piątek, 30 września 2022

Newsroom

Play dostał BB- od EuroRating

materiał prasowy EuroRating | 20 grudnia 2019
Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Play Communications S.A. z siedzibą w Luksemburgu niezamówiony rating kredytowy na poziomie BB-. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Na nadany spółce rating istotny wpływ miała m.in. bardzo agresywna struktura finansowania działalności. W ciągu ostatnich kwartałów księgowa wartość kapitału własnego oscylowała wokół zera, a bez uwzględnienia aktywów niematerialnych kształtowała się na wysokich poziomach ujemnych.

Grupa Play Communications S.A. (Play) stale utrzymuje wysokie zadłużenie finansowe, które w ostatnich latach stanowiło ok. 80% łącznych zobowiązań spółki. Ryzyko z tym związane niwelowane jest jednak w znacznym stopniu przez korzystną strukturę czasową zapadalności długu – ok. 90% zobowiązań finansowych stanowi zadłużenie długoterminowe.

Agresywne finansowanie długiem odzwierciedla również relacja wartości długu netto do EBITDA, która na koniec III kwartału 2019 r. wynosiła 2,8x. EuroRating pozytywnie ocenia przy tym stopniowy spadek poziomu tego wskaźnika w ostatnich latach (z 3,4x na koniec 2017 roku i 3,1x na koniec 2018 roku).

Przy ocenie ryzyka kredytowego Play do czynników pozytywnych agencja zalicza silną rynkową pozycję spółki (Play jest drugim największym operatorem telefonii komórkowej w Polsce), mocną i rozpoznawalną markę, a także wysoką efektywność działalności. 

Do silnych stron spółki EuroRating zalicza również systematycznie rosnące przychody ze sprzedaży, a także generowane wysokie marże. Agencja spodziewa się jednak wolniejszego wzrostu przychodów w najbliższych latach ze względu na rosnące nasycenie rynku telefonii mobilnej i presję konkurencji.

Play generuje także wysokie (i nadal rosnące) przepływy z działalności operacyjnej, które w ostatnich latach przekraczały wartość ponoszonych nakładów inwestycyjnych, dzięki czemu spółka generowała wysokie dodatnie wolne przepływy pieniężne. Nie przełożyło się to jednak na proporcjonalny spadek zadłużenia, ponieważ spółka wypłaciła w 2018 i 2019 roku stosunkowo wysokie dywidendy dla akcjonariuszy.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że Play, w przeciwieństwie do swoich największych konkurentów, nie posiada w swojej ofercie usług komplementarnych (szybkiego internetu stacjonarnego, rozbudowanej telewizji), co przy nasyconym i silnie konkurencyjnym rynku może stanowić barierę dalszego rozwoju spółki. 

Agencja zaznacza również, że spółka mimo poniesionych w ostatnich latach dużych inwestycji kapitałowych na rozbudowę i modernizację sieci dostępowej, nadal będzie musiała ponosić znaczne nakłady inwestycyjne, do których zalicza się zakup częstotliwości telefonii komórkowej 5G oraz budowę sieci nowej generacji. Z tego względu (a także biorąc pod uwagę realizowaną przez spółkę politykę dywidendową) EuroRating spodziewa się, że Play będzie w najbliższych latach bardzo powoli redukować zadłużenie, co oznacza, że ryzyko kredytowe spółki nadal będzie się kształtować na podwyższonym poziomie.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżącą ocenę ratingową Play w horyzoncie średnioterminowym mogłyby mieć: kontynuacja generowania wysokich dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; redukcja zadłużenia finansowego i istotny wzrost udziału kapitału własnego w sumie pasywów; znaczne zmniejszenie 
lub czasowe zaprzestanie wypłat dywidend dla akcjonariuszy; a także wzmocnienie pozycji płynnościowej.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na obecny poziom oceny wiarygodności kredytowej spółki EuroRating zalicza natomiast: dalszy wzrost wartości zobowiązań i/lub pogorszenie struktury czasowej zapadalności długu finansowego; kontynuowanie wypłat wysokich dywidend i utrzymywanie się bardzo niskiej (lub tym bardziej ujemnej) wartości kapitału własnego; ewentualne pogorszenie uzyskiwanych marż na sprzedaży; ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych i/lub spadek generowanych przepływów z działalności operacyjnej, skutkujące pogorszeniem wartości wolnych przepływów pieniężnych; istotny spadek wskaźników płynności; a także ewentualny istotny wzrost kosztów obsługi długu (na skutek wzrostu rynkowych stóp procentowych).

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi