środa, 28 września 2022

Newsroom

Niższy rating mBanku

materiał prasowy EuroRating | 14 kwietnia 2022
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy banku mBank S.A. z poziomu BBB do BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Obniżenie ratingu banku związane jest przede wszystkim z wygenerowaniem przez mBank w IV kw. 2021 r. dużej straty netto w wysokości 1,6 mld zł i związanym z tym obniżeniem wartości kapitału własnego banku, a także dalszy dynamiczny wzrost liczby pozwów sądowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych.

Najistotniejszy wpływ na niekorzystne wyniki finansowe banku miały utworzone odpisy na koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które w samym IV kwartale 2021 r. przekroczyły 2 mld zł. Najistotniejszym elementem tej pozycji było ujęcie kosztów potencjalnego programu ugód w wysokości ponad 1 mld zł oraz wzrost wpływu ryzyka prawnego związanego z pozwami indywidualnymi w wysokości 0,6 mld zł. W całym 2021 r. bank wygenerował 1,2 mld zł skonsolidowanej straty netto, wobec 104 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do banków z najwyższym udziałem walutowych kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Choć ich udział w łącznych kredytach oraz w sumie aktywów systematycznie maleje, to na koniec 2021 roku nadal stanowiły one ok. 8 proc. portfela kredytowego banku i odpowiadały za 4,5 proc. łącznych aktywów.

W ostatnich kwartałach szybko rosła liczba pozwów klientów posiadających w mBanku walutowy kredyt hipoteczny. Na koniec 2021 roku było ich już blisko 13,5 tysiąca (o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 3,5 mld zł), wobec 7,5 tysiąca pozwów (o wartości roszczeń 1,5 mld zł) rok wcześniej.

Na koniec ubiegłego roku rezerwy mBanku związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich wynosiły ok. 4,1 mld zł (wzrost z 1,4 mld zł na koniec 2020 roku), co według wyliczeń agencji ratingowej EuroRating odpowiadało już ok. 45 proc. łącznej wartości tych kredytów.

mBank nie podjął jeszcze decyzji o zaproponowaniu klientom ugód według propozycji KNF. Prowadzi natomiast pilotaż porozumień według własnych zasad (rozłożenie kosztów równo między bank i klienta), których przewidywany koszt to ok. 3 mld zł. Bank szacuje potencjalny wpływ przewalutowania kredytów frankowych według propozycji KNF na ok. 5,6 mld zł dla portfela aktywnego. 

Nie wiadomo jaka część kredytobiorców walutowych zdecyduje się ostatecznie na złożenie pozwu przeciwko bankowi, a także jakie będą statystyki dotyczące rozstrzygnięć tych sporów przez polskie sądy. Nie jest również jasne czy bankom posiadającym hipoteczne kredyty walutowe będzie przysługiwało wynagrodzenie za korzystanie przez kredytobiorców z udostępnionego kapitału. Trudno jest więc obecnie oszacować możliwe koszty, jakie mBank mógłby ostatecznie z tego tytułu ponieść. EuroRating zakłada jednak, że (m.in. z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych) koszty te będą rozłożone na co najmniej kilka lat. Agencja ocenia przy tym poziom rezerw utworzonych dotychczas przez mBank jako już stosunkowo wysoki.

Poniesiona przez bank w 2021 wysoka strata spowodowała istotny spadek kapitału własnego – do 13,7 mld zł, wobec 16,7 mld zł rok wcześniej. Przy jednoczesnym wzroście wartości aktywów przełożyło się to na spadek wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym do 6,9 proc. (wobec 9,3 proc. na koniec 2020 r. i 10,2 proc. na koniec 2019 r.). Poziom ten EuroRating ocenia już jako stosunkowo niski. Obniżyły się również regulacyjne współczynniki wypłacalności – TCR do 16,6 (wobec 19,9 rok wcześniej), Core Tier 1 do 14,2 (wobec 17,0 na koniec 2020 r.). Nadal jednak są one powyżej wartości wymaganych, które wynoszą odpowiednio 13,2 i 10,6.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na poziom ratingu mBanku mogłoby mieć: stopniowe wprowadzenie ugód oraz rozłożenie kosztów przewalutowania kredytów walutowych na okres kilku lat; wyhamowanie szybkiego wzrostu liczby pozwów kredytobiorców przeciwko bankowil korzystne orzecznictwo sądów odnoście przysługiwania bankom opłaty za korzstanie przez kredytobiorców walutowych z kapitału; osiąganie wysokich dodatnich wyników finansowych; a także ponowny wzrost wartości kapitału własnego oraz jego udziału w sumie pasywów.

Negatywny wpływ na rating banku mogłyby mieć: dalszy silny wzrost liczby pozwów hipotecznych kredytobiorców walutowych przeciwko bankowi; wzrost odsetka niekorzystnych dla banku rozstrzygnięć tych procesów, odmawianie bankkom przez sądy możliwości naliczania kredytobiorcom walutowym opłat za udostępniony kapitał; ewentualne dalsze generowanie przez bank ujemnych wyników finansowych i dalszy spadek kapitału własnego oraz jego udziału w pasywach; a także ewentualny dalszy spadek wartości współczynników kapitałowych.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi