wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

Obniżona perspektywa ratingu CCC

materiał prasowy EuroRating | 12 października 2022
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce CCC S.A. na stabilną z pozytywnej. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie 'B+'.

Zmiana perspektywy ratingu CCC S.A. (CCC) na stabilną ma związek z planowanym wystąpieniem przez spółkę do zgromadzenia obligatariuszy o zgodę na nietestowanie wybranych wskaźników finansowych (kowenantów) oraz zmianę warunków emisji obligacji serii 1/2018 w zakresie dotyczącym wskaźników finansowych.

EuroRating zwraca uwagę, że zarząd CCC już wcześniej występował do zgromadzenia obligatariuszy o zgodę na zmianę warunków emisji obligacji serii 1/2018 wartych 210 mln zł. Powyższe obligacje zostały wyemitowane w 2018 roku i pierwotnie miały wygasać w połowie 2021 roku. W ramach całościowego refinansowania długów spółce udało się uzyskać zgodę zgromadzenia obligatariuszy na przesunięcie wykupu obligacji o 5 lat do 29 czerwca 2026 r., jednakże spółka została zobligowana do wzmocnienia zabezpieczeń i podniesienia marży z 1,3 do 4,5 proc.

Kolejne wystąpienie do zgromadzenia obligatariuszy o zmianę warunków emisji obligacji oznacza, że spółka ma problemy z utrzymaniem wskaźników finansowych na założonych poziomach, co z punktu widzenia oceny jej ryzyka kredytowego EuroRating zalicza do czynników negatywnych. Agencja bierze również pod uwagę możliwość, że kolejny wniosek spółki do obligatariuszy może spotkać się już z ich mniejszym zrozumieniem i może zostać odrzucony. Oznaczałoby to, że spółka może być zmuszona przedwcześnie wykupić powyższą serię, co negatywnie wpłynęłoby na jej sytuację płynnościową.  Ewentualna zgoda zgromadzenia obligatariuszy na zmianę warunków emisji prawdopodobnie wiązałaby się natomiast z dalszym wzrostem marży, co – poza ogólnym wzrostem stóp procentowych – dodatkowo wpłynęłoby na wzrost kosztów finansowych spółki (które w I kw. roku finansowego 2022/2023 były już i tak prawie trzykrotnie wyższe niż w I kw. roku 2021/2022). 

EuroRating zwraca również uwagę na ponowny wzrost w ciągu ostatnich kwartałów długu oprocentowanego netto CCC który na koniec I kw. 2022/2023 wyniósł 1,9 mld zł (wobec 0,9 mln zł na koniec II kw. 2021/2022). Zwiększenie zadłużenia finansowego  przełożyło się na wzrost wskaźnika długu oprocentowanego netto do EBITDA – do 3,3x (wobec 1,7x trzy kwartały wcześniej).

Agencja zaznacza także, że choć CCC udaje się uzyskiwać stopniowo coraz wyższą marżę brutto ze sprzedaży (która zaczyna przyjmować zadowalające poziomy), to spółka ma nadal trudności w uzyskaniu dodatnich wyników netto.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu nadanego spółce CCC uwzględnia oczekiwanie agencji EuroRating, że zgodnie z zapowiedzią spółka w najbliższych miesiącach skutecznie przeprowadzi emisję nowych akcji na kwotę 500 mln zł, którą ma objąć obecny największy akcjonariusz – Dariusz Miłek.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. 

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC EuroRating zalicza: dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży i poprawa rentowności na wszystkich poziomach RZiS; poprawa generowanych przepływów z działalności operacyjnej oraz uzyskiwanie dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; sfinalizowanie emisji nowych akcji za 500 mln zł; redukcja zadłużenia oraz istotny wzrost udziału kapitału własnego w pasywach; a także trwałe wzmocnienie pozycji płynnościowej.

Negatywnie na ocenę ratingową spółki mogłoby wpływać obecnie przede wszystkim: niepowodzenie przeprowadzenia zapowiadanej emisji nowych akcji za 500 mln zł; brak zgody zgromadzenia obligatariuszy na zmianę warunków emisji oraz ewentualne zażądanie ich natychmiastowej spłaty; generowanie w kolejnych kwartałach ujemnych wyników netto; uzyskiwanie ujemnych przepływów z działalności operacyjnej i ujemnych wolnych przepływów pieniężnych; ewentualny dalszy wzrost zadłużenia; spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w pasywach; a także ewentualne pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi