wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Niższy rating Banku Pocztowego

materiał prasowy EuroRating | 17 października 2022
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Bankowi Pocztowemu S.A. z poziomu 'BB+' do 'BB'. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Obniżenie ratingu kredytowego Banku Pocztowego jest związane przede wszystkim ze znacznym spadkiem wartości kapitału własnego banku, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich kwartałów (na koniec I połowy 2022 r. kapitał własny wyniósł 273 mln zł, podczas gdy na koniec I połowy 2021 r. było to 585 mln zł). Tak dużyspadek wartości kapitału własnego jest głównie rezultatem ujemnej wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (-168 mln zł w I połowie 2022 r.). Bank Pocztowy posiada duży pakiet aktywów finansowych wycenianych w powyższy sposób – na koniec I połowy 2022 r. było to 2,9 mld zł (tj. ok. 1/3 aktywów). Niemal w całości były to obligacje skarbowe.

Spadek wartości godziwej tych aktywów wynika z gwałtownego wzrostu inflacji oraz serii podwyżek stóp procentowych NBP, rozpoczętej przez RPP w IV kwartale 2021 r.

W konsekwencji zmniejszenia wartości nominalnej kapitału własnego wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym w ciągu roku spadł niemal o połowę – z 6,3% na koniec I połowy 2021 r. do 3,2% na koniec I połowy 2022 r. EuroRating ocenia taki poziom jako zdecydowanie zbyt niski, bowiem nie zapewnia on bankowi wystarczającego bufora kapitałowego na pokrycie ewentualnych strat możliwych do poniesienia w kolejnych okresach.

Ponadto, spadek kapitału własnego banku przełożył się również na obniżenie regulacyjnych współczynników wypłacalności: TCR (do 11,4% na koniec II kw. 2022 r., wobec 17,1% rok wcześniej) oraz Tier 1 (odpowiednio 8,8% i 14,5%). Bank Pocztowy otrzymał w lutym bieżącego roku zalecenie 
w zakresie utrzymywania dodatkowego narzutu kapitałowego P2G, co spowodowało, że na koniec czerwca br. miary TCR i Tier 1 nie spełniały minimalnej wartości uwzględniającej dodatkowy narzut, spełniały natomiast wymóg połączonego bufora. Zarząd banku co prawda podjął decyzję dotyczącą wdrożenia w ramach realizacji planu naprawy działania naprawczego dotyczącego adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowania banku, jednakże nie podał jak dotąd żadnych szczegółów, w jaki sposób miałoby to nastąpić.

EuroRating zwraca również uwagę, że bank odczuwa obecnie skutki nowo uchwalonych przepisów umożliwiających klientom banków zawieszanie w II połowie br. oraz w przyszłym roku płatności rat kredytów hipotecznych w złotych (tzw. wakacje kredytowe). Obciążenie wyniku banku z tytułu wakacji kredytowych wyniosło łącznie w lipcu i sierpniu 2022 r. 56,1 mln zł. Bank oszacował również, że przy partycypacji na poziomie 100% łączny wpływ na wynik finansowy brutto wyniósłby 96,4 mln zł. Tak duży koszt wakacji kredytowych może pochłonąć znaczną część wyniku za 2022 r. i dodatkowo przyczynić się do dalszej erozji kapitału własnego banku.

EuroRating bierze pod uwagę fakt, że Bank Pocztowy w I połowie 2022 r. oraz w 2021 r. wypracował dodatni wynik netto (zysk za I połowę 2022 r. wyniósł 49 mln zł, a za 2021 rok 31 mln zł, wobec 9 mln zł straty rok wcześniej), jak również, że istnieją realne możliwości dalszej poprawy wyników operacyjnych dzięki spodziewanemu wzrostowi przychodów odsetkowych (w efekcie wzrostu rynkowych stóp procentowych) i działań optymalizujących koszty działalności (efektywność kosztowa banku jest wciąż bardzo niska). 

Jednakże skala zmniejszenia kapitału własnego na skutek (niezrealizowanych) strat poniesionych na obligacjach skarbowych i spadek udziału kapitału w pasywacw na koniec I połowy 2022 r. są na tyle duże, że ich zniwelowanie w reultacie zyskownej działalności operacyjnej będzie bardzo trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę dodatkowe koszty wynikające z wakacji kredytowych.

EuroRating spodziewa się, że Bank Pocztowy ostatecznie nie poniesie strat w ujęciu nominalnym na utrzymywanych długoterminowych obligacjach skarbowych, ponieważ papiery te zostaną w przyszłości wykupione przez emitenta. Jednakże jeśli wysoka inflacja oraz stopy procentowe utrzymają się w dłuższym horyzoncie czasu, posiadany przez bank bardzo duży portfel niskooprocentowanych długoterminowych obligacji skarbowych będzie osłabiał realną rentowność banku w perspektywie kilku kolejnych lat, co utrudni mu uzyskiwanie zadowalającej rentowności aktywów i odbudowanie pozycji kapitałowej.

EuroRating odnotowuje również, że bank PKO BP S.A. ponownie rozważał zakup akcji Banku Pocztowego należących do Poczty Polskiej. W opinii agencji takie rozwiązanie byłoby korzystne dla Banku Pocztowego. Na obecnym etapie nie wiadomo jednak czy i jeśli tak to kiedy przejęcie mogłoby zostać dokonane. 

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo kolejnego obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywnie na bieżący poziom oceny ratingowej Banku Pocztowego mogłyby oddziaływać: duży i trwały wzrost kapitału własnego i jego udziału w pasywach (w tym w szczególności poprzez dokapitalizowanie banku przez udziałowców); istotny wzrost wskaźników wypłacalności; ewentualne przejęcie banku przez PKO BP; trwała poprawa uzyskiwanych wyników finansowych i utrzymywanie się rentowności aktywów na relatywnie wysokim poziomie; istotny spadek udziału kredytów nieregularnych; a także poprawa efektywności działalności banku obrazowana istotnym zmniejszeniem wskaźnika koszty/dochody. 

Negatywny wpływ na rating Banku Pocztowego mogłyby mieć: ewentualny dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w pasywach; dalszy spadek wartości współczynników wypłacalności; brak w najbliższych kwartałach zapowiadanego przez zarząd dokapitalizowania banku; ewentualne ponowne pogorszenie generowanych wyników finansowych (w tym w szczególności generowanie strat); istotny wzrost udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; a także utrzymywanie się w dłuższym horyzoncie czasu patowej sytuacji odnośnie ewentualnych zmian struktury akcjonariatu banku.

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

 • Lepsza perspektywa ratingu Banku Pocztowego

  15 marca 2023
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. z negatywnej na stabilną. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.
  czytaj więcej
 • Bank Pocztowy wyszedł z niedoborów kapitału

  07 marca 2023
  Mimo wakacji kredytowych, bankowi udało się osiągnąć 105 mln zł zysku netto w 2022 r. Lecz wbrew rynkowym trendom, mocno schudły jego portfel kredytowy oraz baza depozytowa. Współczynniki kapitałowe powróciły ponad regulacyjne minima, a w III kwartale powinno dojść do zakończenia działań naprawczych w tym obszarze.
  czytaj więcej
 • Braki kapitałowe Pocztowego

  16 września 2022
  W I półroczu Bankiem Pocztowym rządziły skrajności – rekordowe zyski i niedobory kapitału. W II połowie roku zysków już jednak nie będzie, a na dokapitalizowanie przyjdzie poczekać do 2023 r.
  czytaj więcej
 • PKO BP rozważa przejęcie kontroli nad Bankiem Pocztowym

  08 września 2022
  PKO BP prowadzi prace zmierzające do ewentualnego przejęcia 75 proc. akcji Banku Pocztowego, należących obecnie do Poczty Polskiej. A przynajmniej prowadził…
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi