piątek, 03 lipca 2020

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 18 września 2019
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kw. 2019 r.

W I półroczu 2019 grupa Unibep odnotowała przychody w wysokości 724,6 mln zł (-11 proc. r/r) oraz zysk netto w wysokości 7,1 mln zł (-71,2 proc. r/r). W porównaniu do I półrocza 2018 zwiększyła się sprzedaż w segmentach kubaturowym (+5,8 proc. r/r) i infrastrukturalnym (+6,1 proc. r/r), w których odnotowano również istotne poprawienie marży brutto. Istotnie spadła natomiast sprzedaż w wysokomarżowym segmencie deweloperskim (-52 proc. r/r).

Analizując wyniki I półrocza 2019 należy pamiętać o wysokiej bazie porównawczej analogicznego okresu roku poprzedniego, która wynikała z dużej liczby przekazań mieszkań segmencie deweloperskim. Harmonogram przekazań w roku bieżącym zakłada wysokie wolumeny przekazań dopiero w drugiej połowie roku, a plan na cały 2019 r. (555 mieszkań) zakłada wyższą liczbę przekazań niż miało to miejsce w roku poprzednim (445 mieszkań).

Coraz większy jest udział przychodów generowanych za granicą. W I półroczu 2019 udział eksportu wyniósł 21,37 proc., przy czym w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 17,99 proc. Przychody za granicą generowane są na Ukrainie i Białorusi (budownictwo kubaturowe) oraz w Skandynawii (budownictwo modułowe).

Portfel zamówień grupy na koniec I półrocza 2019 w części budowlano-infrastrukturalnej wynosił ok. 2 mld zł, z czego 0,85 mld zł przypadało na 2019 r.

9 lipca spółka wypłaciła dywidendę w kwocie 22 groszy na akcję. Walne Zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy o 2 grosze wyższej od wcześniejszej rekomendacji zarządu. Łączna wartość wypłaconych dywidend wyniosła 7,28 mln zł.

W maju Unibep przeprowadził skup 1 mln sztuk akcji własnych po 6,8 zł za akcję, za łączną kwotę 6,8 mln zł. Celem skupu jest umorzenie lub zaoferowanie akcji pracownikom w ramach programu motywacyjnego.

9 sierpnia 2019 r. był pierwszym dniem notowań obligacji serii F, której emisja miała miejsce w lutym 2019 r. Marża emisji wynosi 3,5 pkt proc. ponad 6-miesięczny WIBOR, jednak zgodnie z WEO w przypadku przekroczenia wskaźnika dług netto/EBITDA powyżej 3,25x marża ulegnie podwyższeniu o 120 punktów bazowych. Jeśli natomiast wskaźnik dług netto/EBITDA wzrósłby powyżej 3,5 lub wskaźnik dług netto/kapitał własny spadłby poniżej 1,0x, obligatariusze będą mogli żądać wcześniejszego wykupu.

Pobierz cały raport (PDF, 806 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje