektywa ratingu CCC

materiał prasowy EuroRating | 17 lutego 2023
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce CCC S.A. na negatywną ze stabilnej. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie 'B+'.

Zmiana perspektywy ratingu CCC S.A. na negatywną związana jest przede wszystkim ze słabymi wynikami finansowymi uzyskiwanymi przez grupę CCC oraz utrzymującym się wysokim zadłużeniem i słabą pozycją kapitałową spółki.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że CCC ma nadal trudności w uzyskaniu dodatnich wyników finansowych. Po trzech kwartałach roku obrotowego 2022/2023 grupa CCC wykazała 290 mln zł straty netto, a zgodnie ze wstępnymi szacunkami w czwartym kwartale roku 2022/2023 grupa miała wprawdzie dodatni skorygowany wynik EBITDA na poziomie 47 mln zł, jednak już na poziomie wyniku operacyjnego spółka poniosła stratę w kwocie 57 mln zł. Agencja szacuje, że łączna strata netto za rok 2022/2023 mogła wynieść ok. 430-450 mln zł. Ubiegły rok finansowy grupa CCC zakończyła więc wynikiem znacznie gorszym niż rok 2021/2022, kiedy spółka wychodziła z kryzysowej sytuacji związanej z pandemią covid-19.

EuroRating wskazuje, że na uzyskiwane przez CCC wyniki netto silnie negatywnie wpływają szybko rosnące koszty finansowe, które w okresie I-III kw. 2022/2023 wyniosły 295 mln zł (wobec 114 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Jest to rezultatem jednoczesnego utrzymywania się w ostatnich kwartałach długu oprocentowanego na zbliżonym do rekordowego poziomie ok. 2,5 mld zł oraz silnego wzrostu stóp procentowych. 

Agencja bierze również pod uwagę ponowny wzrost w ciągu ostatnich kwartałów wskaźnika długu oprocentowanego netto do EBITDA, który na koniec III kw. 2022/2023 (oraz według wstępnych szacunkowych wyników za IV kw. 2022/2023) wyniósł ok. 4,0x, wobec ok. 2,8x na koniec 2021/2022. 

W powyższym kontekście EuroRating do czynników negatywnych zalicza fakt, że CCC dotychczas nie przeprowadziło emisji nowych akcji, którą miał objąć największy akcjonariusz – Dariusz Miłek. Plan przeprowadzenia emisji akcji o wartości 500 mln zł został przez spółkę ogłoszony we wrześniu 2022 r., a zgromadzenie akcjonariuszy uchwaliło emisję w połowie listopada. Tymczasem, pomimo upływu trzech miesięcy, zarząd spółki nadal nie deklaruje konkretnego terminu przeprowadzenia emisji. EuroRating zaznacza, że w obecnej sytuacji finansowej spółki jak najszybsze przeprowadzenie jej istotnego dokapitalizowania staje się pilną koniecznością.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na ocenę ratingową spółki mogłoby wpływać obecnie przede wszystkim: niepowodzenie przeprowadzenia uchwalonej emisji nowych akcji o wartości 500 mln zł; słabe wyniki operacyjne i finansowe poszczególnych segmentów działalności grupy CCC; generowanie w kolejnych kwartałach ujemnych wyników netto; uzyskiwanie ujemnych przepływów z działalności operacyjnej i ujemnych wolnych przepływów pieniężnych; brak redukcji zadłużenia (a tym bardziej jego ewentualny dalszy wzrost) w horyzoncie kilku najbliższych kwartałów; dalszy spadek wartości kapitału własnego 
i/lub jego udziału w pasywach; a także ewentualne pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki. 

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC EuroRating zalicza: dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży i poprawa rentowności na wszystkich poziomach RZiS; poprawa generowanych przepływów z działalności operacyjnej oraz uzyskiwanie dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; sfinalizowanie emisji nowych akcji za 500 mln zł; redukcja zadłużenia oraz istotny wzrost udziału kapitału własnego w pasywach; a także trwałe wzmocnienie pozycji płynnościowej.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

 • CCC zapowiada rekordowe marże handlowe

  13 czerwca 2024
  Obuwnicza grupa nie zamierza poprzestawać na 51-proc. marży brutto ze sprzedaży, jaką udało jej się wypracować w I kwartale. Dopełnieniem trwającej restrukturyzacji ma być pozyskanie nowego finansowania jeszcze w tym miesiącu.
  czytaj więcej
 • CCC potrzebuje zgody akcjonariuszy na refinansowanie

  21 maja 2024
  Podczas zwołanego na 20 czerwca ZWZ obuwniczej spółki dojdzie do głosowania nad ustanowieniem zastawów zabezpieczających potencjalne kredyty o łącznej wartości do 1,8 mld zł.
  czytaj więcej
 • CCC buduje wysokie oczekiwania na kolejne kwartały

  10 maja 2024
  Obuwnicza grupa wypracowała 1,16 mld zł zysku brutto ze sprzedaży i 304 mln zły zysku EBITDA w I kwartale. Według zapowiedzi jej założyciela, kolejne kwartały mogą być jeszcze lepsze. Najpierw jednak najbliższe tygodnie przynieść mają domknięcie procesu refinansowania.
  czytaj więcej
 • CCC wyczekuje refinansowania w najbliższych tygodniach

  08 kwietnia 2024
  Na koniec stycznia obuwnicza grupa miała najmniej gotówki od blisko czterech lat i ponad 1,4 mld zł krótkoterminowego zadłużenia. Jest już jednak po słowie z instytucjami finansowymi i liczy, że do końca czerwca zamknie proces refinansowania.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi