środa, 29 maja 2024

Newsroom

Wyższa perspektywa ratingu Banku Millennium

materiał prasowy EuroRating | 14 listopada 2023
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego Banku Millennium S.A. na stabilną z negatywnej. Rating został potwierdzony na poziomie 'BB-'.

Zmiana perspektywy ratingu kredytowego Banku Millennium na stabilną związana jest przede wszystkim z poprawą osiąganych przez bank wyników finansowych, a także z lepszym pokryciem rezerwami portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz wzrostem zdolności banku do absorbowanie spodziewanych kolejnych kosztów związanych z ryzykiem prawnym dotyczącym tych kredytów.

Utrzymujące się w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 r. wysokie stopy procentowe NBP przyczyniły się do wypracowania przez Bank Millennium w tym okresie rekordowych przychodów z tytułu odsetek w kwocie 6,3 mld zł (był to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, pomimo lekkiego spadku wartości portfela kredytów).

Gwałtowny wzrost przychodów znalazł swoje odzwierciedlenie w skokowym wzroście wyniku z tytułu odsetek, który w okresie I-III kw. 2023 r. wyniósł niemal 4 mld zł (wobec 2 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Wynik z tytułu opłat i prowizji (w kwocie 0,6 mld zł) utrzymał się przy tym na zbliżonym poziomie do wartości z roku poprzedniego.

EuroRating pozytywnie ocenia również poprawę współczynników kapitałowych Banku Millennium, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich kwartałów. Współczynnik wypłacalności TCR wzrósł na koniec września 2023 r. do 16,6% (wobec 12,4% rok wcześniej), a współczynnik Tier 1 wyniósł 13,5% (wobec 9,5% przed rokiem). W rezultacie nadwyżka powyżej wymaganych minimalnych poziomów znacząco się zwiększyła, osiągając odpowiednio 3,9 pkt. proc. dla TCR i 3,3 pkt. proc. dla Tier 1. Dzięki poprawie współczynników kapitałowych Bank Millennium spodziewa się zakończenia planu naprawy w 2024 r.

Agencja wzięła również pod uwagę przeprowadzenie przez bank emisji obligacji spełniających wymogi MREL w kwocie 500 mln EUR. Powyższa emisja, w połączeniu z ww. poprawą współczynników kapitałowych przyczyniły do likwidacji niedoboru względem śródokresowego wymogu MREL + CBR. W rezultacie w październiku 2023 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny uchylił procedurę administracyjną w stosunku do banku. Bank zamierza wypełnić wymogi MREL na koniec 2023 r.

EuroRating jako główne zagrożenie dla stabilności finansowej Banku Millennium uważa nadal ryzyko prawne związane z posiadanym przez bank dużym portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Agencja do czynników pozytywnych zalicza jednak szybko rosnące pokrycie tego portfela systematycznie tworzonymi przez bank rezerwami, które na koniec III kw. 2023 r. wyniosło już 73,5 proc., wobec 46,8 proc. na koniec 2022 r. oraz zaledwie 25,7 proc. na koniec 2021 r.

Jakkolwiek, wobec wciąż rosnącej liczby pozwów wobec Banku Millennium oraz bardzo niekorzystnym dla banków orzecznictwem sądów w sprawach dotyczących walutowych kredytów hipotecznych, EuroRating spodziewa się, że bank będzie musiał w kolejnych kwartałach nadal znacząco zwiększać rezerwy na ryzyko prawne portfela, to według agencji przy utrzymujących się wciąż wysokich stopach procentowych bank powinien zachować wysoką zdolność do pokrywania kosztów tych rezerw bieżącymi dochodami z działalności operacyjnej.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. 

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Do najistotniejszych potencjalnych czynników, które mogłyby (indywidualnie lub wspólnie) doprowadzić do pozytywnej akcji ratingowej (zmiany perspektywy ratingu na pozytywną i/lub podwyższenia ratingu kredytowego) wobec Banku Millennium, EuroRating zalicza: utrzymywanie się stosunkowo wysokich stóp procentowych i kontynuację generowania przez bank wysokich przychodów i wyników z działalności operacyjnej; osiąganie dodatniego i rosnącego wyniku netto; istotny wzrost wartości kapitału własnego oraz znaczny wzrost jego udziału w pasywach; dalszą poprawę współczynników kapitałowych; a także ewentualną korzystniejszą dla banków linię orzecznictwa sądów w sprawach dotyczących walutowych kredytów hipotecznych.

Potencjalne najistotniejsze czynniki, które mogłyby (indywidualnie lub wspólnie) doprowadzić do negatywnej akcji ratingowej (zmiany perspektywy ratingu na negatywną i/lub obniżenia ratingu kredytowego) to według agencji: ponoszenie przez bank istotnie większych niż obecnie spodziewane strat na walutowych kredytach hipotecznych; ewentualne ponowne generowanie ujemnych wyników finansowych; spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w sumie pasywów; a także istotne pogorszenie współczynników kapitałowych (zwłaszcza minimalnym wymaganych poziomów i ewentualne problemy banku ze skuteczną realizacją planu naprawy).

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi