czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Niższy rating Banku Millennium

materiał prasowy EuroRating | 08 listopada 2022
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy Banku Millennium S.A. z poziomu 'BB' do 'BB-'. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Obniżenie ratingu kredytowego Banku Millennium jest związane przede wszystkim z ponoszonymi przez bank wysokimi stratami oraz związanym z tym znacznym spadkiem wartości kapitału własnego i jego udziału w sumie pasywów. Negatywny wpływ na ocenę wiarygodności finansowej banku miało również obniżenie współczynników kapitałowych poniżej minimalnych wymogów określonych przez nadzór finansowy i konieczność wdrożenia planu naprawczego.

Uchwalone w ostatnim czasie przepisy wprowadzające tzw. wakacje kredytowe, tj. możliwość okresowego zawieszenia przez wszystkich kredytobiorców (bez względu na ich sytuację finansową) spłaty w bieżącym i przyszłym roku części rat kredytów hipotecznych w złotych, oznaczają w praktyce zmuszenie banków do okresowego świadczenia klientom usług kredytowych za darmo. Szacowane utracone przychody z tego tytułu banki zaksięgowały w całości w koszty III kwartału br. W przypadku Banku Millennium rozpoznany koszt wakacji kredytowych wyniósł na poziomie grupy ok. 1,4 mld zł (bank przyjął założenie skorzystania z możliwości zawieszenia płatności rat kredytów przez 80% uprawnionych; faktycznie z wakacji kredytowych skorzystało w III kwartale 2022 r. dotychczas 66 proc. uprawnionych). 

Rozpoznany z góry koszt wakacji kredytowych znacznie obciążył wyniki Banku Millennium, doprowadzając – wraz z utworzonymi kolejnymi rezerwami na ryzyko prawne związanymi z walutowymi kredytami hipotecznymi – do wygenerowania w III kw. 2022 r. wysokiej straty netto. EuroRating podkreśla, że był to dla banku już ósmy z rzędu kwartał z ujemnymi wynikami finansowymi, przy czym wynik czterokwartalny osiągnął najwyższy dotychczas ujemny poziom -1,8 mld zł (co przekłada się na wskaźnik zwrotu na aktywach ROA na poziomie -1,7 proc.).

W rezultacie wartość kapitału własnego po raz kolejny uległa obniżeniu i wyniosła na koniec III kwartału 2022 r. ok. 4,9 mld zł. W porównaniu do najwyższego dotychczas poziomu 9,2 mld zł, osiągniętego na koniec III kw. 2020 r., kapitał banku zmniejszył się więc już o prawie o połowę.

W ślad za obniżającą się wartością kapitału własnego malał jego udział w sumie pasywów. Wskaźnik ten obniżał się wprawdzie już od 2018 roku, jednak w ostatnich kwartałach przyjmuje on już niepokojąco niskie poziomy. Na koniec 2020 r. było to jeszcze 9,3 proc., w 2021 roku nastąpił spadek do 6,4 proc., a na koniec III kw. 2022 r. kapitał własny odpowiadał już zaledwie 4,4 proc. sumy bilansowej.

EuroRating ocenia obecny poziom tego wskaźnika jako zdecydowanie zbyt niski. Nie zapewnia on bowiem bankowi wystarczająco wysokiego bufora na pokrycie ewentualnych strat możliwych do poniesienia w kolejnych okresach.

W efekcie malejącego kapitału własnego, obniżała się również jego relacja do aktywów ważonych ryzykiem, co przełożyło się na spadek regulacyjnych współczynników kapitałowych, które na koniec III kw. 2022 r. przyjęły wartości poniżej minimalnych wymogów określonych przez KNF (wskaźnik TCR na poziomie grupy wyniósł 12,36 proc., wobec minimalnego wymaganego 13,54 proc.; wskaźnik Tier 1 na poziomie grupy wyniósł 9,45 proc., a minimalny wymagany wynosił 10,84 proc.).

W związku z powyższym bank uruchomił plan naprawy, zakładający odzyskanie wymaganej adekwatności kapitałowej w drugiej połowie 2023 r. W kontekście wysokiej dźwigni kapitałowej, jaka występuje obecnie w przypadku Banku Millennium, w kontekście oceny ryzyka kredytowego EuroRating negatywnie ocenia fakt, że plan naprawy nie zakłada dokapitalizowania banku przez akcjonariuszy.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na bieżący poziom ratingu kredytowego Banku Millennium mogłyby mieć: ewentualne rozszerzenie przez rząd wakacji kredytowych (na nowe okresy i/lub inne rodzaje kredytów) wiążące się z kolejnymi dużymi kosztami dla banku; kontynuowanie generowania ujemnych wyników finansowych; dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w sumie pasywów; dalszy spadek współczynników kapitałowych istotnie poniżej wymaganych poziomów; ponoszenie przez bank istotnie większych niż obecnie spodziewane strat na walutowych kredytach hipotecznych (w tym np. w konsekwencji negatywnego rozstrzygnięcia TSUE w zakresie możliwości dochodzenia przez banki wynagrodzenia za korzystanie przez kredytobiorców z udostępnionego kapitału).

Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: poniesienie faktycznych kosztów wakacji kredytowych na poziomie znacznie niższym od oszacowanego przez bank; ewentualna zmiana linii orzecznictwa sądów w sprawach frankowych na korzystniejszą dla banków; osiąganie przez bank w perspektywie średnioterminowej lepszych od obecnie spodziewanych wyników finansowych; istotny wzrost wartości kapitału własnego oraz znaczny wzrost jego udziału w pasywach; trwały powrót regulacyjnych współczynników kapitałowych powyżej poziomów minimalnych; a także ewentualne istotne dokapitalizowanie banku przez akcjonariuszy.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi