czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Negatywna perspektywa ratingu mBanku

materiał prasowy EuroRating | 05 czerwca 2023
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego banku mBank S.A. ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie 'BBB-'.

Zmiana perspektywy ratingu kredytowego mBanku na negatywną związana jest przede wszystkim z utrzymującym się niskim wskaźnikiem finansowania aktywów kapitałem własnym, a także z dalszym dynamicznym wzrostem liczby pozwów sądowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych oraz ze spodziewanym niekorzystnym dla banków wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącym m.in. prawa banków do opłaty za korzystaie przez kredytobiorców walutowych z udostępnionego im kapitału. 

Poniesione przez bank w latach 2021-2022 wysokie straty spowodowały istotny spadek kapitału własnego – do 12,7 mld zł na koniec 2022 r., wobec 16,7 mld zł w 2020 r. Pomimo lekkiego wzrostu wartości kapitału własnego do 13,3 mld zł w I kw. 2023 r., wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym nadal utrzymuje się na niskim poziomie 6,1 proc. (wobec 6,9 proc. na koniec 2021 r. i 9,3 proc. na koniec 2020 r.). Oznacza to, że mBank ma obecnie relatywnie niewielki (w porównaniu do lat poprzednich, a także w kontekście ryzyk obciążających bank) bufor kapitałowy, który mógłby pokrywać ewentualne potencjalne kolejne straty.

mBank należy do banków z najwyższym udziałem walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Choć ich udział w łącznych kredytach oraz w sumie aktywów systematycznie maleje, to na koniec I kw. 2023 r. nadal stanowiły one ok. 4 proc. portfela kredytowego banku i odpowiadały za 2,3 proc. łącznych aktywów.

W ostatnich kwartałach szybko rosła liczba pozwów klientów posiadających w mBanku walutowy kredyt hipoteczny. Na koniec I kw. 2023 r. było ich ponad 19 tysięcy (o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 6,7 mld zł), wobec 17,8 tysięcy pozwów na koniec 2022 r. i 13,4 tysięcy na koniec 2021 r.

Rezerwy mBanku związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich wzrosły z 4,1 mld zł na koniec 2021 r. do ok. 6,6 mld zł na koniec I kw. 2023 r., co odpowiadało ponad 61 proc. łącznej wartości tych kredytów.

mBank podjął decyzję o wprowadzeniu własnego programu ugód i prawie wszyscy aktywni kredytobiorcy otrzymali propozycję ugody. Łączna liczba ugód zawartych przez mBank przekroczyła już 5 tysięcy.

Obecnie nie wiadomo jaka część kredytobiorców walutowych, włączając tych którzy już spłacili swoje zobowiązanie, zdecyduje się ostatecznie na złożenie pozwu przeciwko bankowi. Nie jest również jasne czy bankom posiadającym hipoteczne kredyty walutowe będzie przysługiwało wynagrodzenie za korzystanie przez kredytobiorców z udostępnionego kapitału. Dotychczasowa opinia rzecznika generalnego TSUE jest w tej kwestii niekorzystna dla banków. Prawdopodobne jest przy tym, że ostateczny wyrok TSUE będzie zgodny z opinią rzecznika.

Dla mBanku oznaczałoby to konieczność utworzenia dodatkowych wysokich rezerw związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Dla oceny ryzyka kredytowego banku istotne będzie przy tym czy ewentualne dodatkowe koszty z tym związane zostaną rozłożone na kilka lat, czy też będą musiały zostać rozliczone jednorazowo. Agencja szacuje, że w pierwszym przypadku bank mógłby je pokryć z bieżących wysokich dochodów z działalności operacyjnej. W drugim przypadku mBank mógłby natomiast wymagać dokapitalizowania przez akcjonariuszy.  

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na rating banku mogłyby mieć: niekrzystny wyrok TSUE odnośnie prawa banków do opłaty za korzystanie przez kredytobiorców walutowych z kapitału; dalzy silny wzrost liczby pozbów hipotecznych kredytobiorców walutowych przeciwko bankowi; ewentualne generowanie przez bank ujemnych wyników finansowych i dalszy spadek wartości kapitału własnego oraz jego udziału w pasywach; a także ewentualny spadek wartości regulacyjnych współczynników kapitałowych.

Pozytywny wpływ na poziom ratingu mBanku mogłoby mieć: korzytny dla banków wyrok TSUE odnośnie przysługiwania bankom opłaty za korzystanie przez kredytobiorców walytowych z kapitału; realizacja przez bank na dużą skalę programu ugód z kredtytobiorcami oraz rozłożenie kosztów przewalutowania kredytów walutowych na okres kilku lat; wyhamowanie wzrostu liczby pozwów kredytobiorców przeciwko bankowi; osiąganie wysokich dodatnich wyników finansowych; a także wzrost wartości kapitału własnego oraz jego udziału w sumie pasywów.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi