sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Wyższy rating Alior Banku

materiał prasowy EuroRating | 27 listopada 2023
Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy banku Alior Bank S.A. do 'BB+' z 'BB'. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Podwyższenie ratingu kredytowego Alior Banku do 'BB+' związane jest przede wszystkim z poprawą wyników finansowych banku, wzmocnieniem jego pozycji kapitałowej oraz obniżeniem udziału kredytów zagrożonych.

Na wyniki finansowe Alior Banku pozytywny wpływ wywierają utrzymujące się stosunkowo wysokie stopy procentowe NBP. W ciągu trzech kwartałów 2023 r. przychody z tytułu odsetek wzrosły do 5,1 mld zł, tj. o ponad 50% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Przekłada się to także na poprawę wyniku z tytułu odsetek, który po dziewięciu miesiącach 2023 r. wyniósł 3,5 mld zł i był o ponad 1 mld zł wyższy niż rok wcześniej.

Wzrost przychodów i wyniku odsetkowego był główną przyczyną skokowego zwiększenia zysku netto, który po trzech pierwszych kwartałach 2023 r. osiągnął rekordowy poziom 1,4 mld zł (wobec 0,3 mld zł rok wcześniej). Dzięki temu również najwyższy w historii banku poziom osiągnął wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA), który liczony dla wyniku za cztery ostatnie kwartały wzrósł na koniec września 2023 r. do 2,1 proc. 

Silny wzrost wypracowywanych zysków, przy jednoczesnym braku wypłat dywidendy, miał pozytywny wpływ na wartość kapitału własnego, który zwiększył się z 6,2 mld zł na koniec 2022 r. do 8,6 mld zł na koniec III kw. 2023 r. Przy znacznie wolniejszym wzroście sumy bilansowej w tym okresie, przełożyło się to na poprawę wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym, który na koniec września 2023 r. wyniósł 9,9 proc. (wobec 7,4 proc. na koniec 2022 r. i 6,3 proc. w połowie 2022 r.).

Wzrostową tendencją w ostatnich kwartałach charakteryzowały się również regulacyjne współczynniki wypłacalności. Na koniec III kw. 2023 r. współczynnik TCR wyniósł 16,7 proc., co oznacza nadwyżkę 6 punktów procentowych ponad minimalne wymogi regulacyjne. Współczynnik Tier 1 osiągnął natomiast poziom 15,9 proc., co oznacza nadwyżkę w wysokości 7,2 punktów procentowych powyżej minimalnych wymogów.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza również systematyczne obniżanie się wartości kredytów zagrożonych i ich udziału w łącznym portfelu kredytowym, który spadł z poziomu 14,5 proc. na koniec 2020 r. do 9,4 proc. na koniec III kwartału 2023 r. EuroRating zaznacza jednak, że pomimo spadku udziału kredytów zagrożonych, jakość portfela Alior Banku nadal pozostaje istotnie gorsza niż średnia w sektorze.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. 

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Do najistotniejszych potencjalnych czynników, które mogłyby (indywidualnie lub wspólnie) doprowadzić do pozytywnej akcji ratingowej wobec Alior Banku (zmiany perspektywy ratingu na pozytywną i/lub podwyższenia ratingu kredytowego), EuroRating zalicza: generowanie przez bank wysokich dodatnich wyników finansowych; dalszy wzrost wartości kapitału własnego i jego udziału w sumie pasywów oraz utrzymywanie się współczynników kapitałowych na wysokich poziomach; a także dalszą poprawę jakości portfela kredytów (spadek wskaźnika udziału NPL w portfelu).

Potencjalne najistotniejsze czynniki, które mogłyby (indywidualnie lub wspólnie) doprowadzić do negatywnej akcji ratingowej (zmiany perspektywy ratingu na negatywną i/lub obniżenia ratingu kredytowego) to według agencji: ewentualne znaczne obniżki stóp procentowych NBP (w szczególności w warunkach utrzymującej się podwyższonej inflacji); znaczny spadek wypracowywanych przez bank wyników finansowych (w tym w szczególności ewentualne generowanie straty netto); spadek wartości kapitału własnego i/lub jego udziału w sumie pasywów; istotne obniżenie się poziomu współczynników kapitałowych; a także ewentualne ponowne pogorszenie jakości portfela kredytów.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi