niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Rating Kruka startuje od BB

materiał prasowy EuroRating | 16 listopada 2022
Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce KRUK S.A. rating kredytowy na poziomie 'BB'. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce KRUK S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w skład indeksu WIG20, w miejsce PGNiG S.A.

Do silnych stron windykacyjnej spółki pod kątem oceny jej ryzyka kredytowego EuroRating zalicza m.in. długą historię działalności i silną pozycję w branży oraz dość dobrą dywersyfikację geograficzną działalności. KRUK jest obecny na rynku wierzytelności od ponad 20 lat. Spółka jest liderem branży w Polsce oraz plasuje się wśród 10 największych firm windykacyjnych na świecie. Przyjęty przez spółkę model biznesowy zakłada rozwój na perspektywicznych rynkach zagranicznych. Grupa kapitałowa KRUK oprócz Polski działa we Włoszech, w Rumunii, Hiszpanii, Niemczech, Czechach i na Słowacji.

EuroRating pozytywnie ocenia również osiąganie przez spółkę stale dodatnich oraz ogólnie wysokich i stosunkowo stabilnych marż, a także dobrą pozycję płynnościową. Zarząd KRUK-a dba o zapewnienie finansowania ze źródeł długoterminowych (tj. kapitału własnego i zobowiązań o zapadalności powyżej roku), co obrazuje wysoki poziom wskaźnika stabilności finansowania (0,9) oraz wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem długoterminowym (1,4), a także wskaźniki płynności.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast dość wysoki lewar finansowy, jakim posługuje się KRUK. Obrazuje to m.in. wskaźnik relacji długu finansowego netto do EBITDA, który w ostatnich latach praktycznie stale utrzymywał się na podwyższonych poziomach powyżej 3,0x (w trudniejszych dla spółki latach 2019-2020 było to nawet powyżej 5,0x). Na koniec III kw. 2022 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie 3,1x. 

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że biorąc pod uwagę relatywnie wysoki poziom długu finansowego KRUK-a (stanowi on obecnie niemal połowę łącznych pasywów), w kontekście obserwowanego  obecnie środowiska stosunkowo wysokich stóp procentowych należy się spodziewać znacznego wzrostu kosztów finansowych KRUK-a, którego większość zadłużenia jest oparta o zmienną stawkę WIBOR. Wzrostowa tendencja w zakresie relacji kosztów finansowych netto do przychodów ze sprzedaży widoczna jest już w wynikach finansowych spółki za cztery ostatnie kwartały. Nie przyjmuje ona jednak jeszcze niepokojących poziomów.

Przy ocenie ryzyka kredytowego KRUK-a EuroRating uwzględnia także planowany dalszy wydatków na portfele wierzytelności. Wznowienie od 2021 r. przez spółkę polityki dynamicznego wzrostu portfela wierzytelności, przy jednoczesnych wypłatach znaczącej dywidendy (ok. 250 mln w 2022 roku), będzie wymagać od spółki kontynuacji intensywnego korzystania z finansowania kapitałem obcym.

Agencja bierze jednocześnie pod uwagę, że ryzyko związane ze stosunkowo wysokim poziomem długu KRUK-a neutralizowane jest w znacznym stopniu przez fakt, iż spółka pozyskuje głównie finansowanie długoterminowe, którego zapadalność jest dość dobrze rozłożona w czasie. W dłuższym horyzoncie czasu spółka jest jednak w dużym stopniu uzależniona od kontynuacji finansowania ze źródeł zewnętrznych.

Przy ocenie firmy windykacyjnej EuroRating uwzględnia także dynamiczne otoczenie prawne oraz zmiany dotyczące zasad i kosztów dochodzenia wierzytelności, zwłaszcza na drodze prawnej. Do istotnych zmian w otoczeniu regulacyjnym sektora wierzytelności zaliczyć należy m.in. przepisy RODO (utrudniające windykację), wprowadzenie e-sądów, skrócenie okresu przedawnienia z 10 do 6 lat, zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej, a także zmiany w ustawie o komornikach sądowych. Dodatkowo zlikwidowano możliwość odzyskiwania przez firmy windykacyjne przeterminowanych wierzytelności, ponieważ sądy zaczęły sprawdzać, czy sprawa nie jest przedawniona (wcześniej tego nie robiły i często zdarzało się, że dłużnicy nieznający przepisów spłacali przedawnione zobowiązania). W ocenie agencji większość z już wprowadzonych lub planowanych zmian regulacyjnych będzie dla firm z branży windykacyjnej niekorzystna.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżącą ocenę ratingową KRUK S.A. w horyzoncie średnioterminowym mogłyby mieć: wzrost udziału kapitału własnego w pasywach; spadek relacji długu finansowego netto do EBITDA i/lub do kapitału własnego; uzyskiwanie przez spółkę bardziej stabilnych i dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; korzystne kształtowanie się sytuacji makroekonomicznej; a także utrzymanie bądź wzrost uzyskiwanych marż.

Do potencjalnych czynników oddziałujących negatywnie na bieżący poziom ratingu EuroRating zalicza: ewentualne pogorszenie poziomu finansowania kapitałem własnym i/lub relacji długu finansowego netto do EBITDA oraz do kapitału własnego; utrzymywanie się w perspektywie średnioterminowej ujemnych wartości generowanych wolnych przepływów pieniężnych; ewentualny spadek uzyskiwanych marż i wyników finansowych; ewentualne istotne pogorszenie płynności finansowej spółki; ewentualne nadmierne wypłaty (skup akcji, dywidendy) dla akcjonariuszy; a także ewentualne niekorzystne kształtowanie się czynników makroekonomicznych (w tym dalszy wzrost rynkowych stóp procentowych).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi