środa, 28 września 2022

Newsroom

Niższy rating Alior Banku

materiał prasowy EuroRating | 27 sierpnia 2020
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy banku Alior Bank S.A. z poziomu BB+ do BB. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Obniżenie oceny ratingowej Alior Banku o jeden stopień z BB+ do BB związane jest przede wszystkim z silnym pogorszeniem bieżących wyników finansowych banku, a także z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na przyszłe wyniki banku.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że wynik netto Alior Banku obniżał się już od kilku kwartałów, na co wpływ miało m.in. pogarszanie się jakości portfela kredytów. W efekcie na koniec II kwartału b.r. udział kredytów zagrożonych (NPL) wyniósł 13,7 proc., co jest poziomem dwa razy wyższym niż średnia w sektorze. Bank posiada stosunkowo duży portfel kredytów korporacyjnych, a w ostatnich kwartałach miał kilka dużych ekspozycji (m.in. Ruch, Zakłady Mięsne Henryk Kania, Onico), na których poniósł straty. Udział kredytów z utratą wartości w segmencie klienta biznesowego wzrósł na koniec czerwca 2020 r. do wysokiego poziomu 20,7 proc. (wobec 16,2 proc. przed rokiem).

W efekcie dokonanych w II kwartale b.r. wysokich odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz utworzonych rezerw związanych z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich, Alior Bank wygenerował wysoką stratę netto w wysokości 582 mln zł. Skutkowało to spadkiem wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) do ujemnego poziomu (-0,4 proc.) po raz pierwszy od 10 lat. 

Agencja spodziewa się, że w rezultacie obserwowanego pogorszenia koniunktury gospodarczej, związanego ze skutkami epidemii Covid-19, jakość portfela kredytów Alior Banku może się nadal pogarszać, co w dalszym ciągu będzie obciążać wyniki finansowe banku. 

Kolejnym istotnym czynnikiem, który będzie negatywnie wpływał na wyniki Alior Banku  jest obniżenie przez RPP w I połowie b.r. stóp procentowych NBP do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Ma to wpływ na spadek marży odsetkowej i w konsekwencji na wynik netto banku. Alior Bank szacuje negatywny wpływ ostatnich decyzji RPP na swój wynik finansowy w 2020 roku na ok. 0,5 mld zł.

Ewentualne dalsze generowanie ujemnych wyników oznaczać będzie, że Alior Bank w 2020 roku, a być może także w kolejnym roku, będzie wykazywał straty, co może przyczynić się do spadku wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności banku.

W rezultacie Alior Bank może uruchomić plan naprawczy, ponieważ przy niemal zerowym poziomie stóp procentowych bankowi będzie bardzo trudno osiągać dodatni wynik finansowy. Dzięki planowi naprawy bank uniknąłby płacenia podatku bankowego, który obecnie pochłania większość jego zysku operacyjnego. Może zostać także reaktywowany projekt konsolidacji banków w ramach grupy PZU S.A. (połączenie z Bankiem Pekao S.A.).

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi