środa, 04 października 2023

Newsroom

Pozytywna perspektywa ratingu Banku Pocztowego

materiał prasowy EuroRating | 15 września 2023
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu ze stabilnej na pozytywną. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie 'BB'.

Zmiana perspektywy ratingu kredytowego Banku Pocztowego na pozytywną związana jest przede wszystkim z dużym wzrostem uzyskiwanych przychodów i generowanych wyników finansowych, a także z poprawą pozycji kapitałowej banku. Pomimo lekko obniżającej się łącznej wartości aktywów oraz spadającej wartości portfela kredytów, dzięki utrzymującym się na wysokim poziomie stopom procentowym NBP silnie wzrosły przychody odsetkowe Banku Pocztowego. W efekcie w I połowie 2023 r. bank osiągnął rekordowy zysk netto w wysokości 106,5 mln zł (wobec 105 mln zł za cały 2022 r.), co przełożyło się na najwyższy w historii banku poziom wskaźnika zwrotu na aktywach (ROA), który wyniósł 1,9 proc.

Wypracowane w ostatnich kwartałach zyski, a także poprawa wyceny portfela obligacji skarbowych, przyczyniły się do znacznej poprawy sytuacji kapitałowej banku. Kapitał własny wzrósł na koniec I półrocza 203 r. do 628 mln zł (wobec 273 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego), a jego udział w sumie pasywów wzrósł do 7,4 proc. (wobec zaledwie 3,2 proc. rok wcześniej). 

Zwiększenie funduszy własnych przełożyło się na wzrost współczynników kapitałowych – TCR do 17,6 proc. (wobec 14,5 proc. na koniec 2022 r. i 11,4 proc. na koniec I półrocza 2022 r.) oraz Tier 1 do 15,3 proc. (wobec 11,9 proc. pół roku wcześniej i 8,8 proc. rok wcześniej). Na koniec I połowy 2023 r. łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 były odpowiednio o 5,4 pkt proc. oraz 5,13 pkt proc. powyżej minimalnych wymogów kapitałowych.

Bieżący poziom kapitału własnego Banku Pocztowego EuroRating ocenia nadal jako zbyt niski i tym samym poziom lewaru kapitałowego (relacja łącznych aktywów do kapitału własnego) jako podwyższony. Agencja uwzględnia jednak obecnie korzystne dla banku otoczenie makroekonomiczne oraz deklarację Banku Pocztowego, iż do końca bieżącego roku zamierza on zakończyć działania naprawcze nakierowane na odbudowę sytuacji kapitałowej. 

Agencja bierze również pod uwagę możliwość zakupu akcji Banku Pocztowego należących do Poczty Polskiej przez PKO Bank Polski, posiadający rating kredytowy 'A-' z perspektywą stabilną nadany przez EuroRating.

Pozytywna perspektywa ratingu

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywnie na bieżący poziom oceny ratingowej Banku Pocztowego mogłyby oddziaływać: ewentualne przejęcie banku przez PKO Bank Polski; dokapitalizowanie banku przez głównych akcjonariuszy (Pocztę Polską i PKO Bank Polski); trwały wzrost wartości kapitału własnego oraz jego udziału w pasywach; dalszy wzrost wskaźników wypłacalności; trwała poprawa uzyskiwanych wyników finansowych i utrzymywanie się rentowności aktywów na relatywnie wysokim poziomie; istotny spadek udziału kredytów nieregularnych; a także poprawa efektywności działalności banku obrazowana dalszym zmniejszaniem wskaźnika koszty/dochody. 

Negatywny wpływ na obecny poziom ratingu Banku Pocztowego mogłyby mieć: ewentualny ponowny spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w pasywach; ponowny istotny spadek wartości współczynników wypłacalności; znaczne pogorszenie generowanych wyników finansowych (w tym w szczególności generowanie strat); a także wzrost udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem.

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

 • Coraz zdrowszy Bank Pocztowy

  11 września 2023
  W I półroczu Bank Pocztowy osiągnął rekordowe 106,5 mln zł zysku netto, notując przy tym poprawę płynności, jakości aktywów, czy wreszcie i samych współczynników kapitałowych.
  czytaj więcej
 • Bank Pocztowy chce zarabiać minimum 100 mln zł rocznie

  28 czerwca 2023
  Dzięki zyskom kapitał własny na wzrosnąć czterokrotnie do 2026 r., co z kolei podwoiłoby wskaźnik adekwatności kaptiałowej Tier1.
  czytaj więcej
 • Lepsza perspektywa ratingu Banku Pocztowego

  15 marca 2023
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. z negatywnej na stabilną. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.
  czytaj więcej
 • Bank Pocztowy wyszedł z niedoborów kapitału

  07 marca 2023
  Mimo wakacji kredytowych, bankowi udało się osiągnąć 105 mln zł zysku netto w 2022 r. Lecz wbrew rynkowym trendom, mocno schudły jego portfel kredytowy oraz baza depozytowa. Współczynniki kapitałowe powróciły ponad regulacyjne minima, a w III kwartale powinno dojść do zakończenia działań naprawczych w tym obszarze.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi