środa, 04 sierpnia 2021

Newsroom

Wyższy rating Santander Bank Polska

materiał prasowy EuroRating | 11 marca 2020
Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy banku Santander Bank Polska S.A. do A- z BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Podwyższenie ratingu Santander Bank Polska związane jest przede wszystkim z: utrzymującą się silną pozycją kapitałową banku, dobrą jakością portfela kredytów, wysoką efektywnością działalności, a także wzrostem skali działalności po przejęciu części aktywów Deutsche Bank Polska.

EuroRating pozytywnie ocenia poziom wyposażenia banku w kapitał. Jakkolwiek udział kapitału własnego w sumie pasywów na skutek dokonanych wypłat dywidend obniżył się w ciągu dwóch ostatnich lat z ok. 15 proc. do ok. 13 proc., to jego poziom agencja nadal ocenia jako stosunkowo wysoki i bezpieczny. Ponadto bank utrzymuje stale na wysokich poziomach regulacyjne współczynniki wypłacalności. Współczynnik Tier 1 wyniósł na koniec 2019 roku 15,2 proc., a łączny współczynnik wypłacalności TCR osiągnął 17,1 proc. W obu przypadkach były to jedne z najwyższych poziomów w ciągu ostatnich lat.

Do silnych stron banku agencja zalicza również bardzo dobrą jakość portfela kredytów. Na koniec 2019 roku udział kredytów zagrożonych w portfelu ogółem wynosił 4,7 proc., wobec średniej dla całego sektora na poziomie 6,2 proc. Portfel kredytów ma również stabilny i stosunkowo bezpieczny wskaźnik finansowania: relacja depozytów do kredytów na koniec 2019 roku wynosiła 1,09, a po uwzględnieniu dodatkowo wyemitowanych przez bank obligacji wskaźnik pokrycia kredytów środkami pozyskanymi z rynku wyniósł 1,17.

EuroRating korzystnie ocenia także wysoką efektywność działalności banku. Średni wskaźnik koszty/dochody dla pięciu ostatnich lat wyniósł 45,5 proc., co przekładało się na wypracowywany przez bank stosunkowo wysoki poziom wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) oraz zadowalający poziom zwrotu z kapitału (ROE).

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności finansowej Santander Bank Polska miało także skutecznie przeprowadzone przejęcie części działalności Deutsche Bank Polska. Ponieważ przejmowane aktywa nie obejmowały kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, transakcja ta nie wpłynęła na wzrost ryzyka portfela kredytów banku przejmującego. Agencja ocenia natomiast, że pozyskane aktywa przyczynią się do wzmocnienia efektów skali i dalszej poprawy efektywności działalności Santander Bank Polska.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza również skutecznie przeprowadzony w ciągu ostatniego roku rebranding, który jednocześnie w opinii agencji wzmacnia powiązanie polskiego banku ze spółką-matką – hiszpańskim Banco Santander S.A.

Przy ocenie ryzyka kredytowego Santander Bank Polska EuroRating bierze pod uwagę posiadany przez bank portfel walutowych kredytów hipotecznych. W ostatnich miesiącach istotnie wzrosło ryzyko prawne związane z tymi kredytami, co może skutkować poniesieniem przez bank strat z tego tytułu. W IV kwartale 2019 r. bank utworzył już rezerwę na ten cel w kwocie 173 mln zł. Według agencji ryzyko związane z tego typu kredytami nie będzie jednak miało istotnego wpływu na ogólną sytuację finansową banku, ponieważ – na skutek postępujących spłat walutowych kredytów hipotecznych oraz wzrostu łącznych aktywów – ich udział w sumie aktywów jest już obecnie bardzo niski.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłoby mieć w perspektywie średnioterminowej: wzrost poziomu relacji kapitału własnego do sumy aktywów oraz poziomu regulacyjnych współczynników kapitałowych TCR i Core Tier 1; spadek udziału kredytów nieregularnych; a także dalsza poprawa osiąganych wyników finansowych i zwiększenie wskaźnika rentowności aktywów.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Santander Bank Polska mogłoby wpływać: ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych; dokonywanie przez bank nadmiernie wysokich wypłat dywidend oraz ewentualny istotny spadek relacji kapitału własnego do sumy aktywów i/lub spadek współczynników kapitałowych; znaczny wzrost udziału kredytów nieregularnych; a także ewentualne znacznie wyższe niż obecnie spodziewane i skumulowane w krótkim czasie straty na portfelu walutowych kredytów hipotecznych. 

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje