czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Wyższy rating Jastrzębskiej Spółki Węglowej

materiał prasowy EuroRating, ben | 01 grudnia 2017
Agencja EuroRating podwyższyła o jeden stopień rating kredytowy nadany Jastrzębskiej Spółce Węglowej z poziomu B do B+. Jego perspektywa została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Uzasadnienie

Podwyższenie oceny wiarygodności finansowej JSW związane jest głównie z utrzymywaniem się bardzo korzystnego dla spółki otoczenia makroekonomicznego. Ceny węgla koksowego i energetycznego na światowych rynkach charakteryzują się nadal ogólną tendencją wzrostową, co przekłada się na uzyskiwanie przez wydobywczy koncern wysokich przychodów ze sprzedaży. Z uwagi na wysoką dźwignię operacyjną, jaką charakteryzuje się działalność spółki, oznacza to bardzo silną poprawę uzyskiwanych wyników finansowych oraz przepływów z działalności operacyjnej.

W efekcie skutkowało to w ostatnich kwartałach także znaczną poprawą sytuacji płynnościowej spółki, którą obecnie można określić jako dobrą. Szybki wzrost wolnych przepływów pieniężnych pozwolił spółce także na wcześniejszą spłatę części wyemitowanych w poprzednich latach obligacji oraz na stopniową ogólną redukcję łącznych zobowiązań.

Pomimo obserwowanej w ciągu ostatnich kilku kwartałów poprawy w tym zakresie, EuroRating nadal ocenia pozycję kapitałową przedsiębiorstwa jako stosunkowo słabą, biorąc pod uwagę charakter działalności spółki.

Na nadany JSW długoterminowy rating kredytowy nadal negatywnie wpływa fakt, że jeszcze półtora roku temu spółka znajdowała się w krytycznej sytuacji finansowej i była wysoce zagrożona upadłością. EuroRating podkreśla, że ze względu na bardzo wysokie uzależnienie przychodów i wyników finansowych spółki od rynkowych cen wydobywanego surowca, w przypadku ewentualnego silnego ich spadku nie można wykluczyć w kolejnych latach powtórzenia się negatywnego scenariusza.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany JSW w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności finansowej JSW mogłoby mieć: utrzymanie się przez dłuższy czas obecnych wysokich cen węgla koksowego i energetycznego, lub tym bardziej ich dalszy wzrost; kontynuacja w kolejnych kwartałach generowania przez spółkę wysokich dodatnich wyników finansowych i przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; utrzymywanie się w dłuższym horyzoncie czasu dobrej sytuacji płynnościowej spółki; a także dalszy istotny wzrost udziału kapitału własnego w strukturze finansowania.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na bieżący poziom ratingu kredytowego nadanego spółce agencja zalicza: ewentualne odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji cenowych na rynku węgla; ponowne pogorszenie osiąganych przez spółkę wyników finansowych oraz generowanych wolnych przepływów pieniężnych; ponowny spadek udziału kapitału własnego w strukturze pasywów oraz pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki; a także ewentualne wyższe od obecnie oczekiwanych nakłady inwestycyjne (w tym na ewentualne potencjalne akwizycje).

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje